Previous Page  22 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 48 Next Page
Page Background

22

Pobjeda

Utorak, 26. jun 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 13, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni

uticaja na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list

CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), Sekretarijat za plani-

ranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog

grada Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. iz Pod-

gorice, donijeto Rješenje broj: UP.08-353/18-180/2 od

25.06.2018. godine, kojim je odlučeno da je za objekat

bazne stanice mobilne telefonije „Mareza“, koji će biti loci-

ran na dijelu katastarske parcele broj 56 KOTološi, u Pod-

gorici, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Uvid u navedenu odluku može se izvršiti u prostorijama

Sekretarijata, ulicaVukaKaradžićabroj 41, kancelarijabroj

2, svakog radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremen-

skom okviru od petnaest (15) dana od dana objavljivanja

ovog obavještenja.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluga za potrebe TE Pljevlja - Periodični zdrav-

stveni pregledi zaposlenih u TE Pljevlja raspoređenih na

radnamjesta sa posebnimuslovima rada i povećanim rizi-

kom(161 zaposlenih), evidentirana uPlanu javnih nabavki

br. 10-00-16960 od 07.05.2018.godine pod rednimbrojem

377.

Tenderska dokumentacija broj 78/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

25.06.2018.godine.

Lice za davanje informacija: Ivana Kilibarda, telefon

040/204-169, e-mail:

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 , 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Institut za javno zdravlje Crne Gore, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Hemikalije visoke čistoće za potrebe sanitarne hemije i

hemikalije zamikrobiologiju ukupne procijenjene vrijedno-

sti sa PDV-om 64.000€.

Tenderska dokumentacija broj 11/XI-2018 (01-5317)

objavljena je naPortalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.

gov.me_dana 26.06.2018. godine.

Lice za davanje informacija Dragica Pejanović, dipl.ecc.,

telefon +382 67 626 125, e-mai [email protected]

me.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11,57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Crnogorski elektroprenosni sistemAD, Bulevar Svetog

Petra Cetinjskog 18, Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka motornih vozila za kabinet Izvršnog direktora

ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 49.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 30/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

25.06.2018. godine.

Lice za davanje informacijaRajkaKecojević, dipl.ecc. tele-

fon +382 (0) 20 407 654, e-mail: [email protected]

me.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za sa-

obraćaj, ul. 4 proleterkse br. 19, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

usluge izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju

magistralnog puta Šćepan Polje - Nikšić, dionica Zaborje -

Jasenovo Polje, od km 45+000 do km 65+000, dužine

L=19km, procijenjene vrijednosti 190.000,00 EUR-a.

Tenderska dokumentacija broj 23/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi www.

ujn.gov.me

dana

25.06.2018. godine.

Lice zadavanje informacijaNikolaArnaut, telefon+382 (0)

20 655 052; 655 364; e-mail [email protected]

gov.me.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnnimnabavkama

( „Službeni list CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i 42/17 ) naruči-

lac Uprava za imovinu,Podgorica,Ul.Jovana Tomaševića

broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak javne na-

bavke zanabavku radova –adaptacijapritvorskih prosto-

rijauobjektimaMUP-auKotoru,UlcinjuiBeranama,ukupne

procijenjenevrijednostisauračunatimPDV-om 100.000,00

€ za period od jedne godine .Tenderska dokumentacija br

48-0201/5365 objavljena je na Portalu javnih nabavki na

adresi

www.ujn.gov.me.

Dana 25.06.2018.godine. Lice za

davanje informacija Bajko Vučićević br.tel. 067 212 686

,e-mail

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lacAgencija za nacionalnu bezbjednost Bulevar revolucije

broj 1, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Nabavka putničkog motornog vozila metodom staro za

novo za potrebeAgencije za nacionalnu bezbjednost, uku-

pne procijenjene vrijednosti sa PDV-om25.080,92 €. Ten-

derska dokumentacija broj 250/18-10-4165 objavljena je

na Portalu javnih nabavki, na adresi www.portal.ujn.gov.

me dana 26.06.2018. godine. Lice za davanje informacija

Novaković Vladimir, telefon 020 402 839, e-mail vladimir.

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluga za potrebe HE Perućica AKZ dovodnog

cjevovoda2500m2evidentiranauPlanu javnihnabavki br.

10-00-16960 od 07.05.2018.godine pod rednim brojem

277.

Tenderska dokumentacija broj 79/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

25.06.2018.godine.

Lice za davanje informacija: Andrija Lazović, telefon

040/204-220, e-mail:

[email protected]

.

AD ,,Dekor”

Br. 11/18

Rozaje , 25.06.2018.god.

Na osnovu cl.40 zakona o privrednimdrustvimaC.G. iz cl.36 statutaAD ,,Dekor” –Rozaje

Odbor direktora zakazuje sjednicu skupstine, koja ce se odrzati 06.07.2018. 2018.god.

Zakazuje se Skupština po II (drugi) put , zbog nedostatka kvoruma.

REDOVNASKUPSTINAAKCIONARA

AD ,,Dekor” rožAje

DNEVNI RED:

1.Usvajanje zapisnika sa predhodne skupstine

2.Razmatranje I usvajanje izvjestaja o poslovanjuAD ,,Dekor-a” za 2017.god.

3.Razmatranje izvjestaja revizora za 2017.god.

4.Izbor revizora za 2018.god.

5.Razresenje I imenovanje clanova up.odbora AD ,,Dekor-a” za 2018.god. I donosenje

odluke o visini naknade za iste.

6.Predmet prodaje: Otpadno željezo

Skupstina ce se odrzati 06.07.2018 2018.god. sa pocetkom u 11 casova u prostorijama

preduzeca.

Materijalzaskupstinusemozepreuzetisvakogadanaod10hdo15huprostorijamafirme.

AD ,,Dekor”

Iz.dir. Enes Beciragić

Poslovna oznaka I.br.3528/2017

jAVNI IZVrŠITeLjAleksandar Bošković iz Podgorice,

ul. VasaRaič-

kovića 4B, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca Vučić

Ivona iz Podgorice, koju zastupa Dragoljub Šćepanović adv. iz Podgori-

ce, ul.JovanaTomaševića, br.19, protiv izvršnogdužnika VučićSlavko iz

Podgorice, ul. KraljaNikole 43, radi naplatenovčanogpotraživanja, dana

25.06.2018.godine, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnomdužniku Vučić Slavko iz Podgorice, ul. Kralja Nikole 43, vrši se

dostavljanje zapisnika sa ročišta zaprodajuod18.06.2018.godine, istica-

njem na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Podgorici i objavljivanjem u

dnevnom štampanommediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću

iz Podgorice, ul. Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od dana

poslednjeg objavljivanja oglasa radi podizanja označenog pismena.

Upozoravase izvršni dužnik, daseovakavnačindostavesmatraurednim

i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom dostav-

ljanja snositi sama stranka, odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od

dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvr-

šeno objavljivanje u dnevnom štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

Poslovna oznaka I.br.3697-2/2016

JAVNI IZVRŠITELJ Aleksandar Bošković iz Podgorice,

ul. Vasa Raičkovića 4B, u

predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca Kabranov Cvetko iz Republike Ma-

kedonije, Kavadarci, ul. Igman br. 19/2/2 , protiv izvršnih dužnika 1. Kilibarda Dragoljub

izPodgorice,ul.Dalmatinska36,2.VukanovićSrećko izHercegNovog,ul.JovanaBijelića

br. 21, 3. Camaj Đoka iz Podgorice, Tuzi bb, radi naplate novčanog potraživanja, dana

25.06.2018.godine, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnim dužnicima, Kilibarda Dragoljub iz Podgorice i Vukanović Srećko iz Herceg No-

vog, vrši se dostavljanje rešenja o utvrđivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti, isticanjem

na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Podgorici i objavljivanjem u dnevnom štampanom

mediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću iz Podgorice, ul.

Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa

radi podizanja označenog pismena.

Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav način dostave smatra urednim i da će negativ-

neposledicekojemogunastatiovakvimnačinomdostavljanjasnositisamastranka,odno-

sno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja pi-

smena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom

štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnnimnabavkama

( „Službeni list CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i 42/17 ) naruči-

lac Uprava za imovinu,Podgorica,Ul.Jovana Tomaševića

broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak javne na-

bavke za nabavku radova – tekuće održavanje liftova,

ukupne procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om

15.600,00€ za period od jedne godine .Tenderska doku-

mentacija br 45-0201/5372 objavljena je na Portalu javnih

nabavki na adresi

www.ujn.gov.me.

Dana

25.06.2018.go-

dine. Lice za davanje informacija Bajko Vučićević br.tel.

067 212 686 ,e-mail

[email protected]

I.br.1112/2014

jAVNI IZVrSITeLj U rožAjAMA

, i toArmin Camiću postupku izvrse-

nja izvršnog povjerioca Societe Generale Montenegro bankaAD Podgo-

rica, protiv izvrsnog duznika Zeković Elmaza iz Bijelog Polja, radi naplate

novcanog potrazivanja,dana 25.06.2018.godine, vrsi

DOSTAVLJANJE JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Nalaz i misljenje vjesataka od 06.09.2017.godine izvršnom duzniku Ze-

kovićElmazu izBijelogPolja,sadananepoznatoj adresi, koji sepozivada

se u roku od 5 dana od dana javnog objavljivanja preko dnevnog štampa-

nog medija koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore, obrati ovom Javnom

izvršitelju radi prijema naznačenog pismena. Ovakav način dostavljanja

smatra se urednom dostavom u smislu čl.45. Zakona o izvršenju i obez-

bedjenju, a da negativne posledice kojemogu nastati snosi izvršni duznik

ZekovićElmaz izBijelogPolja . Javno objavljivanje se vrši preko dnevnog

štampanog medija” Pobjeda”koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore i to

26.06.2018.godine.

Dostavljanje se smatra izvršenim danom objavljivanja.

Javni izvršitelj u Rožajama 25.06.2018.godine

JAVNI IZVRŠITELJ

Armin Camić