Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Redovna iz-

borna skupštinaUdruženja

pravnikaCrneGoreodržaće

seupetakuPodgorici, na

Pravnomfakultetu, a, pored

ostalogbiće izabrannovi

predsjednikoveorganizaci-

je jer je aktuelnom- prof. dr

MladenuVukčeviću istekao

mandat.

Kako je Pobjedi potvrđeno, za

novog predsjednika Udruže-

nja predložen je dr Branislav

Radulović, dosadašnji pot-

predsjednik ove organizacije,

profesornaUniverzitetu„Me-

diteran“, član Senata Državne

revizorske institucije i glavni i

odgovorni urednik časopisa

„Pravni zbornik“.

Za potpredsjednike predlože-

ni su Desanka Lopičić, sutki-

nja i ranija predsjednica

Ustavnog suda Crne Gore,

prof. dr Maja Kostić-Mandić,

redovna profesorica na Prav-

nom fakultetu Univerziteta

CrneGore, ŠućkoBaković, za-

štitnikljudskihpravaisloboda

i mr Sergej Sekulović, advokat

i dosadašnji predsjednik Cen-

tra za građanske slobode.

Nadnevnomredu je, pored iz-

borapredsjednikaUdruženjai

četiri potpredsjednika, i izbor

predsjednika i četiri potpred-

sjednika skupštine, imenova-

nje radnog predsjedništva, iz-

mjene i dopune Statuta, kao i

šest članova Upravnog odbo-

ra, te izbor devet članova Se-

nata.

Za predsjednika i potpred-

sjednika skupštinepredloženi

su dr Mladen Vukčević i dr

Snežana Miladinović, za čla-

nove radnog predsjedništva -

dr Radomir Prelević, dr Niko-

l a Dož i ć , mr Jadranka

Vojinović imrDenisVukotić.

Za Upravni odbor kandidova-

ni sudrVesnaSimović-Zvicer,

mr Vlado Dedović, mr Bojan

Božović, dr Gordana Paović-

Jeknić, Pavle Radovanović i

Ana Stanković-Mugoša. Kan-

didati za Senat su dr Radomir

Prelević, dr Čedomir Bogiće-

vić, dr Ivana Jelić, StankoMa-

rić, mr Emilija Durutović, Zo-

ran Pažin, dr Zoran Rašović,

AntonMarkić i dr DraženCe-

rović.

Pobjedi su iz Udruženja saop-

štilidaćeskupštinupozdraviti

potpredsjednik Vlade i mini-

star pravde Zoran Pažin, de-

kan Pravnog fakulteta dr Veli-

mir Rakočević i predsjednik

Advokatske komore Zdravko

Begović.

K.K.

PODGORICA

–Klinički centarCrneGorepotpisao jeme-

morandumo saradnji sa Institutomzakardiovaskularnebo-

lesti Vojvodine (KVB) uoblasti zdravstvenedjelatnosti na-

ročitoudijelu stručnog, praktičnog, kao i naučnog

usavršavanja, kao i napoljurazmjenemedicinskogosobljau

svrhurazličitihoblikapraktičneobuke.

Kako je saopšteno iz KCCG, ovim dokumentom definisano je

organizovanje stručnih sastanaka, kongresa i predavanja, kao i

kreiranje zajedničkihprojekata.

Institut u Vojvodini posjetio je predsjednik Odbora direktora

Kliničkog centra dr JevtoEraković.

-Ovajmemorandumnastavak jeuspostavljanja saradnjeKCCG

sa međunarodnim referentnim zdravstvenim institucijama,

koja ima cilj unapređenje i podizanje nivoa pružanja zdravstve-

nihusluga unašoj ustanovi –piše u saopštenju.

Sl.R.

CETINJE

-Memorandumo

saradnji kojimjepredviđeno

strateško i praktičnouvezi-

vanjenaučnoistraživačkog,

ekspertskog i kulturno-um-

jetničkogpotencijaladržav-

noguniverziteta sa institu-

cijamaprijestonicepotpisali

su jučenaCetinjugradona-

čelnikprijestoniceAleksan-

darKašćelan i rektorUni-

verzitetaCrneGoreprof. dr

DaniloNikolić.

Kašćelan je kazao da će me-

morandum, pored ostalog,

omogućiti zajedničko učešće

u projektima i razvojnimpro-

gramima koji se finansiraju iz

međunarodnih fondova, ek-

spertsku podršku Univerzite-

taCrneGoreu funkcionisanju

stručnih tijela prijestonice,

kao i realizaciju naučno-istra-

živačkihiprojektnihdjelatno-

sti za potrebe grada.

- Zajedno ćemo raditi i na

ostvarivanjukulturnih,umjet-

ničkih, obrazovnih, sportskih,

ekoloških, tehnoloških i turi-

stičkihciljevausvrhuunapre-

đenjasveukupnogdruštvenog

ambijenta i standarda stude-

nata –poručio jeKašćelan.

Prijestonica i Univerzitet su,

kako jekazao, posebnozainte-

resovani za podsticanje pre-

duzetništvakod studenata i za

afirmaciju koncepta samoza-

pošljavanja, kao i za organiza-

ciju i realizaciju studentskih

stručnih praksi u institucija-

ma, preduzećima i ustanova-

ma čiji je osnivač prijestonica.

Prema riječima rektora UCG

prof. dr Danila Nikolića, Fa-

kultet likovnihumjetnosti,Fa-

kultet dramskih umjetnosti i

Muzička akademija nalaze se

u istorijskim zgradama bivših

poslanstava, što je operativno

neadekvatan prostor, da bi se

kvalitetno zadovoljile razvoj-

nepotrebeuumjetničkoj edu-

kaciji i stručnom profilisanju

studenata.

- Zbog toga je kapitalnim

budžetom Crne Gore počeo

projekat gradnje Univerzitet-

skog kompleksa fakulteta um-

jetnosti na Cetinju. Projekto-

vana površina umjetničkog

kompleksa iznosi 22.086 me-

tara kvadratnih, a vrijednost

projekta je oko 21milion eura.

U predviđenim fazama pro-

jekta planirano je da se prvo

završi dio koji će se koristiti za

potrebe Fakulteta likovnih

umjetnosti. Za ovu godinu ka-

pitalnimbudžetomje izdvoje-

no 460.000 eura – kazao je

Nikolić.

Kašćelan i Nikolić obišli su i ra-

dilište Univerzitetskog kom-

pleksa fakulteta umjetnosti i

posebnoistaklivažnostštosko-

rije gradnje saobraćajnice koja

će biti povezana sa Bulevarom

crnogorskih junaka.

J.Đ.

PODGORICA

–NaUniverzitetuCrneGore zaprvugodi-

nuosnovnih studija aplicirala suukupno3.542kandidata.

Kako je navedeno u saopštenju, za Arhitektonski fakultet pri-

jave je predao 81 kandidat, zaBiotehnički 110, a zaEkonomski

njih477.

-ZaElektrotehnički fakultetprijave jepredalo408kandidata,

za Fakultet dramskih umjetnosti 33, Fakultet likovnih umjet-

nosti 19, Fakultet političkih nauka 208, Pomorski fakultet Ko-

tor 279, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 104 i Fakultet za

turizamihotelijerstvo124kandidata.ZaFilološkifakultetbilo

je 216 prijava, Filozofski 380, Građevinski 110, Mašinski 69,

Medicinski331,Metalurško-tehnološki69,Muzičkuakademi-

ju 15, Pravni fakultet 302 i za Prirodno-matematički fakultet

207 prijava - precizirano je u saopštenju.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a

koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji

će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica,

uperioduod28. juna do 2. jula.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja završiće se 9. jula.

Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis ukupno

3.501 brucoša.

Ove godine upisuje se i 50 studenata na Pravnom fakultetu u

BijelomPolju.

K.J.

Zakazana izborna skupština Udruženja pravnika

Novi predsjednikbiće

BranislavRadulović

Prof. dr BranislavRadulović

Saradnja KCCG sa Institutomu Vojvodini

Ufokusuedukacija

ZaUCGaplicirala

3.542kandidata

Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili izmjene Zakona o Sudskoms

Izbjegnutabl

sudskog siste

Ozbiljna i odgovorna vlast izlazi u

susret problemu i neće dozvoliti

ustavno-pravni kolaps.

Ponudili smo rješenje

koje je ocijenjeno sa

najviših adresa kao

usklađeno sa Ustavom

– rekao je Zoran Pažin

Pažinu

parlamentu

Univerzitet Crne Gore i prijestonica Cetinje potpisali memorandumo saradnji

Kašćelan

očekuje

ekspertsku

podršku

PODGORICA

–Skupština je

sinoćusvojilapredložene iz-

mjeneZakonaoSudskom

savjetu i sudijamakojimje

propisanoda će članovi ovog

tijela, kome ističemandat 2.

jula, nastaviti daobavljaju tu

funkcijudok sene izaberu

novi predstavnici, čime je

izbjegnutamogućablokada

sudskog sistema.

Za izmjene Zakona glasao je

41 poslanik vladajuće koalici-

je, doksudva izSDP-abilipro-

tiv.

DISKUSIJA

Potpredsjednik Vlade i mini-

star pravde Zoran Pažin poja-

snio je juče na plenumu da je

Vlada sačinila deblokirajuće

rješenje koje je podržala i Ve-

necijanska komisija. Precizi-

rao je, takođe, da je mandat

Sudskog savjeta propisan

Ustavom, ali da je riječ oman-

datu institucije, a ne omanda-

tu članova ovog tijela. Kako je

dodao, mandat članova Sud-

skog savjeta uređen je Zako-

nomoSudskomsavjetu i sudi-

jama i ta činjenica otvara

mogućnost da se zakonski in-

terveniše.

- Svi zajedno treba da pokaže-

mo odgovarajući nivo odgo-

vornosti, profesionalnog inte-

gritetaidemokratskikapacitet

i političku zrelost i da ovaj vi-

soki dom izabere četiri kandi-

data iz reda uglednih pravni-

ka, čime prestaje potreba za

deblokirajućim mehaniz-

mom. Ali, akose tonedesi, on-

da ćemo se poslužiti princi-

pom ,,nužda zakon mijenja“

– rekao je on.

Na tukonstatacijuoštro jerea-

govalaposlanicaSDP-aDragi-

nja Vuksanović-Stanković,

navodeći da u ovom slučaju

može da se govori da ,,sila za-

kon mijenja“. Rekla je da se

predloženimVladinim rje-

šenjemrušiUstav,kaonaj-

važniji pravni akt jedne

države.

- U Ustavu, u članu 127

piše da je mandat Sud-

skogsavjetačetiri godine

i norma je jasna. U pred-

loženim odredbama za-

kona, u članu 139 piše da

predsjednik i članovi Sud-

skogsavjetakojimapresta-

je mandat nastavljaju da

vrše dužnost do proglaše-

nja novog sastava Savjeta –

negodovala je ona, dodajući

da mišljenje Venecijanske ko-

misije ne obavezuje.

Sa njom nije bio saglasan po-

slanikMiodragVuković(DPS)

koji je rekao da zbog političke

situacije rizikujemo da dođe-

mo u situaciju da pravni si-

stem bude blokiran, jer man-

dat Sudskom savjetu ističe 2.

jula,azaizbornovihjepotreb-

na dvotrećinska većina.

-Posljedicesuizvjesne inima-

lo nijesu povoljne. Ovo rješe-

nje suspenduje mogućnost

stvaranja cjelovitih, a za sani-

ranje teških posljedica.

Venecijanska komi-

sija je rekla da je

Vlada apsolutno

upravu– istakao

je on.

PoslanikMilu-

tin Đukano-

Memorandumomlakšedozacrtanihciljeva