Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

CrnomGorom

BUDVA

- Institutzabiologijumora jeod20. do24. junaanalizi-

raokvalitetmorskevodena100javnihkupalištanaCrnogor-

skomprimorju.

Kako je istaknuto u saopštenju Javnog preduzećaMorsko dobro,

rezultati su pokazali da je na 94 kupališta kvalitet morske vode bio

K1klase, dok jena šest bioK2klase.

-Timeje potvrđenodajemorskavodanacrnogorskimkupalištima

odličnogkvaliteta i sanitarno ispravna– ističu izMorskogdobra.

Nasvih16kupalištauopštiniUlcinj i 12kupalištauopštiniBarvoda

jebilaodličnogK1kvaliteta, napodručjuopštineBudva, odukupno

27 kupališta, na jednom kupalištu voda je bila K2 klase dok je na

ostalim plažama voda bila kategorije K1. U opštini Tivat, na svih

devetkupalištavodajebilaK1klase,uKotorujeod15kupalištakva-

litet K1 bio na 14 lokacija, dok je na jednoj bio klase K2. Na obali

HercegNovog,analizesupokazalekvalitetK1na17kupališta,dokje

napreostalačetiri kupalištavodabilaklaseK2.

M.N.

NIKŠIĆ

–Da jeNikšićgradpi-

vabiće još jasnijeodsjutra,

kada jeplaniranasvečanost

povodomotvaranja

,,Mammut craft“pivareuta-

verni hotela ,,Onogošt“.

Kako je Pobjeda i najavila prije

nekoliko mjeseci, pivo će se

proizvoditi od bunarske vode

izvanrednogkvalitetairiječjeo

proizvodu koji nije pasterizo-

van, a sva oprema je provjereni

brend izMađarske, kompanije

koja je opremilado sada više od

150pivara širomEvrope iAme-

rike.

Prvekoličine,,mamut“piva,ko-

je su skuvane po posebnoj re-

cepturi provjerenih majstora,

već su prošle proces fermenta-

cije i gotov proizvodNikšićani,

kao i brojne pivopije iz drugih

krajeva,moći ćedaprobajusju-

tra, naotvaranjuu20časova.

Kako saznajemo, već sjutra u

ponudi će biti četiri piva, razli-

čitebojeiukusa,jačineod4,3do

6 promila alkohola, a uskoro će

se u čašama zapjeniti i peta vr-

sta, sasvimdrugačija.

Pivara ,,Mammut“ koštala je

oko 70.000 eura, a pivnica će

biti zasebna investicija, na nje-

nomopremanju još se radi i bi-

će završena do oktobra, a nala-

ziće se u prostorijama nekada

čuvene Taverne hotela ,,Ono-

gošt“.

Ra.P.

VODASANITARNOISPRAVNA:

Detalj saprimorja

BUDVA:

Analiza Instituta za biologijumora

NIKŠIĆ:

Završena pivara u hotelu ,,Onogošt“

Na93kupališta

vodaprveklase

„Mamut“

će sjutra

zapjeniti

CETINJE

-Polaganjemvije-

nacanaspomen-pločunaBel-

vederu, juče jeobilježena82.

godišnjicabelvederskihdoga-

đaja, jednihodnajznačajnijih

ubogatoj crnogorskoj istoriji.

Uznaksjećanja, vijencena

spomen-pločupoložili su

predsjednicaSkupštineprije-

stoniceMajaĆetković, zamje-

nikgradonačelnikaPetar

Marković ipredsjednikUdru-

ženjaboracaNarodnooslobo-

dilačkograta i antifašistaCe-

tinjaStevanRadunović.

Onjepodsjetiodajenatommje-

stu 26. juna 1936 . godine tadaš-

nji režim zaustavio rodoljube,

mirne demonstrante koji su išli

kaCetinju.

ORGANIZATORI

–Demonstracijesuorganizova-

liKomunističkapartijaJugosla-

vije i Federalistički pokret Crne

Goredaondašnjemrežimuuka-

žu na socijalne, a još više nacio-

nalnenepravdekoje je taj režim

sprovodio prema ovdašnjem

stanovništvu. Režim, svjestan

opasnostikojamuprijetiodjed-

nog takvog okupljanja, koji je

bio logičan nastavak onih doga-

đaja na Božić 1919. godine (ni

tada ni 1936. crnogorski rodo-

ljubi nijesusemirili sa statusom

koji jeCrnaGora imalauondaš-

njoj Jugoslaviji), donosi odluku

da ne dozvoli dolazak demon-

stranata na Cetinje, i da ih baš

ovdje na Belvederu zaustavi –

kazao jeRadunović.

Demonstrantisu,nastaviojeon,

todostojanstvenoprihvatili,ina

zboru iznijeli svoje zahtjeve, ali

režimnije htio da se to tako za-

vrši, već je prema tvrdnjama

očevidaca inscenirao incident,

koji je bio opravdanje da se za-

puca na mirne demonstrante,

kojima je za grijeh uzeto to što

subilirodoljubiipatrioteištose

nijesumirilisatimdaCrnaGora

i njeni građani imaju potlačeni

položaj.

-Protesti održani naBelvederu

bili su među najvećima u on-

dašnjoj Jugoslaviji, i sasvim si-

gurno sanajkrvavijimposljedi-

cama, jer je šest rodoljuba tu

ubijeno, petnaestak teško ra-

njeno, a više od 200 njih je

uhapšeno i mučeno u zatvori-

ma - kazao jeRadunović.

Kako je naglasio, tadašnji režim

pucnjima u narod na Belvederu

nije ugasio želju crnogorskog

narodadaživiuslobodnoj i svo-

jojdržavi,štosepokazaloveć13.

jula 1941. godine, i tokom svih

narednihborbi.

GENERACIJE

Predsjednik cetinjskog UB-

NOR-a i antifašista Stevan Ra-

dunović kazao je da Belveder

traje kao sinonim slobode i pa-

triotizma.

Onjeporučioidasenesmijedo-

pustiti da se herojski događaji

poputtogzaboravljaju,nitidase

taj datum i njegovi akteri poti-

snu, već da na njihovimprimje-

rimatrebadaučemlađegenera-

cije, na koji način se voli

domovina i što za nju treba žr-

tvovati kada seukažepotreba.

-Dabistecijenilisebetrebacije-

niti primjere koje su nam dali

rodoljubi, kao i sama borba cr-

nogorskog naroda za slobodu –

kazao jeRadunović.

J.ĐUKANOVIĆ

CETINJE:

Obilježena 82. godišnjica čuvenih demonstracija

Belveder - sinonim

slobode i patriotizma

Tadašnji režimpucnjima u narod na Belvederu nije ugasio želju Crnogoraca

da žive u slobodnoj i svojoj državi, što se pokazalo već 13. jula 1941. godine i

tokomsvih narednih borbi – istakao je Stevan Radunović

BIJELO POLJE

- Lokalna

uprava je raspisala javni kon-

kurs za raspodjelu 6.000 eura,

organizacijama čiji se projekti

odnose na borbu protiv korup-

cije na lokalnom nivou - saop-

šteno je na sajtuopštine.

Prijave se podnose do 7. jula.

- Radi postizanja jednakih

uslova za sve učesnike, propi-

san je obrazac za prijavu na

konkurs za raspodjelu sredsta-

va koji se sastoji iz tri dijela i

koji popunjavaju ovlašćeni

službenik pisarnice, ovlašćeno

lice iz organizacije i komisija

prilikomodlučivanja - navede-

no je upozivu.

Komisijaće,kakojeobjašnjeno,

odbiti projekat ukoliko utvrdi

danedoprinosi rješavanjupro-

blema iz oblasti antikorupcije i

ukoliko postoji očigledna ne-

srazmjera predloženog budže-

ta projekta i aktivnosti navede-

nihunjemu.

T.Č.

BIJELO POLJE

KOLAŠIN

Zaborbu

protiv

korupcije

6.000eura

TIVAT

– U velikompožaru

koji je izbio juče sat iza pono-

ći na Lovanji nije bilo povri-

jeđenih, a pričinjena je velika

materijalna šteta. Riječ je o

neformalnomnaselju Roma

i Egipćana, a na toj lokaciji se

nalazi sekundarni otpad.

Komandir Službe zaštite i

spašavanja Zoran Barbić

kaže da su dojavu o poža-

ru, koji je zahvatio barake i

automobile, dobili oko jedan

sat i tamo su odmah poslate

dvije ekipe vatrogasaca, da bi

nakon nekolikominuta bila

„podignuta“ cijela jedinica sa

svim vozilima.

- O požaru smo obaviješteni

kad je već bio u razbuktaloj

fazi, a situaciju je pogoršavao

i jak vjetar.

Na površini od oko 500

kvadratnihmetara gorjeli

su stari automobili, sekun-

darni otpad, drvene barake

i dva kamiona šlep službe, a

intervencija, tokom koje smo

potrošili 50 kubika vode, je

potrajala do 3:30 sati - kazao

je Barbić.

U požaru niko nije povrije-

đen, materijalna šteta je veli-

ka, a vatrogasci nisu dozvolili

da se vatra proširi na obližnji

lokalitet sa dosta zapaljivih

materijala. Uzroci izbijanja

požara se utvrđuju.

S. K.

VJETARRAZBUKTAOVATRU:

PožarnaLovanji

Dva i posatagasili požar naLovanji

TIVAT:

Vatrogasci intervenisali sat iza ponoći

KOLAŠIN

-Deseta ljetnja ško-

la programiranja održaće se u

Kolašinu od 28. juna do 5. jula.

Učestvovaće22učenika, odko-

jih 18 osnovaca koji su ostvarili

najbolje rezultate na takmiče-

nju u toj oblasti. Ostala četiri

učenikabićeunaprednojgrupi,

aizabranisunaosnovurezulta-

ta sa Olimpijade znanja 2018. i

Državnog takmičenja iz pro-

gramiranja – saopštili su orga-

nizatori.

Od septembra 2017. do maja

2018.godineučeniciosnovnihi

srednjih škola imali su priliku

dapohađajuŠkoluprogramira-

nja koju organizuju kompanija

Domen i Prirodno-matematič-

ki fakultet Univerziteta Crne

Gore.

Kolašin je šesti put domaćin

Ljetnje škole programiranja u

kojoj će učestvovati i bivši ta-

kmičari i učesnici prvih Ljet-

njihškola,asadastudentiPMF-

a. Riječ je o VeliboruDošljaku,

LukiBulatovićuiDejanuTodo-

roviću.

I.T.

TokomBelvederskih

demonstracija se prvi put

poslije 1918. godine zavijori-

la crnogorska zastava. Ove

su demonstracije bile prve

koje su u osnovi imale i soci-

jalno i nacionalno pitanje, u

njima su zajedno učestvo-

vali i federalisti i komunisti.

Na belvederski pohod išlo

se masovno. Gotovo da nije

bilo sela u ovdašnjimnahi-

jama i brdima iz kojeg nije

krenuo narod, a istoričari

govore da čak ni stradalnici i

invalidi iz prethodnih ratova

nijesu izostali. Tog dana

poginuli su: Jovan Šofranac,

Šunjo Vukmanović, Stevo

Vujović, Nikola R. Petričević,

Ilija Ražnatović i Marko

Jovićević.

Stradalnici

Opožaru smo obaviješteni kad je bio u

razbuktaloj fazi. Na površini od oko 500

kvadratnihmetara gorjeli su stari automobili,

sekundarni otpad, drvene barake i dva

kamiona šlep službe – kazao je Zoran Barbić

Ljetnjaškola

računara

odpetka

SJEĆANJENARODOLJUBE:

Jučekodspomen-ploče