Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Politika

PODGORICA

–Poslanički

klubDemokratskepartije

socijalista sugerisao jekole-

gama izDemokratskog fron-

tada zamjestodrugogpot-

predsjednikaparlamenta,

kojepripadaFrontukaonaj-

jačoj opozicionoj grupaciji,

nepredlažu ljudekojeTuži-

laštvo tereti da supovezani

sapokušajemterorizma, sa-

znajenezvaničnoPobjeda.

Izvor našeg lista kaže da zva-

nični prijedloziDF-a zapopu-

njavanje potpredsjedničkog

mjesta još uvijek nijesu stigli,

alijesugerisanokonebitreba-

loda se nađe na toj poziciji.

To je indirektno potvrdio po-

slanikDPS-aMilošNikolićko-

ji je nedavno kazao da je toj

partiji u potpunosti prihvatlji-

vo da u raduparlamenta parti-

cipira jedan potpredsjednik iz

opozicije,alidapostojirezerva

upogledupojedinih rješenja.

On je podsjetio da poslanici

Demokratskog fronta i Soci-

jaldemokratske partije već

učestvuju u raduKolegijuma i

da će ubrzo učestvovati i u ra-

du skupštinskihodbora.

Nikolićokonkretnimrješenji-

ma nije htioda govori.

- Ali, u vladajućoj većini u od-

nosu na pojedina personalna

rješenja postoje određene

rezerve i potrebno je postići

zajednički stav po tompitanju

- kazao jeNikolić.

Šef poslaničkog kluba DF

Milutin Đukanović kazao je

Pobjedi kratko da priča o

potpredsjedniku još nije

otvorena. On nije želio da

komentarišesaznanjadasuod

po tpreds j edn i ka dob i l i

sugestije.

- Ne bih to komentarisao, da li

smo dobijali sugestije od ne-

kog. Rješenja će biti vrlo brzo,

vjerovatno do kraja ovog pro-

ljećnog zasijedanja - rekao je

Đukanović.

Poslanik DPS Luiđ Škrelja ka-

zao je da njemu kao predsjed-

niku Administrativnog odbo-

ra još uvijek nijesu stizali

prijedlozi za popunumjesta u

skupštinskimodborimanitiza

mjesto potpredsjednika. Na

pitanje da li će DPS podržati

prijedlog Fronta, Škrelja kaže

da će to zavisiti od toga da li

smatraju da je to rješenje afir-

mativno ili ne.

- DPS ima pravo da glasa za ili

protiv, kao i svi drugi poslani-

ci,

njih81.To

jeUstavomzaga-

rantovano pravo koje nam ni-

ko ne može oduzeti, da

glasamo ili neglasamozaono-

ga za koga mislimo da je afir-

mativan ili nije - rekao jeŠkre-

ljaPobjedi.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Spremni

smozadijalog saopozicijom

o svimpitanjima, ali uparla-

mentu i bezucjenjivanja–

kazao je zaPobjeduNikola

Gegaj, članGlavnogodbora

DPS-a.

- Za sve nas ima prostora da

razgovaramo ovdje u Crnoj

Gori, u parlamentu. Kao vlast

spremni smo da učestvujemo

u otvorenom, politički demo-

kratskom dijalogu, bez ulti-

matuma, jer je to jedini način

dasestignedobilokojegrješe-

nja –kazao jeGegaj.

Onjerekaodaimamnogopita-

nja na kojima vlast i opozicija

mogu zajedno raditi donared-

nih izbora.

-Dragomijedajenašaopo-

zicija napokon, poslije dvi-

je godine, procijenila da im

bojkot nije donio očekiva-

nerezultate,jerjepo-

stojala bojazan da

dio opozicionih

partija na nared-

nim izborima

izgubi parla-

mentarni sta-

tus, dok su na

nedavn im

predsjed-

ničkim i

lokalnim

izborima

doživjele politički debakl. Da

ne pominjem2016. i loše isku-

stvozaCrnuGoru. Svi razumi-

jemoda je tobilonedemokrat-

skoponašanje dijela opozicije.

Ociglednoda jepotrebnoopo-

ziciono otrežnjenje – poručio

jeGegaj.

On je istakao da ,,kao društvo

ulazimoujedanpozitivanpro-

ces u kojem svi preuzimamo

odgovornost“.

Većina opozicionih partija

prekinula je bojkot Skupštine.

U parlamentu su DF, SDP, De-

mos inezavisniposlaniciAlek-

sandarDamjanović i AnkaVu-

kićević. Povratak su najavili

Demokrate i Ura, ali uz uslov

da im se ispune zahtjevi iz

Plana izbornih reformi,

kojeg su uputili parla-

mentarnim partijama i

Briselu. Među zahtjevi-

ma čije ispunjenje je

uslov za prekid

bojkota Skupšti-

ne, AleksaBečić

i Dritan Aba-

zović traže

formiranje

ad hoc radne

grupe koja bi

sebavilamno-

gim temama, a

između ostalog i

izbornim zakono-

davstvom.

I.K.

PODGORICA

–Poslanici Socijaldemokratskepartije zatra-

žili sudapopunemjestakoja impripadajuu skupštinskim

odborima - rekao jeportparol te strankeMirkoStanić.

On je kazao da su se poslanici SDP-a vratili u Skupštinu, prije

svega iz želje da doprinesu razrješenju duboke političke i insti-

tucionalne krize ukojoj se nalazi CrnaGora.

- Poslanici Krivokapić, Vuksanović, Konjević i Šabović mogu

značajnodoprinijetipovratkukonstruktivnihraspravaiuodbo-

rima,kaoštosuveć,nesumnjivo,doprinijeliuplenumskomradu

- kazao je Stanić agenciji Mina. On je rekao da su skupštinski

odbori, kad jeparlamentomrukovodiopredsjednikKrivokapić,

bili jedno od centralnihmjesta suštinske kontrole izvršne vlasti

kroz institute kontrolnih i konsultativnih saslušanja.

- Pojedina bitna pitanja, poput sumnjivih privatizacija, razma-

trana su i kroz institut parlamentarnih istraga. Svega ovog upo-

sljednihskorodvijegodinenijebilouopšte - kazao jeStanić.

I.K.

BAR

-Nakonstitutivnoj

sjednici SOBar juče suveri-

fikovanimandati svih37od-

bornikanovog saziva lokal-

nogparlamenta.

Predsjednik Opštinske izbor-

ne komisije Dragan Simović

podnioje izvještajovogtijelao

konačnim rezultatima glasa-

njaza izborodbornikau lokal-

ni parlament.

Sjednicom je, prema ustalje-

noj praksi, predsjedavao naj-

stariji odbornik Bajazit Have-

rić.

Sjednica je prekinuta jer nije

još uvijek predložen kandidat

za predsjednika SO Bar, što je

biladrugatačkadnevnogreda.

- O terminu nastavka, javnost

će biti naknadno obaviještena

- kazao je predsjedavajući Ba-

jazitHaverić.

V.K.V.

PODGORICA

- PremijerDuškoMarković

odgovaraćedanas uparlamentunapitanja

predstavnikaposlaničkihklubova.

Poslanik Demokratske partije socijalista Ni-

kola Rakočević, s obzirom da je Crna Gora

ostvarila rast bruto domaćeg proizvoda u pr-

vom kvartalu ove godine na nivou 4,5 odsto,

pitaće premijera da li je realno očekivati ova-

kav trend u nastavku ove godine i šta će biti

najveći izazov Vlade u zadržavanju ovog

rasta u tekućoj godini.

Šef Kluba poslanika Socijaldemo-

kratske partije Raško Konjević

pita Markovića šta će Vlada

uraditi da se izmire poreske

obavezeu iznosuod54mi-

liona eura.

-Kolikojelicazaposleno

odpočetka2017. godine,

po imenu, po svim

osnovama u Ministar-

stvu saobraćaja, da li su

usvimslučajevimaispoštovanizakoni,poseb-

no u onimsegmentima koji se tiču antikorup-

cije - pitaKonjević.

Poslanik Demokratskog frontaMilan Kneže-

vić pitaće premijera na osnovu čijih istrukcija

se odlučio da gradi kampove za više hiljada

ilegalnih migranata u Crnoj Gori, kako biste,

kako ste naveli, smanjili pritisak na granice

Evropske unije.

- Zašto mislite da su stabilnost države i be-

zbjednost građana Crne Goremanje važni od

bezbjednosti i stabilnosti država EU - kaže se

upitanjuKneževića.

Predstavnika Kluba Socijaldemokrata i Libe-

ralne partije Mića Orlandića interesuje šta

Vladapreduzimada senaodrživnačinvalori-

zuje Skadarsko jezero.

Predstavnik Kluba manjinskih partija Adrijan

Vuksanović pitaće Markovića kakva su očeki-

vanja od predstojeće ljetnje turističke sezone i

na koji način to doprinosi otvaranju novih rad-

nihmjesta, odnosno zapošljavanju i ukupnom

razvojuCrneGore.

R. P.

Od rasta BDP, kampova za

migrante do Skadarskog jezera

Poslanički klub DPS-a sugerisao Frontu kriterijumza izbor potpredsjednika Skupštine

Danepredlažuposlanike

koji supovezani sa

pokušajemterorizma

PODGORICA

- Šef države

imaće, nakonprestanka

funkcije, pravonapočasni

naziv, nadoknaduzarade i

službeni automobil – jedna

jeodnovinaZakonaopred-

sjednikuCrneGore, kojeg je

Skupštinausvojila glasovi-

mavladajućekoalicije.

Skupštinajeutvrdiladaposto-

ji javni interes za povratno

dejstvopredviđeno zakonom.

Rasprava o prijedlogu zakona

završenajeranije,avlastiopo-

zicija su iskazali različite sta-

vove. Vladajuće partije ocije-

nile su predloženi zakon

pozitivnim i usklađenim sa

evropskim standardima, dok

je iz opozicije poručeno da se

predsjednički sistemuvodi na

mala vrata, kao i da se zakon

donosi zbog sadašnjeg pred-

sjednika Mila Đukanovića.

MinistarkajavneupraveSuza-

na Pribilović poručila je da je

zakon predložen zbog svih

predsjednikaCrneGore.

Predsjednik države će, po no-

vomzakonu, nakon prestanka

funkcije imati mogućnost da

koristi kancelariju i zaposli po

jednog savjetnika i admini-

strativnog radnika najduže

pet godina. Predsjedniku po

prestanku funkcije do ispu-

njenjazakonskihuslovazasti-

canje prava na penziju, pripa-

da pravo na naknadu zarade u

visini od 70 odsto zarade koju

je primio u posljednjemmje-

secuprijeprestanka te fukcije,

uzodgovarajućeusklađivanje.

Ukoliko zasnuje radni odnos

za vrijeme ostvarivanja ovog

prava, obustavlja se isplatana-

knade. Predviđeno jedaukoli-

ko ostvari pravo na penziju, a

ona jemanja od 70odsto zara-

de, imapravonaposebnomje-

sečnoprimanjeu iznosurazli-

ke između 70 odsto zarade i

penzije kojuprima.

I.K.

Veri kovani mandati odbornika SO Bar

Još bezpredsjednikaSkupštine

Socijaldemokratama funkcija

predsjednikaparlamenta

Predsjednik Skupštine opštine Bar biće iz redova Socijalde-

mokrata, dok će se na čelu DOO Vodovod i kanalizacija naći

predstavnik Demokratske partije socijalista. Komunalne

djelatnosti vodiće neko iz Socijaldemokrata - rezultati su juče

okončanih pregovora predstavnika dvije partije - saopštila je

predsjednica Opštinskog odbora DPS-a Branka Nikezić.

Premijer Marković danas u parlamentu odgovara na pitanja poslanika

Član Glavnog odbora DPS-a poručio da je vlast

spremna za razgovor sa opozicijom

Gegaj: Hoćemodijalog,

ali bezuslovljavanja

i samouparlamentu

Skupština usvojila Zakon o predsjedniku Crne Gore

Šefu države nova prava

nakon istekamandata

Poslanici SDP-a prekidaju bojkot parlamentarnih tijela

SDPsevraćau

skupštinskeodbore

Poslanici Demokratskog frontauparlamentu

NikolaGegaj

DuškoMarković