Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Kultura

Utorak, 26. jun 2018.

Održana vanredna skupštinaMatice crnogorske

Novi generalni sekretar Ivan Ivanović

PODGORICA-

Matica cr-

nogorska jeodržalavanred-

nu skupštinunakojoj sudo-

govorenepripreme za

obilježavanje 25 godinaod

osnivanjaoveorganizacije

odposebnognacionalnog

interesa.

Za novog generalnog sekreta-

raMatice crnogorske izabran

jeIvanIvanović, profesor filo-

zofije.

Ivanovć je radio kao profesor

filozofije i logike, a od 1998. u

Narodnoj biblioteci „Radosav

Ljumović“ u Podgorici, gdje

sada rukovodi Odjeljenjemza

bibliotečku djelatnost. Od

2011. do2014. godine obavljao

jefunkcijupredśednikaUdru-

ženja bibliotekara Crne Gore.

Od 2013. godine član je Nad-

zornog odbora Matice crno-

gorske. Objavljuje stručne ra-

dove, tekstove i prevode u

crnogorskim časopisima

(Matica, Ars, Glasnik, Biblio-

loški glasnik...).

Vanredna skupština jeusvojila

prijedloge da se povelje za-

hvalnostizaizuzetandoprinos

utemeljenju i afirmaciju insti-

tucije dodijele: posthumno

Božini Ivanoviću, prvom

predśedniku Matice, kao i

Branku Banjeviću i Marku

Špadijeru. Banjević je, kao

predśednik, Maticom rukovo-

dio od 1999. do 2013. godine, a

Špadijer je u periodu 1993–

2013. bio generalni sekretar

institucije. Banjević i Špadijer

su sada članovi SavjetaMatice

crnogorske.Vanrednaskupšti-

na je prihvatila povlačenje

Gordana Stojovića sa funkcije

generalnog sekretara koji iz

privatnihrazloganijebiousta-

nju da preuzme funkciju, na

koju je izabranprije godinu.

Skupština je za člana Nadzor-

nog odbora izabrala Milana

Mrvaljevića, uglednog pri-

vrednika i donatora Matice

crnogorske, a za člana Suda

časti slikaraMihailaMuja Jo-

vićevića.

Predśednik Matice crnogor-

ske Dragan Radulović najavio

je da ćeMatica crnogorska na

jesenodržatisvečanuskupšti-

nu.Za

tuprilikućebiti pripre-

mljena monografija o dosa-

dašnjem djelovanju Matice

crnogorske.

V. S.

Detalj savanredne skupštineMaticecrnogorske

PODGORICA-

Izbor izpoe-

zijeRadovanaZogovićakoji

jeobjavilaCANU, apriredio

pisacMirašMartinović, biće

predstavljenuCANU, danas

u 12 sati.

- Iz koncepta koji je postavio,

pristupaiizbora,odmahsevidi

da je Martinović veliki znalac

Zogovića i njegovogdjela, pa je

tako, znalački i sa puno inven-

tivnosti,pristupioovomveoma

zahtjevnom i odgovornompo-

slu.Ne

slijedeći redosljedpisa-

nja i pojavljivanja pjesama i

knjiga, vremensku hronologi-

ju, Martinović praveći ovaj iz-

bor slijedi onu dublju vanvre-

mensku liniju koja spaja

Zogovićeve pjesme i knjige, pa

je tako, aslijedeći tunit imeđu-

sobne ne baš i uvijek vidljive

veze i treptaje, napravio sop-

stvenu hronologiju Zogoviće-

vogpjesništva,čimejeusposta-

vio nove veze i odnose knjiga i

pjesama, odnosno ciklusa koje

Martinović formira, te tako

oblikovan Zogović dobija po-

svenovusvjetlost -zapažaaka-

demik Niko Martinović u re-

cenziji pisanoj uz ovo izdanje.

Oknjizi ćegovoriti akademici:

JevremBrković,ZuvdijaHod-

žićiMirašMartinović,astiho-

ve će kazivati glumac Slobo-

danMarunović.

R.K.

„Pjesmenepokorne“

RadovanaZogovića

danasuCANU

AutorskovečeZefaBata

DedivanovićauPodgorici

PODGORICA-

Autorskove-

čeZefaBataDedivanovića

bićeodržanoubiblioteci

„RadosavLjumović“, veče-

ras u 19 sati. Učestvuju:

AleksandraVuković,Mari-

janMašoMiljić, ŠtefanUjkić

i Zef BatoDedivanović.

Zef Dedivanović najpoznatiji

je po ulozi Joksima u seriji

ŽivkaNikolića „Đekna jošnije

umrla, a ka’ će ne znamo“. U

Crnogorskom narodnom po-

zorištu angažovan je 1972. go-

dine, odkada igrabrojneuloge

upozorištu, na filmui televizi-

ji. Nagrađivan je, a za ulogu u

predstavi „KanjošMacedono-

vić“dobiojenagradu„Oslobo-

đenje Podgorice“. Uporedo sa

glumom, bavi seod1962. godi-

ne poetskim stvaralaštvom.

Pjesme, eseje i druge književ-

ne formeobjavljujeucrnogor-

skoj periodici. U Podgorici je

2005. godine štampano treće

izdanje jedine njegove knjige

naslovljene „Razgovor“, koja

je pisana u dijaloškoj formi i

prevedenana engleski i alban-

ski jezik.

R.K.

UCrkvi Sv. Duha juče predstavljen programmeđunarodnog festivala

Višeod250programa

spremnozaKotorArt

Festival se, pored podrške brojnih sponzora, održava

pod pokroviteljstvomOpštine Kotor i Ministarstva

kulture, koji obezbjeđuju ukupno 450.000 eura

KOTOR/PODGORICA–

Međunarodni festivalKoto-

rArt počinje 28. junaperaš-

kimFestivalomklapa, ado

13. avgustavišeod 1.500

umjetnika iz 33 zemlje izve-

šćevišeod250programa. Od

togbrojapedesetak je glav-

nihprograma, dok suostali

prateći.

Na brojnim ambijentalnim lo-

kacijamauKotoru i širomBoke

festival će obilježiti četiri pro-

gramske cjeline. PoredFestiva-

la klapa, publika će imati prili-

kudaprisustvuje i programima

Don Brankovih dana muzike,

Kotorskog festivala pozorišta

za djecu i Pjace od filozofa.

- Ukupan budžet KotorArta

iznosi 556.000 eura – saopšte-

no je juče na konferenciji za

novinare.

Festival se, pored podrške

brojnihsponzora,održavapod

pokroviteljstvomOpštine Ko-

tor i Ministarstva kulture, koji

obezbjeđuju ukupno 450.000

eura (Opština 300.000 eura,

Ministarstvo 150.000 eura).

BRIGA I STVARANJE

Jedan od osnivača manifesta-

cije i koordinator svih progra-

ma,pijanistaRatimirMartino-

vić, kazao je na konferenciji za

novinaredajecjelokupnifesti-

val i ove godine potvrda najvi-

ših umjetničkih i produkcio-

nih standarda.

- On dokazuje i visoku svijest

društvene odgovornosti kroz

brigu o postojećoj i stvaranje

nove kulturne baštine, brigu o

najmlađim naraštajima, kao i

preplitanje aktuelnih društve-

nihtema saumjetnošću.Koto-

rArt je i turistički atraktivan i

dostupanne samo za domaćeg

i regionalnog gosta već i za tu-

ristu sa drugih govornih pod-

ručja i udaljenih destinacija. I

Prema riječima potpredsjednice Opštine Kotor Ljiljane Popo-

vić-Moškov, u realizaciju KotorArta ove godine ulazi se sa

manje briga i problema, barem kada su finansije u pitanju.

- Zahvaljujem se Ministarstvu kulture što je prepoznalo da kul-

tura mora biti iznad politike, u svakom smislu te riječi - navela

je Popović-Moškov.

Generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko

stvaralaštvo Ministarstva kulture Dragica Milić navela je da

je nakon decenije od uspostavljanja ovog festivala u dobroj

mjeri unaprijeđen kvalitet kulturne ponude u Kotoru i uopšte

u Crnoj Gori.

- No, ono što je naša ideja kada je kulturna politika u pitanju

jeste da svaki model kulture i kulturne saradnje treba još više

unapređivati i stvarati bolje uslove za uspostavljanje održi-

vog i čvrstogmodela u kulturi koji će obezbijediti ne samo

njegovo buduće trajanje već i kontinuitet budućeg djelovanja

– kazala je Milić.

Samanjeproblema

na kraju, festival je i afirmacija

Crne Gore kao važne tačke na

kulturnoj mapi svijeta - ocije-

nio jeMartinović.

Na startu ove međunarodne

manifestacije, od 28. juna, pu-

blika će moći da uživa u Festi-

valuklapanaPjaci Sv. Nikoleu

Perastu. „Peraški đardin klap-

ske pjesme“ je naslov koji sim-

bolički objedinjuje programe.

Programski direktor festivala

MilanKovačević istakao jekao

posebnost pojavu novih i mla-

đihklapa.

Kotorski festival pozorišta za

djecurealizovaćesepodsloga-

nom„Put oko svijeta“ i ugosti-

će izvođače iz 29 zemalja.

- Gledaoci će imati priliku da

pogledaju 18 predstava, a o na-

gradama će odlučivati stručni

žiri, žiri grada Kotora i dječiji

žiri - istakao je direktor festi-

valaPetarPejaković i dodaoda

su u fokusu i brojni drugi pra-

teći programi.

Kroz četvorodnevni simpozi-

jum na temu „Apokalipsa da-

nas?“,Pjacaodfilozofaobezbi-

jediće rasprave vodećih imena

filozofije današnjice na ovim

prostorima, predvođeneured-

nikom programa, Srećkom

Horvatom. Gostovaće slove-

načka filozofkinja i teoretičar-

ka psihoanalize Alenka Žu-

pančič, hrvatski filozof i

prevodilac Boris Buden, knji-

ževniciAleksandraSavanovići

Andrej Nikolaidis.

- Premda pojam apokalipsa

najčešće služi za daljnje za-

strašivanje, ovogodišnja Pjaca

od filozofa baviće se mnogo-

strukimznačenjima apokalip-

se i pokušati da upravo iz da-

našnjeg pesimizma pronađe

naduzaopstanak ljudskevrste

ali i planete – rekao jeHorvat.

Prema riječima pijaniste Rati-

mira Martinovića, Don Bran-

kovi dani muzike objedinjuju

nekoliko programskih ideja i

smjernicapredviđenihzaovo-

godišnje izdanje.

- Posvećenost aktuelnoj temi

ekologije i zaštite životne sre-

dine, a u susret otvaranju pre-

govaračkog poglavlja 27 biće

iskazana kroz koncerte Festi-

valskogorkestra, RambaAma-

deusa i premijeru njegove

kompozicije „Pasija po Steli“,

porudžbine festivala, kao i

kroz premijeru filma Dušana

Vulekovića, na temu stanja

akvatorija Boke, takođe po-

rudžbine festivala - najavio je

Martinović.

TRI DIVE

Pored programa džez muzike,

violinistaRomanSimoviććesa

prijateljima u Luštica beju i

CrkviSv.Duhakrajemjulapri-

rediti dvije večeri kamerne

muzike. Reditelj i muzičar

Emir Kusturica sa „No smo-

king orchestra“ će se po prvi

put predstaviti u Crnoj Gori, a

u okviru „Koka-kola“ stejdža

na kotorskoj Ljetnjoj sceni 6.

avgusta nastupiće tri dive iz

Hrvatske: Tereza Kesovija,

Radojka Šverko i Gabi Novak.

Na istommjestu, NemanjaRa-

dulović sa svojim ansamblom

„Double sens“ predstaviće se

16. jula, dok će 23. jula biti pri-

ređen koncert Vlatka Stefa-

novskog i Rock Simfonije. Vr-

hunac festivala biće nastup

pijanistkinje Judže Vang, vio-

liniste Leonidasa Kavakosa i

perkusionisteMartina Grbin-

gera.

J.N.

Sa jučerašnje

konferencije

zanovinare

Zef Dedivanović

RadovanZogović