Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- Krovni cilj stra-

tegije „Crna Gora članica NATO-

a za period do 2020“ je unapre-

đene percepcije Crne Gore kao

članice NATO kroz podizanje

nivoa opšte informisanosti i

razumijevanja svih aspekata

članstva Crne Gore u Alijansi,

navodi se u Vladinoj strategiji,

u koju je Pobjeda imala uvid, a

koju je Savjet za NATO razma-

trao prošle sedmice.

U dokumentu pod nazivom

„Komunikaciona strategija

Crna Gora članica NATO za

period do 2020“, navodi se da

su speci ični ciljevi ove strate-

gije podijeljeni u tri grupe.

CILJEVI

Prvi se odnosi na državnu

administraciju i bolju komu-

nikaciju kako bi se pitanja

vezana za NATO predstavila

na najbolji mogući način.

- Cilj je stvaranje sistema u

kojem će biti omogućeno pra-

vovremeno, e ikasno i koordi-

nisano komuniciranje državne

administracije o relevantnim

pitanjima u vezi sa NATO

prema svim ciljnim javnostima

- navodi se u dokumentima

Vlade.

Drugi cilj je, kako je pojašnjeno

u dokumentu, upoznavanje

javnosti sa koristima po gra-

đane koje proističu iz članstva

Crne Gore u NATO i jačanje svi-

jesti o implikacijama članstva.

- Glavni cilj komunikacije

sa domaćom javnošću je

sveobuhvatno informisanje

građana o politikama NATO i

aktivnostima koje Crna Gora

kao članica u okviru njih pre-

duzima. Akcenat je stavljen

na konkretne bene ite koje

građani imaju od članstva, koji

pored bezbjednosti ukjučuje

programe koji mogu biti od

koristi za naučne, akademske

i poslovne krugove, kao i

podrška u slučaju elementar-

nih nepogoda - objasnio je za

Pobjedu sagovornik iz Vlade

upućen u izradu strategije.

INOSTRANA JAVNOST

Pažnja je, dodaje, takođe

usmjerena na razbijanje zablu-

da i stereotipa o NATO-u koji i

dalje postoje.

- Važan aspekt komunikacije

sa domaćom javnošću je i isti-

canje kompatibilnosti procesa

integracije u NATO i EU. Riječ

je o komplementarnimorgani-

zacijama utemeljenimna istim

civilizacijskim vrijednostima

evroatlantskog prostora koji

Crna Gora dijeli - pojasnio je

naš sagovornik.

Treći cilj na koji će se Vlada

fokusirati u narednomperi-

odu odnosi se na djelovanje

prema inostranoj javnosti.

- Komunikacija prema inostra-

noj javnosti polazi od činjenice

da Crna Gora kao najmlađa

članica Alijanse tek treba da

radi na svompro ilisanju unu-

tra saveza i van njega. U tom

cilju prema međunarodnoj

zajednici promovisaće se naci-

onalni prioriteti i stavovi koje

Crna Gora zastupa na temama

u vezi sa NATO - istakao je naš

sagovornik.

Kad je u pitanju pristup

komunikacije koji će Vlada u

narednomperiodu koristiti,

u dokumentu je pojašnjeno

da će se ubuduće izbjegavati

klasične kampanje sa promo-

tivnim aktivnostima. Biraće

se moderniji pristup, kratke

i efektne poruke, koje će biti

prilagođene konkretnim cilj-

nim aktivnostima.

KONTINUIRANPROCES

Informisanje javnosti, dodao

je sagovornik Pobjede, biće

usmjereno na širu, opštu

javnost i podrazumijevaće

kontinuirani proces pružanja

pravovremenih i tačnih infor-

macija o članstvu Crne Gore.

- Posebna pažnja je posvećena

kontinuitetu, istrajnosti, koor-

dinisanosti i ujednačenosti u

slanju poruka, što za rezultat

ima postepeno usvajanje

informacija i unapređenje per-

cepcije o Crnoj Gori kao NATO

saveznici, i o NATO uopšte -

navodi se u dokumentu.

Akcenat u formulisanju poru-

ka biće, kako je pojašnjeno,

i na vrijednostima koje Crna

Gora dijeli sa saveznicima

unutar NATO i na koristima

članstva. Značaj se pridaje

i principima funkcionisanja

NATO-a, koji sa jedne strane

podrazumijeva suverenost u

odlučivanju o svojimpostup-

cima i stavovima, a sa druge

solidarnost, jedinstvo i brigu o

kolektivnom interesu.

J. ĐURIŠIĆ

PODGORICA

-Državni sekretarSveteStolice, kardinalPjetro

Parolin, boravićedanasuzvaničnojposjetiCrnojGori.

Iz Vlade je saopšteno da će crnogorski premijer DuškoMarković

primiti kardinalaParolina, nakončegaće seobratiti javnosti.

Navodi se da će kardinalu Parolinu biti priređen svečani doček uz

državnepočasti.

- Zvanični razgovori najviših zvaničnika izvršne vlasti Crne Gore i

SveteStolicebićeprilikazadodatnoprodubljivanjeodličnihbilate-

ralnih odnosa koje dijele temeljne civilizacijske vrijednosti mira i

pravde - kaže seusaopštenju.

Predsjednik Crne GoreMilo Đukanović prirediće radni ručak za

državnogsekretaraSveteStolice, kardinalaPjetraParolina.

- Dolazak kardinala Parolina, najvišeg crkvenog i državnog pred-

stavnika pape i Vatikana, potvrda je izuzetno dobrih odnosa Crne

Gore i Svete Stolice utemeljenih na zajedničkim civilizacijskim

vrijednostima i intenzivnompolitičkomdijalogu - saopšteno je iz

kabinetapredsjednikaCrneGore.

Državni sekretar Svete Stolice sa posebnim je uvažavanjem, u ek-

skluzivnomrazgovoruzaPobjedu,govorioomultietničnostisavre-

meneCrneGore i naglasio da je harmonija različitosti velika snaga

našedržave.

- CrnaGora dijeli zajedničku istoriju cijelog kontinenta, koju je de-

terminisaosusretizmeđunaroda,kulturaireligija.Naunutrašnjem

planu, vaša zemlja predstavlja jedinstveni model harmonijemeđu

razlikama.IutomejesnagaCrneGore,kojapredstavljajednonesa-

gledivo bogatstvo kada se ugradi u temelje i u tkivo društva - kazao

jekardinal ParolinzaPobjedu.

R.P.

Što su ciljevi komunikacione strategije Vlade „Crna Gora članica NATO-a za period do 2020.“

Fokus jena informisanju

građana i razbijanjustereotipa

Državni sekretar Svete Stolice danas u Crnoj Gori

Đukanović: Dolazak

kardinalaParolinapotvrda

izuzetnodobrihodnosa

SjednicaSavjetazaNATO

Cilj je stvaranje sistema u kojemće biti omogućeno pravovremeno,

e kasno i koordinisano komuniciranje državne administracije o

relevantnimpitanjima u vezi sa NATOprema svimciljnim javnostima