Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 76 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

Društvo

prekoCrneGore i dodao da se

svaka država time bavi.

Marković je kazao da Crna

Gora kroz finansijsku pomoć

EU planira nabavku posebnih

kontejnera koji će omogućiti

rješavanje pitanja smještaja u

slučaju znatno većeg priliva

migranata. Vlada je, kako je

dodao, odgovorna za unutraš-

nju i spoljnu politiku i ona će

biti usklađena sa državnimin-

teresima.

- U suočavanju sa migracij-

skomkrizomCrnaGoraćena-

staviti da prati politiku i stan-

darde država članica EU, jer

kao država kandidat za član-

stvo želimo da adekvatno do-

prinesemo rješavanju ovog

složenog pitanja - istakao je

premijer.

Za Vladu je, rekao je, važno da

se građani osjećaju sigurnim

zbog čega žele da efikasnim i

sveobuhvatnimmjerama sve-

du potencijalne rizike na mi-

nimum.

- To je u interesu razvijene i

demokratske Crne Gore, ali i

cijeleEvropekojoj pripadamo

iukojojćemobiti-naveojeon.

DokEU, kako jedodao, radi na

jedinstvenoj formi i održivom

rješenju po pitanju migracija,

ZapadniBalkanseutomepre-

poznaje kao jedan od ključnih

partnera.

- Uvažavajući činjenicu da su

migranti jedna od najranjivijih

kategorija, svako društvo ima

odgovornost da pruži dosto-

janstveneusloveprihvataitoje

politika ove Vlade, ljutili se vi

ili ne –poručio je on.

N.Đ.

PODGORICA

-Nevladinaor-

ganizacijaPreporodpripre-

mila jeprijedlogmjera za

unapređenje stanjauoblasti

bolesti zavisnosti uCrnoj Go-

ri i uputila ga relevantnimdr-

žavniminstitucijama.

Kako su saopštili iz ove NVO,

dokument su uputili predsjed-

nicima Crne Gore, Skupštine i

Vlade - Milu Đukanoviću, Iva-

nuBrajoviću i DuškuMarkovi-

ću,asaprijedlogomćebitiupo-

znati ministri Kemal Purišić,

Mevludin Nuhodžić, Zoran

Pažin,KenanHrapović iDamir

Šehović.

Izvršni direktor Preporoda Jo-

van Bulajić kazao je, povodom

Međunarodnog dana borbe

protiv zloupotrebe droge, da je

zabrinjavajući rast broja mla-

dih koji nerijetko zloupotre-

bljavaju i više droga istovreme-

no.

SERVISI

Rekao je i da su servisi koje ko-

ristezavisnicistarijiod25godi-

na unaprijeđeni, u odnosu na

periodprije 10godina.

- Nemamo razvijene servise

pomoći i podrške koji se speci-

fičnobave tretiranjemzavisno-

sti kod maloljetnika - smatra

Bulajić.

Potrebno je, kako su saopštili iz

Preporoda, definisati pravni

okvir i nadležnosti u procesu

smanjenja stope zloupotrebe

psihoaktivnih supstanci.

- Na taj način bi se redukovalo

prebacivanje odgovornosti sa

jedne na drugu instancu, pre-

plijetanjerazličitihinstitucijau

isti posao i lakše bi se identifi-

kovali akteri koji prave propu-

ste u radu i zbog kojih čitav si-

stemtrpi-navodeizPreporoda.

Smatraju da se mora naći mo-

del da država u kontinuitetu fi-

nansira rad NVO koje se bave

pomaganjem zavisnicima i nji-

hovim porodicama i sprečava-

njem stope zloupotrebe psiho-

aktivnih supstanci.

Istaklisuidakancelarijezapri-

marnuprevencijumorajusara-

đivati, a da lokalne kancelarije

trebada se finansiraju izzaseb-

ne budžetske linije opština.

Preporučilisuidaseobezbijedi

prisustvo službenika Uprave

policije u školskimdvorištima,

kao i da opštine sufinansiraju

zavisnike za boravak u centru

naKakarickoj gori uPodgorici.

NEOPHODNEMJERE

- Potrebno je da ženska zavi-

sničkapopulacijapronađemje-

sto u sistemu tretiranja bolesti

zavisnosti, bezobzirana toda li

ima ili nema sudskumjeru lije-

čenja - kazali su izPreporoda.

Predložilisuidasezavisnicima

koji su učinili krivično dijelo

izričumjere liječenja u zatvor-

skim uslovima ili mjera liječe-

nja na slobodi.

Koordinatorka programa sma-

njenja štete u nevladinoj orga-

nizaciji Juventas Marija Milić

ocijenilajedajesistempodrške

korisnicimapsihoaktivnihsup-

stanci nerazvijen u Crnoj Gori,

te da koordinacija prevencije i

tretmana ne postoji.

- Sistempodrškemladim ljudi-

ma, koji sve ranije počinju da

eksperimentišu sa psihoaktiv-

nim supstancama, nerazvijen

je i potrebno je prilagoditi ser-

vise i smanjiti diskriminaciju

mladih ljudi kojima je pomoć

potrebna - saopštila jeMilić.

Upozorila je da ne postoje ade-

kvatni programi prevencije i da

su mladi prepušteni ilegalnom

tržištunarkotika bez primjere-

nog programa podrške.

- Podrška osobama koje koriste

drogu je svedena na nekoliko

tretmanskihopcija i nezadovo-

ljavajuća je, posebno kad su

djecaupitanju-ocijenilajeMi-

lić.

Sl.R.

PODGORICA

-Višeod80od-

stoosobasa invaliditetomživi

usiromaštvui suočavasesa

isključenjemizdruštvenog,

ekonomskog i kulturnogživo-

ta, uključujući zapošljavanje,

obrazovanje i socijalnuzašti-

tu- saopšteno jenaregional-

noj radioniciEvropskogforu-

maosobas invaliditetom

(EDF).

Regionalna radionica je organi-

zovana u partnerstvu sa UNI-

CEF-om, uz podršku Udruže-

njamladihsahendikepomCrne

Gore u okviru projekta ,,Zaštita

djeceodnasiljaisocijalnainklu-

zija djece s invaliditetom u ze-

mljama Zapadnog Balkana i

Turskoj“.

Šef predstavništvaUNICEF-au

Crnoj Gori Osama Makavi ka-

zao je, kako prenosi PR centar,

da su brojne inicijative dovele

do važnih dostignuća i formira-

nja novih organizacija koje se,

kako je naveo, bave dječjimpra-

vima i pravima OSI, ali da upr-

kos tome, djecasa invaliditetom

i dalje ostaju isključena iz dru-

štava i korišćenjausluga.

- Jednostavno su nevidljiva kod

prikupljanja podataka. Procje-

njujesedapostoji5,1miliondje-

ce sa invaliditetom, a samo 1,5

od njih je prepoznato kao OSI.

Ostatakjevansvihsocijalnihre-

gistara - ocijenio jeMakavi.

Konceptumedicinskompristu-

pu po kome se djeca sa invalidi-

tetom smatraju defektnim je,

kako je kazao, doveo do visokog

nivoanjihovemarginalizacije.

- To dovodi do njihove društve-

ne stigmatizacije i isključenja iz

pružanja obrazovnih usluga i

adekvatnesocijalnezaštite i po-

drške -poručio jeMakavi.

Sl.R.

PODGORICA

–Mladi do30godinamogu seprijaviti do31.

jula zaprogramzapetomjesečnuMeđunarodnuparlamen-

tarnu stipendijunjemačkogBundestaga (IPS) uBerlinu, ko-

ja jenamijenjenavisokokvalifikovanimi politički zaintere-

sovanimljudima.

KakojesaopštenoizAmbasadeNjemačkeuPodgorici,stipendi-

ju organizuju njemački Bundestag, Slobodni univerzitet u Ber-

linu, Humboltov univerzitet u Berlinu i Tehnički univerzitet u

Berlinu.

- Stipendija IPS je namijenjena visokokvalifikovanim i politički

zainteresovanimmladimženamaimuškarcima,kojiimajuvolju

da se poslije završetka programa vrate u svoju matičnu zemlju

da bi aktivno i odgovorno učestvovali u kreiranju njene demo-

kratske budućnosti - piše upozivu.

Kako navode, njemački Bundestag, parlament SR Njemačke,

mladim ljudima pruža mogućnost da u toku petnaestonedjelj-

nog angažmana kod jednog od poslanika Bundestaga upoznaju

njemački parlamentarni sistemi politički proces donošenja od-

luka, kao i da stiču praktična iskustva u oblasti parlamentarnog

rada.

-StipendistećeizabratinezavisnaizbornakomisijaBundestaga.

Uslovi sucrnogorskodržavljanstvo, završenfakultet, vrlodobro

poznavanje njemačkog jezika, poznavanje njemačke politike,

društva i istorije kao i da kandidat nije stariji od 30 godina na

početku stipendije - precizirano je u saopštenju.

Kakonavode, stipendija podrazumijeva 500 euramjesečno, be-

splatan smještaj, kao i troškove osiguranja i putne troškove.

Program počinje 1. marta svake godine i traje zaključno do 31.

jula. Prijavni rok ističe31. jula2018.Dodatne informacije semo-

gudobiti uAmbasadiNjemačke ili na internet adresiwww.bun-

destag.de/ips.

K.J.

PODGORICA

–V. d. direk-

toraUpravepolicijeVesko

Damjanović i pomoćnikdi-

rektoraUpravepolicije za

Sektor policijeopštenadlež-

nostiNikolaJanjušević sa-

stali su se juče sa službenici-

makoji ćenarednihdva

mjeseca raditi uHrvatskoj u

sklopuprojekta razmjene

policijskih službenikana

primorju tokomljetnje turi-

stičke sezone.

Kako se navodi u saopštenju,

šest službenikaUprave polici-

je – tri iz uniformisanog i tri iz

sastava kriminalističke polici-

je će od 1. jula do 1. septembra

u smjenama od po 20 dana,

raditi u Policijskoj upravi Du-

brovačko – Neretvanskoj, dok

će u istom periodu na našem

primorjuraditipolicajci izHr-

vatske.

Projekat razmjene policijskih

službenika je počeo 2012. go-

dine iobuhvataojepolicajce iz

Hrvatske, Srbije i Albanije,

dok je 2013. godine proširena

saradnja sa policijama Make-

donije i Italije.

-JedinosapolicijomHrvatske

razmjena funkcioniše na bazi

reciprociteta, dok iz ostale če-

tiri zemlje policijski službeni-

ci radno borave na našempri-

m o r j u . A n g a ž o v a n j e

policijskih službenika iz ovih

pet zemalja na našemprimor-

ju radi se shodno protokolima

o saradnji između policija to-

komljetnje turističke sezone -

navedeno jeu saopštenju.

R.D.

UPodgorici dijelili edukativnimaterijal

ObilježenMeđunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droge

Preporod: Obezbijediti

bolji položaj zazavisnike

Važno je otvaranje

institucija koje su

specijalizovane

zamaloljetničku

zavisnost, uz

školovanje i

doškolovavanje

kadrova iz oblasti

dječje psihologije i

psihijatrije

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju

korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica (Kakaricka

gora), zajedno sa partnerima - Internacionalnompolicijskom

asocijacijom – IPA sekcija Crna Gora i NVO Preporod, a uz

podršku Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada, na

uglu Hercegovačke i Ulice slobode u Podgorici, organizova-

la je performans ,,Budi slobodan – reci drogi NE!“.

Stručni timustanove i predstavnici organizacija sa kojima su

priredili performans davali su građanima savjete i odgova-

rali na pitanja. Dijeljen je i edukativno-informativni materijal,

kao i besplatni testovi na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Budislobodan–recidrogiNE!

Crnogorski policajci nahrvatskomprimorju

Djeca i daljeostaju isključena izdruštva

Sa radionice

Regionalna radionica Evropskog foruma osoba s invaliditetom

e

eza

eEU

Međunarodna parlamentarna stipendija Njemačke

Šansazamladekoje

interesujepolitika

Sa jučerašnje sjedniceSkupštine

U Crnu Goru ulazi 10 do

20migranata dnevno koji

nakon tranzita napuštaju

našu zemlju, izjavio je vrši-

lac dužnosti direktora Upra-

ve policije Vesko Damjano-

vić gostujući u Jutarnjem

programu TV Crne Gore.

On je saopštio da ne posto-

je nikakvi indikatori da ovi

prolasci migranata ugroža-

vaju ili da bi mogli ugroziti

bezbjednost Crne Gore.

- Mi smo uveliko, predviđa-

jući i prateći ovu situaciju,

renovirali bivše karaule

„Krenza“ i „Zoganje“, a pri-

premamo i karaulu „Božaj“

za eventualni prihvat

većeg broja migranata -

rekao je on.

Istakao je da za sada nema

indicija da bi talas migra-

nata koji prolaze kroz Crnu

Gorumogao biti povećan.

Damjanović:

Policija

spremna

Crna Gora

planira

nabavku

posebnih

kontejnera

koji će

omogućiti

rješavanje

pitanja

smještaja

u slučaju

znatno

većeg priliva

migranata,

najavio

je Duško

Marković