Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Hronika

Jedan od osumnjičenih za ubistvo u Bečićima uputio zahtjev Centru bezbjednosti Budva

Pavlović traži procjenubezbjednosti

Sa ranijegprivođenjaBoškaPavlovića

PODGORICA

-BoškoPavlo-

vićkoji se tereti da je sabra-

tomIlijomučestvovaoupri-

premi likvidacijeĐorđa

Borete i slučajne žrtveDra-

ganaZečevićaubečićkom

lokalu ,,Trofej“ 7. decembra

2016. godine, tražio jeod

Centrabezbjednosti Budva

procjenubezbjednosti.

Ovu informaciju za Pobjedu

potvrdio jeadvokatRankoRa-

donjić, koji zastupa Pavlovića,

dodajući da još nijesu dobili

odgovor policije da li je njego-

vom branjeniku Bošku ugro-

žena bezbjednost.

OsimPavlovića,zaubistvoBo-

rete i Zečevića sudi se i srp-

skom državljaninu Miljanu

Bulatoviću izNiša, državljani-

nuBosneiHercegovineVladi-

miru Šmanji. U odsustvu se

sudiBudvaninuVasilijuRafai-

loviću,RatkuVušoviću i Ivanu

Cicmilu jer su u bjekstvu i za

njima su raspisane potjernice.

BraćaPavlovićnaranijempre-

tresunegirali suda imajuveze

sa ubistvom, ističući da nijesu

članovi kriminalne organiza-

cijenačijemječeluRafailović.

Prema navodima optužnice,

odbjegli BudvaninVasilijeRa-

failović i Miljan Bulatović

označeni su kao organizatori

kriminalne grupe koja je likvi-

dirala Đorđa Boretu 7. decem-

braprošlegodineubaštilokala

„Trofej“ u Bečićima. Od više

ispaljenih hitaca iz automat-

ske puške kao slučajna žrtva

tada je stradaodoktorupenzi-

ji Dragan Zečević, dok je vla-

snik lokala IvoStanišić ranjen.

Kaopripadniciovekriminalne

organizacije koji su pomogli

izvršenje ovog zločina ozna-

čeni su Vušović, Cicmil i Šma-

nja.

Suđenje sedmočlanoj grupi

optuženoj za organizaciju

likvidacije Budvanina Đorđa

Borete i slučajne žrtve Dra-

gana Zečevića, 7. decembra

2016. godine, juče je u

podgoričkomVišem sudu

odgođeno za 10. jul zbog

nedolaska svjedoka.

Sutkinja Biljana Uskoković

izdala je naredbu za pri-

nudno dovođenje svjedoka

Mitra Kuljače, Božidara

Ćetkovića, Vladimira Zinov-

skog i Khudijeva Elnaura na

sljedeće ročište.

Sutkinja

naredila

prinudno

dovođenje

svjedoka

Vasilije Rafailović i Ratko Vu-

šović se terete da su direktni

izvršioci ubistva Borete i Ze-

čevića.

M.L.

Osumnjičenog za nedozvoljeno držanje oružja saslušao sudija za istrage

Šakovićupritvor danebi ponoviodjelo

PODGORICA

–Četrdeset

osmogodišnjemAleksan-

druŠakoviću izPodgorice,

koji se tereti zanedozvolje-

nodržanjeoružja, određen

jepritvor od30dana.

Odluku je donio sudija za

istrage Osnovnog suda u

Podgorici, a u obrazloženju

je naveo da Šaković ne može

nasloboduzbogopasnosti da

ne ponovi krivičnodjelo.

Njega je uhapsila Interven-

tna policija u podgoričkom

naseljuStari aerodrom.

Šaković jebiosuvozačuvozi-

lu „audi A3“ i pokušao je da

izbjegne policijskukontrolu.

Kako se navodi u saopštenju

policije, Šaković je izašao iz

vozila i odbacio gornji dio

trenerke, kačket ipištoljmar-

ke „glok 17“ sa 15metaka, koji

jedržaou ilegalnomposjedu.

Njemusena teret stavljada je

počinio krivično djelo nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Podsjećamo, Šaković je u ja-

nuaru osuđen na tri mjeseca

kućnogpritvora jer jekrajem

oktobra prošle godine u dvo-

rištu Osnovne škole „Branko

Božović“zlostavljaoučenika.

On je sporazumno priznao

krivicu i prihvatioda osimtri

mjeseca kućnog pritvora

uplati 6.000eura Institutuza

bolest djece.

M.L.

Potpukovniku Vojske Crne Gore određen pritvor do 30 dana zbog pokušaja ubistva

Husović rekao

koleginici: „Ubiću te“

Pred sudijomza istrage, kao i pred tužiocem, EminHusović se

branio ćutanjem. Njegov branilac, advokat Tomović kazao je da

je njegov klijent bio u šoku zbog situacije u kojoj se našao

PODGORICA

–Potpukov-

nikuEminuHusoviću juče je

nakon saslušanjauVišem

sudu, pred sudijomza istra-

ge, određenpritvor do30

dana zbog sumnjeda jeupo-

nedjeljakoko 11 časovau

službenimprostorijamaMi-

nistarstvaodbranepokušao

daubijedirektoricuDirek-

torata zamaterijalne resur-

seAlmuLjuljanaj.

Osim za pokušaj ubistva, Hu-

sović se tereti i za nedozvolje-

nodržanje oružja.

Odlukuopritvorudonio je su-

dija za istrage Miroslav Bašo-

vić.

Branilac Husovića, advokat

DaliborTomovićkazaojeda je

njegovom klijentu pritvor

određen zbog opasnosti od

bjekstva i uticaja na svjedoke.

- Opasnost od bjekstva proizi-

lazi iz činjenice da, u slučaju

da okrivljeni bude proglašen

krivimza predmetno krivično

djelo ,može očekivati relativ-

novisokukaznu, štoganemo-

že ostaviti ravnodušnim kod

dilemeda li daostaneumjestu

prebivališta i bude dostupan

organima gonjenja ili da se

skriva – obrazložio je sudija

Bašović odlukuopritvoru.

Takođe, sudija jeuzeouobzir i

da Husović ima rodbinu u Sr-

biji i Njemačkoj, kod koje bi

eventualnomogaodapronađe

utočište.

Husović se pred sudijom za

istrage, kao i pred tužiocem,

branio ćutanjem. Njegov bra-

nilac, advokat Tomović kazao

je da je Husović bio u šoku od

situacije ukojoj se našao.

Disciplinski postupak protiv

Emina Husovića biće pokre-

nut nakon što se okonča

proces koji protiv njega

vode pravosudni organi

Crne Gore, saznaje Pobjeda.

U zavisnosti od ishoda kri-

vičnog postupka zavisiće

i sudbina Husovićevog

angažmana u Ministarstvu

odbrane.

Prema odredbama Zakona

o Vojsci Crne Gore, profesi-

onalnom vojnom licu se čin

oduzima između ostalog i

u slučaju da je pravosnaž-

nompresudomosuđeno na

kaznu zatvora zbog krivič-

nog djela protiv ustavnog

uređenja i bezbjednosti Crne

Gore ili zbog krivičnog djela

protiv Vojske.

Procedura

Osumnjičeni je, kako se pret-

postavlja, pištolj potegao zbog

odluke o njegovom novom

radnom angažmanu i premje-

štaju.

Izrevoltiran odlukom o pre-

mještaju, Husović je došao do

vratakabinetaLjuljanajdržeći

u ruci repetirani pištolj CZ.

- Usmjerio je pištolj u pravcu

oštećene upućujući joj riječi

,,ubiću te“ – navodi se u rješe-

njuo određivanjupritvora.

U naumu da ubije koleginicu,

Husovića je spriječio Miljan

Dragaš, koji se nalazio ispred

kabineta Ljuljinaj. On je uhva-

tio pištolj i spustio ga ka podu

kako bi spriječio tragediju. U

tomtrenutkuHusović jepote-

gaoobarač,alijemetakzavršio

upodu.

Poslije opaljenog metka Dra-

gaš je zajedno sa kolegom Jo-

vanomDošljakom oduzeo pi-

štolj Husoviću. Ubrzo je došla

policijakojujepozvaonekood

zaposlenih.

U kancelarijamaMinistarstva

u vrijeme pucnjave bilo je više

vojnih lica, ali, srećom, niko

nije povrijeđen.

B.R.

BRANIOSEĆUTANJEM:

HusovićaprivodeuTužilaštvo

iskoteke „Bigl“

čićaubio

avljanin

uklone sve tragove.

U obračunu ove dvije krimi-

nalne grupe ubijeno je više od

20 ljudi, među kojima je bilo

slučajnihžrtava.

Do sukoba između njih došlo

je zbog borbe za prevlast u

podzemljuipreuzimanjamili-

onskih poslova sa kokainom.

Izvori izbezbjednosnihslužbi

navode da su vođe oba klana

sačinile spiskove sa imenima

suparničkih grupa i unaprijed

platili likvidacije.

Mnogi od njih, među njima su

i vođe kriminalnih grupa,

odavno su napustili teritoriju

Crne Gore, ali su za sobom

ostavilikrvavetragoveiobave-

zale svoje članove da ubijaju

nepodobne. Rat klanova ne je-

njava, postaje sve brutalniji, a

žrtve su, kako tvrde iz be-

zbjednosnog sektora, svi koji

se nađu na putu u žestokom

obračunu.

Uprilogtomeideičinjenicada

je u Nikšiću nedavno uhapše-

na grupa za koju se osnovano

sumnjada jeplaniralada likvi-

dira policijske funkcionere,

koji su im „smetali“ u obavlja-

njuprljavihposlova. Oni se te-

rete i za više ubistava, zelena-

šenja, iznude, bombaške

napade...

Ono što dodatno otežava radu

rasvjetljavanju najtežih kri-

vičnih djela je podatak da obje

grupe „vrbuju“ nove mlade

snage,spremnenanajtežezlo-

čine zbog novca.

A.G.

PODGORICA

–Optuž-

nicaprotivMarijaMilo-

ševića, VukanaVujačića

i IgoraMašanovića, koji

se terete zaubistvoCeti-

njaninaRadomiraĐu-

ričkovića 10. oktobra

2016. naCetinju, vraće-

na jenadopunu, potvr-

đeno jePobjedi izVišeg

suda.

Prije 15 dana održano je

ročište na kojem se raz-

matrala optužnica. Tuži-

laštvo je tada ostalo pri

navodima optužnice, dok

su branioci okrivljenih

tvrdili da nema dokaza za

podizanje optužnog akta

protiv njihovih branjeni-

ka.

Premanavodimaoptužni-

ce višeg državnog tužioca

Željka Tomkovića, Milo-

šević jepočetkomoktobra

2016. godine u Podgorici

dao novac Vujačiću za ku-

povinuvozila, koje jekori-

šćenou likvidaciji.

Vujačić je, kako se navodi

u aktu Tužilaštva, 9. okto-

bra 2016. godine kupio

,,reno megan“ podgorič-

kih tablica za 2.100 eura.

Već narednog dana, pre-

ma stavu istražitelja, Ma-

šanović i Vujačić su kre-

nuli u akciju praćenja

kretanjaĐuričkovića.

Sačekali su da Đuričković

i njegov prijatelj Milorad

Radulović uđu u džip ,,ti-

guan“ kojim su krenuli ka

Bajovoj ulici.

- Okrivljeni Vujačić je „re-

no meganom“ ušao u su-

protnu kolovoznu traku.

Đuričković je bio prinu-

đendazaustavi svojevozi-

lo nakon čega je Mašano-

vić sa mjesta suvozača iz

automatske puške ispalio

više hitaca u njegovom

pravcu - piše uoptužnici.

Đuričkovića su pogodila

dva projektila, od čega je-

dan u glavu. Od zadobije-

nih povreda preminuo je

sat poslije ponoći.

Mašanović i Vujačić su,

premanavodima izoptuž-

nice, pobjegli u pravcu se-

oskog puta Gornji Ceklin

-Ljubotinj, gdjesuzapalili

„reno megan“ u kojem su

ostavili i oružje iz kojeg su

ubili Đuričkovića.

M.L.

Odluka Višeg suda u slučaju trojice

okrivljenih za likvidaciju Cetinjanina

Optužnicazaubistvo

Đuričkovićanadopuni