Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA/BAR

-

RadnicimaLukeBarpo-

čela je isplata 3,73milio-

na eura razlikeu

obračunuzarada, saop-

štio jePobjedi izvršni di-

rektor barskekompanije

ZarijaFranović. Uprava

LukeBar i sindikati tog

preduzećapotpisali suu

aprilu sporazumpoko-

jemće radnicimabiti

isplaćenneto iznos od2,2

miliona eura, odnosno sa

porezima i doprinosima

bruto iznos od3,73milio-

na eura.

- Da moja riješenost da se

uhvatim ukoštac sa svim, pa i

višegodišnjim problemima

koje je imalaLukaBar, nijede-

klarativna i prazna priča, do-

kazao sam rješavanjem pita-

nja isplate razlika u obračunu

zarada radnicima.Moji sarad-

nici i ja pronašli smomodel fi-

nansiranjakoji ni nakoji način

neće dovesti u pitanje stabil-

nostkompanije,ariješićepita-

njekojejebilobalastizaposle-

nima i kompaniji – kazao je

Franović.

Manja zarada radnicima je

obračunavana i isplaćivana u

od 1. oktobra 2009. godine do

30. aprila 2016. godine.

- Odgovorno stojim na stano-

vištuda svakomradnikumora

biti isplaćeno ono što mu za-

konski pripada i što jepošteno

zaradio. Isto tako, smatramda

je dugoročno stabilno poslo-

vanje kompanije interes sva-

kog njenog zapošljenog i

osnovni i profesionalni zada-

tak izvršnog direktora i me-

nadžmenta – poručio je Fra-

nović.

Premanjegovimriječima,pot-

pisivanjesporazuma ipočetak

isplate je važan jer je grupa

radnika ranije pokrenula četri

sudska spora povodom pri-

mjene kolektivnog ugovora sa

značajnim iznosima potraži-

vanja od2,36miliona eura.

- Sporazumom i isplatom se

napravila značajna ušteda za

iznos sudskih troškova i ka-

mate – tvrdi Franović.

Predsjednik Sindikata lučkih

radnika Luke Bar Vladimir

Obradović naveo je da je 30

radnika već dobilonovac.

- Radnici dnevno potpisuju 30

do50pojedinačnihsporazuma

i ovjeravaju ih kod notara, na-

kon čega slijedi isplata. Za sad

najveći broj radnika hoće da

potpiše sporazum, ne znamo

tačno da li će neko ostati u tuž-

bi–kazaojeObradovićPobjedi

i dodao da lično nije zadovo-

ljan iznosomkoji će dobiti.

- Međutim, čovjek mora da

bude realan, jer ovaj spora-

zum ne dovodi preduzeće do

ruba propasti, tako da mislim

da smo kao tužioci ispali više

negohumani, pošto će najveći

broj radnika prihvatiti spora-

zum o poravnanju, iako će

isplaćeni iznos biti pet puta

manji od iznosa koji je izraču-

nao sudski vještak – rekao je

Obradović i objasnio da će

radnicima biti isplaćivano tri

do šest hiljada eura.

- Čekam da dođem na red, ni-

jesam još siguran da li ću pri-

hvatiti sporazum, ali pretpo-

stavljam da hoću, kao i velika

većina radnika, jer je to za do-

bro Luke Bar i za dobro samih

radnika, pošto nam ništa ne

značidapreduzećedovedemo

u bezizlaznu situaciju – poru-

čio jeObradović.

S. P.

PODGORICA

–DRI jedala

pozitivnomišljenjena fi-

nansijski izvještaj i negativ-

nonapravilnost poslovanja

Demokratskenarodnepar-

tijeMilanaKneževića za

prošlugodinu. Zbognizane-

pravilnosti izvještajDRI će

biti dostavljen skupštinskim

odborima za ekonomiju i

politički sistem.

Partijajeprošlugodinuzavrši-

la sa gubitkom od 5.767 eura -

prihodi su bili 334.350 eura, a

rashodi 340.117 eura. Prihodi

su bili manji od planiranih za

blizu30hiljadaeura, arashodi

veći preko48.000 eura.

Uizvještajukojisusačiniličla-

novi

SenataDRINikolaN.Ko

-

vačević i dr Branislav Radulo-

vić se navodi da je ova partija

kršila zakone o finansiranju

političkih subjekata i izbornih

kampanja, o zapošljavanju i

ostvarivanju prava iz osigura-

nja odnezaposlenosti, o radu i

pravilnik o naknadi dnevnica,

troškova za angažovanje u

obavljanjuaktivnosti i upotre-

bi sopstvenog automobila za

potrebeDNP-a.

- Revizijom je utvrđeno da je

partija sa računa za redovno

poslovanje prenijela na izbor-

ni račun koalicije Demokrat-

ski front 56.300 eura za parla-

mentarne izbore održane

2016. Novac je uplaćen od ja-

nuara do aprila 2017. što je u

suprotnosti sazakonom-kon-

statovali su revizori.

Revizijom je utvrđeno da je

ova partija na ime naknada za

31 lice po osnovu ugovora o

djelu isplatila 80.260 eura, za

obavljanje administrativno-

tehničkihposlova, obezbjeđe-

nja, marketinga, istraživanja

javnog mnjenja, knjigovod-

stvenih poslova, konsultant-

skih usluga, organizacije kul-

t u r n i h ma n i f e s t a c i j a ,

pripremamaterijalazasjedni-

ce glavnog odbora partije po-

slove stručno - političkog sa-

radnika, prevoza, održavanje

higijene… Državna revizija je

konstatovala da je prekršen

zakon jer je trebalo sklapati

ugovore o radu, a ne odjelu.

- DNP je na neto naknade pla-

tioporezkaodasusvaangažo-

vana lica u radnom odnosu.

Državnom revizoru nijesu

prezentirani dokazi o radno –

pravnom statusu za 18 ugovo-

rom angažovanih lica, pa se

nije moglo utvrditi da li je po-

rezpravilnoobračunat-budu-

ći da se poreske obaveze ne

obračunavaju na isti način za

lica u radnom odnosu i neza-

poslena-konstatujeseuizvje-

štaju.

Takođe je utvrđeno da prili-

kom zapošljavanja nijesu pri-

javljivali slobodna radna mje-

staZavodu za zapošljavanje.

-Troškovidnevnicazaslužbe-

na putovanja isplaćeni su u

većemiznosuza567eurazbog

pogrešnog obračuna. Inter-

nimaktomnije precizno utvr-

đeno ko ostvaruje pravo na

naknade po osnovu troškova

reprezentacije, mobilnih tele-

fona i gorivakao i limitezapo-

trošnju-navodiseuizvještaju.

Uz sve to DRI je konstatovala

daDNPnijerealizovalaničeti-

ri preporuke iz 2016, a dvije su

djelimično ostvarili.

M.P.M.

PODGORICA

-Uprava za

inspekcijskeposlovepočela

jeod 11. junada sprovodi po-

jačani nadzoruprimorskim

opštinama i planinskimturi-

stičkimcentrima, ukojem

učestvuje 70 inspektora.

- Pojačan inspekcijski nadzor

sprovodi se u skladu sa pla-

nom aktivnosti Koordinacio-

nog tima za praćenje turistič-

ke sezone, kao i po prijavama,

koje u znatnombroju pristižu

od građana iz svih primorskih

opština - navodi se u saopše-

njuUprave.

Najveći broj prijava, kako su

naveli, usmjeren je na oblast

radnih odnosa, sanitarno-hi-

gijenske uslove u hotelima,

pružanje turističkih i ugosti-

teljskih usluga i zaštitu eko-

nomskih interesa potrošača.

Ekipe Uprave za inspekcijske

poslove, kojećeobavljati poja-

čaninspekcijskinadzorutoku

ljetnje turističke sezone, čine

inspekcije rada, zaštite i

zdravljanaradu,zdravstveno-

sanitarna, turistička, tržišna,

kao i ostale inspekcije koje će

se uključivati po potrebi.

Obavljaće se nadzor ispunje-

nosti uslova za obavljanje dje-

latnosti,posebnokodobjekata

privremenog karaktera u zoni

morskog dobra, izdavanje fi-

skalnih računa, utvrđivanje

porijekla robe, kao i nadzor u

ugostiteljstvu, trgovini i za-

natstvu. Kontrolisaće be-

zbjednosti vode za piće u ho-

telima i odmaralištima,

izdavanje fiskalnih računa za

usluge plažnog mobilijara,

nadzor turističkih agencija,

vodiča i izletničkih programa,

kao i nadzor u pogledu zapo-

šljavanja, radnih odnosa i za-

štite na radu, posebno na gra-

dilištima.

R. E.

PODGORICA

-CrnaGora je

sigurna, ekonomski i politič-

ki stabilnadržava, sapoten-

cijalomdanastavi ekonom-

ski rast, ocijenila je

ministarka ekonomijeDra-

gicaSekulić. Ona jenakon-

ferenciji oposlovnimmo-

gućnostimauCrnoj Gori u

portugalskomgraduPorto

prisutniminvestitorima

predstavilaposlovni ambi-

jent, programepodsticaja i

investicionemogućnosti.

Iz Ministarstva ekonomije je

saopšteno da je konferencija,

koja je održana u saradnji sa

crnogorskom ambasadom u

Madridu i počasnim konzu-

lomCrne Gore u Portu Karlo-

som Pereira Pintom, okupila

investitore iz čitave Portugali-

je.

- Osimprezentacija predstav-

nikaMinistarstva ekonomije i

Crnogorske agencije za pro-

mociju investicija, iskustva o

poslovnoj saradnji sa Crnom

Gorom iznijeli su i poslovni

ljudi koji su poslovali kod nas

- navodi se u saopštenju i na-

glašava da je, osim velikog in-

teresovanja za investiranje u

turizamienergetiku,intereso-

vanje pokazano za poslovanje

u poljoprivredi, naročito u vi-

nogradarstvu.

S. P.

Rukovodstvo Luke Bar ispoštovalo sporazumsa sindikatima

Radnicimapočela

isplata3,73miliona

DRI negativno ocijenila pravilnost poslovanja DNP-a

Nezakonito

prebacili 56

hiljadaDF-u

U sklopu praćenja turističke sezone

Primorjekontroliše70 inspektora

anika u okviru premijerskog sata

e

neće

adi

stazapetinu, prihodi od turiz-

ma su veći osam odsto nego

prošle godine, koja je bila naj-

bolja u istoriji našeg turizma.

Poseban razlog za optimizam

je što su prihodi od turizma na

sjeveru u prvom kvartalu veći

57 odsto. Samo za prvomajske

praznike u Crnoj Gori je bora-

vilo preko 38 hiljada turista,

štojerastod50odsto-naveoje

Marković i naglasio da su u

Vladi zadovoljni zbog najava

velikihhotelijera,agencijaitu-

rističke privrede u cjelini o

značajno većoj rezervaciji ka-

paciteta, posebno u periodu

prije i nakon špica sezone i

zbog otvaranja desetak novih i

renoviranihhotela,štojedokaz

povjerenja investitora u ambi-

jent koji Vlada kreira.

M.P.M.

Neočekuje

sepovećanje

dugaMA i

željezničkih

kompanija

Odgovarajući na pitanje

Raška Konjevića (SDP),

Marković je kazao da

Montenegro erlajnz i

željezničke kompanije

imaju visok poreski dug,

ali da ne očekuje njegovo

povećanje. Konjević je

podsjetio da ove četiri

kompanije imaju ukupno

24miliona eura poreskog

duga i pitao šta bi se

dogodilo da i ostale irme

u Crnoj Gori ne plaćaju

poreze.

- MA duguje 18,3 miliona,

lani je platio 400 hiljada

eura poreskog duga, a

ove godine skoromilion

i uredno izmiruje tekuće

poreske obaveze – rekao

je premijer i objasnio da

Željeznički prevoz po

tomosnovu duguje 3,6

miliona, nema repro-

gram, platio je lani 575,

a ove godine 90 hiljada

eura. Željeznička infra-

struktura duguje dva

miliona, ima reprogram

na 3,3 miliona, lani i ove

godine platila je 3,9,

odnosno 1,8miliona eura

duga. Održavanje želje-

zničkih voznih sredstava

duguje 1,9miliona, nema

reprogram, lani je platio

1,2 miliona, a ove godine

50 hiljada eura. Premijer

je kazao da Vlada traži

rješenje za ove kompani-

je i naglasio da će poreski

dug biti naplaćen.

Ova godina

mogla bi

biti bolja od

prethodne koja

je bila najbolja u

posljednjih 30

godina, poručio

Marković

Ministarka ekonomije u Portu predstavila

domaći poslovni ambijent

Portugalce zanima

vinogradarstvo

Uoči premijerskog sata

LukaBar

DragicaSekulić