Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Kultura

Utorak, 26. jun 2018.

AustrijskipisacNorbert

GeštrajnuPodgorici

Časopis „Komuna“

predstavljen

uLovćencu

Nikšić:

Večeras

počinju

Dani

Akorda

PODGORICA

Poznati au-

strijski pisacNorbertGe-

štrajnpredstaviće roman

„Neko“ koji jenedavno

objavljenu izdanjuOtvore-

nogkulturnog foruma sa

Cetinja, uokviruredovnog

programaKIC-a „BudoTo-

mović“.

O romanu će sa autorom raz-

govarati teoretičarka književ-

nosti Jelena Knežević koja je

knjigu prevela na crnogorski

jezik, a u razgovoru će uče-

stvovati i spisateljica Dragana

Tripković kao predstavnik iz-

davača, uz konsekutivno pre-

vođenje SrećkaRakočevića.

Veče će se održati večeras, u

sali Dodest od20 sati.

GostovanjeNorbertaGeštrajna

KIC „Budo Tomović“ orga-

nizuje u saradnji saHumbolto-

vim društvom za crnogorsko-

njemačku saradnju.

Objavljivanje romana „Neko“

pomoglojeMinistarstvokultu-

re Crne Gore i književna i pre-

vodilačkamrežaTraduki.

Norbert Geštrajn (Norbert

Gstrein, 1961), austrijski pisac,

rođen u Tirolu, živi u Ham-

burgu i objavljuje u Njemač-

koj. U književni svijet ušao je

kraćimproznimostvarenjima

u kojima iz različitih perspek-

tiva osvjetljava probleme pro-

vincijalnog života i mentalite-

ta („Neko“, „Komercijalni

savjetnik“), da bi kasnije slavu

stekao romanima koji proble-

matizujupripovijedanje, ačija

se priča djelimično odvija na

fonu sukoba u kriznim okol-

nostima savremenog svijeta:

na Kosovu („Zanat ubijanja“),

u ratnoj i poslijeratnoj Hrvat-

skoj („Zimana jugu“), u Izrae-

lu i Palestini („U slobodnom

svijetu“). Njegov najnoviji ro-

man („Godine koje dolaze“)

objavljen jeu februaruove go-

dine.

R.K.

NIKŠIĆ

Kulturno-kreativni centar „Akord“ obilježava 21

godinu postojanja, a ovogodišnja manifestacija Dani Akorda

počinje večeras u Nikšićkompozorištu.

Svečano otvaranje manifestacije planirano je u 18.15 sati,

nakon čega će biti izvedena predstava za djecu „Koncert za

Nevenu“. Pošto se nikšićkoj publici predstavi Akordov dječiji

tetar, od 20.30 sati folklornim koncertom će se predstaviti i

Akordova plesna akademija.

I za sjutra veče je planiran bogat i raznovrstan program, pa

će u 17.30 sati biti predstava „Bakina rođendanska žurkijada“,

gdje će učenici OŠ „Ratko Žarić“ biti gosti, a sat kasnije pred-

viđen je koncert plesa Akordove plesne akademije i na večer-

njoj sceni od 20.30 sati pozorišni komad „Balkanski špijun“ u

izvođenju Akordovog teatra.

Ra.P.

PODGORICA

Časopis za

lokalnu samoupravu i njego-

vanjekulturnebaštineCrne

Gore „Komuna“predstav-

ljen jeugaleriji Crnogor-

skogkulturnog centrau

Lovćencu.

O jedinstvenom izdavačkom

projektu na crnogorskoj me-

dijskoj sceni govorili su direk-

tor Direktorata za medijeMi-

nistarstva kulture Crne Gore

Željko Rutović, direktor „Ko-

mune“ Amer Ramusović i pu-

blicista i istraživačcrnogorske

dijaspore NenadStevović.

Medijatorkulturnogdogađaja

bila je Lukijana Popović, sti-

hove su govorile recitatorke

JanaKrivokapić i JelenaČiča-

rević dok su umuzičkomdije-

lu programa nastupili Andraš

Tot na violini i Barbara Bede

na gitari.

Gosti izCrneGore susvimpo-

sjetiocimapromocijepokloni-

li primjerke posljednja dva

broja časopisa, a prilikomobi-

laska Crnogorske biblioteke i

čitaonice njen knjižni fond

obogatilisukompletomukori-

čenih primjeraka do sada

objavljenihbrojeva.

Crnogorski kulturni centar je

Željku Rutoviću i Ameru Ra-

musovićudodijelio zahvalni-

ce za doprinos u očuvanju

kulturnog, nacionalnog i je-

zičkog identiteta crnogorske

zajedniceuLovćencu, ačaso-

pis „Komuna“ Udruženju

„Krstaš“ i Nenadu Stevoviću

plakete za njegovanje i pre-

zentovanje kulturne baštine

CrneGore.

R.K.

Darko Drljević izložio radove na kolektivnoj izložbi u Njemačkoj

Pet karikaturazamir

PODGORICA

Karikaturi-

staDarkoDrljevićpredsta-

vio se sanekoliko radovana

kolektivnoj izložbi djela

svjetskihumjetnika, koja je

podnazivom„Karikature

zamir“ otvorenaunedjelju

uZolingenu, na sjeveroisto-

kuNjemačke.

Izložene sukarikaturedvade-

setak najpoznatijih svjetskih

karikaturista, po selekciji ku-

stosa Talala Najera i Jirgena

Kaumkotera.

Partner saradnik izložbe bio

je čuveni i najpoznatiji fran-

cuski politički karikaturista

ŽanPlanti.

PoredDrljevića iz Crne Gore,

učestvovali su karikaturisti iz

Italije, Engleske, Kube, Nje-

mačke Rumunije, Danske,

Norveške, Bugarske, Rusije,

Belgije, Ukrajine, Portugala,

Holandije,Amerike iBjeloru-

sije. Radovi će biti izloženi do

septembra.

J.N.

Saotvaranja izložbeuNjemačkoj

Lutovac:

Ne trebada

isključimopostojanje

antičkog slojaTorina

PETNJICA

Stručni timPo-

limskogmuzeja izBerana

radi sistematska arheološka

istraživanjanaseljaTorine

naulazuuRadmanskuklisu-

ru.

- Ovdje ne treba da isključimo

postojanje antičkog sloja. Na

osnovu zida u pećini koja se

nalazi u Radmanskoj klisuri,

znamo da je u rimskomperio-

du, negdje u četvrtom vijeku,

postojalo u Petnjici i rimsko

naselje koje je kaptiralo vode

Radmanskerijeke-kazaojeza

Radio Petnjicu kustos Polim-

skogmuzejaPredrag Lutovac.

SEZONSKONASELJE

Po odobrenjuUprave za zašti-

tukulturnihdobara, arheolozi

sunastavili arheološka istraži-

vanjana južnomdijeluTorina.

U prethodnoj etapi istraživa-

nja na tom mikrolokalitetu

evidentirani su tragovi nase-

lja.

-Ne radi se o stalnomveć o se-

zonskom naselju. Našli smo

veliki broj predmeta koji su se

koristili krajemneolita i bron-

zanog doba, prije svega tu se

radi o količinama fragmenata

polomljenih keramičkih su-

dova, kamenih artefakata, če-

kića, oruđa i oružja. Našli smo

jednuvrstukrampa ilibudaka,

urađen od jelenskog roga, kao

i veliki broj koštanih alatki za

svakodnevnu upotrebu. Čak

smo našli i kamenje koji se ko-

ristio za mljevenje žita. To

namgovoridasuse ljudi tuna-

stanjeni, osim stočarstvom,

bavili i poljoprivredom i to

jednimmanjim dijelom – ka-

zao jeLutovac.

VINČANSKAKULTURA

Izvjesno je da prvo naselje u

Radmanskoj klisuri potiče sa

kraja trećegmilenijuma a radi

se o čuvenoj vinčanskoj kultu-

ri, čije je središte bilouokolini

Beograda poredDunava.

-Ona jestigladonašihkrajeva,

ne Polimljem, već je stigla sa

Kosovske ravni, dolinomIbra,

prekoSjenice iliVlahovaudo-

linuPetnjice.Keramičkimate-

rijal koji smonašli uTorinama

kod Petnjice u potpunosti se

razlikuje od keramičkog ma-

terijala koji smo našli na Be-

rankršu kod Berana i pored

toga što se radi o istoj kultur-

noj grupi. Na lokaciji Torine

radimo još koji dan, radovi se

tu završavaju a prelazimo na

Radmansku klisuru - saopštio

jeLutovac.

Pećina jeupotpunosti istraže-

na i arheolozi će raditi duboka

bušenja. Pretpostavljaju da bi

uRadmanskoj klisurimoglida

nađu okamenjene ostatke ži-

votinja stare do dva miliona

godina.

- Sad ćemo da baziramo rado-

ve na samoj Rradmanskoj kli-

suri i pećini. Ove godine smo

planirali da, zajedno sa opšti-

nomPetnjica i Ministarstvom

kulture, radimo na konzervi-

ranju zida na ulazu u pećinu.

Treba da oslobodimo antički

zid, čiji se ostaci nalaze na sa-

momulazu. Starijimještani se

sjećaju da je postojao znatno

veći zid, ali, nemarnošću je to

uništeno. Pokrećemo postu-

pak da od pećine napravimo

jedanprirodni amfiteatar gdje

bi čak mogle da se održavaju

neke manifestacije. Imamo

podršku i to nesebičnu od op-

štine Petnjica kao i od mini-

starstava za kulturu i turizam

- kazao jePredragLutovac.

Pripremio:

V. S.

Arheolozi na lokalitetuTorine

RADIOPETNJICA

Nova arheološka istraživanja na ulazu u Radmansku klisuru

Izvjesno je da

prvo naselje u

Radmanskoj

klisuri potiče

sa kraja trećeg

milenijuma