Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Utorak, 26. jun 2018.

Hronika Podgorice

Radnici Puteva započeli su

rekonstrukciju trotoara i iz-

gradnjuprilaza zaosobe sa

invaliditetomnaBulevaru

Peteproleterskebrigade.

- Radovi se odvijaju na potezu

od raskrsnice sa UlicomMar-

kaMiljanovadopodvožnjaka.

Posao će koštati 7.000 eura –

kazala je izvršna direktorica

PutevaVioletaKlikovac.

Miloš Pavlović, koji živi na

Starom aerodromu, obrado-

vao se radovima.

- Ovi trotoari prema Starom

aerodromu bili su puni rupa,

propali. Onima koji voze bici-

klo, kao što je slučaj samnom,

sada će biti mnogo lakše, kao i

pješacima –kazao jePavlović.

MilankaBogavackažekakosu

u kišnim danima na trotoari-

ma nastajale ogromne lokve,

pa se nijemogloprolaziti.

-Morali smo silaziti sa trotoa-

ra i ići po cesti, a znate kako

ovuda jurekolima...Bilojevri-

jeme da riješe i ovaj problem

–kazala jeBogavac.

Nj. B.

Muzička komedija ,,Coexister“ danas jena repertoa-

ru bioskopa Sinepleks u 20:20 sati. Ljubavna roman-

sa ,,Moj lažni muž“ biće prikazana u 20:30 i 22:30,

horor,,Naslijeđenozlo“u22:40,porodičnaanimacija

,,Neviđeni 2“ u 15, 16:45, 17:40, 19:10 i 20:45, a krimi-

akcija ,,Oušnovih 8“ u 17:30, 19:45 i 22 sata. Na bio-

skopskomplatnumožesepogledati ikomedija ,,Pleši

kakomamakaže“ u 15:45, drama ,,Terminal“ u 18:30 i

22:15, kao i avanturistička akcija ,,Svijet iz doba jure -

Uništeno kraljevstvo“ u 15:30, 18 i 21:30 sati.

Nj. B.

Ekipe Puteva angažovane na Bulevaru Pete proleterske brigade

Novi trotoari i prelazi

kaStaromaerodromu

LAKŠEZAPJEŠAKEIBICIKLISTE:

Betonirani trotoari naDraču

,,Oušnovih8“ uSinepleksu

UMoskovskoj ulici svečano otkriven spomenik slovenačkompjesniku Francu Prešernu

Zalog zabudućegeneracije

Podgorica je juče, naDandržavno-

sti Slovenije, dobila spomenikpo-

svećen slovenačkompjesniku

FrancuPrešernu. Otkrivajući spo-

men-bistu savremenogdizajna,

gradonačelnici Podgorice i Lju-

bljane, SlavoljubStijepović i Zoran

Janković, poručili suda jeovimči-

nompotvrđenadugogodišnja sa-

radnja i prijateljstvodvije zemlje.

Autor spomenika jeRokŽnidaršič,

arhitekta izLjubljane, dobitnik

najvećeg slovenačkogpriznanjana

područjuumjetnosti, Prešernove

nagrade.

ČestitajućiDandržavnosti gostima iz

Slovenije, Stijepović je posebno za-

hvalio počasnomkonzulu Crne Gore

u Sloveniji Vojislavu Kovaču, koji je

finansirao izgradnju spomenika

Francu Prešernu, kao i Njegoševog

spomenika u Ljubljani (otkrivenog

2014.godine,povodom200godinaod

njegovog rođenja).

-KonzulVojislavKovač je trajnosim-

bolički označio naše izuzetno dobre

političke, ekonomske i kulturne od-

nose, kako sadašnjim tako i budućim

generacijama građana Crne Gore i

Slovenije.Malo je ljudi koji djeluju sa

takvomsviješćuograđanskoj,politič-

koj i kulturnojmisiji kao što je gospo-

din Kovač. Izražavam divljenje kao

gradonačelnik Podgorice i zahval-

nost kao građanin. Prešernov park

biće novomjesto za okupljanje i dru-

ženje Podgoričana svih generacija.

Iskustva i prakse glavnog grada Slo-

venije su nam značajna pomoć, a po-

sebno u umrežavanju zelenih grado-

va Evrope. I ovaj Prešernov park je

uspješan doprinos tom nastojanju i

strategiji održivog razvoja Podgorice

– rekao je Stijepović.

Gradonačelnik Ljubljane Zoran Jan-

ković istakao je da novi spomenik

predstavlja nastavak prijateljstva i

duboke saradnje dva glavna grada. I

on je pohvalio „izuzetno djelo“ kon-

zula Kovača, kome je poklonio djelo

umjetnikaOskaraKogoja„Listmira“.

-Neka „Listmira“budeporukaza sve

građanedamožemoživjeti usaradnji

i razumijevanju– rekao je Janković.

Ministar kulture Slovenije Anton

Peršak naglasio je da donacija gospo-

dina Kovača upozorava na nešto za-

jedničkouistorijiobanarodaštosene

vidi na prvi pogled.

- Iakosubili poporijeklu i pozicijama

sasvimrazličiti, jer jeNjegoš bio svje-

tovniivjerskivladar,aPrešernmargi-

nalac koji je živio na rubu društva,

ekskomuniciran od crkve, oba autora

bili su savremenici, romantičari i

stvorili su duhovni fundament i bazu

naših nacija. Njegoš sa ,,Lučommi-

krokozmom“, ,,Gorskim vijencem“ i

,,Šćepanom Malim“, a Prešern isto

Slovencima sa ,,Krštenjemna Savici“

i ,,Sonetnim vijencem“. On je stvorio

tu duhovnu osnovu na kojoj smo mi

Slovenci gradili svoj nacionalni iden-

titet, svoj istorijski projekat koji se na

krajuostvario1990.i1991.godine.Za-

to smo još više zahvalni gospodinu

Kovaču jernas je izboromličnosti ko-

jima je donirao spomenik, Njegošu u

Ljubljani, PrešernuuPodgorici, upo-

zorio na nešto zajedničko u našoj

istoriji, iako su naši putevi bili dosta

različiti –poručio je slovenačkimini-

star kulture.

Uz brojne kulturne i javne poslenike

Crne Gore i Slovenije, otvaranju su

prisustvovaliipredsjednikCrneGore

Milo Đukanović, kao i specijalni gost

počasnog konzula Kovača, Aleksan-

derČeferin, predsjednikUEFA.

I.Če

.

Bogdanović:

Bliskost dvanaroda

Ministar kulture Crne Gore Aleksan-

dar Bogdanović istakao je posebnu

uloguknjiževnikauprocesuidentitet-

skog uobličenja većine nacionalnih

kultura. To se, kako je dodao, tokom

19. vijekapokazalokaoključnapodrš-

ka buđenju nacionalne svijesti kod

većineevropskihnaroda.

-FrancePrešernjeupravojedantakav

gorostas čiji jepjesnički genij narodni

govor Slovenaca izdigao na nivo jezi-

ka kojimse stvaraju djela visoke knji-

ževnosti, štonijebilosamovelikokul-

turno dostignuće već i značajna

potpora nacionalnomsamopouzda-

nju slovenačkog naroda. Spomenik

Prešernu i ovaj park su označitelji bli-

skostidvaprijateljskanaroda,njihove

istorijske i kulturne povezanosti, ali i

mjesto koje će nas stalno podsjećati

na ulogu koju kultura i književnost

imaju pred izazovima savremenog,

sveglobalnijegsvijeta-naglasiojemi-

nistarBogdanović.

Saotkrivanja spomen-biste slovenačkompjesnikuFrancuPrešernu

I.BOŽOVIĆ