Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

Ekonomija

HERCEGNOVI

–DrZoltan

Mađar, jedanodnasljednika

hotela „Plaža“uZelenici,

koji jepresudomVrhovnog

sudaCrneGorepripaoop-

štini Centar Sarajevo, uložio

je tužbuEvropskomsuduza

ljudskapravauStrazburu.

Kako je naveo u podugačkom

pismu upućenom javnosti, ali i

Sudu u Strazburu, tužio je dr-

žavu Crnu Goru „zbog uskra-

ćenog prava na pravično suđe-

nje po čl. 6 Konvencije za

ljudskaprava, i zbognezaštiće-

nosti imovinepočl. 1Protokola

1 iste konvencije“.

-Molio samda se vrhovna pre-

suda ne uvaži, zajedno sa svim

mogućimposljedicama, ada se

potvrde presude nižih sudova,

teda sena osnovupovraćajnog

rješenja iz 2007. godine izvrši

povraćaj tog imanja zakonitim

nasljednicima - navodi dr Ma-

đar.

Hotel u Zelenici izgradio je dr

AntalMađar prije 115 godina, a

objekat je 1948. godine nacio-

nalizovan. Dvanaest godina

kasnije opština Herceg Novi je

sklopila kupoprodajni ugovor

sa opštinom Centar Sarajevo,

paga, kakonavodiMađar, prei-

načila u ugovor o prenosu pra-

va korišćenja za 68miliona di-

nara. Tvrdi i da nema traga o

uplati tog novca. Tokom 90-ih

godina objekat preuzima Ko-

manda Ratne mornarice, a

1996. hotel prelazi u vlasništvo

državeCrneGore.

Porodica Mađar vodila je po-

stupakzavraćanjeimovineod-

mah po usvajanju Zakona o

pravednojrestituciji,aod2007.

jebilaumješačusporusarajev-

ske opštineCentar i državeCr-

neGore.

- Opštinska komisija za povra-

ćaj je 12. marta 2007. donijela

rješenje za povraćaj nacionali-

zovanog hotela nasljednicima,

kao i rješenje za razdvajanje

parka i plaže hotela. Međutim,

od jula 2007. je izmijenjen za-

kon i opštinska i uspostavljena

regionalna komisija u Baru u

direktnoj zavisnosti od Mini-

starstva finansija – nominal-

nog vlasnika državnih imanja.

Rješenje o razparcelaciji parka

i plaže dostavljeno je u Bar 30.

januara 2008, što znači da je

povraćajno rješenje opštinske

komisije od marta prethodne

godineautomatskipostalopra-

vosnažno od februara 2008, ali

to ni do danas nije proglašeno,

pod izgovorom sarajevskog

procesa. Potom su poništene

dvije prvostepene presude

2009. i 2013, obje u korist na-

sljednika. Osnovni sud u Her-

ceg Novom 2015. odbija žalbu

opštine Centar, a Viši sud po-

tvrđuje2016, dabiVrhovni sud

preinačio presude prvostepe-

nih sudova. Ustavni sud ni do

danas nije odgovorio na njiho-

vu ustavnu žalbu. Umeđuvre-

menu je opština Centar preu-

zela posjed i namjerava da ga

proda.

- Izbačeni smo iz rodnog i za-

konito nasljednog imanja kroz

nečinjenje Ustavnog suda, jer

ustavna žalba ne sprečava po-

stupke nižih sudova. Advokat

je 3. maja ipak podnio urgenci-

juUstavnomsudu, hercegnov-

skomsudu jepodnioprigovore

na formu izvršnog rješenja, a

provjerio je i katastar. Naime,

vrhovnapresudajeiutomsmi-

slu dvojna: nalaže državi pre-

daju imanja u posjed i slobod-

no raspolaganje – ali ne nalaže

takav zemljišni upis. Ipak je

Sarajevo učinilo taj pokušaj,

odbijeno je i žalilo seMinistar-

stvu finansija, koje je žalbu

usvojilo 17. aprila ove godine.

Međutim, 3. maja je još važio

upis Morskog dobra – kaže

Mađar i dodaje da je ovakvim

postupcima Vlada proigrala

eventualnipozivjavnogintere-

sa za ovo imanje.

- Već je sa prethodnomurgen-

cijombioaktualizovanpolugo-

dišnji rok za tužbuEvropskom

sudu u Strazburu i to ako bi

Ustavni sud svojim nečinje-

njem prezategao razumni rok

postupka. A najava preprodaje

nalaženaročituhitnost–rekao

jeMađar i dodao da je advokat

10. maja podnio sedmodnevni

ultimatumUstavnom sudu za

neizostavnu intervenciju.

Ž.K.

PODGORICA

–Premijer

DuškoMarkovićocijenio je

jučeda će tekuća godinabiti

boljaodprethodne, koja je

bilanajboljauposljednjih30

godina i poručiodaVladavi-

šenećedozvoliti da izvođači

radovaukapitalnimprojek-

timaodlučujuodinamici nji-

hove realizacije.

UGOVORI

- O tome će odlučivati investi-

tor, odnosnoVlada. Imajuugo-

vore,projekteidovoljnonovca.

Ugovori se moraju realizovati

na vrijeme. Ko ne bude spre-

mandapratitudinamikuiugo-

vorne obaveze, neće moći da

budepartner državi - upozorio

je Marković tokom premijer-

skogsata,odgovarajućinapita-

njeNikoleRakočevića (DPS).

POZITIVNO

Pozitivne ekonomske perfor-

manse iz prošle godine nastav-

ljenesu i uovoj, očemu, kako je

dodao, svjedoči preliminarni

podatak Monstata o rastu

BDP-a od 4,5 odsto u prvom

kvartalu, kao rezultat poveća-

nja investicija, kao i izvoza za

13odsto. Taj se trendnastavlja i

u drugom tromjesečju, naroči-

to kod industrijske proizvod-

nje koja je u prvih pet mjeseci

povećana 31,2 odsto, a proi-

zvodnja struje duplo, kao po-

sljedica ne samo vremenskih

prilika nego širenja proizvod-

nihkapaciteta.

- U ovoj godini nastavljena je i

dobra naplata poreskih priho-

da koji su zaključno sa 22. ju-

nom iznosili 740miliona eura,

što je za 13,2 odsto više nego u

uporednomperiodu - saopštio

je Marković i objasnio da je

rast ekonomije baziran na

snažnom investicionom ciklu-

suipozitivnimkretanjima,ada

sve ukazuje da će biti bolja od

prethodne sa rastom iznad

projektovanog. Istakao je da je

dobar rezultat u prošloj godini

ostvaren u uslovima stalne po-

litičke borbe, što nije povoljan

ambijent za ekonomiju, razvoj

i podsticanje investicija.

- Zbog toga rezultat ima veći

značaj- ocijenio je on.

TURIZAM

Odgovarajući na pitanje Adri-

jana Vuksanovića (HGI) kazao

je da turizam bilježi dobre re-

zultate.

- U prvih pet mjeseci u kolek-

tivnom smještaju je više turi-

HERCEGNOVI

–Crnogorska

olimpijka, plivačicaPVK ,,Ja-

dran“ JovanaTerzićpodigla je

jučeplavuzastavicunaplaži

Dobrečnahercegnovskomdi-

jelupoluostrvaLuštica. Riječ je

oprvoj plaži uCrnoj Gori koja

jedobilaovoprestižnoekopri-

znanje i jedinoj koja ganosi 15

godina zaredom.

Zakupac plaže već 17 godina je

Novljanin Zoran Banićević, koji

objašnjava da je presudan razlog

za dobijanje plave zastavice u

kontinuitetukvalitet vode.

-Dolazenami gosti izPortoMon-

tenegra i hotela ,,Ridžent“ i tosva-

kogdanadvadotriputa.Našupla-

žu posjetili su brojni predsjednici

država, ministri, ambasadori, po-

znati umjetnici i krunisane glave.

Što jenajvažnije, gosti namseuvi-

jek vraćaju - kazao jeBanićević.

Ovo je jedino mjesto u Crnoj Gori

gdje se, osim tradicionalne pri-

morske kuhinje, nude svježi mor-

ski ježevi, morska jaja koja Italija-

ni zovu „tartufi di mare“ i supa od

morskogkamena koji jepun školj-

ki. Nije rijetkost da se na Dobreču

organizuju vjenčanja, a za ovo lje-

to su zakazana već tri.

Ž.K.

PODGORICA

-Rezultati

istraživanjao stepenuzado-

voljstvakorisnika elektron-

skihkomunikacionihusluga

i uovoj godini pokazujuvi-

sok stepenkorišćenja elek-

tronsko-komunikacionih

usluga i visoknivozadovolj-

stva građanakvalitetomi ci-

jenama tihuslugauCrnoj

Gori, saopštili su izAgencije

za elektronskekomunikacije

i poštanskudjelatnost

(EKIP).

Istraživanje pokazuje da je

kvalitetom usluga fiksne te-

lefonije generalno zadovolj-

no 82,2 odsto ispitanika, a ci-

jenama tihusluga 72,6 odsto,

anajzadovoljniji sucijenama

lokalnih i međugradskih po-

ziva. Brzinom otklanjanja

prijavljenih smetnji zado-

ZoltanMađar tužio državu Crnu Goru zbog imanja uHerceg Novom

Hotel „Plaža“

uStrazburu

Nakon deceniju

suđenja za

povraćaj imovine

u Zelenici,

mađarski

državljanin

se obratio

Evropskomsudu

zal judskaprava

Podignuta plava zastavica na plaži Dobreč

Uvala sabesprijekornomvodom

Premijer DuškoMarković odgovarao na pitanja pos

Izvođači koji

poštuju rokov

biti partneri V

Rezultati istraživanja EKIP-a o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih usluga

Cijena interneta

prihvatljiva za73

odsto ispitanika

voljnoje75,4odstokorisnika.

Uslugama mobilne telefonije

zadovoljno je 88,8 odsto ispi-

tanika, a cijenama 63,6 odsto

ispitanika. Korisnici najveći

stepen zadovoljstva iskazuju

cijenama telefonskih poziva

(63,9 odsto) i SMS poruka

(60,2odsto).Broj građanako-

ji imaju mogućnost da u do-

maćinstvu koriste internet

porastao je 6,5 odsto na 70,4

procenta, acijena interneta je

prihvatljiva za 73,1 odsto, dok

generalno zadovoljstvo tim

servisom iskazuje 84,7 odsto

ispitanika.

Korisnici su najzadovoljniji

broudbend servisom emite-

ra. Kvalitet TV slika hvali

92,5 odsto ispitanika, a pro-

gram79,9 odsto.

Istraživanjejesprovelaagen-

cija za ispitivanje javnog

mnjenja ,,Damar plus“ na

1.006 ispitanika, starosti 15 i

više godina.

S. P.

USD

1.16160

JPY 128.08000

GBP

0.88173

CHF

1.15360

AUD 1.57250

CAD 1.54430

Kursna

lista

JovanaTerzićpodižeplavuzastavicu