Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 76 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri nemakampova zamigran-

te i državanećebiti njihovo

prihvatilišteu imeEvropske

unije, poručio jepremijer

DuškoMarković.

OnjejučeuSkupštini,odgova-

rajućinapitanjeposlanikaDe-

mokratskog fronta Milana

Kneževića, na osnovu čijih

istrukcija se odlučio da gradi

kampovezavišehiljada ilegal-

nih migranata u Crnoj Gori,

kako bi se smanjio pritisak na

graniceEU, kazaoda tonikada

nije izjavio.

- Niti samto kazao, niti ćeCrna

Gorabitiprihvatilištemigrana-

ta u ime EU…Vama, gospodine

Kneževiću,preporučujemdaiz

političkog izolacionizma iza-

đete tako što ćete učestvovati u

odborima uBriselukoji se bave

time, pa će vaš pogled biti

objektivniji - naveo je Marko-

vić.

Nijedan premijer Crne Gore,

izričit jeMarković, do sadani-

je primao naredbe, dolazile

one iz vlasti ili opozicije.

- U prethodnom periodu sam

jasno pokazao da sumi stabil-

nost države i bezbjednost gra-

đana u prvom planu i da smo

sistemski i institucionalno

sposobni da to obezbijedimo

–poručio je on.

MANIPULACIJE

Ponovio je da uCrnoj Gori ne-

ma kampova za migrante i da

su to političke manipulacije.

Država će se, kazao je, baviti

migrantima, ako ih bude, u

skladu sa ustavnim i demo-

kratski principima, zasnova-

nimna zakonu.

Temamasovnihmigracija po-

novo je dospjela u fokus do-

maće i evropske javnosti, ana-

ša država, kazao je, pažljivo

prati debate u okviru EU i ra-

zličitagledištakakoseodnosi-

ti prema uzrocima migrant-

skog talasa.

- Iako migratorni talas nije

istog obima i rizika kao 2015.

godine, Vlada i država rade na

svimpoljimakakobi regulisali

migracijski proces, naročito u

smislu kontrolisanog ulaska

na teritoriju Crne Gore – re-

kao jeMarković.

Podsjetio je da je tada usvojen

poseban plan djelovanja i for-

miran Operativni tim koji je

stavljen u funkciju, što potvr-

đuje opredjeljenjeVlade da se

suzbijanje ilegalnihmigracija

i svih oblika prekograničnog

kriminala tretirakaoprioritet.

KARAULA

Premijer je istakao, takođe, da

planirajuprojekat sanacijeka-

raule na granici sa Albanijom

kako bi povećali kapacitet za

prihvat i smještaj migranata.

Istakao je da se u toj priči ne

pominjumigracioni kampovi,

već organizacija prihvata

izbjeglica ako se taj talas desi

PODGORICA

–Radio-Televi-

zijaCrneGorenakonferenciji

otehničkojpodršci javnimser-

visimauzemljamaZapadnog

Balkanaodržanoj jučeuTira-

ni, potpisala jeugovorsakon-

zorcijumomkoji jeodobrila

Evropskakomisija, ačiji jecilj

daseobezbijedipolitička i fi-

nansijskanezavisnost javnih

servisa, pokrenuunutrašnji

kapaciteti zanajvišeprofesio-

nalnestandarde iunaprijede

programski sadržaji krozsa-

radnju.

Kako prenosi portal RTCG, cilj

konferencije je da doprinese re-

formama i profesionalnom ra-

zvoju javnih servisa u okruženju

i podstakne produkcija plurali-

stičkog,nezavisnogivjerodostoj-

nogprogramskogsadržaja.

NačeludelegacijeJavnogservisa

bio je v.d. generalnog direktora

BožidarŠundić.

- Potpisan je ugovor sa konzorci-

jumomkoji je odredilaEvropska

komisija, a koji predvodi Među-

narodna federacija novinara za-

jedno saEvropskomzajednicom

emitera(EBU),Evropskomfede-

racijomnovinara, Javnimmedij-

skim servisom Austrije (ORF),

Balkanskom istraživačkommre-

žom,teUredomevrovizijskeraz-

mjene za Jugoistočnu Evropu.

Ugovoromjepredviđenonekoli-

ko specifičnih komponenti ra-

zvoja javnih servisa u prvom re-

du na političkomnivou sa ciljem

da seobezbijedi politička i finan-

sijska nezavisnost javnih servisa,

zatim pokretanje unutrašnjih

kapaciteta što bi omogućilo defi-

nisanje najviših profesionalnih

standarda i ekonomičnosti u ra-

du, te osnaživanje i unapređenje

programskih sadržaja kroz koo-

peraciju i zajedničkuprodukciju

-prenosi portalRTCG.

Uprojektu učestvuje šest javnih

medijskih servisa - Albanije, Bo-

sne i Hercegovine, Crne Gore,

Kosova,Makedonije i Srbije, kao

i parlamentarna tijela nadležna

za medije, regulatorne agencije,

kao i upravna tijela medijskih

servisa.

Ukupna vrijednost projekta je

milion i poeura.

K.J.

PODGORICA

–Savjet za za-

štituživotinja trebau što

skorijemrokudapruži kon-

kretne i efikasneodgovore

nabrojneproblemekoji se ti-

čuzaštitedobrobiti životi-

nja, s akcentomnanehuman

odnos pojedinacaprema ži-

votinjama, neodgovoranod-

nos vlasnikapremakućnim

ljubimcima, problemvelikog

brojapasa lutalica i sve če-

šćihpojavanapadapasana

ljude.

To je zaključeno na prvoj sjed-

nici ovog tijela održanoj juče u

Podgorici, a potpredsjednik

Vlade i ministar poljoprivrede

Milutin Simović rekao je da se

„razvoj jednog društva može

mjeriti sa više indikatora, a je-

dan od njih je i odnos prema

životinjama“.

Savjet je formiran24.maja, kao

odgovor na sve učestalije pro-

bleme, prije svega, sa napušte-

nimživotinjama.

U Savjetu su predstavnici

Uprave za bezbjednost hrane,

veterinu i fitosanitarne poslo-

ve,Veterinarskekomore,Odje-

ljenja za savjetodavne poslove

u stočarstvu i NVO Mreža za

zaštitupasa imačaka.

Simović je sugerisaodauodre-

đivanju prioritetnih aktivnosti

trebainiciratirješavanjenajak-

tulenijih problema - pitanje

narastajuće populacije pasa

lutalica, odgovornost vlasnika

pasa i pitanje učestalih napada

pasa na ljude.

On je istakao i da su ozbiljna

upozorenja i posljednji inci-

denti –napadi pasa na djecu.

- Potrebno je da definišete hi-

tan akcioni plan u kome ćete,

između ostalog, predložiti,

unapređenje zakonske regula-

tive. Kroz izmjenu Zakona o

veterinarstvu,kojesuusvojene

u parlamentu, stvorili smo za-

konske pretpostavke da se u

kratkom roku može donijeti

pravilnik za identifikacijukuć-

nih ljubimaca. Treba da hitno

uspostavimosistemidentifika-

cije i registracije kućnih ljubi-

maca – rekao je Simović.

Sugerisao je Savjetu i da među

prioritetima bude čipovanje

kućnih ljubimaca, čime će se

obezbijediti prepostavke za

odgovornijiodnosvlasnika,za-

tim angažovanija saradnja sa

lokalnim samoupravama po

pitanju stvaranja uslova za

gradnju i održivo upravljanje

skloništimazanapušteneživo-

tinje.

-Sugerisao jeSavjetu i da jedna

od tema bude registracija od-

gajivačnica–pišeusaopštenju.

On je ocijenio da ovo tijelo tre-

ba da pokaže angažovaniji od-

nos u saradnji sa međunarod-

nim organizacijama, kakva je

OIE (Međunarodna organiza-

cija za zdravlje životinja).

K. J.

PODGORICA

-Uizvještajusa sjedniceSkupštineCrneGorepod

naslovom ,,Izbjegnuta blokada sudskog sistema“, u jučerašnjem

brojuPobjede, potkrala segreška–napisali smoda suprotivpred-

loženih izmjenaZakona oSudskomsavjetu i sudijama glasala dva

poslanika SDP-a. Oni jesu bili protiv izmjenaZakona, ali sunapu-

štili skupštinsku salu kada se glasalo o tom aktu. Protiv Zakona

glasalisunezavisniposlaniciAleksandarDamjanovićiAnkaVuki-

ćević. Izvinjavamo se poslanicima SDP-a i čitaocima.

R.D.

PODGORICA

- Bivši glavni i odgovorni urednik Televizije Crne

Gore Vladislav Ašanin (1960) preminuo je poslije duže bolesti.

Ašanin je završio gimnaziju u tadašnjemTitogradu, a potom i

Ekonomski fakultet na Univerzitetu „Veljko Vlahović“.

Na početku višestranačkog sistema u Crnoj Gori bio je šef kabi-

neta predsjednika Skupštine, a potom sredinomdevedesetih i

glavni i odgovorni urednik Televizije Crne Gore. Bio je i glavni i

odgovorni urednik dnevnog lista Dan.

R. D.

Premijer u Skupštini odgovarao na poslanička pitanja

CrnaGorane

biti prihvatiliš

migranteu i

Ispravka

Preminuobivši urednik

RTCGVladislavAšanin

Đorđevićposlijeduže

oddvamjeseca iz SAD

transportovanuKCCG

Poput Libije, i Albanija je odbacila ideju da u

toj zemlji budu izgrađeni kampovi za izbjegli-

ce koje traže azil u EU, prenijele su agencije.

- Mi nikada nećemo prihvatiti takve izbjeglič-

ke kampove EU - izjavio je albanski premijer

Edi Rama za „Bild“.

Prema njegovim riječima, osnivanje takvih

kampova bi značilo „odbacivanje očajnih ljudi

poput toksičnog otpada koji niko ne želi“.

Rama je istakao da će Albanija uvijek biti

spremna da pruži pravičan doprinos upravlja-

nju ervopskimbremenom, ali da to ne znači

da će njegova zemlja rješavati probleme za

sve druge.

Bild navodi da Albanija neće da izgradi izbje-

gličke centre čak ni u zamjenu za pristupanje

EU.

- Izbjeglička kriza mora biti riješena nezavi-

sno, u odnosu na trenutno stanje pristupnih

napora - rekao je Rama.

Albanijanećekampovezaazilante

Sakonferencije

PODGORICA

- Ivan Đorđević

koji je tokom boravka u Sjedi-

njenim Američkim Državama

doživioizlivkrviumozak,sinoć

je, nakon dva i pomjeseca tran-

sportovan u Podgoricu, u Kli-

nički centarCrneGore.

Humanitarna akcija organizo-

vana na poziv njegove porodice

iprijatelja,ukojuseuključiove-

liki broj građana, uspjela je, a

podršku jedala i država.

Kako je prenijela Televizija Pr-

va, Đorđević će, za sada, opora-

vak nastaviti u Kliničkom cen-

tru, a izbolniceuSanFrancisku

do Podgorice dopratio ga je tim

naših ljekara.

Načelnik Odjeljenja anestezije

u KC Dragan Leković kazao je

dasuIvanuuAmericiupočetku

davali male šanse za oporavak,

ispod jedan odsto, ali se stanje

popravilo.

- Naročito posljednih dana se

popravilo, on se polako budi iz

kome, ali je i dalje životnougro-

žen te je smješten na intenziv-

nojjedinicigdjećenastavitilije-

čenje - kazao jeLeković.

Anesteziolog ŽanMrdović ka-

zaojedajemisijanjegovogtran-

sportabilaveomazahtjevna.

- Ali doveli smo Ivana glatko i

bez problema, počeo je da otva-

raoči,darazumiještamusepri-

ča, što je dobar znak - kazao je

Mrdović.

R.D.

Sa sjednice

Održana prva sjednica Savjeta za zaštitu životinja

Hitnonaći rješenjezapse lutalice

Konferencija uAlbaniji

Podrška javnim

servisimauregionu

IvanĐorđević