Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 76 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- Snažni anga-

žmanEvropskeunijeprema

ZapadnomBalkanupozitivan

je znak, ocijenio jedržavni se-

kretar SveteStolice, kardinal

PjetroParolin, navodeći da

želi daCrnaGorabude člani-

ca tog evropskogbloka.

DržavnisekretarSveteStolice,

koji boravi u prvoj zvaničnoj

posjeti Crnoj Gori, dočekan je

uPodgoriciuznajvišedržavne

počasti.

Na konferenciji za novinare,

nakonsastankasapremijerom

DuškomMarkovićem, kardi-

nal Parolin je saopštio da je

upoznatsakoracimaCrneGo-

re na putu ka učlanjenju u EU.

On je kazao da se Sveta Stolica

može samo radovati približa-

vanju evropskoj porodici na-

roda.

ZNAK

- Snažni angažman EU prema

Zapadnom Balkanu je poziti-

van znak i nadam se da će na

samitimakojislijedetobitido-

datno potvrđeno - ocijenio je

Parolin, koji boravi u vešed-

nevnoj zvaničnoj posjeti Cr-

noj Gori. On je ukazao da EU

nije samo ekonomski i pravni

sistem, već prije svega miro-

tvorni projekat i zajednica

principa i vrijednosti.

- Želimda Crna Gora uđe u tu

zajednicu i doprinese kao so-

cijalniidruštvenimodelkojije

sposoban da očuva religijski i

kulturni identitet građana i

promovišemeđuetničku ime-

đureligioznu saradnju - poru-

čio jeParolin.

Parolin je kazao da je topao

doček potvrda prijateljstva i

saradnje Crne Gore i Svete

Stolice.

On je ocijenio da je saradnja

konkretna i da se razvijauviše

pravaca.

- Istorijske veze i intenzivniji

dijalog, koji se u prethodnim

godinama razvio, su dodatno

potvrđenepotpisivanjemspo-

razuma prije sedam godina,

koji omogućava da se uz po-

štovanje specifičnosti države i

crkve bavimo temama od za-

jedničkog interesa - rekao je

Parolin.

Prema njegovim riječima, to

vodi nadi da će sljedeći korak,

otvaranje apostolske nuncija-

ture u Crnoj Gori, dati novi

snažan impuls bilateralnim

odnosima.

On je zahvalio na odnosu dr-

žavnih vlasti prema katoličkoj

zajednici u Crnoj Gori, imaju-

ći u vidu da je doprinijela ra-

zvojuukupnog društva.

Parolin je kazao da su tokom

posjete predviđeni važni sa-

stanci, adaćeposebnoznačaj-

nibitisakatoličkimzajednica-

ma uBaru i Kotoru.

PremijerMarkovićjekazaoda

će posjeta kardinala Parolina

biti dobra osnova za jačanje i

produbljivanje saradnje Crne

Gore i Svete Stolice.

DOMAĆINI

- Ali i podsticaj da u skoroj bu-

dućnosti budemo domaćin

Njegovoj Svetosti, papi Fra-

nju, čiju mirotvornu i pomiri-

teljskumisiju izuzetno cijeni-

mo - rekao jeMarković.

Premijer jedodaodaCrnaGo-

ra sa razumijevanjem prati i

podržava misiju pape Franja,

posebno u smislu mirovnih

napora, ekumenizma, kao i

njegove poruke u vezi sa oču-

vanjem čovjekove okoline i

promociju koncepta održivog

razvoja.

On se zahvalio na razumijeva-

nju i podršci Svete Stolice

evroatlantskoj orijentaciji i

evropskim aspiracijama Crne

Gore. „I uopšte podršci Crnoj

Gori i regionu Zapadnog Bal-

kana“.

-Kaozemljakojoj jeu tradiciji

vjerska i nacionalna toleranci-

ja, cijenimo i ulogu katoličke

zajednice u Crnoj Gori u oču-

vanju te temeljne vrijednosti

države-kazaojeMarković.On

jerekaoda jeposebnozadovo-

ljan što se odnosi Svete Stolice

iCrneGore jačajuidižunaviši

nivo, što, kako je naveo, potvr-

đuje i najavljeno otvaranje

apostolske nuncijature u Pod-

gorici.

Tokom višednevne zvanične

posjete Crnoj Gori kardinal

Parolin će služiti svete mise u

Podgorici, Baru i Kotoru.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- PredsjedništvoBoš-

njačke strankeponudilo je jučeDemo-

kratskoj partiji socijalista i Socijalde-

mokratama razgovoreoulaskuu

lokalnuvlast uRožajama. Bošnjačka

stranka jeuRožajamaosvojila apsolut-

nuvećinu imože sama formirati lokal-

nuvlast u tomgradu.

- Predsjedništvo Bošnjačke stranke sma-

tra da je, zarad razvoja lokalnih sredina,

veoma važno politički savez sa državnog

nivoaprenijetiinalokalninivo.Bošnjačka

stranka iskazuje demokratski kapacitet i

političku širinu nudeći razgovore o ula-

skuuvlastidrugimpolitičkimsubjektima

u Rožajama - saopšteno je sinoć iz Boš-

njačke stranke.

Predsjedništvo Bošnjačke stranke je tim

stavom korigovalo stav lokalnog ogranka

svoje stranke koji su smatrali da ne treba

dijeliti lokalnu vlast.

Isto tako, kako se navodi, BS očekuje da i

drugipolitičkisubjektiuvažeBSudrugim

opštinama gdje je ostvaren zapažen re-

zultat.

- Na sjednici Predsjedništvo Bošnjačke

stranke ocijenilo je veoma uspješnim re-

zultateminulih lokalnih izbora. Rezultati

su pokazali trend rasta povjerenja birača

uBošnjačkustrankuipovećanjebrojaod-

borničkihmandata. Ishod izbora, naroči-

to u Rožajama, pokazao je da naši suna-

rodnicicijenesveonoštojepartijauradila

u prethodnom periodu i na državnm ni-

vou i u lokalnimsredinama. Važno je ista-

ći da je ostvareno prisustvo u lokalnim

parlamentimausvimopštinamagdježive

pripadnici bošnjačkog naroda - navodi

BS.

Ideju da bi vladajuća koalicija trebalo da

napravi savez u svih 11 opština prvi je lan-

sirao potpredsjednik SD-a Damir Šeho-

vić.

-Očekujemda takavpristupnarednihda-

nabudedemonstriranodDPS-auPodgo-

rici, odSD-auPlavu iBošnjačkestrankeu

Rožajama - kazao je Šehović u intervjuu

zaPobjedu.

Na lokalnim izborima Bošnjačka stranka

je osvojila 19mandata, DPS 10, SD četiri i

Socijaldemokratska partija jedan.

N. Z.

PODGORICA

- Poslanički klubDemokratskog frontapotpi-

sao je inicijativuoorganizovanjureferenduma zaponištenje

odlukeVladeCrneGoreopriznanjuKosova.

Inicijativu, koju je pokrenuo Srpski nacionalni savjet, potpisalo

je svih 18 poslanika DF-a. Inicijativu je odmah podržala Srpska

pravoslavna crkva uCrnoj Gori imitropolit Amfilohije.

– Poslanički klub DF-a potpisao je inicijativu za poništenje pri-

znanja nezavisnosti Kosova i spremni smo da je u potpunosti

podržimo u Skupštini Crne Gore, odnosno ukoliko to žele njeni

pokretači, da je zajedno sanjima zastupamo - kazao jepredsjed-

nikNovesrpskedemokratijeijedanodlideraDF-aAndrijaMan-

dić, prenio je portal IN4S.

Premanjegovimriječima,važnojedaštovišegrađanaCrneGore

potpiše ovu inicijativu.

– Pozivam sve naše pristalice da svojim potpisima svjedoče da

CrnaGora nikada nije trebalo da prizna južnu srpsku pokrajinu

KosovoiMetohijuzanezavisnudržavuKosovo.Tojevažnodase

uradi zbog toga što bi svi Petrovići, od vladike Danila do knjaza

Nikole, potpisali ovu inicijativu - istakao jeMandić.

R. P.

Državni sekretar Svete Stolice u zvaničnoj posjeti našoj zemlji

Parolin: Želimda

CrnaGorauđeuEU

Đukanovićpozdravio

mogućnost dapapa

Franjoposjeti CrnuGoru

Crna Gora je opredijeljena da se sa pažnjom i odgovorno-

šću posveti pitanju zakona o slobodi vjeroispovijesti, čuva-

jući stabilnost, multikonfesionalni i multikulturalni karakter

države, poručio je predsjednik Milo Đukanović u razgovoru

sa državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalomPjetrom

Parolinom.

Predsjednik Đukanović je priredio radni ručak za kardinala

Parolina i tomprilikomocijenio da je Crna Gora počastvo-

vana prvomposjetompredstavnika Svete Stolice na tako

visokomnivou i da je taj čin potvrda izuzetno dobrihmeđu-

sobnih odnosa.

Iskazao je visoko poštovanje Crne Gore prema moralnoj i

duhovnoj ulozi Svete Stolice u njenoj misiji rješavanja otvo-

renih pitanja na globalnoj sceni, kao i posebno poštovanje

za ulogu pape Franja u očuvanjumira, stabilnosti i zaštiti

ljudskih prava.

Đukanović je podvukao spremnost da se u najskorijoj

budućnosti otvori nuncijatura u Crnoj Gori. Predsjednik

države pozdravio je mogućnost posjete pape Franja Crnoj

Gori u bliskoj budućnosti.

Zahvalio je kardinalu Parolinu na spremnosti Svete Stolice

da bogatstvo svoje arhive koja se tiče crnogorske istorije,

podijeli sa CrnomGorom.

Kardinal Parolin je sa uvažavanjemgovorio o dugoj tradiciji

odnosa Crne Gore i Svete Stolice, kao i omultietničnosti

savremene Crne Gore i harmoniji različitosti koja predstav-

lja njenu snagu. Posebno je odao priznanje i ukazao na

značajnu ulogu Crne Gore u očuvanju i daljem snaženju

stabilnosti na ZapadnomBalkanu.

Kardinal Parolin izrazio je nadu da će predsjednik Đukano-

vić biti umogućnosti da uskoro posjeti Svetu Stolicu.

Premijer Marković je kazao

da će posjeta kardinala

Parolina biti dobra osnova

za jačanje i produbljivanje

saradnje Crne Gore i Svete

Stolice, ali i podsticaj da u

skoroj budućnosti budemo

domaćin papi Franju

PREOKRET:

Predsjedništvo Bošnjačke stranke korigovalo stav lokalnog odbora

Bošnjaci nudekoaliciju

DPS-u i SD-uuRožajama

Poslanički klub Demokratskog fronta podržao

inicijativu Srpskog nacionalnog savjeta

RafetHusović

DF traži referendum

za poništenje odluke

o priznanju Kosova

Kardinal PjetroParolin i DuškoMarković