Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 26. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Gradona-

čelnik sidnejskeopštineBo-

tani Bej Bil Saravinovski

uručio jepozdravnopismo

za gradonačelnikaPodgori-

ceSlavoljubaStijepovićau

kojemizražava željuda se

uspostavi komunikacija i

razmotremogućnosti kon-

kretne saradnje, saopšteno

je izCrnogorske etničke za-

jedniceAustralije.

Kako je naglašeno, Saravinov-

ski je primio predsjednika Cr-

nogorske etničke zajednice

MihailaMandićakojemjeuru-

čiopozivnopismo i suvenire.

Usaopštenju jenavedenoda se

Mandić sa Saravinovskim sreo

neposrednopredpolazakuCr-

nu Goru. Ističe se da Crnogor-

ska etnička zajednica gaji

izvanrednusaradnju22godine

sa opštinomBotani Bej, u kojoj

je i registrovanaova iseljenička

organizacija.

R.D.

PODGORICA

– Ministarka

nauke Sanja Damjanović

razgovarala je juče u Briselu

sa komesarom za nauku i ino-

vacije KarlosomMoedasomo

finansijskoj podršci za regio-

nalni projekat – Uspostavljanje

međunarodnog instituta za

održive tehnologije u Jugoi-

stočnoj Evropi (SEEIIST) i dobi-

la uvjeravanja da će Evropska

komisija u najskorije vrijeme

izaći sa formulomo etapnom

finansiranju ovog programa.

Kako je saopšteno, Moedas

je iskazao čvrstu podršku EK

projektu.

- Region Jugoistočne Evrope

izuzetno je važan za nas i

projekat SEEIIST će imati našu

punu podršku u narednom

periodu. Ovo je sjajan primjer

koji zaslužuje našu pažnju i

lično ću se angažovati da do

kraja ove godine dobijete jasnu

formulu finansiranja za naredni

trogodišnji period - kazao je on.

Ministarka nauke je rekla da su

razgovarali o konkretnimmje-

rama i instrumentima, na koji

način Komisija može da podrži

projekat, odnosno drugu fazu

koja podrazumjeva izradu teh-

ničkog i biznis plana.

N. Đ.

PODGORICA

–Savjet Jav-

nog servisana jučerašnjoj

sjednici nijedao „zeleno svi-

jetlo“ izvještajuo realizaciji

pogramsko-produkcionog

planaTelevizije zaprošlugo-

dinu, apredloženo jedado

kraja julanovi v.d. general-

nogdirektoraRTCGBožidar

Šundićdostavi izmijenjeni

programsko-produkcioni

planzaovu, s obziromna to

daonaj koji jeuradiopret-

hodnimenadžment nije

usvojen.

Televizija

Za razliku od izvještaja za Te-

leviziju, za koji je glasalo njih

troje, dok je petoro bilo uzdr-

žano, izvještaji o realizaciji

programsko produkcionog

planaRadija i Portala suusvo-

jeni, uz sugestije kako da još

bolje izgledaju.

Milan Radović je kazao da ga

„brine Drugi program“, jer

mu, kako je istakao, nedostaju

resursi i kapaciteti da bi bio

poboljšan.

- Gledanost je izrazito niska i

to se mora promijeniti - rekao

jeRadović.

Dragana Tripković je, kao i na

ostalimsjednicama, zamjerila

nedostatak sadržaja izkulture

naJavnomservisu i rekladase

tomora promijeniti.

ZaGoranaSekulovićaporaža-

vajuće je što je kultura u pro-

gramu zastupljena sa samo

jednimprocentom.

- Treba više naučnog i obra-

zovnog programa, vodeći ra-

čuna o crnogorskom identite-

tu - predložio je Sekulović.

Mimo Drašković je rekao da

izvještaji sa sjednica Savjeta

RTCG nijesu prikazani vjero-

dostojno i ocijenio da je vrlo

problematično kad jedan tako

važandokumentnedobijepo-

drškuSavjeta.

PlaTa

Savjet je najviše vremena na

jučerašnjoj sjednici posvetio

Šundićevoj zaradi, apredsjed-

nik Savjeta Ivan Jovetić rekao

je da je sklopljen identičan

ugovor kao saKadijomkada je

bila v. d.

Vrijednost koeficijenta i slo-

ženost poslova za to radno

mjestopremapravilnikuje7,9,

uz što ide i dodatak od četiri

prosječne zarade u RTCG.

Kadija se, nakon što je „izašla

iz statusa“ v. d. odrekla 500

eura, koliko iznosi jedna pro-

sječna plata uRTCG.

PerkoVukotić je kazaoda nije

znaoni zaKadijine, ni za Šun-

dićeve dodatne pare.

-PodrškuŠundićevomugovo-

ru sam dao, jer sammislio da

je to isti ugovor kao Andrija-

nin i mislimda nije u redu što

onprimazajednučitavuplatu

više nego što je ona – kazao je

PODGORICA

–Ministar-

stvozdravlja radi pravilnik

zautvrđivanjekriterijuma

zanagrađivanje zaposlenih

uzdravstvenomsistemu i

veomabrzoće sa timdoku-

mentomizaći u javnost, na-

javio je jučeministarKenan

Hrapović.

On je to, izmeđuostalog, saop-

štiotokomdiskusijeuSkupšti-

ni o predloženim izmjenama

zakona o zdravstvenoj zaštiti,

a kojim je propisano da se rok

za podnošenje zahtjeva za iz-

davanje licenci za raddoktori-

ma, odnosno svim zdravstve-

nim radnicima produži do 30.

septembra.

PlaTe

Poslanica Branka Bošnjak

(DF) kritikovala je Hrapovića

štoništane čini kakobi se zau-

stavio odlazak ljekara.

- Treba zajedno da odradimo

to da se ojača zdravstveni si-

stem… Plata ljekara specijali-

steje700eura,aakoprekovre-

meno radi može da dobije do

1.000, što je sramota – rekla je

ona.

Istakla je i da je problemšto je

povjerenje građana u zdrav-

stveni sistemnisko.

-Atomedoprinosefunkcione-

ri, jer se ne liječe u našoj zem-

lji, ni svi poslanici, već idu u

inostranstvo ili uokruženje, ili

se dogovore sa Fondom, pa

stručnjak iz tih zemalja dođe

kodnas –negodovala je ona.

Odgovorajući na njene kon-

statacije, Hrapović je podsje-

tio da je ranije istraživanje

Evropskog zdravstvenog po-

trošačkog indeksa kategorisa-

lo crnogorski zdravstveni si-

stemna35mjesto, teda je tada

opozicija govorila da je to re-

nomiranakompanija.Kadasu,

međutim, prošle godine po-

boljšali poziciju i zauzeli 25

mjesto, onda su iz opozicije

počelidagovoreda jeto ,,izmi-

šljena institucija kojoj se daju

pare da lažira podatke“.

-Prema istraživanjuCEDEM-

a, iz aprila 2018. godine 64,1

odsto ispitanika smatra da se

kvalitet zdravstvenih usluga

poboljšao, a 92 procenta ima

izabranog ljekara, te je73,7od-

sto reklo da je bilo zadovoljno

kvalitetom pružene zdrav-

stvene zaštite – istakao je on,

dodajući da istraživanja iz

marta ove godine pokazuju da

jepovjerenjeu institucijeusa-

momvrhu - 54,8 odsto, pri če-

mujezabilježenrastodsedam

odsto u odnosu na prošlogo-

dišnje rezultate.

Poslanik Goran Danilović re-

kao je kako ga je savjetnik u

njegovoj Ujedinjenoj Crnoj

Gori, dr Ognjen Novosel, oba-

vijestioda je jučezvaničnodo-

bio ponudu da ide da radi u

Luksemburg gdje je mjesečna

plata 22.000 eura.

liječeNje

On je kritikovao funkcionere

koji odlaze van Crne Gore da

se liječe.

- Ako i od svog novca, pošteno

zarađenog, visoki državni

PODGORICA

- Prvog dana upisa na Univerzitetu Crne Gore

apliciralo je 2.314kandidata.

Kako je saopšteno, za Arhitektonski fakultet prijave je predalo

70kandidata,zaBiotehnički67,Ekonomski318,Elektrotehnički

276, Fakultet dramskih umjetnosti 23, Fakultet likovnih umjet-

nosti sedam, Fakultet političkih nauka 145, Pomorski fakultet

Kotor 177, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 53, Fakultet za

turizam i hotelijerstvo 68, Filološki fakultet 123, Filozofski 241,

Građevinski 84, Mašinski 44, Medicinski 202, Metalurško-teh-

nološki 35, Muzičku akademiju sedam, Pravni fakultet 220 i za

Prirodno-matematički fakultet 154kandidata.

- Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a

koji sudodatni uslovi zaupis, polažu seprema rasporedukoji će

biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u

perioduod28. junado2. jula–pišeu saopštenju. Prijave sepod-

nose i danas u studentskimslužbama fakultetaUCG.

R.D.

Mandić i Saravinovski

Sidnejskaopštinaželi

saradnjusaPodgoricom

Ministarka nauke u Briselu

Evropskakomisija

ćepodržati Institut

Prvog dana upisa na UCG

prijave predalo 2.314 kandidata

Savjet Javnog servisa juče najviše vremena posvetio raspravi o zara

Smeta imŠundić

Vukotićnepodržava

zajedničkosaopštenje

PerkoVukotićoštrojereagovaozbogsaopštenjekojejesastavio

i u ime članova Savjetaposlaomedijima Ivan Jovetić, nakon što

jeKadijasmijenjenasa funkcijegeneralnedirektorice.

-Uopštemisenesviđasaopštenjeiželimdastojiuzapisnikudaga

nijesamodobrioitražimdaseotakvimstvarimavišenekonsultu-

jemonaelektronskimsjednicama,jerseovomsaopštenjusnažno

protivim- rekao jeVukotić, asanjimsesaglasio iMilanRadović.

Popović traži danekosnosi odgovornost zbogutakmice

Poslanik Liberalne partije Andrija Popo-

vić juče je pozvao Savjet Javnog servisa

da hitno pokrene pitanje odgovornosti

menadžmenta zbog izostanka, kako je

naveo, bar prenosa finala Svjetske lige u

vaterpolu, koju je Crna Gora osvojila.

Kako su naveli u saopštenju, na tri kanala

RTCG prenošen je isti program, sa gru-

pnog takmičenja svjetskog prvenstva u

fudbalu.

- Ovakvo veliko poniženje građana Crne

Gore posebno je upečatljivo, jer građani

svake godine plaćaju RTCG skoro 13 milio-

na eura. Začuđujuće je zato da je izostala

reakcija Savjeta koji je u nekim sličnim

slučajevima odmah reagovao i uputio izvi-

njenje građanima Crne Gore, što ovđe nije

slučaj - piše u saopštenju Liberalne partije.

Sa jučerašnje sjedniceSavjeta

U Skupštini kritikovali ministra zdravlja što doktori odlaze iz Crne Gore

Nagradamaće

pokušati da

zadrže ljekare

Hrapović jučeuSkupštini