Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 26. jun 2018.

Kotor dobio hotel sa pet zvjezdica

PODGORICA/KOTOR

U

Dobroti jeunedjeljuotvo-

renhotelski kompleks sapet

zvjezdica „AllurePalazzi

KotorBay“. Usaopštenju se

navodi da jehotel dat na

upravljanjemeđunarodnoj

hotelskoj grupacijiKarisma

Hotels&Resorts.

Izvršni direktor za razvojne

projekte u grupaciji Karisma

NemanjaKostić je istakao da je

ovaj hotel još jedan doprinos

Karisme turističkom proizvo-

duCrneGore,kojijerealizovan

domaćomradnomsnagom, ko-

risteći crnogorske kompanije i

proizvode i zapošljavajući do-

minantno turističke poslenike

izCrneGoreuznajboljumeđu-

narodnupraksu.

Generalnamenadžerkahotela

Larisa Jovanović navela je da

ovaj kompleks čini 89 soba i

deset jedinstvenih vila. Gosti-

ma je na raspolaganju plaža,

tri restorana i pet barova.

Kompleks je udaljen 11 kilo-

metara od Aerodroma Tivat i

15minutašetnjedoStaroggra-

daKotora.

S. P.

UDobroti otvoren

„AllurePalazzi

Kotor Bay“

DabankrotiraCKB

falilobi 155miliona

PODGORICA

Uslučaju

uvođenja stečajaunajvećoj

banci za isplatugarantova-

nihdepozitanedostajalobi

155,1milioneura, navodi se

u izvještajukoji jeFondza

zaštitudepozitadostavio

parlamentu.

Imena se ne navode jer to za-

kon ne dozvoljava, ali izvje-

štajibanakapokazujudaCKB

ima najviše depozita - 475

milionaeura, Sosijeteženeral

357 miliona, NLB 355 milio-

na... Naravno svi depoziti, ka-

ko zakon propisuje, nijesu

zaštićeni.

- Da u stečaj ode druga po ve-

ličini banka nedostajalo bi

70,7miliona eura, 40,6milio-

naeuraza trećubanku, dokbi

zaostaledvijebankenedosta-

juća sredstva iznoslila 13,1,

odnosno 4,5 miliona eura -

objasnili sui zFonda.

Garantovani depozit u sluča-

judadođedostečajailikvida-

cije neke od banaka ostaje 50

hiljada eura do ulaska Crne

Gore u EU, ali se izmjenama

zakona, koji je na javnoj ra-

spravi, u određenim slučaje-

vima povećava na 80 hiljada

eura.

NOVAC

Iz Fonda, međutim, navode

da nema naznaka da u nekoj

od banaka može doći do pro-

blema da bi morali da reagu-

ju. Po informacijama kojima

raspolažu, nema kažu, ni bo-

jazniodnastanka,,zaštićenog

slučaja“.

Fond je u tekuću godinu ušao

sa 95,5 miliona eura, dok su

ukupni garantovani depoziti

iznosili 1,34milijarde eura.

- U slučaju uvođenja stečaja

pojedinačno u jednoj od de-

set banaka, sredstva Fonda i

ona obezbijeđena kroz stend

baj aranžman sa EBRD, koji

ističe u novembru 2018. bila

bi dovoljna. U slučaju da ipak

ne bude dovoljno novac bi se

Garantovani depozit u slučaju

strečaja banke ostaje 50, odnosno

80 hiljada eura, a nakon ulaska u

EU 100 i 130 hiljada eura

predloženo je da se depoziti

koji potiču iz prodaje nepo-

kretnosti u kojoj je deponent

živio, sklapanja braka, razvo-

da, penzionisanja, otpuštanja,

invaliditeta, bolesti ili smrti ili

su zasnovani na isplati nakna-

de iz osiguranja ili oštete za

žrtve krivičnih djela ili žrtve

pravosudnih grešaka isplaću-

ju do iznosa od 80.000 eura.

NakonučlanjenjaCrneGoreu

EU zaštičeni depozit biće 100

hiljadaeura,azaove slučajeve

130.000 eura.

Izmjenama zakona premija

koju banke plaćaju za zaštitu

depozita obračunavaće se na

bazi rizika pojedine banke, a

skraćuju se rokovi za isplatu

garantovnih depozita. Do 31.

decembra 2020. godine rok je

15 radnih dana, do 31. decem-

bra2023. najkasnijedeset rad-

nihdana, aod2024. pet radnih

dana. Zaštićenim depozitima

se ne smatraju ulozi osigura-

vajućih društrava, državnih i

opštinskg organa i organizaci-

ja, obaveznih fondova za

zdravstvo, dobrovoljnih pen-

zionih, investicionih fondova,

lizing i faktoring društava.

M.P.M.

obezbijedio iz dodatnih izvo-

ra koji je predviđen zakonom

-naplatomvanrednepremije,

uzimanjem pozajmice iz

budžeta države, kredita od

stranih banaka i finansijskih

institucija i izdavanjemharti-

ja od vrijednosti, ili kombina-

cijom dva ili više navedenih

mogućih izvora - navodi se u

dokumentuFonda.

Aranžman sa EBRD vrijedan

30 miliona eura potpisan je

2010. i produžen 2017. uz iste

uslove. Ugovor jepodrazumi-

jevao povlačenje od sedam

godina i period povraćaja u

roku od 8 godina od dana po-

vlačenja novca.

- Potpisivanjem ovog aneksa,

odnosnoprodužetkadodatno

jeojačana finansijskapozicija

Fonda, da kod nastanka ,,za-

štićenog slučaja“ može inter-

venisati i isplatiti garantova-

ne depozite, ne samo kod

,,malih“ već i kod srednjihba-

naka - ocijenili su iz fonda.

BROJ

Ukupni depoziti u bankar-

skomsektoruprelaze 3,2mili-

jarde eura, a broj deponenata

je veći od broja stanovnika u

Crnoj Gori.

- Broj onihkoji imajugaranto-

vani depozit manji od 50.000

eura na kraju 2017. bio je

788.697, što čini 99 odsto uku-

pnog broja deponenata koji

imaju pravo na isplatu garan-

tovanog depozita. Na njih se

odnosi 71,45 odsto ukupnih

garantovanihdepozita.

Broj deponenata koji imaju

garantovani depozit veći od

50.000 eura je 7.662, od čega

5.617 fizičkih i 2.045 pravnih

lica –objašnjeno je izFonda.

Izmjenama zakona koje su u

proceduri donošenja predvi-

đene su izmjene i povećanje

zaštićenog depozita.

Kako je Pobjeda ranije pisala

Predstavnici Ministarstva nansija

na godišnjemAFCOS seminaru

Borbaprotivprevara

PODGORICA

Predstavnici

Evropskekancelarije zabor-

buprotivprevarapohvalili

sunaporeCrneGore i ostalih

zemaljakandidatauoblasti

zaštite finansijskih interesa

EU, saopšteno je izMinistar-

stva finansija.

Predstavnici Ministarstva fi-

nansija učestvovali su na go-

dišnjem AFCOS seminaru u

Sarajevu u organizaciji OLAF-

a, na kojem se razmjenjuju

iskustva zemalja kandidata i

potencijalnih kandidata za

članstvouEU.

- Značaj AFCOS seminara

ogledaseuunapređenjusarad-

nje u oblasti zaštite finansij-

skih interesaEU, kao jednoj od

bitnijih oblasti u cilju ispunja-

vanja obaveza iz Poglavlja 32

koje se odnosi na finansijsku

kontrolu - saopšteno je juče.

Na seminaru se razgovaralo o

saradnji sa predstavnicima

OLAF-a u oblasti istraga, no-

vim trendovima i alatima koji

su potrebni za uspješnu fi-

nansijsku istragu, novim

smjernicama za izvještavanje

o nepravilnostima, alatima za

bezbjednu komunikaciju sa

tomorganizacijomioznačaju

zajedničke saradnje u sluča-

jevima prekograničnih istra-

ga.

M.P.M.

NaMontenegroberzi

TrećinaĐenerali

osiguranjaprodata

za trimilionaeura

PODGORICA

Na Montenegroberzi je juče prodato 1.349 akcija

Đenerali osiguranja za 3,09miliona eura. Cijena po akciji je bila

2.291 euro što je povećanje od 129 odsto u odnosu na posljednju

transakciju. Ova osiguravajuća kuća ima ukupno 4.399 akcija.

Najveći akcionari su Đenerali osiguranje Srbija sa 57,4 odsto i

Đenerali CEE holding B.V. 42,5 odsto.

Odbor direktora Montenegroberze je od juče do srijede ukinuo

cjenovno ograničenje za hartije Đenerali osiguranja Montenegro,

kako bi se omogućilo sklapanje transakcije.

Na berzi su prodate 30.492 akcije Jugopetrola za blizu 334 hiljade

eura. Cijena po akciji se kretala oko 11 eura.

M.P.M.

Podaci Monstata o spoljnotrgovinskoj razmjeni za prvih pet mjeseci ove godine

Izvozaluminijuma

i struje64miliona

PODGORICA

Ukupna

spoljnotrgovinska robna raz-

mjena Crne Gore za prvih pet

mjeseci, prema preliminar-

nim podacima Monstata,

iznosila je 1,12 milijardi eura,

što je 13odstovišeuodnosuna

isti periodprošle godine.

I dalje se najviše izvozi alumi-

nijum, električnaenergija i ru-

da boksita. Vrijednost izveze-

ne struje bila je 31,95 miliona

eura, a aluminijuma 32,37 mi-

liona. Vrijednost izvozamine-

ralne rude, gdjedominirabok-

sit je 22,32 miliona eura.

Izvezena roba bila je ukupno

vrijedna 159,3 miliona eura,

što je 12,3 odsto više u odnosu

na uporedni period. Uvoz je

bio veći 13,1 odsto i iznosio je

963miliona eura. Pokrivenost

uvoza izvozom iznosila je 16,5

odsto i manja je u odnosu na

isti periodprošle godine.

U strukturi uvoza najviše su

zastupljeni mašine i transpor-

tni uređaji u iznosuod278mi-

liona eura, koji čine drumska

vozila 77,9miliona eura i elek-

tričnemašine, aparati iuređaji

54,8 miliona eura. Za uvoz

hrane potrošili smo 157milio-

na eura, od čega za meso 36,7

miliona, azapovrće i voće27,3,

miliona eura.

Najvećispoljnotrgovinskipar-

tneri u izvozu bili su Srbija sa

35,4 miliona eura, Mađarska

20milionaeuraiBiH13,3mili-

ona eura. U uvozu prednjači

Srbija sa 175,9 miliona eura,

Kina sa 123,4 miliona eura i

Njemačka sa 81,6 miliona eu-

ra.

S. P.

Vrijednost izvezene

struje bila je 31,95mi-

liona eura, a alumini-

juma 32,37miliona

USD

1.17000

JPY 128.21000

GBP 0.88040

Kursna lista

CHF

1.15490

AUD

1.57420

CAD

1.55420

Scenario Fonda za zaštitu depozita za slučaj krize u tri najveće banke