Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 26. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Amandma-

nimana izmjeneZakonao

planiranju i izgradnji pred-

loženo jeproduženje roka

opštinama zadonošenje

planskihdokumenata za 2,5

mjeseca, odnosnodo 1. okto-

bra tekućegodine. Predviđe-

no je takođeda građanimo-

guprijaviti objekat za

legalizaciju samo sapotvr-

domizkatastrada supredali

elaboratenaovjeru - kazao

je jučeuparlamentu

ministar turizma

PavleRadulović.

Parlament je ju-

če počeo ra-

spravu o iz-

mjenama

ovog zakona

a nastaviće

danas.

-Uvažilismo

prijedlog za

produženje

rokazaplanska

dokumenta jer

su umnogimopšti-

nama bili izbori tako

da nijesu zasijedali lokalni

parlamenti. Dozvolili smo da

građani mogu prijaviti objekat

za legalizaciju samo sa potvr-

dom iz katastra da su predali

elaboratenaovjeru.Produžiće

se rok od

90 dana za

ovjeru elabrata.

Glavni razlog je to što svi čeka-

mo posljednji trenutak pa su

zagušene geodetske kuće i ka-

tastri - objasnio jeRadulović.

Zakon je donešen u oktobru

2017, a iz njega su brisani pre-

kršaji, jer su izmjenama Kri-

vičnog zakonika kvalifikovni

kao krivičnodjelo.

Ministar je podsjetio da će

objekti čija je legalizacija po-

čela po starom zakonu po nje-

mubiti i završena.

Parlament je juče završio ra-

spravu o prijedlogu zakona o

porezu na upotrebu putničkih

motornih vozila da ga ne pla-

ćaju vozila Crvenog krsta. Ne-

zavisni poslanik Aleksandar

Damjanović je pozdravio iz-

mjene zakona i dodao da ga

čudi da Vlada tri mjeseca nije

dala mišljenje. Predložio je da

se razmisli i o dodatnoj izmje-

ni, odnosno o razgraničenju

stope poreza na ,,obična“ i luk-

suzna vozila.

Branka Bošnjak (DF) je kriti-

kovala što se ne pomogne i

drugimhumanitarnimorgani-

zacijama, navodeći primjer

,,Banke hrane“.

M.P.M.

PODGORICA

-Cijene gorivauCrnoj Gori oddanas suniže

tri dočetiri centa, saopšteno je izMinistarstva ekonomije.

Eurosuper 95 i 98 supojeftiniti po tri centa i unarednih 15

danakoštaće 1,38eura, odnosno 1,41 eura. Eurodizel jepo-

jeftiniočetiri centana 1,26eura. Cijena ložulja zavelepro-

daju senećemijenjati i iznosiće 1,26eura.

Posljednje promjene cijena goriva bile su 29. maja kada su sve

vrste goriva u Crnoj Gori poskupile tri do sedam centi. Cijene

goriva usklađuju se svakog drugog ponedjeljka ukoliko se pro-

mijene cijene derivate na međunarodnom tržištu i kurs dolara

za više odpet pdsto.

S. P.

PODGORICA

-Ziratbankapo-

većala je kapital kroz osammi-

lionaeuravrijedneemisijeakci-

ja postojećimakcionarima, po

onovupravaprečekupovine.

Utojemisijiemitovanojeosam

hiljada akcija čija cijena je po

akcijihiljadueura.Nakonemisi-

je ukupna banka ima 18 hiljada

akcija, a kapitalna vrijednost

banke je 18milionaeura.

M.P.M.

PODGORICA

-Nacionalnaturističkaorganizacijapredsta-

vila je ponudu Crne Gore na manifestaciji Konzularni pra-

zniku

francuskomgraduLionu.Na

štandusuponudupred-

stavile i turističke organizacije Kotora i Cetinja, turistička

agencijaLuminalis, kaoiMontenegroerlajnz.Tamanifesta-

cija, koja se održava jednom godišnje, okuplja sve zemlje

koje uLionu imaju svoja konzularna predstavništva.

S. P.

PODGORICA

- Ministarstvo

ekonomije pozvalo je juče za-

interesovane da se uključe u

javnu raspravu o Nacrtu stra-

tegije razvoja mikro, malih i

srednjih preduzeća u Crnoj

Gori do2022. godine, saokvir-

nimakcionimplanom.

Javna rasprava će trajati do 16.

jula, a centralni okrugli će biti

10. jula uPodgorici.

Strategija razvoja mikro, ma-

lih i srednjih preduzeća 2018

– 2022. utvrđuje razvojne pri-

oritete, odnosno strateške i

odgovarajuće operativne ci-

ljeve u oblasti politikeMMSP.

Sastavnidiostrategijejeokvir-

ni višegodišnji akcioni plan za

njeno sprovođenje.

S.P.

PODGORICA

–DRI jedalapozitivno

mišljenjena finansijski izvještaj za

prošlugodinu i uslovnonapravilnost

poslovanjaAlbanske alternative.

Partija je prošlu godinu završila sa gubit-

komod12.185eura-prihodisubili42.453,

a rashodi 54.637 eura. U izvještaju koji su

sačinili senatori Nikola N. Kovačević, i

Zoran Jelić navodi se da je ova stranka

prekršilazakoneofinansiranjupolitičkih

subjekata i izbornih kampanja, o porezu

na dohodak fizičkih lica i o obligacionim

odnosima.

Na izražavanje uslovnog mišlenja pre-

sudno je uticalo, kako se ističe, to što je

partija ,,probila“ rashode za 15.737 eura, a

prihode za 2.453 eura.

-Revizijomjeutvrđenoda su troškove iz-

borne kampanje premašili za 8.345 eura

od Zakonomutvrđenog limita. Utvrđeno

je takođe da su isplatili naknade fizičkim

licimapoosnovuobavljanjapartijskihak-

tivnosti, zakupaposlovnihprostora ipru-

žanja računovodstvenih usluga u iznosu

od 17.040 eura. Na njih suobračunate po-

reskeobavezeod1.464euraali nijesupla-

ćene. Poreskoj upravi nijesu podnosili

IOPPDobrasce. Na isplaćenenaknade su

poreskeobavezeobračunatekaodasusva

lica u radnom odnosu - navedeno je u iz-

vještajudržavne revizije.

Državnom revizoru nijesu prezentirani

dokaziostatusulicaangažovanihpougo-

voruodjelu, pa senijemogloutvrditi da li

jepravilnoobračunatporez.Uzto jeutvr-

đenodaugovori odjelunesadrže -pravni

osnov, precizno definisanu obavezu an-

gažovanog izvršioca...

- Utvrđeno je da je ugovor za obavljanje

poslova predsjednika partije potpisalo

isto lice kao naručilac i kao izvršilac po-

slovautvrđenihugovoromštonijeu skla-

du saZakonomoobligacionimodnosima

–navodi se u izvještajuDRI.

M.P.M.

PODGORICA

- Zetagradnja

ćenaprostorunekadašnjeg

Duvanskogkombinata gra-

diti dvoetažnupodzemnu

garažu, naparceli gdjeova

kompanijavećpravi stam-

benoposlovni kompleks.

Vrijednost investicije je 1,7

miliona eura. Zetagradnja,

podgoričkogbiznismena

BlagoteRadovića, dobila je

saglasnost na idejno rješenje

garažeodglavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksano-

vića. Brutopovršinapodze-

mnedvoetažne garaže je

10.640kavdrata, aukupno je

predviđeno414parking

mjestauovoj garaži. Naovoj

urbanističkoj parceli nijesu

planiranaparkingmjesta,

pošto jepredviđena izgrad-

nja jedinstvenepodzemne

garaže ispodcijelogkom-

pleksa. Izgradnja garaže

planirana jeu sedamfaza, a

ostalihobjekataovogkom-

pleksauosamfaza. Lokacija

zauzimaukupnupovršinu

od42.416kvadrata.

Do garažnog prostora dolazi-

će se sa dvije ulazno-silazne

rampe iz Ljubljanske i Ulice

MarkaRadovića.

Zetagradnja je prošlog ljeta

srušila DKP. Plac je kupila za

7,3milionaeura, jer joj jeopro-

šteno 5,9miliona eura pošto je

imovinupreuzelasazakašnje-

njem.

Stečajni postupak nad DKP-

om je pokrenut 25. maja 2010.

na prijedlog Elektroprivrede,

zbog duga za struju od 98.000

eura. Nedavno je Vrhovni sud

presudio da je prodaja imovi-

ne DKP-a bila u skladu sa za-

konom.

S.P.

PODGORICA

-Korisnici

elektrodistributivnog siste-

ma suumajupreuzeli uku-

pno 187,38milionakilovat

sati, što jeokočetiri odsto

manjeuodnosuna isti peri-

odprošle godine, saopšteno

je izCrnogorskog elektro-

distributivnog sistema.

Najviše struje, skoro 38 odsto,

potrošenojeuPodgoriciDani-

lovgradu i Cetinju.

Očitano je 91 odsto mjernih

mjesta, a ekipe sektora za odr-

žavanje su u maju 1,76 hiljada

puta intervenisale na terenu.

Vrijednost radovanaodržava-

nju elektro-energetskih obje-

kata iznosila je oko 315 hiljada

eura. Završeni su 434 hiljade

eura vrijedni radovi na uze-

mljenju neutralne tačke u tra-

fostanicama Dubovica, Grbalj

iMiločer. Utoku su i radovi na

uzemljenju neutralne tačke u

trafostanici Igalo, čija je vri-

jednostoko132hiljadeeura.U

Ulcinju je započeta gradnja

četiri trafostanice i deset kilo-

voltnog (kV)kablovskogvoda,

vrijednosti 287 hiljada eura i

završena 33 hiljade eura vri-

jednarekonstrukcijadvijetra-

fostanice uNikšiću.

S. P.

Parlament danas nastavlja raspravu o izmjenama Zakona o planiranju i izgradnji

Rokza legalizaciju

produženza90dana

Dozvolili

smo da građani

mogu prijaviti objekat

za legalizaciju samo sa

potvrdom iz katastra da su

predali elaborate na ovjeru,

a produžiće se za 90 dana

rok za ovjeru elaborata -

objasnio Radulović

DRI Albanskoj alternativi dala uslovnomišljenje na pravilnost poslovanja

,,Probili“ troškove, zaboravili porez

Benzin jeftiniji tri,

dizel četiri centa

Pad cijena na domaćem tržištu na nih derivata

Nacrt strategije razvojamikro,

malih i srednjih preduzeća

Javna raspravado 16. jula

Potrošnja struje

četiri odstomanja

NTOnamanifestaciji Konzularni praznik

Predstavili turističku

ponuduuLionu

Zetagradnja dobila saglasnost za gradnju na placu bivšeg DKP-a

Gradepodzemnu

garažusa414mjesta

Zirat banka

povećala kapital

za osammiliona

Umaju korisnici CEDIS-a preuzeli

187,3miliona kilovatsati