Previous Page  11 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 68 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

CrnomGorom

CETINJE

– Skupštinaprije-

stoniceglasovimaodbornika

Demokratskepartijesocijali-

sta i jedinogodbornikaSoci-

jaldemokratausvojila jeza-

vršni računbudžeta

prijestoniceza2017. godinu.

Zasijedanju, kojimjepredsje-

davalaMajaĆetković, prvi

put suodnjenog izboraprisu-

stvovali opozicioni odbornici.

Istinanesvi većsamo izredo-

vaSocijaldemokratskepartije

iDemokratskeCrneGore.

Sjednicinijesuprisustvovaliod-

bornici Stare garde liberala, GP

UrainezavisniodbornikdrIvan

Ivanović.

RASPRAVA

Završni račun usvojen je nakon

skoro trosatne rasprave, tokom

koje je najmanje bilo riječi o toj

temi.

Prema riječima sekretarke za

finansije Branke Radović plani-

rani budžet od8.400.000ostva-

ren je u iznosu od 6.948.650 eu-

ra, odnosno 82,5 procenata.

Sopstvenih prihoda bilo je

1.453.407 eura, odnosno 21 pro-

cenat ukupnog ostvarenja

budžeta. Pozajmice i krediti

iznosili su 736.782 eura, a tran-

sferi 3.706.413 eura, dok je do-

nacijabilo189.612eura.

Kritikujući završni račun, od-

bornici opozicije su potencirali

zaduženje koje sada prema nji-

hovimriječima iznosi 25milio-

na eura, što je utvrdio nezavisni

revizor, odnosno 35 miliona

ukolikosetojsumidodajuzadu-

ženja javnih opreduzeća čiji je

osnivač prijestonica. Prema ri-

ječima Nikole Đuraškovića

(SDP), dug prijestonice je 2010.

godinekadajenačelogradastu-

pioAleksandarBogdanović, bio

7.000.000eura, anaredne je go-

dine iznosiodvamilionamanje.

- Nije sporno zaduženje, ali je

spornoštoza sedamgodinanije

realizovan ni jedan kapitalni

projekat u prijestonici. Danas

nikonepominjeni,,ž“odžičare,

nemaMCCOC-a, nemamo rije-

šeno snabdijevanje vodom, ni

pitanjeponora–kazaojeĐuraš-

ković.

On je kazao da je prijestonica

zadužena sedambudžeta. Izre-

dova DPS-a pojašnjeno je da

ukupni budžet prijestonice ka-

ko po osnovu usvojenog grad-

skogbudžetaštopoosnovudije-

la sredstava predviđenih

Zakonom o prijestonici iznosi

oko 15 miliona eura, te da dug

nije sedamnegodvabudžeta.

-Da ste vi iz SDP-a podržali Za-

konoprijestonici2013,dodanas

bi ta sredstva bila uložena u ka-

pitalne projekte, pa bi dug bio

mnogo manji - poručili su iz

DPS-a.

KOMUNALIJE

Kritike opozicije u redovima

DPS-a ocijenili su kao političku

priču, pa im je Borislav Pravilo-

vić poručio da je ostave za pre-

dizborne kampanje, te da se

obraćaju pojedincu, a ne kolek-

tivu.

MilošRažnatović (DPS) istakao

je da Cetinje nije jedina opština

kojajezadužena,tedajedugsa-

svim legitimna računovodstve-

na kategorija, baš kao i repro-

gram.

Odbornici prijestoniceusvoji-

li su odluku o naknadama za

komunalno opremanje građe-

vinskog zemljišta za besprav-

ne objekte. Prema riječima

sekretarke za održivi razvoj i

infrastrukturu Njegosave Vu-

janović, naknade sumeđunaj-

nižima u Crnoj Gori i iznose

maksimalno40 eura.

Iz Socijaldemokratske partije

istakli su da bespravno sagra-

đene objekte treba legalizova-

ti, ali da neće podržati odluku

jer nije pravedna prema gra-

đanima iz više razloga.

-Trebarazdvojiti gradnjukoja

jebilau svrhuprodaje stanova

za tržište odone kojomsunaj-

siromašniji građani obezbije-

dili krovnadglavom. Vlast od-

luku treba da izmijeni tako što

ćesmanjiticijenukomunalijai

brisati uvećanje od 20 odsto

koje jepredviđenoakose lega-

lizacijaplaćauratama–kazali

suSocijaldemokrate.Podsjeti-

li su i da u jednom periodu na

Cetinju tokom 15 godina nije

usvojen ni jedan urbanistički

plan.

J.ĐUKANOVIĆ

Skupština prijestonice usvojila završni račun za 2017. godinu

Cetinjedužno

dvabudžeta

DIOOPOZICIJENIJEDOŠAO:

Jučeuparlamentuprijestonice

SDP:

Nije sporno zaduženje već činjenica što za sedam

godina nije realizovan ni jedan kapitalni projekat.

DPS:

Da ste

vi podržali Zakon o prijestonici 2013. do danas bi ta sredstva

bila uložena u kapitalne projekte pa bi dug biomnogomanji

HERCEGNOVI

–Predstavnici opštineHercegNovi, JUK

Herceg fest, Turističkeorganizacije, Gradskemuzike ima-

žoretki iKUDIgalobili sugosti rukovodstvapoljskoggrada

Lobeca, gdje su tokomtri dananapravi načinpredstavili i

promovisaliHercegNovi.

Dva grada povezala je muzika i ta saradnja će biti nastavljena

krozmeđunarodniprojekatina50.Praznikumimoze,zaključak

je posjete delegacijeHercegNovog tompoljskomgradu.

Tokomposjete je dogovoreno da će delegacija Lobeca učestvo-

vati na jubilarnom, 50. Prazniku mimoze. Najavljen je dolazak

blehmuzike, mažoretki i kulturno-umjetničkog društva, te po-

red promocije poljske kulture i muzike i prezentacija gastrono-

mije ovog grada i države.

Gradonačelnik Lobeca Pjotro Ćvikle izrazio je zadovoljstvo

zbog kulturne razmjene dva grada, sa željom da se saradnja na-

stavi. Predstavnici grada domaćina predložili su da se Herceg

Novi uključi umeđunarodni omladinski projekat koji realizuju

sapartnerima izNjemačke, a fokus jenaedukacijimladihčlano-

va blehorkestara, uzrasta odosamdo 26 godina.

Ž.K.

ZADOVOLJNI SARADNJOM:

Sa sastankauPoljskoj

PLAV

-Usubotu, ukolikone

budebilokiše, održaćesedru-

gabiciklističkatrka ,,Osmica“,

narelacijiPlav-Gusinje-Plav.

Dužinastaze jeoko30kilome-

tara, iprolazi kroznekoliko

sela i zaselakadužmagistral-

nogputa, obalomPlavskog je-

zera idolinomrijekeLjuče–

kazao jezaPobjedudirektor

TurističkeorganizacijePlav

EdinJadadić ipozvaosvere-

kreativce izobližnjihgradova

dasepridruže.

On objašnjava da trka nije ta-

kmičarskog karatera, već je re-

kreativna i promotivna.

- Svi ljubitelji biciklizma i priro-

de su dobrodošli. Turistička or-

ganizacija i Nacionalni park

Prokletije za vožnju obezbjeđu-

ju 24 bicikla. Kreće se iz Plava u

desetujutro,saplatoaispredTO

Plav i Centra za kulturu. Tu će

biti organizovano svečano otva-

ranjedogađajaidodjelanagrada

učesnicima prošlogodišnje trke.

Zasveučesnikeobezbijeđenesu

majice sa logom trke, kao i za-

hvalnice– istakao jeJadadić.

VozisedionicaprekoŠarkinovi-

ća latka do selaMartinovića, i tu

seprelazimostprekorijekeLju-

če.Zatimsedrugomstranomide

do Ali-pašinih izvora (Gusinje).

Nakon toga se iz Gusinja vozi

ponovodoMartinovića,iopetse

prelaziLjuča, dabi seprekoVoj-

nog sela stiglouPlav. Prelaskom

dva puta preko mosta, staza se

ukrštaipraviseosmica,paotuda

i naziv trke.

I. T.

NOVI TURISTIČKI PROIZVODPLAVA:

Saprošlogodišnje ,,Osmice“

PLAV:

Biciklistička trka ,,Osmica“ startuje sjutra

Nadva točkaodPlava

doGusinja i nazad

- Prva ,,Osmica“ održana

je uz podršku Ministarstva

održivog razvoja i turizma,

Nacionalne turističke organi-

zacije i opštine Plav. TO Plav

se prošle godine na konkurs

NTO prijavila sa projektom

„Stvaranje uslova za razvoj

biciklizma kao nove turistič-

ke ponude u Plavu i Gusinju“,

pa je, osimorganizovanja

trke, nabavljeno 15 bicikala i

kaciga koje inače iznajmlju-

jemo ljubiteljima biciklizma.

U trci je učestvovalo 66 bici-

klista, među kojima su bili i

članovi biciklističkog kluba

,,Džada“ iz Podgorice - kazao

je ditrektor TO Plav Edin

Jadadić.

Prošlegodine

66učesnika

Herceg Novi i Lobec povezalamuzika

Zajednički projekat na

50. Praznikumimoze

Nikola Đurašković (SDP)

predložio je da se radi kon-

solidacije inansija lokalne

uprave svi odbornici odre-

knu odborničkih naknada u

naredne četiri godine, kao i

da se funkcionerima smanje

zarade.

- Hajde, budimo korektni

prema gradonačelniku i

pomognimomu da inansije

grada makar malo uredi -

kazao je on.

Reagovao je jedino Borislav

Pravilović (DPS). On je kazao

da je sličan potez napravila

donedavna predsjednica

opštine Kolašin, što se poka-

zalo kao nezakonita odluka,

koju sada moraju da plaćaju

građani Kolašina.

- Populistički ste se izrazili

oko ovog prijedloga za zara-

de – poručio je Pravilović.

Odbornicidapomognugradonačelniku

Skupština je razriješila

izvršne direktore predu-

zeća Vodovod i kanaliza-

cija Miloša Ražnatovića,

JU Biblioteka i čitaonica

„Njegoš“ Vesnu Lagator-

Pijevac i Sportskog cen-

tra Ivana Vukmirovića.

Za direktora Vodovoda

imenovan je Petar Mar-

tinović a biblioteke Irena

Nenadović. Oboje su

iz SD-a. Nije imenovan

direktor Sportskog cen-

tra.

Za sekretarku skupštine

reimenovana je Mirjana

Lipovina, dok je zamjenik

gradonačelnika prijesto-

nice Petar Marković.

Novi

direktori

Vodovoda

iBiblioteke

PODGORICA

- Crno-

gorski elektrodistributiv-

ni sistem danas nastavlja

radove za kvalitetnije i si-

gurnije napajanje elek-

tričnom energijom u više

opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinim naselji-

ma po nekoliko sati neće

imati struju.

Andrijevica:

od 9 do

14:30 sati dio sela Božiće

(izvod prema objektu

Gordane Maslovarić) i

dioselaSjenožeta;od9do

14:30 sati dio sela Trepča

(izvodpremaobjektuMi-

raRaičevića).

BijeloPolje:

od9do15sa-

ti Ribarevine.

Cetinje:

od8do19satiLi-

povik, Dujeva, Čukovići,

Zaječina i Dubova.

Kotor:

od 9 do 12 sati Au-

to kamp (izvoduzmore).

Kolašin:

od 9 do 15 sati

Međuriječje, Cerovica,

Liješnje, Velje Duboko,

Vlahovići i Trmanje.

Mojkovac:

od 10do 14 sa-

ti Rudnica.

Petnjica:

od9do14:30sa-

ti Godočelje, Lješnica,

Tucanje, Vrševo, Oraho-

vo, Petnjica, Lagatori,

Đuđ, Murovac, Javorovo,

Radmanci, Ponor,Dobro-

dole, Vrsajke, Bor, Savin

Bor,Kruščica,DaščaRije-

ka, kao i izvod zaLičine.

Rožaje:

od11do14:30sati

Babići, Grahovo, Plunca,

Kujevići, Dautovići, Fej-

zići, Bijela crkva, Donje

Biševo, Sinanovića luke,

Gospođin vrh i Plunci; od

9do 11:30 sati Ibarac (po-

dručje premaDacićima).

Ulcinj:

od 8:30 do 10 sati

Kodre, Kolomza, Zoga-

nje, Pistula, Darza, Briska

gora, Sutjel i Kodre Daki-

ne.

M.N.

BIJELOPOLJE

-Ministarstvo

javne uprave danas u 11 sati or-

ganizuje okrugli sto o nacrtu

zakona o izmjenama i dopuna-

maZakona o komunalnoj poli-

ciji za opštine Bijelo Polje, Ko-

lašin, Mojkovac, Berane,

Petnjica, Rožaje, Andrijevica,

Plav, Pljevlja i Gusinje - saop-

šteno je iz togVladinog resora.

Javnaraspravapočelaje1.juna,

objavljivanjem javnog poziva

za učešće u raspravi, a Mini-

starstvopozivazainteresovane

daprisustvujuokruglomstolui

učestvujući u raspravi dopri-

nesuunapređenju teksta.

T.Č.

Ozakonuo

komunalnoj

policiji

BIJELOPOLJE

Radovi

udevet

opština

CEDIS