Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Društvo

vić (DF) je, međutim, kazao

kako osnovano sumnja da je

engleska verzija mišljenja Ve-

necijanske komisije falsifikat.

- Niti ima zavodni pečat, a na

krajudokumentanemanipot-

pisa, ni pečata – rekao je on.

PONAVLJANJEOGLASA

Poslanik Željko Aprcović

(DPS) saopštio je da je Odbor

za politički sistem djelovao

amandmanski na predložene

izmjene zakona na način da

ako se ne izaberu članovi Sud-

skog savjeta, svaka dva mjese-

ca raspisivaće se novi javni

poziv.

- Imaćemo v.d. stanje dok ne

sjednemo i ne dogovorimo se

da izaberemo članove – kazao

je on.

Dodao je, takođe, da suutvrdi-

li tekst javnogpozivanakoji se

prijavilo 14 kandidata, te da ih

očekuje konsultativno saslu-

šanje i prijedlog četiri kandi-

data koji će ići ka plenumu.

- Očekujem da će biti dijaloga

izrazlogaštosukandidatikva-

litetni i možemo izabrati da

Sudski savjet normalno funk-

cioniše – rekao je on.

Poslaniku Rašku Konjeviću

(SDP)zasmetaloještopredlo-

ženimizmijenjenimzakonom

nije precizirano koliko dugo

članovi Sudskog savjeta mogu

da obavljaju funkciju kao vrši-

oci dužnosti.

- Ovako kako je postavljeno

može da bude neograničeno –

kazao je on.

U završnoj riječi, ministar Pa-

žin je ocijenio da su teze poje-

dinih poslanika neutemljene,

teda jeriječopolitičkoj retori-

ci koja prazno zvuči. Netačno

je, kako je dodao, da se radi o

produženju mandata Sud-

skomsavjetu, te je pojasnio da

će biti konstituisan novi Sud-

ski savjet, a da u ovom trenut-

ku imamo šest legitimno i le-

galno izabranih predstavnika.

Potrebno je, precizirao je, da

se izaberujoščetiri člana izre-

da uglednihpravnika.

- Zašto do sada nijesmo iza-

brali Sudski savjet? Godinu i

po nije bilo opozicije u parla-

mentu–podsjetio je on.

Kazao je i da se u parlamentu

nijesu čuli argumenti što je sa

ustavnošćuukolikozbogneiz-

bora članova Sudskog savjeta

ne budemo imali jednu granu

vlasti.

- Ozbiljna i odgovorna vlast

izlazi ususret problemu i neće

dozvoliti ustavno-pravni ko-

laps.Ponudilismorješenjeko-

je je ocijenjeno sa najviših

adresa kao usklađeno sa Usta-

vom– rekao je on.

Ocijenio je i da suneprimjere-

ni komentari pojedinihopozi-

cionaranaračunVenecijanske

komisije. Podsjetio je da to ti-

jelo čine predstavnici 59 drža-

va, među kojima su ugledni

profesori, predsjednici ustav-

nih sudova i sudije,ministri…

N.ĐURĐEVAC

PODGORICA

– U Institutu

za bolesti djece, na Odjeljenju

neurologije, u ponedjeljak

veče zabilježen je nesvakidaš-

nji incident kada je lopov upao

u sobu dvomjesečne bebe i

pokušao da uzme tablet, ali

je krađu spriječila djetetova

majka.

Iz Kliničkog centra potvrdili su

da je došlo do incidenta i da su

slučaj prijavili policiji.

Kako su kazali za Pobjedu, i

ranije je bilo sličnih pokuša-

ja, ali medicinsko osoblje u

saradnji sa službomobezbje-

đenja uglavnomuspijeva da

provalnike spriječi u njihovoj

namjeri.

ŠOK

Majka dvomjesečnog dječaka

za naš list je ispričala da je

doživjela šok jer je u prvi mah

pomislila da joj je lopov uzeo

bebu.

- Otišla samu kuhinju da

podgrijem lijek, ali samosta-

vila upaljenu kameru, jer se

stalno plašimda se tokom

spavanja beba ne prevrne. U

jednom trenutku sam vidjela

da je kameru prekrila nečija

ruka. Znala samda se ne radi

omedicinskoj sestri jer su

morale da prođu poredmene.

Odmah sampotrčala prema

sobi i na izlazu od vrata zate-

kla čovjeka koji je nosio nešto

zamotano u crnoj dukserici.

Skamenila sam se jer sam

mislila da mi je uzeo bebu –

priča majka dvomjesečnog

dječaka, koja je željela da osta-

ne anonimna.

Počela je da se otima sa njim.

Dok su se otimali iz dukserice

je ispao tablet i dio zlatne

narukvice.

- Dugo je trajalo. Čak sammu i

majicu skinula. Ubrzo su dotr-

čale i sestre. On je uspio da

pobjegne preskočivši ogradu

od dva metra – kaže ona.

Prema njenim riječima, policija

je došla tek nakon sat i dvade-

set minuta, da bi im saopštili

da nemaju osnova da ga traže.

APEL

- Policija je rekla da mogu

samo da ga tužim za tablet čija

je vrijednost veća od 150 eura,

a na kojem je prilikompada

polomljeno staklo – kaže djete-

tova majka.

Ona je apelovala na nadležne

da nešto preduzmu kada je u

pitanju zaštita najmlađih paci-

jenata.

- Nadležni moraju nešto da

urade kako se ovakve situ-

acije ne bi dešavale, barem

da naprave sigurniju ogradu.

Prilaz tomdijelu odjeljenja je

neosvijetljen, a pravi je horor

kada se pogleda kroz prozor

– istakla je ona, naglasivši da

je sva sreća što je njen sinčić

tokomovog incidenta spavao

i ništa nije čuo.

Sl. R.

NOVIPAZAR/KOSOVSKA

MITROVICA/PRIŠTINA

-

Kao što jeuprvoj polovini

juna i najavljeno, au iščeki-

vanju službenepravno-for-

malneverifikacijepet „ne-

službenih“ islamskih

humanitarnihudruženja iz

Sandžaka, Bosne iHercego-

vine, CrneGore,Makedoni-

je i saKosova, nedavno je,

drugogdanaRamazanskog

Bajrama, uokoliniKopenha-

gena, osnovanFond islam-

skihhumanitarnihorgani-

zacija (FIHO), za spašavanje

žena i đece, porijeklomiz ze-

maljaZapadnogBalkana,

povratnika izSirije i Iraka.

Cilj je cjelovitije, efikasnije i

transparentnije aktiviranje

svihhumanitarnihpotencijala

muslimana, ne samo vjernika,

iz takozvane dijaspore i njiho-

vo neposrednije uključivanje

u sve buduće spasilačke misi-

je, kojebi trebaloda senastave

krajemjula ili početkomavgu-

sta, kada se očekuje jedan od

posljednjih, ali i najintenziv-

nijihpovratničkih talasa.

CRNAGORA IZUZETAK

Prema Pobjedinim izvorima,

još poslije prvih namaza, na

sedžadama, ispred džamija,

tokom bajramskih iftara u

Danskoj, Švajcarskoj,Njemač-

koj, Švedskoj i Austriji, priku-

pljene su ozbiljne količine

novca koji će biti korišćen is-

ključivo u svrhu spašavanja

povratničkeđeceižena,čijesu

domicilne države uglavnom

nastale na teritorijama bivših

republika, bivše SFRJ. Slične

susekampanjeuspješnoodvi-

jale u Bosni i Hercegovini,

Sandžaku, na Kosovu i u Ma-

kedoniji, ali ne i uCrnoj Gori.

-Ne znamzašto, ali naša braća

uvašoj državi nijesu,makar za

sada, u očekivanoj mjeri, po-

kazala solidarnost sa muče-

ničkomnejači - tvrdi Novopa-

zarac FahredinĆ.

Čak nam, kaže on, na tri puta

ponovljene upite nijesu ni od-

govorili, hoće li ili neće, njiho-

vi predstavnici doći na ujedi-

niteljskiskupsvihneslužbenih

islamskih humanitarnih

udruženja sa ovih prostora,

koji ćeseodržatipočetkomju-

la naKosovu ili Sandžaku.

DELIKATNA„MATERIJA“

Naš sagovornik ne spori da se

„radi o veoma delikatnoj ma-

teriji, koja je izvan sistema

pretežne većine službenih

islamskihzajednica“.Alisepi-

ta - kako to da im godinama

unazad nije smetala činjenica

da u istim, odnosno nelegal-

nim uslovima i još rizičnijim

okolnostima, motivišu izvje-

stan broj istovjernika u Crnoj

Gori i „pomognu“ imda se na-

đunanekomodISIL- ratišta?!

-Kakosutosadaudilemi treba li

ili ne, pomoći njihovoj đeci i že-

namadasebezbjednovrateosta-

cima svojih familija u matičnoj

državi –pita senaš sagovornik.

Kaže da su u tom „šejtanskom

poslu“ učestvovale organizo-

vane grupe paradžematlija, a

posebno vođa islamističkih

radikala, vehabističkih i

tekfirdžijskih ekstremista iz

Plava, Ulcinja, Bara i Podgori-

ce. Nijesu, uvjeren je, ni tada,

ni sada, djelovali samostalno.

NAJSVETIJI PRINCIPI

Isključivo su se, kaže, rukovo-

dili nalogodavnim uputima iz

okruženja čuvenih radikala

Idriza Biljibanija i Nedžada

Balkanija, a u posljednjih go-

dinu i po dana i krugova bli-

skih mostarskom ekstremisti

Dževadu Gološu, bečkom ve-

habističkom imamu Muha-

medu Porči i neprikosnove-

n om l i d e r u ko s ov s k i h

tekfirdžija Zećiji Ćazimiju iz

Kačanika. Izvjesno vrijeme su

iz istih krugova sumnjičeni da

su dio novca namijenjen po-

tencijalnim džihadističkim

regrutima i njihovim familija-

ma zadržavali za sebe, ali…

Što se humanitarnih vjerskih

organizacija udrugimzemlja-

ma tiče, dio su Fonda uteme-

ljenognanajsvetijimprincipi-

m a i s l a m s k e v j e r e i

Muhamedovog poslanja. A

svako sagrešenje o te principe

kažnjavaće se strogo; striktno

po učenju Svete knjige Kura-

na.

R.TOMIĆ

PODGORICA

–MinistarprosvjeteDamir Šehovićpredlo-

žio je formiranje regionalne agencije zakvalitet uvisokom

obrazovanju tokomMinistarskog sastankaPlatforme zaZa-

padni Balkan, koji jeodržanuBriselu.

Ovo tijelo bi se, kako je pojasnio, bavilo kontrolom i obezbjeđe-

njem kvaliteta u visokom obrazovanju, te akreditacijom viso-

koškolskihustanova.Ustanoveuregionu takobi seakreditovale

poistimkriterijumima, usaglašenimsaevropskimstandardima.

- Osim toga, Šehović je predložio i aktivnosti za uspostavljanje

sistema rangiranja ustanova visokog obrazovanja u regionu, što

su učesnici konferencije podržali - piše u saopštenjuMinistar-

stva prosvjete.

Razgovarano je i o aktivnostima radne grupe koja se bavi aka-

demskimpriznavanjemkvalifikacija, kakobi se razviomodel za

automatsko priznavanje kvalifikacija u zemljama Zapadnog

Balkana, doulaska uEU.

K.J.

U Institutu za bolesti djece razbojnik upao u sobu dvomjesečne bebe

NIOGRADANIJEZAŠTITAOD

LOPOVA:

Institut zabolesti djece

Majka seborila sa lopovom

misleći da joj jeukraodijete

Iz Kliničkog centra saopštili da je i ranije bilo sličnih pokušaja,

ali damedicinsko osoblje, u saradnji sa službomobezbjeđenja,

uglavnomuspijeva da provalnike spriječi u njihovoj namjeri

Prema Pobjedinim izvorima, još poslije

prvih namaza, na sedžadama, ispred

džamija, tokombajramskih i ara u

Danskoj, Švajcarskoj, Njemačkoj, Švedskoj

i Austriji, prikupljene su ozbiljne količine

novca koji će biti korišćen isključivo u

svrhu spašavanja povratničke đece i žena

POVODI:

Štomogu donijeti novi oblici vjerskog humanitarnog organizovanja na Balkanu

Fondspasenja

zađecu i žene

povratnike

Potrebno formirati

regionalno tijeloza

kvalitet obrazovanja

vjetu i sudijama

ada

a

Sa sastankauBriselu

Ministar prosvjete Damir Šehović u Briselu

Izbjeglički kampuAlbaniji,

ublizini granice saGrčkom