Previous Page  10 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 68 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 29. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–MarkuBo-

ljeviću iDaniluRakočeviću

određeno je zadržavanje jer

jepretresomvozila „fiat

punto“policijapronašla im-

provizovanueksplozivnu

napravuvelike razornemoć.

Njima se krivičnom prijavom

na teret stavlja da su počinili

krivičnodjelonedzvoljenodr-

žanje oružja i eksplozivnih

materija.

Oni ćedanasbiti privedeni su-

diji za istragu Višeg suda u

Podgorici koji će se izjasniti o

pritvoru.

Boljevići i Rakočević uhapše-

ni su preksinoć kada je Inter-

ventna jedinica Centra be-

zbjednosti Podgorica, u Ulici

kralja Nikole, kontrolisala vo-

zilo za čijim upravljačem je

bioBoljević, anamjestu suvo-

začaRakočević.

Nakonštosupripadnici Inter-

ventne policije detaljno pre-

gledali vozilo, pronađena je

improvizovana eksplozivna

naprava.

Kako je Pobjeda ranije objavi-

la, Rakočević i Boljević prema

evidencijama bezbjednosnih

službi važe za bezbjednosno

interesantne osobe.

Istragaćeutvrditi štasuRako-

čević i Boljević planirali.

M.L.

Saprivođenjaosumnjičenih

Osumnjičeni za nedozvoljeno držanje oružja saslušani kod tužioca

Boljeviću i Rakočeviću

određenozadržavanje

BIJELOPOLJE

-Neuropsi-

hijatarŽeljkoGolubovićka-

zao jeda suoptuženiMarko

Šoškić iAleksandarKonatar,

uvrijemeubistva starice

GordaneDašić i prebijanja

njenog suprugaVuka, bili

sposobni da shvate značaj

počinjenogdjela i upravljaju

postupcima.

POREMEĆAJ LIČNOSTI

Golubović je to izjavio juče u

Višem sudu, u nastavku suđe-

njazaubistvoGordaneDašiću

Plavu, 31.maja prošle godine.

On je kazao da je Konatar oso-

ba sa „karakterološkimmani-

festacijama koje klinički odgo-

varajumješovitomporemećaju

ličnosti te da to nije posljedica

drugogmentalnogporemećaja

ili bolestimozga“.

- Mješoviti poremećaj ličnosti

je karakterološka manifestaci-

ja same ličnosti a ne sama bo-

lest i ne može uticati na spo-

sobnost okrivljenog da shvati

značaj djela i mogućnost da

upravljanja svojim postupci-

ma.Neprikazujeseeventualna

prisutnost alkohola, niti uloga

drugih pospješujućih faktora,

eventualna intoksikacija psi-

hoaktivnim supstancama koja

bi mogla dovesti do poremeća-

jasvijestiemotivno,nagonskog

i afektivnog stanja okrivljenog

u vrijeme deliktne situacija -

kazao je vještakGolubović.

Za Šoškića je kazao da ne po-

kazuje simptome i znakove

„trajnog duševnog poremeća-

ja, da se radi o osobi sa karak-

terološkim manifestacijama

koje odgovaraju šizoidnom

poremećaju ličnosti“.

MOTIV

On je zaključio da krivično

djelokoje jeŠoškićpočinioni-

je psihopatološkimotivisano.

- Šizoidni poremećaj ličnosti

je karakterološka manifesta-

cija same ličnosti, a ne dušev-

na bolest i ne može uticati na

sposobnost okrivljenog da

shvati značaj krivičnog djela i

mogućnost upravljanja po-

stupcima-kazaojeGolubović.

On je naveo da se kod Šoškića

radi o senzitivno-depresivnoj

strukturi sa naglašeno laten-

tnomagresivnošću.

-Uličnosti jeograničenaemo-

cionalna ekspresija, odsustvo

osjećaja krivice i test ukazuje

na smanjenu emotivnu i soci-

jalnu zrelost. Pod pretpostav-

kom da je počinio krivično

djelo,mišljenja smoda su spo-

sobnosti okrivljenog da shvati

značaj djela i upravlja svojim

postupcima bile očuvane –ka-

zao jeGolubović.

BranilacokrviljenogKonatara

advokat Demir Delić zatražio

je novo vještačenje druge ko-

misije vještaka, imajući u vidu

„njihov dijametralno supro-

tan nalaz od ranijih vještaka“.

Suđenje se nastavlja 12. sep-

tembra.

V.Šb

.

Na suđenju za ubistvo Gordane Dašić saslušan neuropsihijatar

Vještaci: Konatar i Šoškić

bili susvjesni što rade

SaprivođenjaKonatara

ULCINJ

- Plovila Uprave po-

morske sigurnosti i Ministar-

stva unutrašnjih poslova i he-

likopter nastavili su i juče

potragu zaMarkomMutićem

(24) izNikšića, koji je prije če-

tiri dana nestao u moru blizu

Velike plaže uUlcinju.

Kako je za Pobjedu kazao di-

rektor Uprave pomorske si-

gurnosti Safet Kočan, pretra-

živali sudioodPortMilenedo

granice saAlbanijom.

Mutić je nestao prije četiri da-

na u rejonu Velike plaže, a u

pretragu su bila uključena dva

plovila Uprave pomorske si-

gurnosti, kao i regionalni cen-

tar granične policije Jug.

M.L.

Ulcinj: Za

mladićem

tragali do

granice sa

Albanijom

TIVAT

- Policija jepodnijelaprijaveprotivkosovskihdr-

žavljanaA. S. (33) imaloljetnogH.H. saboravkomuTiv-

tuzbog sumnjeda suopljačkali višekuća i crkavauKo-

toru.

Kako se navodi u saopštenju, sumnjiče se da su tokom2017.

i 2018. uKotoru opljačkali Crkvu SveteAndree uKrimovici

i Crkvu Svetog Đorđa u mjestu Pelinovo, odakle su ukrali

više stvari i 210 eura.

Takođe, terete se da su iz jedne kuće ukrali kožnugarnituru

sa klupskimstolom, bijelu tehniku, ledTV, trimer, motornu

testeru,triplinskeboce,većukoličinuskupocjenogalkohol-

nog pića, alat, električne aparate i uređaje.

- Ukradene stvari su prodavali na Tuškoj pijaci u Podgorici,

a novac dobijen od prodaje dijelili i trošili za lične potrebe -

saopšteno je iz policije.

M.L.

HERCEGNOVI

-M. B. (34) iz

HercegNovoguhapšenje juče

jer jepolicijaunjegovomvozi-

lupronašlamarihunu.

Njemu se na teret stavlja da je

počinio krivično djelo neovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, na lokalnom putu u Bije-

loj kontrolisano jevozilo„opel

kalibra“ hercegnovskih regi-

starskih oznaka, za čijim

upravljačemje bioM. B.

-Kadaga jepolicijazaustavila,

pokušao je da pobjegne. U vo-

zilu su pronađena 33 pakova-

nja u kojima je bilamarihuana

- saopštili su iz policije.

Nakon toga pretresana je i ku-

ća osumnjičenog gdje je pro-

nađeno kilogram i pomarihu-

ane i tablete.

Pronađenadroga i tabletebiće

upućeni u Forenzički centar

radi vještačenja.

Osumnjičeni će biti priveden

u Više državno tužilaštvo na

saslušanje.

M.L.

Krivična prijava protiv

Novljanina zbog

krijumčarenja droge

Uvozilu i

stanukrio

marihuanu

PODGORICA

–Policija jena

pet lokacijauPodgorici iKo-

lašinukontrolisalabezbjed-

nosno interesantneosobe i

oduzelaarsenal oružja.

Kako se navodi u saopštenju,

zaplijenjena su dva pištolja,

puška „M48“, lovačka puška,

173 komada municije raznog

kalibra, optički nišan za pušku,

bajonet za automatsku pušku,

kožnu futrolu za pištolj, oružni

list za lovački karabin i dva ro-

kovnika u kome su notirana

imenadužnika.

UPodgorici supretresene loka-

cije koje koriste A. L. (53), Ž. R.

(50), I.V. (36) iZ. P. (35).

- Od A. L. oduzeta je puška

„M48“, 82komadamunicijera-

znog kalibra i bajonet za auto-

matsku pušku, dok su od Ž. R.

zaplijenilipištolj,lovačkapuška

i 68 komada municije raznog

kalibra–navodiseusaopštenju.

Policija je uKolašinu, pretresla

stankojikoristiM.R.(26),ipro-

našlapištolj kalibra7,62milme-

tara, 23 komada municije, op-

tički nišan za pušku, kožnu

futrolu za pištolj, oružni list za

lovačkikarabinisteklevažnosti

dva rokovnikaukojemsunave-

denapotraživanja.

Odogađajusuobaviještenituži-

oci u osnovnimdržavnim tuži-

laštvima u Podgorici i Kolašinu

koji će se naknadno izjasniti o

kvalifikaciji djela.

Policija će i u narednomperio-

du nastaviti sa pojačanomkon-

trolom bezbjednosno intere-

santnihosoba.

M.L.

Policija u Kolašinu i Podgorici kontrolisala bezbjednosno interesantne osobe

ILUSTRACIJA

Zaplijenjenarsenal oružja

UTivtu uhapšeni kosovski državljani

Osumnjičeni da su

obijali kuće i crkve

BEOGRAD

-PredragDangu-

bić (47), bivšipripadnikJedi-

nicezaspecijalneoperacije

(JSO)MUP-a, uhapšenjeu

BeograduzbogubistvaPljev-

ljakaRadovanaLaketića, piše

Blic.

-Dangubić je pripadnikMUP-a

biood1997. do2003. godine, ka-

da je bio i na ratištima. Već 15

godinanijeupoliciji,nakončega

postaje dio podzemlja. Posljed-

njih godina je visokopozicioni-

rani pripadnik jedne opasne

kriminalne grupe koja se bavi

trgovinomheroinom– kazao je

izvorBlica iz istrage.

Pljevljak Radovan Laketić ubi-

jen je 1. juna tokomnoći u nase-

lju Veljko Vlahović, na Voždov-

cu, ispredzgradeukojoj ježivio

kaopodstanar.

Laketićjepodlupompolicijeod

2009.godinekadajeuhapšenna

Banjici. Policija je tada od njega

zaplijenilaranacukomesenala-

zilodvakilogramaheroinaiviše

od kilogram smjese paraceta-

mola i kofeina.

Srpski mediji navode da je pre-

tresomnjegovogstanapronađe-

no još 25 paketa sa više od 19,5

kilogramaheroina,sedampake-

ta sa6,4kilogramaparacetamo-

laikofeina,blizupolakilograma

kokaina, osamgrama hašiša, 25

grama laktoze za miksovanje,

dvamiksera s tragovima heroi-

na, digitalne vage za precizno

merenje... Ulična vrijednost

drogekojajezaplijenjenaodLa-

ketića tada je procijenjena na

oko500.000eura.

C.H.

BEOGRAD:

Srpski istražni organi razriješili ubistvo crnogorskog državljanina

Dangubića tereteza likvidacijuLaketića