Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 26. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Venecijan-

skakomisijaobjavila je juče

mišljenjeoNacrtuzakonao

izmjenama i dopunamaZa-

konaoSudskomsavjetu i su-

dijama ističući da funkcioni-

sanjeSudskog savjeta

predstavljaosnovnugaran-

cijuzanezavisnost sudstva.

Navode da je nezavisnost sud-

stva neophodan element vla-

davine prava.

-Dabi seosiguraodemokratski

legitimitet, a izbjegla politiza-

cija, kada parlamentarci ime-

nuju članove Savjeta, trebalo bi

da se glasa kvalifikovanom

većinomkako bi se osigurao ši-

rokisporazum,savećinomkoja

traži kompromis sa manjinom

–navodi se, poredostalog.

BALANS

Ističe seda jepotrebnoprona-

ćiravnotežuizmeđudržavnog

interesa da se sačuva funkcio-

nalnost institucija i domaćih

potreba.

- Taj balans treba naći i ne tre-

ba da bude uslovljen vladaju-

ćom partijom. Drugim riječi-

ma, vrhovni državni interes

leži u očuvanju institucije.

Kvalifikovane većine ojačava-

ju položaj parlamentarne ma-

njine, ali što su veća formalna

prava i nadležnosti opozicije

koja su imu okviru ustavnog i

parlamentarnog sistema, to je

većaodgovornostisteopozici-

je da ne zloupotrebljavaju ovu

moć, već da svoje opoziciono

djeovanje sprovode na način

koji je lojalanosnovnomsiste-

mu i idejama legitimne i efika-

sne vladavine demokratske

većine – navedeno je umišlje-

njuVenecijanske komisije.

Ističe se i da dijele „zabrinu-

tost crnogorskih vlasti zbog

kašnjenja u imenovanjunovih

članova Savjeta od strane par-

lamenta“. Navode da je nasta-

vakmandata članova Sudskog

savjetado izboranovihusvoji-

lo nekoliko evropskih država i

da ga je preporučila Veneci-

janska komisija.

Podsjećajući da s obzirom na

to da Ustav Crne Gore ograni-

čava trajanje mandata Sud-

skog savjeta na četiri godine,

čini se „problematičnim obe-

zbjeđivanje proširenja man-

data svih starih članova do

imenovanja novih“.

Onismatrajudabiseistirezul-

tat mogao postići djelimičnim

obnavljanjem Savjeta, te da bi

torješenjebilovišeuskladusa

Ustavom.

- Novi Sudski savjet može se

sastojati od novih članova iz

pravosuđa (koje bira pravosu-

đe) i starijih bivših članova,

kaovršilacadužnosti, do zavr-

šetka postupka imenovanja

novih članova. Ovo produže-

nje ne predstavlja obnovu nji-

hovog mandata. Privremeni

novi predsjednik Sudskog sa-

vjeta mogao bi se izabrati me-

đu članovima novog Sudskog

savjeta i izvršavaće njegove

funkcije do imenovanja novih

članova. Onda će biti izabran

novi predsjednik – njihova je

preporuka.

IZBOR

Oni predlažuda separlamen-

tarnomodborukojiraspravlja

o ovimpitanjima dostave pri-

jedlozi sva četiri kandidata

zajedno (iz reda uglednih

pravnika), što, smatraju, pru-

ža više šansi za dogovor u

„mjeri u kojoj opozicijamože

dobiti da izabere jednog ili

dva kandidata u zamjenu za

podršku kandidatu predlože-

nog od strane većine“.

Smatraju i da je potrebno do-

datnoprecizirati da, u slučaju

kašnjenja sa izboromčlanova

Sudskog savjeta u Skupštini,

samo oni članovi Savjeta koje

bira parlament nastavljaju da

obavljaju dužnost do izbora

novih, dok se za sve ostale

sprovodi redovna procedura

izbora.

MandatSudskomsavjetuisti-

če 2. jula, a članove ovog tijela

iz reda uglednih pravnika

(njih četvoro) bira Skupština

Crne Gore dvotrećinskom,

odnosno tropetinskom veći-

nom.Zbogbojkotaparlamen-

ta dijela opozicije postojala je

bojazan da dođe do blokade

rada Savjeta, što bi moglo da

izazoveiblokadučitavogsud-

skog sistema.

Zbog toga je Vlada uradila

prijedlog izmjena Zakona o

Sudskom savjetu i sudijama

kojim je definisano da se

mandat Savjetu produži do

izbora novog. Potpredsjednik

VladeiministarpravdeZoran

Pažin u petak je na sjednici

venecijanske komisije „bra-

nio“ovajdokumentkojijedo-

bio generalnu saglanost. Pa-

žin se obavezao da će u

konačnu verziju zakona biti

uvrštene sve preporuke Ve-

necijanske komisije.

J.Đ./K.K.

PODGORICA

-NovimZako-

nomodržavnimslužbenici-

ma i namještenicima, koji će

početi da seprimjenjujeod 1.

jula, predviđene suvećemo-

gućnosti zamobilnost ka-

drova, skraćivanje internih

procedura, abićeuveden i

poseban sistemnagrađiva-

nja službenika - saopštila je

ministarka javneupraveSu-

zanaPribilović.

Ona je, naskupupovodomMe-

đunarodnog dana javne upra-

ve, koji je Ministarstvo na či-

jem je čelu organizovalo u

saradnji sa Kancelarijom Pro-

grama Ujedinjenih nacija za

razvoj (UNDP) u Crnoj Gori,

kazala da je zadovoljan i moti-

visan državni službenik nosi-

lac svih procesa i promjena u

javnoj upravi.

- Unaprijedili smo status dr-

žavnog službenika u novom

Zakonu - navela je Pribilović,

prenio jePRcentar.

Istakla je da su u njenom reso-

ru svjesni „da javna uprava bu-

dućnosti predstavlja sistem

osposobljen da u potpunosti

pripremi i uskladi zakonodav-

ni okvir sastandardimaEvrop-

ske unije“.

Prema njenimriječima, priori-

teti Ministarstva javne uprave

su primjena ZUP-a, mjerenja

zadovoljstva građana pruže-

nimuslugama,povećanjebroja

elektronskihusluga,kaoi,kako

je navela, uključivanje jedinica

lokalnih samouprava na portal

e-uprave.

-Posebanakcenatstavljenjena

realizaciju aktivnosti koje se

odnose na plan optimizacije

zaposlenih u javnom sektoru i

stvaranje uslova za izgradnju

One Stop Government-a, čime

će se poboljšati operativnost

cjelokupne javne uprave i po-

većati povjerenjegrađana -po-

jasnila jePribilović.

Stalna koordinatorka Sistema

UN i stalna predstavnica

UNDPuCrnoj Gori FionaMe-

kluni, kazala je da svi državni

službenici, građani i mediji

moraju da djeluju zajednički u

procesu reforme javne uprave,

kako bi, kako je pojasnila, iz-

gradili kulturupromjene i rod-

ne ravnopravnosti.

- Iako ukupan procenat žena u

javnoj upravi iznosi 54 odsto,

nasuprot 46 odsto muškaraca,

podaci pokazuju segregaciju u

vertikalnom i horizontalnom

smislu, što znači da postoje

rodne razlike u poslovima koji

se tradicionalnosmatrajumuš-

kim kao što su policija i odbra-

na, i onimkoji se smatraju žen-

skim, kao što su uprava,

obrazovanjeikultura-poručila

je Mekluni. Šefica Sektora za

politiku, evropske integracije i

trgovinu u Delegaciji EU Pla-

menaHalačeva kazala je da re-

forma javne uprave mora da

osnažiupravunasvimnivoima,

uključujući kvalitet i odgovor-

nost javne uprave, povećanje

profesionalnosti, depolitizaci-

ju, kao i transparentnost.

Istakla je da je potrebno uspo-

stavitiravnotežuizmeđulokal-

ne i nacionalne vlasti, te da tre-

ba „povući jasnu liniju između

politike i uprave“.

R.D.

i v. d. generalnog direktora

vaplata

Vukotić.

Sa njim se

s a g l a s i o

Igor Tomić,

ali je istakao

da je ugovor

pravno valjan i

da zakon nije pre-

kršen.

MilanRadović je rekao da

je izprincipijelnihrazlogabio

protiv toga da Šundić uzima

jednuplatu više odKadije.

Jovetić je kazao da nije znao

niti se miješao u to kolika je

plata bilo kome, ali se saglasio

da jezaradakojugeneralni di-

rektor prima visoka i da je

možda u narednom periodu

treba i sniziti.

Šundićjekazaodamu„ugovor

nijebioninajmanjeinteresan-

tan“ i da je tražio da taj doku-

ment bude isti kao drugima

koji suobavljali tu funkciju.

- Pojedini članovi Savjeta su

mi odmah obračunali platu i

dali je novinarima. A ne raz-

mišljate da se niko ne prijav-

ljuje na konkurs za general-

nogdirektorajerjeovorudnik

ukoji nikonećedadođe.Nije-

sam prekršio zakon, a i vi ste

se sa timsaglasili, niti samtra-

žio veću platu. Samo sampot-

pisao ugovor koji je isti kao i

Kadijin–naveo je on.

Savjet je juče usvojio i Finan-

sijski izvještaj RTCG za 2017.

oko koga su bili jednoglasni, a

nakon toga suzaključili daza-

pisnik tenderske komisije za

najpovoljnijeg ponuđača E 3

Consulting, agencije koja je

radila istraživanje o povjere-

nju u Javni servis, nije bio

pravno valjan.

K. JANKOVIĆ

Važni

ugovori

Od sada će menadžment

Javnog servisa imati

obavezu da obavještava

Savjet o važnim informa-

cijama i ugovorima koji

su ključni za funkcionisa-

nje RTCG.

Kako su ocijenili jedno-

glasno, neophodno je da

se to usvoji kako se ne bi

dešavale greške i kako bi

se poboljšao rad Javnog

servisa. Ovu tačku inici-

rao je predsjednik Savje-

ta Ivan Jovetić, a Božidar

Šundić je kazao da će bez

problema to i usvojiti i da

će obavještavati Savjet o

svim važnimpitanjima.

Nijesam

prekršio zakon, a i

vi ste se sa timsaglasili,

niti sam tražio veću platu.

Samo sampotpisao ugovor

koji je isti kao i Kadijin -

rekao je v. d. generalnog

direktora RTCG

Božidar Šundić

Objavljenomišljenje Venecijanske komisije

Sa jedneodsjednica

Venecijanskekomisije

Opozicijane trebada

zloupotrebljavamoć

Novi Sudski savjet može se sastojati od novih članova iz

pravosuđa (koje bira pravosuđe) i starijih bivših članova,

kao vršilaca dužnosti, do završetka postupka imenovanja

novih članova. Ovo produženje ne predstavlja obnovu

njihovogmandata – jedna je od preporuka

Novi Zakon o državnimslužbenicima i namještenicima uskoro stupa na snagu

Potrebna jedepolitizacija javneuprave

SuzanaPribilović

funkcionerodeu inostranstvo

da obavi operativni zahvat, a

dazatopostojeusloviunjego-

voj zemlji, onda se za to pod-

nosi ostavka i tu da stavimo

tačku. Nađite takav primjer u

Evropi, organizovanoj, mo-

dernoj,dabinekomtakonešto

bilo oprošteno, da ministar

zdravlja Slovenije od svog

novcaodeda se liječi uAustri-

jumogaobi da sevrati kao slo-

bodan građanin, kao ministar

zdravlja nikad više – rekao je

on.

Okrivio jeministraHrapovića

da zbog njegove tvrdoglavosti

kasni izdavanje licenci .

- Godinu dana ste osporavili

Ljekarsku komoru... Onemo-

gućavali ste joj da izabere ru-

kovodstvo... – rekao je on.

Hrapović mu je odgovorio da

nijemogaodapodržineštošto

je nezakonito.

-Zabrinjavanasodlazakljeka-

ra i sadužnompažnjomsepo-

svećujemo tom problemu.

Prošle godine iz privatnog

sektorasmovratiliosamljeka-

ra – rekao je on.

N.Đ.