Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 26. jun 2018.

Politika

ozbiljnumoralnuodgovornost,

koja se proširuje i na očuvanje

prirodnesredine,kaoetičkiim-

perativ.Utomsmislu,zanimlji-

vo je primijetiti da i sami mladi

UstavCrneGorenasamompo-

četkunaglašavadajevašadrža-

va ,,građanska, demokratska,

ekološka“ i da je ,,odgovorna za

očuvanjeprirode,zdraveživot-

ne sredine, održivi razvoj,

uravnoteženrazvoj svihnjenih

regija i uspostavljanjesocijalne

pravde“ (Preambula i Član 1).

Kad se poštuje priroda, ona iz-

dašno daruje svoja bogatstva.

Nažalost, svjedoci smo često

dramatičnih situacija, u ra-

znim djelovima svijeta, koje

rizikuju da bespovratno kom-

promitujuekosistem, ali je tač-

no i danenedostajeni znakova

nade. Simptomatično je, na

primjer, da je u naše vrijeme,

pred prijetnjomekološkog ho-

lokausta, pokrenut veliki kul-

turni pokret koji ima za cilj za-

štitu i ponovno otkrivanje

prirodne

sredine.Na

lokalnom

nivou, brojne su inicijative ra-

znihdruštvenih aktera na pro-

movisanju ideje razvoja koja je

utisnuta u koncept koji papa

Franjo naziva ,,integralna eko-

nomija“ (dokument Laudato

si, 10).Moramo se uvijek sjetiti

dasmosvidiojedneljudskepo-

rodice, i da ne smije biti mjesta

za onu ,,globalizaciju ravno-

dušnosti“ za onu ,,ekonomiju

isključenosti“ za onu ,,kulturu

otpada“ koje tako često osuđu-

jepapaFranjo. Ovo iziskujeve-

liki politički i društveni napor,

ali i učešće svakog građanina,

za jednu duboku kulturnu ob-

novu i jedno novo otkriće fun-

damentalnih vrijednosti na

kojima se gradi bolja buduć-

nost cijele ljudske familije. Že-

lio bih još jednom citirati Lau-

dato si, u kojoj papa Franjo

nudi jednu perspektivu i jednu

vizijunade koja polazi oduvje-

renja da se ,,stvari mogu mije-

njati“ (Laudato si, 13) predvi-

đajući da ,,čovječanstvo sa

početkaXXIvijekamožeostati

upamćeno po tome što je veli-

kodušno preuzelo svoje velike

odgovornosti“ (Laudato si,

165).

POBJEDA:

Zanas, uCrnoj

Gori, ideje i vrijednosti eku-

menizma - razumijevanja, to-

lerancije i saradnje između

različitihvjera i njihovihpri-

padnika - imajuposebnozna-

čenje i težinu. Vašaposjeta

koincidira sa jednimodnajve-

ćihkatoličkihpraznika - Sveti

Petar i Pavle - štoVašoj posjeti

daje jednudodatnuduhovnu

dimenziju i poruku. Togada-

na ćetedržatimisuunovoj

katedrali uBaru. Željeli bi-

smoznati, ukolikonamdo-

zvolite, okojimćetevrijedno-

stima togdana govoriti, čemu

ćeteposvetiti toobraćanje

vjernicima, ali i cijeloj crno-

gorskoj javnosti?

KARDINALPAROLIN:

U svo-

jojmisiji usvijetu, ukoristpošto-

vanja dostojanstva čovjeka, nje-

govih prava i temeljnih sloboda,

Katoličkacrkvaoduvijekpromo-

više vrijednosti prihvatanja i in-

tegracije i čvrsto vjeruje da dija-

loški odnosi među religijama

mogu pomoći narodima da pro-

nađu najadekvatnije forme za-

jedničkogživota.CrnaGoradije-

li zajedničku istoriju cijelog

Kontinenta,kojujedeterminisao

susret između naroda, kultura i

religija. Na unutrašnjem planu,

vaša zemlja predstavlja jedin-

stveni model harmonije među

razlikama.IutomejesnagaCrne

Gore, koja predstavlja jedno ne-

sagledivo bogatstvo kada se

ugradiutemeljeiutkivodruštva.

Japredviđamnastavakputa soli-

darnosti i saradnjemeđu različi-

tim religijama, putempravog di-

jaloga, koji jemnogovišeodčiste

razmjeneideja,poštovanjaitole-

rancije i predstavlja umjetnost

koja uključuje vrhunske ljudske

kvalitete: strpljenje, povjerenje,

velikodušnost,krotkost,vjernost

i prijateljstvo.

U tako vođenomdijalogu izme-

đureligijailjudi,etničkihzajed-

nica i različitih kultura, u zajed-

ništvu, u solidarnosti i slozi, u

spremnostinapomirenje,stvara

se nova društvena klima, u kojoj

težnjakamiru i pravdimožepo-

stati realnost. To je poruka koju

planiram da prenesem katolič-

kimvjernicima uCrnoj Gori, na

euharistijskoj proslavi koju ću

predvoditi u katedrali u Baru,

povodomdana svetihPetra i Pa-

vla, 29. juna: ohrabrenje da se

intenzivira plodna saradnja sa

pravoslavnombraćom,samusli-

manima i sa vjernicima drugih

religija u cilju dobra velike ljud-

ske porodice.

DraškoĐURANOVIĆ

(Prevod: F.K.)

Uskoromožedoći vrijemeda

papaFranjoposjeti CrnuGoru

POBJEDA:

Postoji, naravno, i mnogo drugih interesantnih pitanja

o kojima bi naši čitaoci željeli da pročitajuVašemišljenje. Ipak,

sigurni smo da posjeta pape Crnoj Gori predstavlja jedno od onih

za koje postoji jedinstveno interesovanje. Kada se toj posjeti

možemo nadati?

KARDINAL PAROLIN:

Ne bih znao da tačno odgovorimna vaše

pitanje, ali mogu da vas uvjerimda je papa Franjo od početka

svog pontifikata pokazivao veliku pažnju za ovu geografsku zonu

evropskog kontinenta i veliko interesovanje da ovamo i dođe. U

septembru 2014. kao što je poznato, otišao je na svoje prvo apo-

stolsko putovanje u Evropi u susjednu Albaniju, u Tiranu, sa željom

da potvrdi vjeru albanske crkve i da pruži svoje ohrabrenje jednoj

zemlji koja je dugo patila zbog posljedica ideologija iz prošlosti.

Naredne godine otišao je u Sarajevo, grad simbol balkanskog rata

‘92-’95, ,,kao hodočasnik mira i dijaloga“ kako je sam rekao, pred-

stavljajući se narodu. Mislimda uskoromože doći vrijeme da Sveti

Otac posjeti ovu zemlju, što iskreno žele vaše vlasti i građani.

Udijaloguvođenom

između religija i ljudi,

etničkih zajednica

i različitih kultura,

u zajedništvu, u

solidarnosti i slozi,

u spremnosti na

pomirenje, stvara senova

društvena klima, u kojoj

težnja kamiru i pravdi

može postati realnost. To

je poruka kojuplaniram

da prenesemkatoličkim

vjernicima uCrnoj Gori,

na euharistijskoj proslavi

koju ćupredvoditi

u katedrali uBaru,

povodomdana svetih

Petra i Pavla, 29. juna

PODGORICA

–Savjet za

stabilizaciju i pridruživanje

Evropskeunije i CrneGore

pozvao je sve relevantne ak-

teredaupotpunosti vrate

političkudebatuudemo-

kratske institucije, naročito

uSkupštinu, i ocijeniodabi

trebalo razmotriti sveobu-

hvatnu izbornureformu.

Savjet jepodstakaoCrnuGoru

da nastavi s radomna ispunja-

vanju svihmjerila i da se foku-

sira na osnove procesa pristu-

panja: vladavinu prava,

ekonomsko upravljanje i re-

formu javne uprave.

Savjet SSP-a juče jeuLuksem-

burgu održao deveti sastanak,

kojim je predsjedavala mini-

starka vanjskih poslova Bu-

garske Ekaterina Zaharieva u

imevisokepredstavniceEUza

vanjsku i bezbjednosnupoliti-

kuFederikeMogerini.

Evropsku komisiju predstav-

ljao je komesar za evropsku

susjedsku politiku i pregovo-

re o proširenju, Johanes Han,

dok je crnogorsku delegaciju

predvodio ministar vanjskih

poslova SrđanDarmanović.

Na sastanku je razmotren na-

predak Crne Gore u pripre-

mama za pristupanje i priori-

teti za dalji rad u okviru

Sporazuma o stabilizaciji i

pridruživanju.

Savjet SSP-a izrazio je zado-

voljstvo zbog otvaranja po-

glavlja 17 (Ekonomska i mo-

netarna politika) na narednoj

konferenciji opristupanju.

- Savjet SSP-a podstakao je

CrnuGorudanastavi s radom

na ispunjavanju svih mjerila,

da se fokusira na osnove pro-

cesa pristupanja: vladavinu

prava, ekonomsko upravlja-

nje i reformu javne uprave.

Pozdravio je uključivanje

predstavnikacivilnogdruštva

upripremezapristupanjeEU

i povezane reforme i podsta-

kao Crnu Goru da nastavi da

poboljšava mehanizme kon-

sultacija s civilnimdruštvom,

kaže se u zajedničkom saop-

štenju.

Savjet SSP-a podstakao je sve

relevantne aktere da u potpu-

nosti vrate političku debatu u

demokratskeinstitucije,naro-

čito Skupštinu, gdje i pripada.

- Trebalo bi razmotriti sveo-

buhvatnu izbornu reformu,

kakobi seriješiliproblemi ko-

ji se iznova javljaju i ispunile

preporuke misija za posma-

tranje izbora, navodi se u za-

jedničkom saopštenju EK i

Ministarstva vanjskih poslo-

vaCrneGore.

Savjet je podsjetio da postiza-

nje konkretnijih rezultata u

čitavom sistemu vladavine

prava ostaje ključno za cjelo-

kupnu dinamiku pregovarač-

kog procesa.

R.P.

LUKSEMBURG:

Sjednica Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore

Vratiti političkudebatu

u institucije sistema

CrnaGoraotvorila 17. poglavlje:

Ekonomska imonetarnaunija

CrnaGorajejuče,naMeđuvladinojkonferenciji

u Luksemburgu, otvorila pregovaračko po-

glavlje 17–Ekonomska imonetarnaunija.

Šef crnogorske delegacije, ministar vanjskih

poslova Srđan Darmanović je, u obraćanju

predstavnicima država članica i Evropske ko-

misije, istakaodazahvaljujući posvećenomra-

dusvihcrnogorskihinstitucijaCrnaGoradanas

ima31otvorenopoglavlje,odkojihsutriprivre-

menozatvorena, te izrazioočekivanjedaćedo

kraja godine biti otvorena i preostala dva, 8 -

Konkurencija i 27 - Životnasredina.

Evropskikomesarzasusjedskupolitikuiprego-

vore o proširenju Johanes Han je ocijenio da

otvaranjepregovoraupoglavlju 17predstavlja

još jedan važan korak naprijed na evropskom

putu, izrazivši očekivanje da će Crna Gora na-

stavitidauspješnoispunjavaobavezesaevrop-

ske agende. Kazao je da je Crna Gora najviše

napredovalaupregovorimasEUtedaprioritet,

iunarednomperiodu,trebadabudeoblastvla-

davineprava.

Pregovarač za 17. poglavlje je viceguverner

CentralnebankeCrneGoreNikolaFabris.

Sa sastankauLuksemburgu

TIVAT

-Opštinski odbor

DPS-aTivat pokrenuo je

proceduruza razrješenje

predsjedniceopštinedr

SnežaneMatijević.

Za prijedlog odluke Izvršnog

odbora DPS-a Tivta za pokre-

tanjeprocedurezarazrješenje

prof. dr Snežane Matijević sa

funkcijepredsjedniceopštine,

glasalo je 56 članova opštin-

skogodbora, dvasubilaprotiv,

a tri „uzdržana“.

Članovi tivatskog Opštinskog

odbora DPS-a, kao razlog za

pokretanje procedure za

smjenu predsjednice opštine

navode to„štonijeobezbijedi-

la sprovođenje strateškog pla-

na razvoja opštine i drugih ra-

zvojnih planova i programa,

kao ni strateških dokumenata

od državnog značaja, niti je

obezbijedila vršenje drugih

poslova iznadležnosti opštine

utvrđenih zakonom, statutom

i drugimpropisima“.

-DjelovanjeiličnistavoviSne-

žane Matijević odstupaju od

pravaca razvoja definisanih

izbornimprogramomDPS-a i

usporavaju dinamičke proce-

se razvoja opštine Tivat, za

koje su podršku dali upravo

građani Tivta, ističe se u saop-

štenju koje potpisuje pred-

sjednik OODPS Tivat dr Sini-

šaKusovac.

Prethodno je održana sjedni-

ca Izvršnog odbora DPS-a

Tivta, na kojoj je za ovaj pri-

jedlog glasalo 14 članova ovog

partijskog tijela, dok su dvoji-

ca bila „uzdržana“.

- Opština Tivat je kao rijetko

koja opština na Crnogorskom

primorju i Crnoj Gori ostvari-

la dinamičan i snažan napre-

dak, čiji su benefiti toliko oči-

gledni iopipljivi, dasugrađani

na posljednjim opštinskim i

parlamentarnim izborima

snažno podržali izborni pro-

gramDPS-a, a time i strateške

planove koji bi ovoj opštini

obezbijedilidinamičanrazvoj.

Ovakav stavgrađanaTivtapo-

tvrđen je i na prethodnim

predsjedničkim izborima, ka-

dajekandidatDPS-aMiloĐu-

kanović ostvarione samo zna-

č a j n u p r e d n o s t n a d

opozicionimkandidatima,već

je i broj osvojenih glasova u

Tivtu bio veći za 20 odsto u

odnosuna lokalne i za 11 odsto

većiuodnosunaparlamentar-

neizboreuTivtu2016.godine,

navodi se u saopštenju nakon

sjednice tivatskog odbora De-

mokratske partije socijalista.

Opštinski odbor je takođe za-

ključioda se izborni program

ne realizuje planiranom di-

namikom, pa su preduzete

konkretne mjere koje će

omogućiti efikasniji način

funkcionisanja lokalne vlasti

i dati dodatni podsticaj reali-

zaciji izbornog programa.

Opštinski odbor je prihvatio

prijedlog Izvršnog odbora da

seurokuod15danaizvršiana-

liza rada svih predstavnika

DPS-a u lokalnoj samoupravi,

kako bi sproveli konkretne

mjere s ciljemefikasnije reali-

zacije izbornogprogramapar-

tije.

Z.D.

Zasijedao Opštinski odbor DPS-a Tivat

Pokrenutaproceduraza

razrješenjepredsjednice

opštineSnežaneMatijević

SnežanaMatijević