Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

PODGORICA

Pozivajući se na

Fejsbuk status predsjednika ulcinj-

skog odbora Ure Omera Bajraktari-

ja, u kome slavi nastup švajcarskog

reprezentativca albanskog porijekla

Đerdana Šaćirija tokomutakmice

sa Srbijomna Mundijalu u Rusiji,

član predsjednišva Demokratskog

fronta Slaven Radunović optužio

je tu partiju da se lažno predstavlja

kao građanski orijentisana, te da je

prevarila Srbe koji su joj dali glas.

Bajraktari je na svomFejsbuk pro i-

lu nakon utakmice Švajcarska-Srbija

objavio, a potomobrisao hešteg

„Shaqattack“ uz simbole orla, alban-

ske, kosovske i švajcarske zastave.

Prije nego što je Bajraktari uklonio

objavu, Radunović je skrinšotovao i

objavio na svomFejsbuk pro ilu uz

poruku kako je Bajraktari „egzalti-

ran Šaćirijevim izlivomnacionaliz-

ma na utakmici sa Srbijom“.

- Visoki je funkcioner Ure. Mislim i

da je njihov odbornik u Ulcinju. Ne

zamjerammu zbog ovoga. Rođen

je i vaspitavan u takvomduhu. Kao

i Lovren koji je nakon pobjede nad

Argentinompjevao u svlačionici

ustaške pjesme. Kao i mnogi mladi

Srbi, uostalom. Ali, njih nazivaju čet-

nicima, a ovogmomka građaninom

za 21. vijek. E, mnogo jada, vala –

napisao je Radunović.

On je dodao i kako žali svakog Srbina

koji je, kako je naveo, nakon perfor-

mansa Džake i Šaćirija shvatio da je

dao glas „nekimgrađanima koji su

istimperformansomoduševljeni“.

Podsjećanja radi, Šaćiri i drugi švaj-

carski reprezentativac Granit Džaka,

obojica kosovsko-albanskog pori-

jekla, su tokomutakmice Švajcar-

ska-Srbija 22. juna prednost svoje

reprezentacije slavili gestikulirajući

simbol dvoglavog orla sa amblema

albanske zastave, što je u Srbiji

shvaćeno kao provokacija.

Đ. Ć.

Politika

Utorak, 26. jun 2018.

Rožaje:

Još nema

sjednice parlamenta

Poslanik DF-a optužio stranku Dritana Abazovića da je prevarila Srbe u Crnoj Gori

BSće sama

formirati

vlast

Radunović:

Slaveći ŠaćirijaUra ,,pokazujegrađanski karakter“

ROŽAJE

Bošnjačka stranka,

apsolutni pobjednik lokalnih

izbora u Rožajama, sa 19, od 34

odborničkamjesta u parlamen-

tu, neće praviti postizborne

koalicije, već će samostalno

vršiti vlast u ovoj opštini.

- Mislimda neće biti formirana

koalicija ni sa jednom stran-

komna lokalnomnivou, pa

ni DPS-om, jer za timnema

potrebe. Odluku će donijeti

organi stranke. Inače, BS ostaje

otvorena za saradnju sa svim

strankama koje participiraju u

lokalnomparlamentu da zajed-

no učestvuju u donošenju važ-

nih odluka koje se tiču razvoja

opštine i stvaranja kvalitet-

nijeg života građana - rekao

je Pobjedi Rahman Husović,

predsjednik Opštinskog odbo-

ra Bošnjačke stranke.

U toku su, kaže on, pripreme

za konstitutivnu sjednicu lokal-

nog parlamenta i ona će biti

održana u zakonskom roku,

odnosno početkomnarednog

mjeseca.

- Zadovoljan sam izbornim

rezultatomBS i zahvaljujem

građanima koji su namdali

podršku. Povjerenje koje su

namgrađani dali da sami

vršimo vlast nas obavezuje da

formiramo kvalitetnu lokalnu

vlast koja će biti sposobna da

odgovori svim izazovima i da

bude pravi servis svih građa-

na. U toku su pripreme za kon-

stitutivnu sjednicu nakon čega

će biti izabrani, predsjednici

opštine i lokalnog parlamenta

kao i drugi službenici lokalne

uprave - rekao je Husović.

Iz opštinskog odbora DPS-a,

koja je osvojila 10mandata i

slovi kao najača opoziciona

stranka u ovoj opštini, je saop-

šteno da su u toj partiji spre-

mni da razgovaraju omogućoj

koaliciji sa BS ukoliko budu

dobili poziv da se razgovara o

tome.

Inače, sastav budućeg lokal-

nog parlamenta u ovoj opštini,

pored BS i DPS-a, činiće i Soci-

jaldemokrate sa 4 i SDP koja

ima jednog odbornika.

F.K.

Slaven

Radunović

Portparolka Evropske unije kaže da je sastanak sa liderima koalicije

Demokrate-Ura bio dobra prilika za predstavljanje deklaracije

Kocijančić:

Bečić iAbazović

naplenumusamokada se

usvojeelementi izplana

PODGORICA

Sastanakko-

ji jeodržanprošlenedjeljeu

Briseluposlužio jekaoprili-

ka zaopozicione lidere

AleksuBečića iDritana

Abazovićadapredstave i

razgovaraju sakomesarom

JohanesomHanomo sadr-

žaju i suštini njihovepolitič-

kedeklaracije i plana - rekla

jeu izjavi zaPobjeduport-

parolkaEvropskeunijeMa-

jaKocijačnić.

BOJKOT

Na pitanje kako komentariše

činjenicu da su se opozicioni

lideri ipak odlučili da nastave

bojkot, uprkos porukama ko-

mesara Hana u kojima je po-

zdravionjihovpovratakupar-

lament, Kocijančić kaže da će

opozicioni lideri glasati na

plenumu samo kada se imple-

mentiraju elementi iz plana.

-Uskladusakasnijimdogovo-

rom,dvojicaliderasupotvrdi-

la spremnost da učestvuju i

glasaju na plenumu samo ka-

da ad hok parlamentarni od-

bor postigne konačni spora-

zum o elementima iz plana,

uporedo sa potvrdom dana

parlamentarnih izbora i spo-

razuma o datumu održavanja

svih lokalnih izbora u jednom

danu - rekla je Kocijančić ne

precizirajući više detalja.

SASTANAK

Lideri GP URA i Demokrata

DritanAbazović iAleksaBečić

sastali su se prošle nedjelje sa

Hanom i predstavili mu svoj

Plan izbornih reformi. Han je

nakon sastanka sa Bečićem i

Abazovićem kazao da po-

zdravljam Plan opozicije u

ovimoblastima, jer, kako je sa-

opšteno, misli da je u pitanju

sadržajanplankoji predstavlja

konkretne stavke za razmatra-

nje uovimpregovorima.

- Reforma u oblasti vladavine

prave je važna u procesu inte-

gracija, a mogu reći da smo u

ovojoblastiosjetili,,usporava-

nje“ kada je u pitanju proces

pregovora i procesi u zemlji

uopšte. Radujem se imple-

mentacijiovogPlana, aobeća-

vamvamda jeEUspremnada

vas podrži u ovom procesu.

Ovojesamopočetakputa, koji

nije kratak, koji će zahtijevati

vremena, ali ako postoji po-

svećenost i upornost, mnogo

stvari se može postići. Plan je

u interesu građana Crne Gore

i važan je za bolje standarde

građana koji se mogu dostići

samo uz evropsku perspekti-

vu - rekao je tom prilikom

Han. On je prije sastanka sa

Bečićem i Abazovićem po-

zdravio i njihovuodlukuopo-

vratkuuparlament.

ODLUKA

- Pozdravljam njihovu odluku

opostepnompovratkuuparla-

ment. Svi politički akteri u de-

mokratskiminstitucijamamo-

raju konstruktivno da se

aktiviraju u debatama i refor-

mama - napisao jeHan na Tvi-

teru.

Bečić i Abazović su međutim

nakon povratka iz Brisela, bez

obzirana to što jeHanporučio

da je dijalog najbolje voditi u

Skupštini i što jeDPS spremna

za razgovor, saopštili da se ne-

će vratiti u parlament, dok se

neispunenjihovizahtjevi,me-

đu kojima su određivanje da-

tuma parlamentarnih, ali i lo-

kalnih izbora.

J.ĐURIŠIĆ

Predsjednik Predstavničkog doma KraljevineMaroko u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

IvanBrajović i HabibElMalki

PODGORICA

Protokol o

parlamentarnoj saradnji

SkupštineCrneGore i

PredstavničkogdomaKra-

ljevineMaroko, čiji je cilj ja-

čanjebilateralnihodnosa i

saradnje izmeđuparlamen-

tarnihradnih tijela, grupa

prijateljstva i stručnih služ-

bi dva zakonodavnadoma,

potpisali su jučeuPodgori-

ci predsjednici Predstav-

ničkogdomaKraljevine

MarokoHabibElMalki i

SkupštineCrneGore Ivan

Brajović.

Dolazak Habiba El Malkija u

Podgoricu predstavlja prvu

zvaničnu posjetu nekog ma-

rokanskog državnika Crnoj

Gori. On je, obraćajući se me-

dijima nakon potpisivanja

Potpisandokument

zaunapređenje

odnosaparlamenata

Predsjednik Predstavničkog doma Kraljevi-

ne Maroko Habib El Malki juče se sastao sa

predsjednicima države i Vlade MilomĐuka-

novićem i DuškomMarkovićem.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog

kabineta, ocijenio kako Crna Gora i Maroko

imaju tradiciju dobrih odnosa još iz jugoslo-

venskog doba, te da je ova posjeta prilika da

se pored dinamične parlamentarne sarad-

nje, unaprijedi i saradnja između dvije vlade,

naročito u oblasti turizma, poljoprivrede i

pomorske industrije.

Tokom razgovora sa Markovićemnaglaše-

na je zainteresovanost Crne Gore za kori-

šćenje marokanskih iskustava u korišćenju

solarne energije.

Zainteresovanizaiskustva

ukorišćenjusolarneenergije

MajaKocijačnić

Rahman

Husović

sporazumauViliGorica,obja-

snio kako je riječ o dokumen-

tu koji će dovesti do širenja

odnosa dva parlamenta i dva

prijateljska naroda.

- Radi se o mladom prijatelj-

stvu koje se upisuje u istorij-

skeveze izmeđunašihnaroda

koji imaju duboke korijene.

Svetoobjašnjavaukojojmjeri

smo mi okrenuti budućnosti,

upravo zbog tih zajedničkih

vrijednosti koje dijelimo.

Ovimse potvrđuje i zajednič-

ka želja da formiramo parla-

mentarne grupe prijateljstva,

koje smatramo glavnim in-

strumentom za razvijanje i

jačanjesaradnje iprijateljstva

između naša dva naroda –

istakao jeElMalki.

On je Crnoj Gori čestitao na,

kako je naveo, uspjesima u

pregovorima sa Evropskom

unijom i punopravnom član-

stvuuNATOsavezu.

-Podržavamo taj proces i želi-

mo da se on u najkraćemmo-

gućemroku uspješno okonča.

Pozdravljamo i učlanjenjeCr-

neGoreuNATO.To

jesuvere-

na odluka koja još jednompo-

tvrđuje poseban status Crne

Gore i njenuuloguuočuvanju

mira i stabilnosti ubalkanskoj

regiji –ocijenio jeElMalki.

Predsjednikcrnogorskogpar-

lamenta Ivan Brajović istakao

je kako je Kraljevina Marko

prva zemlja Sjeverne Afrike

koja ima unaprijeđen status u

odnosima sa EU, dok sa NA-

TO-om uspješno sarađuje u

okviruMediteranskog dijalo-

ga.

Đ.Ć.