Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 28. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–Vršilacduž-

nostidirektoraUpravepolici-

jeVeskoDamjanović, gostuju-

ćiujutarnjemprogramu

TVCG, kazao jedakriminalne

organizacijeprotivkojihse

boreraspolažusaenormnim

bogatstvomida jeključno

uništiti ihekonomski.

On je saopštio i da se u toku

2018. godineuCrnojGoridogo-

dilo devet ubistava, od kojih je

šest rasvijetljeno, a od 16 poku-

šajaubistava rasvijetljeno je 13.

Ne otkrivajući detalje da ne bi

ugrozio istražni postupak, Da-

mjanović je saopštio da umno-

gimistragama imapomaka.

On ističe da je prioritet u radu

policije borba sa kriminalnim

organizacijama koje su među-

sobnosukobljene.

- Tačno je da te organizovane

kriminalne grupe raspolažu sa

enormnimbogatstvom,djeluju

na teritoriji više država. Prije

izvršenja svakog teškog krivič-

nog djela rade organizovano i

planski, kao i nakondjela, kori-

ste ukradena vozila, oružje sa

brisanim serijskim brojevima,

silikonske maske, rukavice,

uništavaju dokaze i to otežava

rasvjetljavanje krivičnih djela -

kazao jeon.

Damjanović je rekao da crno-

gorska policija ima kapaciteta

da se izbori i sa takvom vrstom

kriminala, u saradnji sa svim

nadležnimtužilaštvima.

- Cilj je da se ekonomski uništi

organizovana kriminalna gru-

pa, da seunište sredstva iz kojih

crpe svojumoć -dodao jeon.

Za oko trideset osoba raspisane

su crvene Interpolove potjerni-

ce, naveo jeDamjanović.

C.H.

ULCINJ

- PlovilaUpravepo-

morske sigurnosti iMini-

starstvaunutrašnjihposlova

i helikopternastavili su juče

potraguzaMarkomMuti-

ćem(24) izNikšića, koji je

prije tri dananestaoumoru

blizuVelikeplažeuUlcinju.

Kako je za Pobjedu kazao di-

rektor Uprave pomorske si-

gurnosti Safet Kočan, pretra-

živali su Veliku plažu, a

potraga će biti nastavljena i

danas.

Nikšićanin je nestao u pone-

djeljakoko17satiureonuVeli-

ke plaže, a u pretragu su bila

uključena dva plovila Uprave

pomorske sigurnosti, kao i re-

gionalni centar granične poli-

cije Jug.

M.L.

PODGORICA/NIKŠIĆ

-U

Podgorici suuutorakuhap-

šeniN.M. (20), S. P. (21) i L.M.

(26) zbog sumnjeda su seba-

vili preprodajomnarkotika.

U saopštenju policije navodi se

da je Interventna jedinica u

Ulici 27. marta kontrolisala vo-

zilo „pežo 206“ podgoričnih

registarskih oznaka u kojemsu

se nalazili N.M., S. P. i L.M.

- Prilikom zaustavljanja vozila

samjestasuvozačaizašlajejed-

na osoba koja je nosila plastič-

nu kesu, koju je odbacila od se-

be kada su je sustigle policijski

službenici. Pregledom kese

pronađeno je oko 300 grama

marihuane, kao i nekoliko špri-

ceva - navodi se u saopštenju.

Odogađaju je obaviješten tuži-

lac u Višem državnom tužilaš-

tvuuPodgoricikojemćeosum-

njičeni biti privedeni zbog

sumnje da su počinili krivično

djeloneovlašćenaproizvodnja,

držanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.

Takođe, policija je u Beograd-

skoj ulici kontrolisala K. D. i

pronašla tri pakovanjamarihu-

ane i jedandžoint.

I nikšićka policija je na osnovu

operativnih saznanja, pretra-

gomterena pronašla kokain.

- Postupajući na osnovu opera-

tivnih informacija policija je

pretraživala teren u mjestu

Ozrinići.Tomprilikompronaš-

li su pakovanje u kojem je bilo

oko25gramakokaina - saopšti-

li su iz policije.

Pronađeni kokain poslat je

uForenzički centar radi vješta-

čenja.

M.L.

BEOGRAD/PODGORICA

–Crvenapotjernica raspi-

sana je za trideset sedmo-

godišnjimsrpskimdržav-

ljaninomzbog sumnjeda je

1. januara 2018. godineu

Ulici Internacionalnihbri-

gadauBeograduubioKo-

toraninaDavorinaBaltića

(41) –potvrđeno jePobjedi

izviše izvora.

Baltićje,premaevidencijibe-

zbjednosnih službi, bio član

kavačke grupe.

On je ubijen dok je bio u

„golfu 7“ sa M. N., kumom

njegove supruge, koja je ina-

če zaposlena upoliciji.

Baltić jeoko23 sata 1. januara

dovezao M. N. do zgrade u

Ulici Internacionalnihbriga-

da 50, gdje je živio kao pod-

stanar, kako bi čestitalaNovu

godinunjegovoj porodici.

Kada je krenuo da se parkira,

naprilaskugaraži,izmrakaje

izašaonapadač i osuopaljbu.

Ubica jeuBaltića iz automat-

skog oružja ispalio više od 20

hitaca i svi suzavršili ugrudi i

glavu žrtve. Nakon zločina

egzekutor je vozilo „tojota“

zapaliouUlicibraćeSrnić, na

Voždovcu.

Prema operativnim podaci-

ma regionalnih službi be-

zbjednosti, Baltić jeod febru-

ara 2015. godine boravio u

Južnoj Americi, Španiji, Ho-

landiji,koristećifalsifikovana

dokumenta.

Baltić jevažiozanajbližegsa-

radnika Radoja Zvicera, koji

je označen kao vođa kavač-

kog klana.

Odjelovanjuoveorganizacije

najbolje je govorio objavljeni

petnaestominutni snimak na

Jutjubu, u decembru prošle

godine,gdjejeBaltićoznačen

kao najbliži Zvicerov sarad-

nik.

Na tom snimku, koji je uklo-

njennakonmjesec, bili sude-

talji o navodnom kriminal-

nom djelovanju ovog klana,

PODGORICA

- Suđenje lide-

ruPokretazapromjeneNe-

bojšiMedojevićui još jedana-

estosoba, optuženimza

pranjenovca i formiranjekri-

minalneorganizacije, juče jeu

podgoričkomVišemsuduod-

gođenoza12. septembardok

vijećeneodluči osudbini op-

tužniceprotivdrugookrivlje-

nogMomiraNikolićazautaju

poreza.

SutkinjaVesnaPeansaopštila je

da jesudprihvatioprijedlogod-

brane da se dostave spisi no-

voformiranog predmeta u ko-

jemseNikolić sumnjiči zautaju

poreza.

- Specijalno tužilaštvo je ovom

sudu dostavilo informaciju da je

31. maja podignuta optužnica

protiv Nikolića, a već sljedećeg

dana je dostavljena Višem sudu

na ocjenu. Kontrola optužnice je

zakazanaza5.jul–kazalajePean.

Sutkinja Pean navela je da nije

cjelishodnozapočinjatisuđenje

uslučajupranjanovcadoksene

odlučiooptužnomaktuzautaju

poreza, pa jesljedećeročišteza-

kazalauseptembru.

Podsjećamodajeprethodnoro-

čište odgođeno jer je odbrana

tražiladasudpribavispisepred-

meta za utaju poreza protivNi-

kolića.

Specijalno državno tužilaštvo

podiglo je u januaru optužnicu

protivMedojevića,Nikolićaijoš

deset članova njegove grupe

pod sumnjomda su prali novac

tokom izborne kampanje uoči

parlamentarnih izbora.

OsimMedojevića i Nikolića, na

optužnici su se našli direktor

Pokreta za promjeneDejanVu-

jisić, tehnički sekretar te partije

Željko Šćepanović, lokalni diler

deviza Gordan Konatar, v.d.

glavne urednice programa TV

Budva Iva Pavlović, član Izvrš-

nog odboraNove srpske demo-

kratije Petar Drašković, Luka

Radunović,sinfunkcioneraDF-

a Slavena Radunovića, sinovac

funkcioneraPredragaBulatovi-

ća, Vladislav Bulatović, pred-

sjednik mladih DNP-a Nikola

Jovanović, član Demokratske

narodne partije Aleksandar Se-

kulić i član Glavnog odbora

PZP-a Mladen Jovanović. Oni

se terete za članstvoukriminal-

noj organizaciji i pranjenovcau

produženomtrajanju.

Specijalno tužilaštvo je više od

godinuprovjeravalokakosupo-

jedinci u interesu PZP-a oprali

stotinehiljadadolara,azateop-

tužbe, navode istražitelji, imaju

čvrstematerijalnedokaze.

Transakcije Šćepanovića i Ko-

natara u fokus istrage dospjele

suprošlegodineuoktobru,kada

je kod njih pronađen novac

sumnjivogporijekla.

KodŠćepanovićajetadazaplije-

njeno 30.000 dolara, a kod Ko-

natara18.000.Kasnijejeutvrđe-

no da je Šćepanović u najmanje

tri navrata razmijenio 100.000

dolara u eure. Prilikom razma-

tranja validnosti dokaza počet-

kom decembra prošle godine,

koji su ponuđeni uz optužnicu,

specijalnadržavnatužiteljkaLi-

dija Vikčević je tvrdila da su či-

njenični navodi optužnice u

potpunosti potkrijepljeni doka-

zima, kakonalazimavještaka fi-

nansijske struke, tako i telefon-

skim razgovorima. Odbrana je

bila kategorična da su optužbe

neosnovane.

B.R.

BEOGRAD:

Potjernica za trideset sedmogodišnjimm

Srpskidr

osumnji

ubistvo

Medojević jučedolazi na suđenje

Odgođeno suđenje u slučaju pranja novca dok se ne odluči o

sudbini optužnice protiv drugookrivljenog Nikolića za utaju poreza

Medojević i saradnici u

sudnici 12. septembra

Vršilac dužnosti direktora

Uprave policije poručio damogu

da se izbore sa kriminalom

Damjanović:

Ključno jeda

sekriminalne

grupeunište

ekonomski

Damjanović je saopštio da na rasvjetljavanju

pokušaja ubistva novinarke Vijesti Olivere

Lakić crnogorska policija radi u saradnji sa

partnerskim službama.

- Na tompredmetu radimo sa FBI. Preduzeli

smomnogobrojne operativno-taktičke i

istražne radnje i intenzivno razmjenjujemo

informacije sa partnerskim službama - kazao

je on.

On je istakao da su sve istrage podjednako

važne, a da je ova slučaj jedan od prioriteta u

radu policije.

UslučajOlivereLakićuključeniFBI

Ulcinj: I helikopteri uključeni

upotraguzaNikšićaninom

Banjalučki biznismen Momir

Nikolić optužnicom se tereti

da je utajio više od 100.000

eura.

Kako je Pobjeda objavila,

Nikolić bi se teretio da je ošte-

tio budžet države za mnogo

veći iznos, ali je u nekim slu-

čajevima nastupila zastara.

Optužnicazautajuod100.000eura

Krivične prijave zbog šverca droge

UPodgorici pronađena

marihuana, uNikšićukokain

Ulcinj