Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 76 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

Politika

PODGORICA

–Nezavisni

odbornikubudvanskompar-

lamentuStevanDžaković za-

tražio je jučeda sepohitnom

postupkuglasaopovjerenju

predsjednikuopštineBudva

DraganuKrapoviću. Time je

kulminiralavišemjesečna

krizaubudvanskoj vladaju-

ćoj koaliciji.

-Previše je nepovjerenja i dija-

metralno suprotnih viđenja za

rješavanje problema koji po-

stoje u gradu u okviru vladaju-

će koalicije i to nije tajna. Zato

predlažem sjednicu SO po hit-

nom postupku, u roku od se-

dam dana, na kojoj bi se ra-

sprav l j a l o o pov j e ren j u

predsjednikuopštine–rekaoje

Džaković, dodajući da bi Care-

vić zamijenio predsjednika

budvanske opštine.

Džaković je istakao da Krapo-

vić „većpola godinenema veći-

nu da bi bio predsjednik opšti-

ne“, ali, kako je rekao, „obraz

mu ne smeta da i dalje sjedi na

tommjestu“. On se izvinio gra-

đanimaBudve jer je, kakokaže,

pogriješio „kada je podržao

Krapovića da bude izabran na

tomjesto“.

COPYPASTE

Džaković je ocijenio da sadaš-

nje opštinsko rukovodstvo

obavlja vlast „po sistemu copy

paste onoga što jeDPS radila“.

-Oni su, kao i predsjednik iz

Demokrata, organizovanom

medijskomharangompokuša-

vali da me ućutkaju. Novcem

građana, tj. iz budžeta, plaćali

sukako tada, tako i danas, poje-

dine medije sa jasnim zadat-

kom - iskompromitovati Dža-

kovića – rekao je on.

Džaković je poručio da je od-

bornik koji je u prošlim sazivi-

ma, kako je kazao, „postavljao

glavu gdje kolege nijesu smjele

da postave ni nogu“.

- Upravo je najviše mojom ak-

tivnošću došlo do raskrinkava-

nja organizovane kriminalne

grupe i njihovog priznanja kri-

vice, što je dovelo do smjene

DPSvlastiuBudvi.Predsjednik

priča o nekakvoj uroti protiv

njega koju definiše kao politič-

ku korupciju. Nema urote, ja

sam odavno sasvim jasno i jav-

no rekao da on više nema veći-

nu. Za njega je to danas korup-

cija, a nije tako nazivao moju

odlukuda ga, mimo stava parti-

je kojoj sam pripadao i čiji sam

predsjednikOpštinskogodbora

bio, podržim i on bude izabran

namjestopredsjednika opštine

Budva – rekao jeDžaković.

On je istakao da je to učinio „is-

ključivo da ne bi DPS ponovila

izbore, teda bi opozicija formi-

rala vlast“.

- Platio samtada najveću cijenu

upolitici.Kakodokazujegospo-

dinpredsjednik da onda nije bi-

lo riječi okorupciji?Da li samza

datu podršku uzeo od njega ne-

kepare,aakojesam,nekakaže.I

sadabihglasaou interesuopšti-

ne, a ne neke partije, jer ja sam

slobodan čovjek i nemamparti-

ju čija naređenja moram da iz-

vršavam, poput njega – rekao je

Džaković.

IZMJENE

Prema njegovim riječima, do

marta ove godine trebalo je da

Demokrate predlože izmjenu

izbornogzakona,ali,kakojere-

kao Džaković, obećanje koje je

bilo uslov njegovog prošlogo-

dišnjeg povratka u Skupštinu,

prekršeno je.

- Ni obećanje da će opštinska

uprava biti depolitizovana i

profesionalizovana nije ispu-

njeno, kao ni obećanje da neće

sarađivati saDPS-om. Sada ka-

dajepotrebankvorumzazadu-

ženje opštine za šest miliona

eura,zaWTA,nemagadljivosti

na ideju o prisustvu odbornika

DPS-a. Naprotiv, sa ponosom

sepominjekako jepremijer lič-

no naredio da odbornici DPS-a

prisustvujusjednici.Nestadoše

predsjednikove priče o čistoći

obraza, o političkoj korupciji i

ostale iz arsenala o čojstvu i ju-

naštvu.Ostadesamonadadaće

upravoodborniciDPS-apomo-

ći da se konačno održi sjednica

i time otkloni strah od gubitka

vlasti – rekao je Džaković, do-

dajući da je i kvorum za porav-

nanje saGugijemčinilaDPS.

–Bez znanjaSkupštine, kao što

jeradioiMarović,aunjenoime

pregovara i potpisuje sporazu-

me poput onog zaWTA ili Sea

Dance.Istokaoiuvrijemepret-

hodne vlasti, sada se lokalni

emiter RTV Budva zloupotre-

bljava. Koliko su samo puta

prošlog ljetanapravili prilogau

ciljumoje diskriminacije. Pod-

sjetićusamonaprilogoneotva-

ranju dnevnog centra zbog ne-

održavanja sjednice, sve

potrebne odluke na tu temu su

usvojene, a dnevni centar još

nije otvoren. Šta je sada alibi –

rekao jeDžaković.

Kriza u vladajućoj koaliciji u

Budvi traje već duže. Dragan

Krapović i predsjednik bud-

vanskog parlamenta Đorđije

Vujović ranije su pozvali Dža-

kovića da vrati mandat, optu-

žujući ga da opstruira rad bud-

vanskog parlamenta. Džaković

je više puta uskraćivao kvorum

lokalnoj Skupštini. Još prije vi-

še od pola godine blokirao je

rad parlamenta kada je tražio

promjenu zakona po kojem bi

izborne liste bile otvorene.

I.K.

PODGORICA

-Diplomirani

ekonomistaPredragJelušić

predložen je zapredsjednika

budvanskogodboraDemo-

kratskepartije socijalista.

Ta odluka donijeta je sinoć na

sjednici Opštinskog odbora

DPS-a Budva, kojoj je prisu-

stvovao politički direktor Tar-

zanMilošević.

- Članovi Odbora su jednogla-

sno podržali predlog da za

predsjednika Opštinskog od-

bora bude izabran Jelušić - sa-

opšteno je izDPS-a.

Navodi se da se očekuje da, u

skladu sa Statutompartije, Je-

lušićuskorodobijeisaglasnost

Predsjedništva i damuzvanič-

no bude potvrđen mandat na

sjednici Opštinskog odbora.

-Time jeotvorenanovastrani-

ca u radu budvanskog Odbora

koji broji ukupno 130 članova.

Na sjednici je iskazana odluč-

nost da se u predstojećem pe-

riodu intenziviraju aktivnosti,

kao i dasepartijska infrastruk-

turapodignenavišinivo-kaže

se u saopštenju.

Navodi se da se Jelušić člano-

vima zahvalio na povjerenju i

pozitivnoj energiji koja će biti

preduslov za ostvarivanje do-

brihpolitičkih rezultata.

R. P.

PODGORICA

- Predsjedni-

caopštineTivat dr Snežana

Matijevićnećepodnijeti

ostavkuna tu funkciju, već

ćeodbornicimorati da joj

izglasajunepovjerenjeu lo-

kalnomparlamentu.

-Ostavkunećupodnositi,asve

što imami što samveć reklana

sjednici OO, reći ću javno na

sjednici parlamenta kada se

bude raspravljalo o mom po-

vjerenju - kazala je Matijević

za portal BokaNews.

Podsjetimo, Opštinski odbor

DPSpreksinoć jevećinomgla-

sova donio odluku da se po-

krene procedura za smjenu

predsjednice tivatske opštine

zboglošegradalokalneuprave

i ostvarenjakapitalnihinvesti-

cija koje su bile okosnica pro-

grama DPS za lokalne izbore

aprila 2016.

-Djelovanje i lični stavoviSne-

žane Matijević odstupaju od

pravaca razvoja definisanih

izbornimprogramomDPS-a i

usporavaju dinamičke proce-

serazvojaopštineTivat,zako-

je su podršku dali upravo gra-

đani Tivta – saopštio je

predsjednik OODPS i dr Sini-

šaKusovac.

Naredna sjednica SO Tivat

održaćesenajkasnijedo15. ju-

la,anajučerašnjemmeđustra-

načkom sastanku u kabinetu

predsjednika parlamenta Iva-

na Novosela, kako piše ovaj

portal, niko nije zvanično

predložio da se u dnevni red

unese i rasprava o (ne)povje-

renju predsjednici opštine. To

će, kako je iz vrha OODPS na-

goviješteno novinarima, ta

partija sigurno predložiti No-

voselu prije slanja poziva za

sjednicuodbornicima.

DPS u lokalnom parlamentu

ima 17 odbornika što je natpo-

lovičnavećina.Koalicioni par-

tneri su joj SD iHGI.

Z.D.

PODGORICA

-Agencija za

sprečavanjekorupcijepod-

nijela jenadležnimsudovi-

ma 317 zahtjeva zapokreta-

njeprekršajnihpostupaka

protiv javnih funkcionera i

državnih službenikakoji

nijesudostavili redovni go-

dišnji izvještaj oprihodima

i imovini zaprošlugodinu.

Odukupnogbrojapodnijetih

zahtjeva, 50 se odnosi na jav-

ne funkcionere na državnom

nivou,178nalokalnomi89na

državne službenike koji ima-

ju obavezu da podnose izvje-

štaje.

Načelnica odjeljenja za pro-

vjeru prihoda i imovine u

ASK Dragana Šuković obja-

snila je na konferenciji za

medije da je od početka ove

godine do 26. juna podnijeto

6.510 izvještaja oprihodima i

imovini i to po različitom

osnovu.

- Agenciji je dostavljeno

5.200 redovnih izvještaja,

410izvještajakoji sepodnose

u roku od 30 dana od stupa-

nja na javnu funkciju, 57 iz-

vještaja na zahtjev Agencije,

169 u slučaju promjene imo-

vine preko pet hiljada eura,

190izvještajakoji sepodnose

od dana prestanka funkcije i

478 godišnjih i dvogodišnjih

izvještajapoprestanku funk-

cije – navela je Šuković i do-

dala da je dostavljeno i šest

izvještaja predsjedničkih

kandidata.

Svi izvještajiprošli su, kakoje

rekla, prvu, administrativno-

tehničku fazu provjere, a u

toku jedruga faza, koja seod-

nosi na provjeru tačnosti i

potpunostipodataka.Provje-

ra će, dodala je ona, obuhva-

tati izvještaje predsjednika

državeiVlade,ministara,čla-

nova Sudskog i Tužilačkog

savjeta, članova Državne re-

vizorske institucije, admini-

stratore imenadžereopština,

kao i guvernera Centralne

banke.

Svi funkcioneri u čijim se iz-

vještajima utvrde nepravil-

nosti biće, kako je poručio

pomoćnik direktora ASK Sa-

voMilašinović, procesuirani.

Načelnik odjeljenja za infor-

macione tehnologije u ASK

Dušan Polović je dodao da je

razvijena i metoda slučajnog

odabira funkcionera nad ko-

jima će se vršiti kontrola i da

se već upotrebljava. Načelni-

ca odeljenja za međunarod-

nusaradnjuMarinaMićuno-

vić je rekla da je Crna Gora u

početnoj fazi potpisivanja

međunarodnog sporazumao

razmjeni podataka u oblasti

provjere imovinskih kartona

javnih funkcionera.

Đ. Ć.

Kulminirala kriza u budvanskoj vladajućoj koaliciji

Džaković traži glasanje

opovjerenjuKrapoviću

Krapović tvrdi da se spremanovavećina

Dragan Krapović juče nije komentarisao

Džakovićev zahtjev, ali je prije nekoliko dana

kazao, govoreći u emisiji „Živa istina“ o spe-

kulacijama da bi u budvanskomparlamentu

mogla biti formirana nova većina, da je „to

varijanta koja podrazumijeva političku korup-

ciju“, te da se to neće desiti.

- Jedino ko bi mogao da pređe iz ove većine

od 17, u neku drugu većinu je Džaković. On

je izabran sa liste Demokratskog fronta. Ne

mogu ni da pojmimmogućnost da bilo ko

sa liste DF-a u bilo kojoj varijanti uđe u bilo

kakav aranžman sa DPS-om – rekao je Kra-

pović.

Prema njegovim riječima, takvo nešto se

dogovara u ovom trenutku i to, kako je

kazao, „u krugu - Ivančević, Džaković, Đuka-

nović i dio DPS-a ili čitav DPS i, naravno, Soci-

jaldemokratska partija“. Krapović je rekao da

se takav scenario, ipak, neće desiti.

- On bi mogao da promijeni tu većinu bez

ikakvih problema, ukoliko se usuđuje na tako

nešto. Nije to lako napraviti u Budvi u ovom

momentu – rekao je Džaković.

U tivatski parlament još nije stigao zahtjev OO

DPS za smjenu aktuelne predsjednice opštine

Matijević: Neću

podnijeti ostavku

Odluka budvanskog ogranka

Demokratske partije socijalista

Predrag Jelušić

predloženza

predsjednikaOdbora

ASK podnijela 317 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera

Bićeprocesuirani i funkcioneri učijim

se izvještajimautvrdenepravilnosti

Sa sastanka

StevanDžaković

DraganKrapović