Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Radnici Be-

maksaprobili sudesnucijev

tunelaVežešnik, saopšteno

jePobjedi izovegrađevinske

kompanije. To je tunel broj

dvanaprioritetnoj dionici

autoputaBar –Boljare.

Građevinska dozvola za ovaj

tunel je izdata 13. aprila prošle

godine,kadasupočeliipripre-

mni radovi. Dužina tunela Ve-

žešnikpocijevi iznosi 2,5kilo-

metara.

- Imajući uvidudužinu tunela

i rokizgradnjeovaj tunel jepa-

ralelno probijan sa južne i sa

sjeverne strane i na taj način

smo omogućili da se probije

prije planiranog roka – kazali

su izBemaksa.

TunelVežešnik je jedanodče-

tiri tunela koje Bemaks radi

kao podizvođač kompanije

CRBC na prioritetnoj dionici

Smokovac –Uvač –Mateševo.

Osim ovog, rade još na tuneli-

ma Suka, čiji proboj je završen

14.majaovegodine,Mrke, koji

je probijen 15. decembra proš-

le godine, kao i na Vjeterniku

sa sjeverne strane.

- Radimo ukupno 11 kilometa-

ra tunela i do sada smo probili

97 odsto ugovorenih tunela –

naveli su izBemaksa i objasni-

lidajeostalojoš300metarada

se probije na lijevoj cijevi tu-

nela Vežešnik i po 35 metara

na obje cijevi Vjeternika.

- Imajući u vidu trenutne geo-

loške uslove procjenjuemo da

će Vjeternik biti probijen za 15

dana, adokraja julaćemozavr-

šiti sve radove na proboju – re-

kli su iz Bemaksa i objasnili da

se na svim pomenutim tuneli-

ma paralelno izvode i betonski

i armirano betonski radovi na

unutrašnjoj oblozi tunela.

Iz Bemaksa su precizirali da

posjeduju pet odvojenih seto-

va opreme, što im omogućava

da radove na sekundarnoj

oblozi izvode na svim tuneli-

ma u istomtrenutku.

S. P.

STRAZBUR/PODGORICA

–Evropski sudza ljudska

pravapresudio je jučedadr-

žava trebadaplatiKIPS-u

zajednički iznos od7.500eu-

ra za troškovepostupka, a

vlasniku tekompanijeRistu

Drekaloviću 1.500euraod-

štete zanematerijalnu štetu.

- Sud je dalje smatrao da pita-

nje primjene člana 41 (pravič-

no zadovoljenje) Konvencije

u vezi s materijalnom štetom

nije bilo spremno za donoše-

nje odluke i rezervisalo je za

ispitivanjekasnije–saopšteno

je izEvropskog suda.

Predmet seodnosionaodbija-

nje vlasti da izda KIPS-u gra-

đevinskudozvoluzatrgovački

centar na Starom aerodromu

u Podgorici. KIPS je 1998. go-

dinedobiopravodakoristi če-

tiri parcelenakojimasuplani-

rali izgradnju trgovačkog

centra.Njihovzahtjevzaizda-

vanjegrađevinskedozvoleod-

bijen je 2006. godine, jer nije-

su uspjeli da ispune dva

zahtjeva, odnosno morali su

da kupe zemljište u skladu sa

revidiranim urbanističkim

planom i da plaćaju komunal-

ne naknade. Navode da je

KIPSranijezahtijevaodakupi

susjednu, a pošto nije dobio

odgovor podnio je upravnu

žalbu2005. godine, koja jeod-

bijena jer su bile u toku pro-

mjene u urbanističkomplani-

ranju.

- Podnosioci predstavke su ta-

dapokrenuli upravni sporkoji

je očigledno još u toku – kon-

statuje sud i dodaje da je odbi-

jeni zahtjevKIPS-adase izra-

čunaju komunalne naknade

za njihovu parcelu, jer je na

snazi zabrana gradnje sve dok

su u planu izmjene planske

dokumentacije. Privredni sud

je umeđuvremenu 2006. pre-

sudio u korist KIPS-a i grad-

ske vlasti su obračunale na-

knadu u 2008 . god i n i .

Međutim, zahtjev za izdava-

njegrađevinskedozvole jeod-

bijen zbog neplaćanja nakna-

de.

- Dalji postupak za građevin-

skudozvolutrenutnojeutoku

– navodi sud i konstatuje da je

u ovom slučajuKIPS-u povri-

jeđeno pravo zaštite imovine,

pravonasuđenjeurazumnom

periodu i pravonadjelotvoran

pravni lijek.

Zastupnica Crne Gore pred

sudom u Strazburu Valentina

Pavličić saopštila je medijima

da je

Evropskisudnašaodajepred-

stavka u jednom dijelu nepri-

hvatljiva, dok je u drugom di-

jelu utvrdio povrede člana 6

stav 1 i člana 13 Konvencije,

kao i člana 1 Protokola 1 uz

Konvenciju.

- Sud nije odlučivao o osnova-

nosti zahtjeva KIPS-a za na-

knadu nematerijalne štete od

30,76 miliona eura, niti ga je

prihvatio isti kaoosnovan, već

je iskoristio svoje pravo da u

skladu sa članom 44 stav 2

Konvencije pozove strane u

postupku da u određenomro-

ku obavijeste taj sud da li je

između njih postignuta neka

vrsta dogovora – objasnila je

Pavličić.

R. E.

PODGORICA

-Akcionari

Crnogorskog elektropreno-

snog sistemaodlučili su juče

na skupštini daprošlogodiš-

nji profit od4,7miliona eura

dodajuneraspoređenoj do-

biti izprethodnihgodina.

Nakonstitutivnoj sjendici

odboradirektora zapred-

sjednicu jeponovo izabrana

VesnaBracanović.

Akcionari su, kako je saopšte-

no iz CGES-a, potvrdili spre-

mnostkompanijedadignekre-

dit za izgradnju infrastrukture

za projekat Luštica i usvojili

finansijskeiskazezaprošlugo-

dinu. U odbor direktora pono-

vo su izabrani Zoran Rakoče-

vić, Tamara Ivković i Zoran

Miljanićispreddržavnogkapi-

tala, Terna je potvrdila dosa-

dašnje predstavnike Đovanija

Kerkjarinija i Karla Krea, a

Elektromrežu Srbije će i u na-

rednoj godini predstavljati Je-

lena Matejić. Za zamjenika

predsjednika borda imenovan

jeKerkjarini.

Država je vlasnik 55 odsto ak-

cija CGES-a, Terna posjeduje

22,09, a Elektromreža Srbije

deset odsto.

S. P.

PODGORICA

-NLB je saop-

štilada je inoviralaponudu

zapenzionereunaprijedivši

,,srebrni kredit“ koji klijenti

i daljemoguobezbijediti uz

polisuosiguranja životako-

ju imobezbjeđujebanka,

bez troška i bezuvidau

zdravstveni karton.

- Jedinstvena ponuda uključu-

jekreditsaiznosom–do12.000

eura i dužim rokom otplate –

do 10 godina i do 78. godine u

trenutku dospjeća posljednjeg

anuiteta - objasnili su iz banke.

Podsjećaju da je banka pripre-

mila besplatnu obradu za sve

kojiuperioduod25.junado25.

julatekućegodineaplicirajuza

NLB ,,srebrni kredit“.

M.P.M.

PODGORICA

-Najnapred-

nijaTelenor 4Gplusmreža

odnedavno jedostupnau 18

opština, ukojima ćekorisni-

ci imati brži internet i kvali-

tetniji signal, saopšteno je iz

ove telekomunikacione

kompanije.

Toseodnosi na svegradovena

Primorju i centralnom dijelu

Crne Gore, kao i u Kolašinu,

Mojkovcu, Bijelom Polju, Be-

ranama,Pljevljima,PlavuiRo-

žajama.

Navedenojeda4Gplustehno-

logija donosi nekoliko puta

veće brzine prenosa podataka

u odnosu na standardnu 4G

mrežu.

S. P.

PODGORICA

–Univerzal

kapital banka registrovala je

emisiju400zamjenljivihob-

veznicavrijednosti po5.060

eura. Ukupnavrijednost

emitovanihobveznicaprela-

zi dvamiliona eura.

Iz Montenegroberze je saop-

šteno da je rok dospjeća obve-

znica 21. decembar 2023. a

kamatna stopa je fiksna – je-

danodsto.

M.P.M.

PODGORICA

- Nakon požara u fabrici Mesoprometa u Bijelom

Polju krajem aprila, kompanija je stala na noge i proizvodnja se

odvija nesmetano, kazao je vlasnik ove kompanije Hilmija Franca.

- Proizvodnju nijesmo prekidali skoro nijednoga dana. Cilj nam

je bio da zadržimo tržište i uspjeli smo da zadržimo 95 odsto –

rekao je Franca Televiziji Pink M i najavio gradnju nove fabrike u

oktobru.

- Radimo projekte u Italiji, a idejna rješenja ovdje kod nas. Mislim

da će nam raditi naše građevinske kompanije i naš inžinjering

– kazao je Franca i podsjetio da su imu cilju oporavka fabrike

pomogli mnogi privatni preduzetnici i partneri.

- Oni su nam izašli u susret sa kapacitetima i koristimo njihove

hladnjače i pogone. Mislimda smo stali na noge. Umaju smo

imali pozitivno poslovanje – istakao je Franca.

S. P.

Aktivnosti kompanije Bemaks na autoputu

Probijenadesna

cijev tunelaVežešnik

Presuda suda u Strazburu povodomspora KIPS-a sa Glavnim

gradomoko izgradnje tržnog centra na Staromaerodromu

Državadaplati

Drekaloviću

devet hiljadaeura

VlasnikMesoprometa tvrdi da su zadržali tržišnu poziciju

Uoktobrupočinje

gradnjanove fabrike

ticalo više grana

odsto

rstvo

zvodnji električne energije

82,6 odsto zbog niske baze iz

prethodnegodine.Urudarstvu

je zabilježen pad od 20 odsto,

na šta je uticala visoka baza iz

prethodnegodine.Trgovinana

malo bilježi realan rast prome-

ta od 3,2 odsto, a ostvaren je

rast dolazaka i noćenja turista

od28,7, odnosno 11,9 odsto.

- Komponente BDP-a sa po-

trošne strane pokazuju da se

realna potrošnja domaćinsta-

va zadržala na nivou upored-

nog kvartala prethodne godi-

ne. Investicije u fiksni kapital

bilježe rast od 32,1 odsto, rea-

lan rast izvoza robe i usluga

bio je 16,7 odsto, a uvoza 9,3

odsto - objasnili su iz Mini-

starstva.

Istakli su da očekuju da tekuća

godinabudeboljaodprethodne.

- Imajući u vidu da je rast eko-

nomije u 2018. baziran na

snažnominvesticionomciklu-

su i turizmu, a prema dostu-

pnim podacima investiciona

aktivnost je u skladu sa očeki-

vanjima, fizički pokazatelji o

znatno većoj posjeti turista i

optimistične najave za nastu-

pajuću glavnu sezonu, ova će

godina biti bolja odprethodne

- pojasnili su izMinistarstva i

dodali da imu ovom trenutku

nijesu dostupni indikatori za

precizniju procjenu rasta za

drugi kvartal.

-Međutim, raspoloživi podaci

zaaprilimajukazujunadobru

dinamiku u turizmu, građevi-

narstvu, transportu i indu-

strijskoj proizvodnji, pa oče-

kujemo dobre rezultate i u

drugom kvartalu. Što se tiče

kretanjazacijelugodinu, real-

no je očekivati da ekonomski

rast bude iznad prvobitnih

projekcija Vlade od tri odsto -

kazali sunašoj redakciji izMi-

nistarstva finansija.

Stopa rasta ekonomije u proš-

loj godini bila je 4,4 odsto, a za

ovu godinu je planirana niža

zbog visoke osnovice.

M.P.M.

Telenor obezbijedio

korisnicima 4G plusmrežu

Inovirana ponuda NLB

Brži internet

u 18 opština

Bolji uslovi za

penzionere

Održana skupština akcionara CGES-a

Bracanović

predsjednica

kompanije

Montenegroberza

UKB emitovala

obveznice

USD

1.16720

JPY 127.95000

GBP 0.88160

CHF

1.15430

AUD

1.57780

CAD

1.55490

Kursna lista

VesnaBracanović