Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Austrijska

hotelska grupaFalkenštaj-

ner preuzela jeu subotu

upravljanjehotelom ,,Kvin

ofMontenegro“, koji ćebiti

otvorendo sredineoktobra.

IzFalkenštajnera su saopšti-

li da ćehotel saukupno236

sobau ljetnoj sezoni imati

takozvaniwhite label status.

- Za zimsku sezonuveć supri-

premljeni opsežni planovi za

redizajniranje i nova koncep-

cija pozicioniranja. Sa počet-

kom ljetne sezone naredne

godine hotel sa četiri zvjezdi-

ce u Bečićima biće rebrendi-

ran i službeno otvoren pod

imenom Falkenštajner u pro-

ljeće naredne godine - navodi

se u saopštenju.

Dodaje se da je ova hotelska

grupa jedna od vodećih turi-

stičkih kompanija, prisutna u

šest evropskih zemalja sa 32

hotela i rezidencija sa četiri i

pet zvjezdica.

Navodi seda jeprijeotvaranja,

indirektni vlasnik hotela Ma-

đar Balans Zartkoru sproveo

prvu fazu programa obnove, a

daćenakonprvesezoneuovoj

godini hotel biti redizajniran i

prilagođen standardima Fal-

kenštajnerovihhotela.

Glavni direktor ove hotelske

grupeOtmarMichaeler rekao

jeda dolazakFalkenštajnera u

Crnu Goru predstavlja važan

korak i uzbudljiv izazov.

- Ovdje vidimo veliki potenci-

jal za razvoj i otvaranjepotpu-

no novog tržišta – tržišta bu-

dućnosti. U OTP banci dobili

smo još jednog velikog finan-

sijskog investitora nakon

Morgan Stanleya - kazao je

Michaeler.

Zolt Barna, glavni direktor i

predsjednik odbora OTP fon-

da za nekretnine, članice isto-

imene mađarske finansijske

grupe, rekao je da je zadovo-

ljan saradnjom sa Falkenštaj-

nerom.

- Za nas je ključ uspješnog in-

vestiranja imati pouzdanog i

kompetentnog partnera koji

dijeli naše ciljeve i ambicije. U

Falkenštajneru smo pronašli

partnera s dugogodišnjim

iskustvom i poznavanjemho-

telijerstva, uređenja zemljišta

i izgradnje - poručio jeBarna.

S. P.

PODGORICA

–Na rast

ekonomijeuprvomkvarta-

luove godineod4,5odsto

presudno suuticali indu-

strijskaproizvodnja, turi-

zam, proizvodnja električ-

ne energije, građevinski

radovi, povećanje izvoza,

kazali suPobjedi izMini-

starstva finansija. Oni na-

vode i da raspoloživi poda-

ci za april imaj ukazujuna

dobrudinamikuumnogim

sektorima.

-Dobradinamikajeuturizmu,

građevinarstvu, transportu i

industrijskoj proizvodnji, pa

očekujemo dobre rezultate i u

drugomkvartalu tekuće godi-

ne - kazali su izMinistarstva.

Podsjetimoda jeprotekle sed-

mice Monstat saopštio preli-

minarni podatak da je rast u

prvom kvartalu 4,5 odsto, a

Pobjeda je pitala Vladu što je

uticalona to.

Sektori

- Najviši rast od 46,8 odsto,

mjeren vrijednošću izvršenih

građevinskih radova, zabilje-

žen jeugrađevinarstvu–saop-

štili su izMinistarstva finansi-

ja. Rast od 39 odsto bilježi

industrijska proizvodnja,

usljedpovećanja uprerađivač-

koj industriji od 17odsto i proi-

PODGORICA

-Naoglas za

prodaju imovine fabrike

,,RadojeDakić“ stigla je sa-

mo jednaponuda. Uprava za

nekretnineponudila je 3,3

miliona eura za 11 parcela

ukupnepovršine 34.700

kvadratnihmetara. Stečajna

uprava fabrike „RadojeDa-

kić“ raspisala je 23.maja

oglas zaprodaju imovine tog

preduzećapopočetnoj cije-

ni od60,3miliona eura. Od-

lukuoponudi donijeće za

sedamdana.

Zemljište za koje je stigla po-

nuda nalazi se na lokaciji po-

red Siti kvarta u Podgorici i

namijenjeno je za kulturu,

školstvo, zdravstvo i socijalno

osiguranje.

U novim kvartovima oko trž-

nog centra Delta siti, prema

nezvaničnimprocjenama,živi

pet hiljada stanovnika koji ne-

maju ni vrtić, ni školu, ni dom

zdravlja.

Nezadovoljni bivši radnici

,,Radoja Dakića“ protestovali

su juče ispred Privrednog su-

da, u kojem je bilo zakazano

otvaranje ponuda.

Predsjednik NVO Udruženje

manjinskihakcionara,,Radoje

Dakić“ Milan Vukčević kazao

je da je čudno što je država je-

dini kupac imovine i upozorio

da se raspodjela ponovo obav-

lja nepravedno.

- Naša su očekivanja da se to

riješi sistemski. Ovdje se to ne

može riješiti. Ovdje će biti sad

problem oko raspodjele ovih

trimiliona,jerparedobijaonaj

ko je stavio založno pravo na

imovinučiji suvlasnici radnici

i država - rekao jeVukčević.

On je rekao da se u „ovom slu-

čaju“ prodaje tuđa imovina.

- Nije ovo imovina ,,Radoja

Dakića“većakcionara fabrike,

odnosnoradnika34odsto i dr-

žave 51 odsto. Sada se stvara

jedna situacija gdje je pravni

vakuum i očekujemo da

Ustavni sud to riješi - poručio

jeVukčević.

Na prvi oglas za prodaju imo-

vine podgoričke fabrike kra-

jem januara, po početnoj cije-

ni od 66,5 miliona eura, nije

stigla nijedna ponuda.

S. P.

PODGORICA

–Ministar

turizmaPavleRadulović

kazao je jučeda rokzapre-

dajuzahtjeva za legalizaciju

bespravno izgrađenihobje-

katanijeprodužen, nego

ističe 15. jula.

On je u parlamentu, koji je za-

vršio raspravu o izmjenama

zakonaoplaniranju i izgradnji,

zamolio građane da „ne obra-

ćajupažnjunanasloveunekim

medijima da je produžen rok

za legalizaciju“.

- Ovim amandmanom je ure-

đeno da građani koji imaju ela-

boratizvedenogstanja,alinije-

su stigli da završe proceduru

ovjere i upisa u katastar do 15.

jula, mogu podnijeti nepotpun

zahtjev. Nakon toga imaju rok

od 90 dan da dostave ovjereni

elaborat i dokaz da je objekat

upisan u katastar. To znači da

mogu prijaviti objekat za lega-

lizacijusapotvrdomizkatastra

dasupredalielaboratnaovjeru

- objasnio jeRadulović.

Petar Ivanović (DPS) je obja-

snio da je amandman odgovor

na pitanje što da urade građani

koji žele legalizaciju, ali ne us-

piju da do ostavljenog roka

kompletiraju dokumentaciju.

Podsjetio je i da je predloženo

produženje roka opštinama za

donošenje planskih dokume-

nata za dva i pomjeseca, odno-

sno do 1. oktobra tekuće godi-

ne.

Branka Bošnjak (DF) je ocije-

nila da je „možda glavnom dr-

žavnom arhitekti mnogo natr-

pano na nejaka pleća“, a

Branko Radulović (DF) je ka-

zao da podržava zakon zbog

ustanovljenepersonalneodgo-

vornosti.

- I po dosadašnjem zakonu je

bilo mjesta odgovornosti, ali

niko nije odgovarao. Gradili su

monstruozne objekte tajkuni,

vlast, univerzitetski profesori

- rekao jeRadulović i konstato-

vao da je u Budvi sada veća de-

vastacija otkad se vlast promi-

jenila.

-Tražimdasenapravipotpuna

analiza šta je urađeno u po-

sljednje dvije godine u Budvi,

za koju tražim sanacioni pro-

gram- kazao jeRadulović.

Ranko Krivokapić (SDP) sma-

tra da se divlja gradnja mogla

zaustaviti da se htjelo.

- Gradonačelnici su „zlatnim

potpisom“ potpisali prljave

radnje naložene iz centrale.

Danas su se ljudi opametili i

neće zamalo vlasti da idu u za-

tvor. Budite oprezni kadpotpi-

sujete, nemojte da budete novi

Marovići, Rađenovići - kazao

jeKrivokapić, a njegova

koleginica Draginja Vuksano-

vićjepitalaštodaseradisaoni-

ma koji su do sada učinili kri-

vičnadjela, koja supovažećem

zakonu okarakterisana kao

prekršaj.

- Pojedini moćnici kućama su

ušli u more tivatskog zaliva.

Nas ne interesuje da oni plate

prekršaj nego da se vrati obala

građanima - istakla je ona.

NezavisniposlanikAleksandar

Damjanović je kazao da je za-

konom proces centralizovan i

da se ,,nijesmousrećili doksuu

rukama opština bila planska

dokumenta“. Dodao je da po-

stoje podaci ko je sve i od funk-

cioneranelegalnogradioidaće

doći vrijeme da odgovaraju.

Ocijenio je da su amandmani

na zakon svojevrsna ping pong

igra izmeđuVlade i DPS.

Nikola Rakočević (DPS) tvrdi

da nema pin ponga i da je sve

demokratski i transparentno, a

njegova koleginicaMarta Šće-

panović smatra da je „centrali-

zacija najbolje rješenje, koje

garantuje građanima da neće

zavisiti od bahatih pojedina-

ca“.

M.P.M.

PODGORICA

–DRI jedala

pozitivnomišljenje sa skre-

tanjempažnjena finansijski

izvještaj i pravilnost poslo-

vanja zaprošlugodinuHr-

vatskoj građanskoj stranci.

Partija je godinu završila sa

profitom od 56.681 euro - pri-

hodi su bili 150.775, a rashodi

94.095 eura.

U izvještaju koji su sačinili se-

natoriNikolaN.Kovačević idr

Milan Dabović se navodi da je

finansijski izvještaj HGI u

svim bitno materijalnim as-

pektima sastavljen i prezento-

van na fer i objektivan način,

ali se skreće pažnja na knjiže-

nje.

- Nakon zaključivanja poslov-

nih knjiga, sastavljanja godiš-

njeg finansijskog izvještaja i

dostavljanja institucijama, ne

trebavršiti knjiženjeuposlov-

nim knjigama u toj godini -

upozorili sudržavni revizori.

DRI je takođeskrenulapažnju

HGI da ugovore o djelu za-

ključuje u skladu sa odredba-

ma Zakona o obligacionim

odnosima.

- Ugovorom treba definisati

poslove i period angažovanja

izvršioca i obezbijediti podat-

ke o radno-pravnom statusu

svih angažovanih lica kako bi

se pravilno obračunale pore-

ske obaveze - kazali su izDRI.

HGI, kakoističuizdržavnere-

vizije, u poslovnim knjigama

neobezbjeđujeevidencijupo-

traživanja odopština.

- Kako u postupku revizije ni-

jesu prezentovani dokazi o

usaglašavanju potraživanja sa

lokalnimsamoupravama,tose

nijemogloutvrditi da li partija

ima nenaplaćenih potraživa-

nja po ovomosnovu – konsta-

tovali su revizori.

Revizori suutvrdilidaHGIni-

je ispoštovala dvije preporuke

iz 2016.

M.P.M.

Austrijska hotelska grupa Falkenštajner došla na crnogorsko tržište

Preuzeli upravljanje

hotelom„Kvinof

Montenegro“

Na oglas za prodaju imovine fabrike ,,Radoje Dakić“ stigla jedna ponuda

Uprava zanekretninenudi 3,3

milionaza35hiljadakvadrata

DRI dala pozitivnomišljenje sa skretanjempažnje HGI

Popraviti ugovore i knjiženje

Na povećanje BDP-a od 4,5 procenata u prvomkvartalu

Najveći rast od4

imalograđevin

IzMinistarstva

finansija

najavljuju dobre

rezultate u

drugomkvartalu

i veću stopu rasta

ekonomije od

projektovanih

tri odsto na

godišnjemnivou

Skupština završila raspravu o izmjenama zakona o planiranju i izgradnji

Rokza legalizacijuostaje 15. jul

PavleRadulovićuparlamentu

Gradilište

Usvojene

izmjene

zakona

Parlament je usvojio

izmjene zakona o nadzo-

ru proizvoda na tržištu, o

obligacionimodnosima

i osnovama svojin-

sko-pravnih odnosa u

vazdušnom saobraćaju,

zaradama zaposlenih u

javnom sektoru, o spo-

razumnom finansijskom

restrukturiranju, porezu

na upotrebu vozila.

Radnici ,,RadojaDakića“