Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

– Glavni

inspektor Uprave za zaštitu

kulturnih dobara podnio je,

9. juna 2014. godine, osnov-

nomdržavnom tužiocu u

Danilovgradu krivičnu prijavu

zbog devastacije Manastira

Ostrog, broj UP/I 04 82/2014-

1 protiv pravoslavne Mitro-

polije crnogorsko-primorske

Cetinje i Rista Radovića

(Am ilohija), mitropolita pra-

voslavne Mitropolije crnogor-

sko-primorske nastanjenog

u Manastiru na Cetinju, kao

odgovornog lica.

Kako je u dokumentu o ugro-

ženom sakralnomnasljeđu

navela bivša direktorica

Uprave za zaštitu kulturnih

dobara Anastazija Miranović,

u krivičnoj prijavi je navede-

no da su u kompleksu Mana-

stira Ostrog, opština Dani-

lovgrad, koji je zaštićeno kul-

turno dobro (Manastir Ostrog

je manastirski kompleks koji

čine Gornji i Donji manastir) u

vlasništvu pravoslavne Mitro-

polije crnogorsko-primorske,

u periodu od 2004. do 4. juna

2014. godine „izvršili i nasta-

vili sa nezakonitim radovima,

što je konstatovano kontro-

lom izvršenom4. juna 2014“.

ZAPISNIK

Podsjeća se da je Manastir

Ostrog zaštićeno kulturno

dobro rješenjima Republič-

kog zavoda za zaštitu spome-

nika kulture - Cetinje br. 301

od 23. aprila 1960. godine i

br.01 1764/1 od 21. novembra

1961. godine, kada je stavljen

pod zaštitu.

Miranović navodi da se Upra-

va za zaštitu kulturnih dobara

obratila Upravi za inspekcij-

ske poslove, dopisom (br.

UP/I 04 82/2014 4 od 10.

decembra 2014. godine) u

kome konstatuje da je Mitro-

polija crnogorsko-primorska

nastavila radove uprkos

krivičnoj prijavi zbog čega je

glavni inspektor Uprave 9.

decembra 2014. ponovo obu-

stavio radove.

U zapisniku o inspekcijskoj

kontroli, na dan 9. decembar

2014. godine, navodi se:

Ogradni zid u porti Gornjeg

manastira se oblaže ino

klesanim kamenom čitavom

dužinom i visinom cca 0,80

m.

Pomoćni objekat - otvorena

terasa sa desne strane porte

Manastira se oblaže ino kle-

sanim kamenom.

Sanirana je prva — ulazna

kapija Manastira koja je kon-

solidovana injektiranjem i

prefugovana.

Ogradni zid koji se nalazi na

stepenicama gornjeg desnog

dijela Manastira (od prve do

druge kapije) je konsolidovan

i obložen grubo klesanim

kamenom.

Urađen je luk-kapija prema

ulazu u Gornji manastir visine

cca 2,50m i širine cca 1,50m

od ino glačanog-obrađenog

kamena.

DOSJE:

Ugroženo sakralno nasljeđe – devastacijamanastira Ostrog i Reževići

3

Prilaz-ogradni zid ka crkvici sa

moštima Sv.Vasilija saniran je i

obložen ino obrađenim-polira-

nim kamenom.

Na najgornjoj terasi uklonjena

je bistijerna za vodu, a prostor

rekonstruisan i pretvoren u

terasu.

Pomoćne prostorije kao i sve

terase saniraju se, adaptiraju za

potrebe stanovanja sa potreb-

nim instalacijama za vodu i

struju.

Ojačani su temelji Gornjeg

manastira, a površine se oblažu

grubo tesanim kamenom.

INSPEKCIJA

U dopisu Upravi za inspekcijske

poslove, od 10. decembra 2014.

godine, navodi se da je Uprava

za zaštitu kulturnih dobara

„uradila sve što je bilomoguće

iz svoje nadležnosti“ i traži od

Uprave za inspekcijske poslove

da preuzme „hitne i neophod-

ne mjere u domenu svojih

ingerencija“.

Dana 19. marta 2015. godine,

stručna lica Uprave za zaštitu

kulturnih dobara izvršila su

uvid u stanje kulturnog dobra

Manastir Ostrog (Gornji mana-

stir) zajedno sa inspektorom

za kulturnu baštinu Uprave za

inspekcijske poslove, te konsta-

tovali „da su u toku intenzivni

građevinski radovi koji se izvo-

de kako umanastirskoj porti,

tako i na samoj crkvi, a bez

saglasnosti Uprave za zaštitu

kulturnih dobara, odnosno bez

konzervatorskih uslova izda-

tih od istog organa, (Rješenje

broj: UP I 04 82/2014 5 od 15.

decembar 2014). Radovi na kul-

turnomdobru Manastir Ostrog

su nastavljeni i uprkos činjenici

da je glavni inspektor Uprave

za zaštitu kulturnih dobara

nakon inspekcijske kontrole,

izvršene 9. decembra 2014.

godine, osnovnomdržavnom

tužiocu u Danilovgradu podnio

krivičnu prijavu protiv pravo-

slavne Mitropolije crnogorsko-

primorske zbog nezakonitog

sprovođenja radova.

Nelegalni, neadekvatni radovi,

koji su trenutno u toku, odnose

se na oblaganje ogradnog zida

u porti Gornjegmanastira,

intervencijama na otvorenoj

pravougaonoj terasi (vidi-

kovcu) sa desne strane porte,

sve od klesanog ili uglačanog

kamena i kamenih ploča.

Takođe, pored platoa, radovi se

izvode i na podzidi porte i pod-

zidi Manastira, kao i na fasadi

samog Manastira i unutar

crkve na stijeni. Uočeno je da

su izvršene intervencije većeg

obima uz primjenu neodgo-

varajućihmaterijala i obrade.

Izvedeni radovi su devalvirali

kulturne vrijednosti Gornjeg

manastira i u velikoj mjeri je

uništen autentični izgled porte,

stepeništa i svih drugih arhitek-

tonskih elemenata kompleksa.

Predimenzionirana je glavna

kapija na ulazu u portu, a

lučna kapija na ulazu u Gornji

manastir je pretpjela oblaganje

novim kamenomu kombinaciji

grubo i ino obrađenih kamenih

elemenata. Unešeni elementi

od različitih vrsta kamena su

uticali na izmjenu pređašnjeg

izgleda.

Sve izvedene intervencije

na ovom kompleksu svojim

dimenzijama, načinomobrade,

prenaglašenim elementima,

devalviraju estetske i duhov-

ne vrijednosti mjesta i kult

Sv. Vasilija Ostroškog, koji je

zapamćen kao duhovnik okre-

nut monaškom životu, isposniš-

tvu i asketizmu.

Stručna lica Uprave su u više

navrata skretala pažnju na to

da je držalac kulturnog dobra

Manastir Ostrog bio u obavezi

zatražiti konzervatorske uslove

od Uprave za zaštitu kulturnih

dobara.

Inspektor za kulturnu bašti-

nu i kulturna dobra Uprave

za inspekcijekse poslove je,

shodno utvđenom stanju na

licumjesta, donio Rješenje o

obustavljanju radova i ukazao

predstavnicima Mitropolije

crnogorsko-primorske da se

obrate Upravi za izdavanje

konzervatorskih uslova.

ŽALBA

Miranović ističe kako je, prema

dokumentaciji u koju je imala

uvid, Ministarstvo kulture, u

postupku po žalbi Mitropolije

crnogorsko-primorske, koju

zastupa arhiepiskop cetinjski

mitropolit Am ilohije Radović,

Rješenjembroj UP/I 03 82/2014

-11 od 23. aprila 2015. godine,

odbilo žalbu na donijeto rje-

šenje Uprave za inspekcijske

poslove - Odsjek za inspekcij-

sku zaštitu kulturnih dobara

i kulturne baštine broj UP/I-

0602/2015 322/2 od 23. mart

2015. godine, kao neosnovanu.

Postupajući po zahtjevu Upra-

ve za inspekcijske poslove

(veza broj UP/ 0602/2015-

322/7 od 4. maja 2015. godi-

ne), vezano za dostavljanje

preciznih podataka da li je

pravoslavna Mitropolija crno-

gorsko-primorska prije i u toku

izvođenja građevinskih radova

na kulturnomdobru Manastir

gornji Ostrog, tražila konzer-

vatorske uslove od Uprave za

zaštitu kulturnih dobara, kon-

statovano je od strane Uprave

„da je investotor ovih radova,

Mitropolija crnogorsko-primor-

ska, bila u obavezi da obavije-

sti ovu Upravu, kao nadležni

državni organ, o namjerava-

nim aktivnostima i da pribavi

potrebne saglasnosti i dozvole,

što nije urađeno“.

Daljom analizomdokumenta-

cije konstatovano je da je Upra-

va za zaštitu kulturnih dobara

8. juna 2015. godine, po dogo-

voru sa sastanka održanog 1.

juna 2015. godine u Tužilaštvu,

povodom krivične prijave zbog

degradacija na kulturnom

dobru Manastir Ostrog, a zbog

potreba postupka, dostavila

raspoloživu dokumentaciju.

Takođe, nakon saznanja o

događaju pada dijela stijene

iznad novog konaka Manastira

Ostrog, stručna lica Uprave za

zaštitu kulturih dobara, na osno-

vu terenskog obilaska, dana 27.

avgusta 2015. godine, sačinila

su stručni izvještaj, u kome je

utvrđeno činjenično stanje.

Stručna lica Uprave su obišla

manastirski kompleks Ostrog i

konstatovala da se obrušio dio

stijene iznad novog konaka,

tačnije iznad palionice svijeća.

Na licumjesta nije bilo ostata-

ka obrušene stijenske mase,

koja je po kazivanju ekonoma

manastira oca Sergeja, bila veli-

čine 1 1,5 m3. Uočljivi su tragovi

oštećenja na drvenoj nadstreš-

nici terase, iznad palionice i u

podumeđuspratne armirano-

betonske konstrukcije - terase.

Oštećeni dio terase je privre-

meno osiguran sa donje strane

potpornomdrvenom skelom.

OBAVJEŠTENJE

Upravi za zaštitu kulturnih

dobara je dostavljeno obavje-

štenje od strane Uprave za

inspekcijske poslove, br UP/I-

03 82/2014 18 od 10. septem-

bra 2015. godine, u vezi pada

dijela stijene iznad novog kona-

ka Manastira Ostrog, u kojem

se „ukazuje kako nije došlo do

devastacije izvođenjemgra-

đevinskih radova, kako nema

nedozvoljenih radnji prouzro-

kovanih od nepoznatih lica i sl.

dužni ste da postupite u skladu

sa članom 78. Zakona o zaštiti

kulturnih dobara („Sl. list Crne

Gore“, br. 49/10, 40/11) koji pro-

pisuje: Organi uprave i javne

ustanove za zaštitu kulturnih

dobara dužni su da sarađuju

sa vlasnicima i držaocima kul-

turnih dobara u svim fazama

zaštite, da imomogućavaju da

daju svoje prijedloge, mišljenja

i inicijative u pogledu zaštite

očuvanja i korišćenja kultur-

nih dobara i da ih informišu o

svojim aktivnostima u vezi sa

njihovim kulturnimdobrima.

S timu vezi, dužni ste da

oštećenja na novom konaku

Manastira Ostrog, gdje se

nalazi palionica svijeća, prija-

vite nadležnoj instituciji, koja

vrši sanaciju, konzervaciju,

restauraciju itd. (uz prijavu,

priložite izvještaj stručnog

tima, zapisnik stručnog tima

Uprave za zaštitu kulturnih

dobara sa mjerama za sani-

ranje ovog kulturnog dobra).

Takođe je neophodno da

navedeno oštećenje prijavite

Ministarstvu kulture Crne

Gore da kulturno dobro

Manastir Ostrog uvrsti u Pro-

gram zaštite kulturnih dobara

za narednu godinu“.

Upravi za zaštitu kulturnih

dobara je dostavljeno obavje-

štenje od strane inspektora

za kulturnu baštinu i zaštitu

kulturnih dobara (broj UP/I03-

82/2014 19 od 19. aprila 2016.

godine) Uprave za inspekcij-

ske poslove, u kojem se navo-

di kako je uskoro sudsko roči-

šte zakazano u vezi radova u

Manastiru Gornji Ostrog.

Iznosimo dio dostavljenog

zapisnika:

„U staromManastiru Gornji

Ostrog, u prizemlju gdje se

nalaze freske iz 19. vijeka, dva

monaha i jedan izvođač, vrše

oslikavanje (osvježavanje)

postojećih fresaka. Rade u

tehnici „al fresco“. Ukazano

je monasima i radniku da ne

smiju izvoditi bilo kakve kon-

zervatorske i restauratorske

radove na postojećem fresko

slikarstvu. Takođe im je uka-

zano da moraju da podnesu

zahtjev za konzervatorske

i restauratorske radove (za

projekat), Upravi za zaštitu

kulturnih dobara. Uočavaju se

materijali, boje i alatke za osli-

kavanje zida. Jedan dio zida je

pripremljen za živopisanje sa

freskomalterom, vjerovatno

za novo oslikavanje pored

postojećeg, koji ima veliku

umjetničku i istorijsku vrijed-

nost“…

Priredila:

K. K.

Sve izvedene intervencije na ovomkompleksu svojim

dimenzijama, načinomobrade, prenaglašenimelementima,

devalviraju estetske i duhovne vrijednosti mjesta i kult Sv.

Vasilija Ostroškog, koji je zapamćen kao duhovnik okrenut

monaškomživotu, isposništvu i asketizmu

Amfilohijevi neimari

nemareza rješenja

ozabrani gradnje

Glavnakapijanaulazuuportu

Otvorena terasa sdesne

stranemanastirskeporte

Radovi izvođeni i u

pomoćnimprostorijama

Am lohijeRadović