Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

-MarkoBo-

ljević iDaniloRakočević

uhapšeni su sinoćnaZabje-

lunakon što jepretresom

vozila „fiat punto“prona-

đena improvizovana ek-

splozivnanapravavelike ra-

zornemoći –potvrđeno je

Pobjedi uUpravi policije.

Interventna jedinica Centra

bezbjednosti Podgorica sinoć

je oko 22 časa, u Ulici kralja

Nikole, kontrolisala vozilo za

čijim upravljačem je bio Bo-

ljević, a na mjestu suvozača

Rakočević.

Nakon detaljnog pregleda u

vozilu je primijećena impro-

vizana eksplozivna naprava.

Istražitelji su odmah pozvali

antidiverzantski tim, koji je

deaktivirao eksplozivnu na-

pravu.

Rakočeviću i Boljeviću in-

spektori su stavili lisicena ru-

ke i nakon toga priveli ih u

CentarbezbjednostiPodgori-

ca gdje će biti saslušani.

Prema nezvaničnim sazna-

njima Pobjede, Rakočević i

Boljević u policijskimpapiri-

ma evidentirani su kao be-

zbjednosnointeresantneoso-

be.

Istragom će biti utvrđeno što

su Rakočević i Boljević plani-

rali. Nakon njihovog sasluša-

nja biće poznato i za koja kri-

vična djela će se teretiti.

M.Ž.-M.L.

PODGORICA

–Tužilaštvo

je stavilo tačkuna istraguu

okvirukoje je ispitivanopod

kojimjeokolnostima 18 in-

deksadospjeloukućupod-

goričkogkontroverznogbi-

znismenaVeselina

Mujovića.

- U navedenom predmetu za-

vršen je izviđaj i ocjenompri-

kupljenih dokaza Tužilaštvo

je utvrdilo da nema osnova za

preduzimanje krivičnog go-

njenjaprotivbilokojeg lica, za

bilokojekrivičnodjelozakoje

se goni po službenoj dužnosti

–saopšteno jePobjedi izTuži-

laštva.

Policija je pronašla indekse u

Mujovićevoj kući nakon nje-

govog hapšenja 17. februara

2016. godine zbog sumnje da

je od bivšeg visokog funkcio-

neraDPS-aSvetozaraMarovi-

ća uzeo 890.000 eura kako bi

mu ,,isposlovao“ bolji status u

tužilačkimistragama.

Policijski inspektori su osim

indeksa, prilikom pretresa

Mujovićeve kuće, pronašli i

pisma u kojima objašnjava ko-

meikadajepomogaodazavrši

fakultet.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

među zaplijenjenim doku-

mentima subili indeksi trojice

policijskih službenika, od ko-

jihjejedanslužbenikaAgenci-

je za nacionalnubezbjednost.

Međutim, Mujovićevo hapše-

nje i zapljena indeksa pali suu

sjenu jer je samo dva dana ka-

snije ustanovljeno da iz doka-

zne dokumentacije, koja je

ostavljena na čuvanje u zgradi

podgoričkepolicije, nedostaju

11pisamaidvadokumentaTu-

žilaštva.

Dokumenti, među kojima su i

pismaMujovića,nađenisune-

koliko dana kasnije u gepeku

automobila koji koristi krim

tehnika Centra bezbjednosti

Podgorica na parkingu ispred

policijske zgrade.

Podsjećamo, Mujović se, osim

za prevaru Marovića, tereti i

za prevaru bivšeg predsjedni-

ka opštine Budva Lazara Ra-

đenovića.

Kako se sumnja, Mujović je,

premanavodima izoptužnice,

pokušao da uzme novac i od

nekadašnjeg menadžera op-

štine Budva Aleksandra Tiči-

ća, od kojeg je tražio 100.000

euradabi uticaonaTužilaštvo

da ga izbrišu iz optužnice u

predmetu ,,Košljun“, ali je on

to odbio.

ProtivMujovića i njegove po-

rodice bila je pokrenuta i fi-

nansijska istraga da bi se pro-

vjeriloporijeklo imovine.

B.R.

BEOGRAD

–Srpskapolicija

uhapsila jeD. P. (47) zbog

sumnjeda jeuBeogradupri-

jemjesecubioPljevljakaRa-

dovanaLaketića (37) –pre-

nose srpskemediji.

Iz beogradske policije su sa-

opštili daseD. P. sumnjiči da je

1. juna oko 40 minuta iza po-

noći uUlici vojvodeVlahovića

u naselju Voždovac pucao iz

vatrenog oružja u pravcu La-

ketićaitomprilikommunanio

smrtonosne povrede.

- Osumnjičenom je određeno

zadržavanje do 48 časova i on

će,uzkrivičnuprijavu,bitipri-

veden Višem javnom tužilaš-

tvu u Beogradu – saopšteno je

izMUP-a Srbije.

Prema pisanju beogradskih

medija, Laketić je ubijen u sa-

čekuši, nedugo nakon što je

izašao iz zatvora gdje je bio

zbog trgovine drogom.

Policija sumnja da je D. P. La-

ketića sačekao ispredzgradeu

kojoj živi.

Kada je izašao iz automobila,

Laketić je primijetio ubicu sa

pištoljemi počeo jedabježi do

žbunja ispred ulaza u zgradu,

najvjerovatnije kako bi se sa-

krio. Međutim, ubica mu je

prišao i u njega ispalio nekoli-

kohitaca.

Od zadobijenih rana, Laketić

je preminuo na licu mjesta, a

njegovotjelosusjutradanpro-

našle komšije.

Laketić je pod lupom policije

od 2009. godine kada je uhap-

šen na Banjici. Policija je tada

od njega zaplijenila ranac u

kome se nalazilo dva kilogra-

ma heroina i više od kilogram

smjese paracetamola i kofei-

na.

Srpski mediji navode da je

pretresom njegovog stana

pronađeno još 25 paketa sa vi-

še od 19,5 kilograma heroina,

sedampaketa sa6,4kilograma

paracetamola i kofeina, blizu

pola kilograma kokaina, osam

grama hašiša, 25 grama lakto-

ze zamiksovanje, dvamiksera

s tragovima heroina, digitalne

vage za precizno merenje...

Uličnavrijednostdrogekojaje

zaplijenjena od Laketića tada

jeprocijenjenanaoko500.000

eura.

C.H.

BEOGRAD

-DarkoŠarić

protivkoga sepredSpecijal-

nimsudomuBeograduvodi

postupakzbogoptužbi da je

opraooko20miliona euraod

prodajekokaina, izjavio jeu

utorakna suđenjuda imapo-

kriće za45miliona eura, koje

je, tvrdi, zaradiona legalan

način, pišuVečernjenovosti.

Kako prenose, Pljevljak je, po

ko zna koji put, bio iziritiran

činjenicomdamuzamjeniktu-

žioca Saša Ivanić nije postavio

niti jedno pitanje, zbog čega

museobratiouz ,,molbu“daga

nešto pita, ali je za to ostao

uskraćen.

Predsjednikvijeća, sudijaSini-

ša Petrović na kraju suđenja je

rekao da su usvojili prijedlog

odbrane da se uradi ekonom-

sko-finansijsko vještačenje,

koje se tiče porijekla Šarićevog

novca i njegovo ulaganje. Op-

tuženi je zamolio sud da ima u

viduiposlovnudokumentaciju

koja je stigla izGrčke i Norveš-

ke.

Pored togaunastavku suđenja,

koje je zakazano za početak

septembra,planiranojeisaslu-

šanjeMila Jerkovića, koji je po

tužilaštvu ključni svjedok u

ovompostupku. Odbrana insi-

stira na njegovom neposred-

nom ispitivanju, dok zamjenik

tužioca smatra da je dovoljno

da se pročita njegov iskaz iz

istrage, navodeći kako je on u

SAD, da je bolestan i da je kon-

statovano da bi rizikovao svoje

zdravlje kada bi putovao avio-

nom, što je utvrđeno vještače-

njem.

Branioci Šarića i još 17 optuže-

nih za pranje novca smatraju

da je Jerković svjedok bez kre-

dibiliteta, što će dokazati nje-

govim neposrednim sasluša-

njem.

C.H.

CETINJE

- S.M. (29) saCetinjauhapšen je zbog sumnjeda je

unoći između26. i 27. juna izkioskabrzehrane ,,Malakuži-

na“ukrao fiskalnukasuukojoj jebionovac.

On se tereti da je počinio krivičnodjelo teška krađa.

Kako je saopštila Uprava policije, preduzimajući operativne

mjere i radnje, u kratkom roku identifikovali su i uhapsili Ceti-

njanina.

Odogađaju je obaviješten tužilac uOsnovnomtužilaštvukojem

će osumnjičeni biti priveden zbog sumnje da je počinio krađu.

Osumnjičenomje određeno zadržavanje

upolicijskimprostorijama.

M.L.

BAR

–UBaruje jučeuhapše-

nabezbjednosno interesan-

tnaosobaV.G. i odnjega je

oduzetpištolj sapetmetaka

koji je imaouilegalnomposje-

du.

Njemu se na teret stavlja krivič-

no djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Kako se navodi u saopštenju,

preduzimajući mjere i radnje u

ciljupojačanekontrolebezbjed-

nosno interesantnih osoba bar-

ski inspektori pronašli supištolj

imunicijuu ilegalnomposjedu.

- Kontrolisan je V. G. iz Bara u

jednomugostiteljskomobjektu.

Policija je pronašla pištolj mar-

keCZ99 kalibra 10mmsa okvi-

romu kojem je bilo pet metaka,

u ilegalnomposjedu - kazali su

izpolicije.

O događaju je obaviješten tuži-

lacuOsnovnomdržavnomtuži-

laštvu u Baru, kojem će osum-

njičeni biti priveden.

M.L.

škarcemzbog likvidacije Kotoranina

avljanin

enza

altića

njihovi lažni identiteti, kao i

nazivi države u kojima se ba-

ve ilegalnimposlovima.

Kao visokopozicionirani čla-

novi ove kriminalne organi-

zacije navedeni su Davorin

Baltić, Radoje Zvicer, Pre-

dragKnežević, SlobodanKa-

šćelan, Igor Božović, Dragan

Knežević, Damir Meljović,

Vladimir Roganović i Milan

Vujotić.

M.Ž.

Osumnjičenda je iz

kioskaodniokasu

Oduzet

pištolj

sapet

metaka

Uhapšen Cetinjanin zbog teške krađe

Oduzetooružje imunicija

DavorinBaltić

U Baru uhapšena bezbjednosno interesantna osoba

Sauviđaja

Tužilaštvo zatvorilo istragu u slučaju dokumenata zaplijenjenih u kući VeselinaMujovića

Za indekseniko

nećeodgovarati

DarkoŠarić

U Specijalnomsudu u Beogradu nastavljeno suđenje optuženomza pranje novca

Šarićkažeda imapokrićeza45milionaeura

Uhapšenosumnjičeni

za likvidacijuLaketića

Srpska policija rasvijetlila ubistvo crnogorskog državljanina

RadovanLaketić

TANJUG

PODGORICA:

Uhapšeni Marko Boljević i Danilo Rakočević

U„fiatu“ pronađena

eksplozivnanaprava

Sauviđaja

naZabjelu