Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 76 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Dopisnici crno-

gorskihmedija izNikšićau

saradnji saJUZahumlje

organizovaćeupetakveče

humanitarni koncert kako

bi pomogli sugrađanki,

27-godišnjoj RosiKnežević,

da sakupimakardionovca

koji joj jeneophodanza

prijekopotrebno liječenje.

UNikšićkompozorištu, u20

časova, nastupiće hor Zahu-

mlja,acijenakartejetrieura.

Rosa Knežević je sedam go-

dina na dijalizi i za tran-

splantaciju bubrega u ino-

stranstvu potrebno joj je

najmanje60.000eura.Naža-

lost, ova djevojka je u teškoj

materijalnoj situaciji i ne

može da prikupi toliko nov-

ca,aliseposlenicijavneriječi

nadaju da će animirati pri-

vrednike i ostale ljude dobre

volje.Nekisutovećdokazali,

ali fali još novca kakobi Rosa

nastavila normalan život.

Svi koji žele da joj pomognu

to mogu učiniti uplatom na

njen račun kod Prve banke

535-100100587887-08.

Ra.P.

ULCINJ

-OdpetkadonedjeljeuUlcinju seodržavaEvrop-

skoprvenstvourukometunapijeskuzakadete. IzRuko-

metnogklubaUlcinj saopštili suda su impotrebni volonteri

i pozvalimladeda seprijave.

- Za održavanje prvenstva potrebno je desetoro do 15 djece,

uzrasta od 12 do 15 godina, koji bi volontirali. Prevoz, odjeća,

ishrana i piće suobezbijeđeni, polazak jeu8 sati, apovrataku 19

- navedeno je upozivu.

Zainteresovanimoguda se javenebrojeve telefona067/502-101

ili 069/086-118.

T.Č.

NIKŠIĆ

–Shodnodogovoru sa sastanka rukovodstvanikšićke

opštine i Savjetamjesne zajedniceŽupa, juče jenastavljeno

asfaltiranjeputevau selima togkraja. PredsjednikSavjetaMZ

DragoljubRadulovićkažeda jeposaoveć završenu selimaKu-

ta, Oblatno i Zagrad, što jepreostalaobaveza lokalneuprave

zaprošlugodinu. Ponjegovimriječima, dokrajanarednog

mjesecaodržaće još jedan sastanak, kakobi precizirali koji su

sljedeći prioriteti za tuvrstugrađevinskihradova.

- Na ovaj način će se umnogome poboljšati seoski putevi, koji su u

veoma lošemstanju. Dogovorili smo se s lokalnomupravomda se

do septembra uradi i glavni projekat saobraćajnice prema Župi.

Tada bi trebalo da se organizuje sastanak i sa predstavnicimaVla-

de, ali i da se uključi firmaUniprommetali - kažeRadulović.

Ra.P.

HERCEGNOVI

–Opštinski

odborDemokratareagovao je

povodomsaopštenjaDemo-

kratskepartijesocijalistaod

prijedvadanaukojem, pored

ostalog, kritikujuodlukulo-

kalnevlastidaseparkingna-

plaćuje inedjeljom.Demokra-

teobjašnjavajudauHerceg

Novomboravi oko25odsto

turistavišenegoprethodne

godinetedaturističkasezona

podrazumijeva inedjelju.

-Detaljnomanalizomukazalase

potreba za naplatomparkinga i

nedjeljom tokom glavna dva

mjeseca turističke sezone, pr-

venstvenozbogregulisanjasao-

braćaja i uspostavljanja reda.

Parking servis jeste servis svih

građana,kaoiturista,ipotrebno

je obezbijediti svima da imaju

mjesto za parkiranje – saopšta-

vaju iz partije koja vrši vlast u

gradu.

Onitvrdedajecijenaparkingau

HercegNovomnižanegoudru-

gim opštinama u Crnoj Gori i

regionu.

Demokrate podsjećaju da je lo-

kalna vlast tokomzime ukinula

naplatu parkinga od Novosad-

skog do Novljanke, na Autobu-

skojstanici,Ribarskomdohote-

l a „Pa lmon be j “ , d i j e l u

Ulice Orjenskog bataljona. Ta-

kođe, od 16 časova građani su, u

zimskoj sezoni, bili oslobođeni

plaćanja od Parka Sv. Leopolda

do VileMargot, što je centralna

saobraćajnicagrada.

-Naročitosmoponosni na toda i

pored obilježenihmjesta za par-

kiranje osoba sa invaliditetom

one mogu da se parkiraju na

svimparkingmjestima,uznalje-

pnicu, iskaznicu da se radi o vo-

zilukojekoristiOSI–saopštilisu

izOODemokrateHercegNovi.

UreagovanjuocjenjujuidaDPS

zamjenom teza obmanjuje gra-

đane.

- Koliko je DPS iskreni zagova-

rač socijalnog aspekta života

građana, najboljegovorepodaci

opovećanjucijenagoriva,pove-

ćanje PDV-a i ostalih dažbina,

kojima je DPS vlast ,,častila“

kućni budžet svakog građani-

na, kakoNovog, tako i CrneGo-

re, pa novski DPS nismo vidjeli

da reagujepoovimživotnimpi-

tanjima – navode između osta-

lognovskeDemokrate.

Ž.K.

Na saopštenje DPS-a reagovao je i Miloš

Konjević iz Novske liste, koja takođe parti-

cipira u vlasti.

- Na vašu žalost ostao sam isti Mića koga

ste sve ove godine proučavali, bavili se

mojimprivatnim životom i pokušavali da

me kupite. Međutim, ni ja ni Novska lista

nismo na prodaju – poručio je Konjević.

Odgovarajući na kritike on zahtijeva od

DPS da mu kažu koga je on od rodbine

ili prijatelja zaposlio u opštini i bilo kom

opštinskompreduzeću.

- Podsjećam vas na štetu koja je naprav-

ljena za vrijeme dok je DPS bio na vlasti

na Mojdeškomputu, a koje mora da

sanira aktuelna vlast i rasvjetu zbog koje

je pokrenut sudski spor. Iz DPS-a nijesu

kazali koliko je radnika opštine, njihovih

članova, školovano sa opštinskog budžeta

za vrijeme DPS mandata – kaže Konjević.

Očekivao je, kako je rekao, da će ih dio

opozicije pohvaliti što je u gradu 30

odsto više gostiju, što su „od Bejruta na

rivijeri napravili lijepomjesto za življenje

i ljetovanje“.

- Mislio samda ćete reći kako je u redu

što neko od vas deponuje hiljade i hiljade

tona pijeska preko glavnih vodovodnih

cijevi koje snabdijevaju Igalo! Ne kazaste

koliko sam vaših članova i simpatizera po

opštini i opštinskimpreduzećima spasio

i primio na razgovor – naveo je Konjević i

tražio od DPS da odgovori na pitanja: Ko

je sagradio Institut „Dr Simo Milošević“?

Kad je Institut uknjižen kao državno vla-

sništvo?

Konjević:Kodeponujetonepijeskanavodovodnecijevi

Opštinski odbor Demokrata Herceg Novog odgovorio Demokratskoj partiji socijalista

,,Zamjenomteza

obmanjujetegrađane“

HERCEGNOVI

–Lokalni vo-

dovodpreuzimaće izregio-

nalnogsistemaod1. julado31.

decembranajmanje199.152

kubikavode.Zatunamjenu

izdvojiće110.808eura, što je

0,52eurapokubiku(cijena

bezPDV-akoji jesedampro-

cenata).

Tojepredviđenougovoromkoji

su potpisali hercegnovsko pre-

duzeće Vodovod i kanalizacija i

JP Regionalni vodovod Crno-

gorskoprimorje.

REZERVOARI

Premda je hidrološka situacija

povoljna, uhercegnovskomVo-

dovodu, kako saopštavaju, nije-

su željeli da snabdijevanje vo-

dom građana i turista dođe u

eventualnuzonurizika.

-Čestekišeuširemarealudove-

le su do punjenja prirodnih re-

zervoara, kako podzemne aku-

mulacije Opačica, lokalnih

izvorištaibunaraizkojihmnogi

koriste vodu za navodnjavanje

bašti,aliisamakišaomogućilaje

direktnozalijevanjezelenihpo-

vršina, čime susmanjenepotre-

be za vodom te vrste, iz sistema

snabdijevanja. Činjenica da ove

godine nije bilo čišćenja hidro-

tehničkog tunelaHET-a, pa ta-

ko ni ukidanja dotoka vode sa

Plata i restrikcija, Herceg No-

vomjeobezbijeđenokontinual-

no snabdijevanje u maksimal-

noj količini dotoka - navode iz

hercegnovskogvodovoda.

Tvrdnju potrepljuju podatkom

da je 27. juna, sa 15.000 turista i

oko 30.000 domicilnog stanov-

ništva, sistemimaneiskorištene

količinevode, kaorezervu: iz si-

stemasaPlataurezervijekoliči-

naodoko 40–60 l/s.

REZERVE

- Opačica je od početka godine

van pogona, a i iz nje za ljetnje

potrebe možemo da računamo

barna40l/s.ToznačidaHerceg

Novi ima u rezervi oko 100 l/s,

koje u svakom trenutku mogu

biti puštene u sistem. Povećana

količina vode u sistemu snabdi-

jevanja vodom nastala je kao

plod ažuriranog otklanjanja

kvarova namreži i zamjene do-

trajalihcjevovoda, čime su real-

ni gubici smanjeni bar 10 odsto

- saopštili su izVodovoda.

Podsjećaju da je prošla godina

bilauhidrološkomsmislumno-

gonepovljnija odove, samnogo

više suše, te da su 11. septembra

prestalidauzimajuvoduizregi-

onalnogsistema,jersuimalido-

voljnovode izsopstvenihresur-

sa.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Lokalni i Regionalni vodovod potpisali ugovor

Nećebiti

suvih

slavina

BIĆEDOVOLJNOVODE:

Detalj izHercegNovog

Hidrološka situacija je povoljna,

ali nijesmo željeli da snabdijevanje

građana i turista dođe u eventualnu

zonu rizika. Za skoro 200.000kubika

vode izdvajaćemoviše od 110.000

eura - saopštili su iz vodovoda

U naredna dva dana biće

ugrađene nove pumpe

za stanovnike Ratiševine i

naselja Topla 3.

-Ratiševina je vodu dobijala

preko repariranih pumpi sa

smanjenim kapacitetom.

Nove pumpe su dometa

u visinskom smislu od

80metara, proticaja od 3

l/s. Međutim, zbog enor-

mnih gubitaka u sistemu

na području Ratiševine,

Vodovod će raditi snimanje

stanja potrošnje i detek-

tovanje kvarova da bi se

minimizovala neobračunata

količina vode. Više zone

naselja Topla 3, koje su

iznad rezervoara „Stanišića

dubrava“, koje predstavljaju

drugu zonu, a gdje je bilo

anomalija u snabdijevanju,

posljednji mjesec, takođe će

imati normalizovano snab-

dijevanje jer će i tu biti ugra-

đene dvije nove pumpe

snage po 7,5 kW, mogućeg

protoka od 4 l/s – saopštili

su iz Vodovoda.

Novepumpe

naRatiševini

iToploj

RosaKnežević

NIKŠIĆ:

Sjutra humanitarni koncert

Novinari i Zahumlje

zaRosuKnežević

Potrebni volonteri zaEP

u rukometunapijesku

Bolji putevi uKutima,

Oblatnomi Zagradu

ULCINJ

LAKŠEDOSELA:

JučeuŽupi

NIKŠIĆ:

Počela sanacija saobraćajnica u Župi