Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Svijet

Utorak, 26. jun 2018.

BRISEL

Visokapredstavni-

caEvropskeunijeFederika

Mogerini izjavila je jučeda je

bila „teška, ali ohrabrujuća“

rundadijalogapredsjednika

Srbije iKosova, Aleksandra

Vučića iHašimaTačija.

- Juče smo imali veoma dobar

sastanak dijaloga na visokoj

ravni izmeđuBeograda i Prišti-

nekoji seodvijanaohrabrujući

način, veoma teško, ali obra-

brujuće,reklajeMogerinidola-

zeći na zasijedanje šefova di-

plomatijaEUuLuksemburgu.

Visokapredstavnicajereklada

je„ZapadnomBalkanusadpo-

trebnodaEvropskaunijabude

dosljedna i ispuni obećano“,

ocjenjujući da je na „Zapad-

nomBalkanuostvarenupečat-

ljiv napredak“ i time što su

Skoplje iAtinapotpisali spora-

zumo imenu.

Mogerini je dodala da očekuje

da šefovi diplomatija EU, koji

sjutra zasijedanju u formatu

„opšti poslovi“ u Luksembur-

gu,prihvatepreporukuEvrop-

skekomisijedaseMakedonijii

Albaniji da zeleno svjetlo za

početakpregovoraočlanstvus

Unijom.

Iz zvaničnih krugova uHagu i

Parizu stižu najave da će se

Holandija i Francuska, a vje-

rovatno i još neke članice EU,

tome usprotiviti i tražiti da

vlasti u Skoplju i Tirani pruže

dodatnepotvrdedasusprove-

le opipljive korake u jačanju

vladavine zakone i suzbijanju

korupcije i organizovanogkri-

minala.

PredsjednikSrbijeAleksandar

Vučić izjavio je sinoć u Briselu

da je dogovoreno nekoliko

važnih stvari za Srbe na Koso-

vu,međukojimada svi proble-

mi moraju da se rješavaju u

miru, uz međusobno poštova-

nje i garantovanje bezbjedno-

sti i sigurnosti građana.

Vučić je naveo kako nije „pre-

tjerani optimista“, ali želi da se

pokušadasekroznastavakraz-

govora nađe razumno rješenje

za krupna otvorena pitanja.

To se prije svega odnosi na in-

stitucionalnu zaštitu Srba na

Kosovu formiranjemZajedni-

ce srpskihopština.

Komentari medija uEU su bili

vrlo šturi, ali je njemački radio

Dojče vele naveo da su Vučić i

Tači u izjavama poslije sastan-

ka istakli saglasnost o tome da

je kompromis bitan kako bi se

došlo do trajnog rješanja u

procesu normalizacije odnosa

Srba i Albanaca i napretka na

unutrašnjem i spoljašnjem

planu i Beograda i Prištine.

VAŠINGTON

Sjedinjene

Američke Države su zabrani-

le ulazak bivšemgeneralnom

sekretaru NATO-a i neka-

dašnjem španskomministru

spoljnih poslova Havijeru

Solani, nakon što je on puto-

vao u Iran, zemlju koju je

predsjednik Donald Tramp

stavio na svoju crnu listu.

Solani, koji je trebalo da održi

govor u Institutu Brukings

u Vašingtonu, odbijena je

američka viza elektronskim

sistemom autorizacije zbog

posjete neprijateljskoj državi,

prenosi El Pais.

Posljednji put je Solana posje-

tio Iran 2013. godine kada je

išao na sastanak sa predsjed-

nikomHasanomRohanijem.

El Pais je citirao izvore u ame-

ričkoj ambasadi u Madridu

koji su rekli da američki elek-

tronski sistem za autorizaciju

putovanja (ESTA) automat-

ski odbacuje zahtjeve ljudi

koji su posjetili bilo koju od

sedam zemalja pogođenih

zabranomputovanja u SAD.

Te zemlje su Irak, Sirija, Iran,

Sudan, Libija, Somalija i

Jemen.

U razgovoru sa novinarima El

Paisa, Solana je negirao inci-

dent i potvrdio da je u proce-

su dobijanja vize. Solana je

generalni sekretar NATO-a

od 1995. do 1999. godine i

predvodio je bombardovanje

Jugoslavije 1999. godine.

Poslije NATO bombardova-

nja SR Jugoslavije i završetka

mandata, Solana je postao

generalni sekretar Zapadnoe-

vropske unije, zatimgeneral-

ni sekretar Savjeta Evropske

unije, a ubrzo potomdobija i

funkciju visokog predstavni-

ka za spoljnu i bezbjednosnu

politiku.

Solani zabranjenulazakuSAD

Mogerini:

Teška

ali ohrabrujuća

rundadijaloga

Stoltenberg:

Očekujem

odluku

opozivu

Makedoniji

BRISEL

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je

juče da očekuje da lideri članica Alijanse na samitu sljedećegmje-

seca odluče o zvaničnompočetku pregovora o članstvu Makedo-

nije u tom vojnom savezu.

- Očekujem i nadam se da će lideri NATO-a na samitu odlučiti da

počnu pristupne pregovore, rekao je Stoltenberg.

Lideri članica NATO sastaće se u Briselu 11. i 12. jula. Atina i Skoplje

postigli su dogovor o okončanju višegodišnjeg spora o imenu

Makedonije koja bi prema sporazumu trebalo da se zove Sjeverna

Makedonija.

Za predsjednički sistemgrađani Turske opredijelili su se prošle godine na

referendumu, a promjene koje će uslijediti odnose se na zakonodavstvo,

ovlašćenja predsjednika, pravosuđe civilno i vojno, kao i na Ustavni sud.

Takođe, broj narodnih poslanika sa 550 će biti povećan na 600. Starosna

granica biranja narodnih poslanika sa 25 biće smanjena na 18 godina

ANKARA

Turski predsjed-

nikRedžepTajipErdogan

ponovo jepobijedionapred-

sjedničkimizborimaune-

djelju i uTurskoj. Utoj zem-

lji počinjedavaži

predsjednički sistem, koji će

sa sobomdonijeti niznovina

napolitičkoj sceni.

Inače, zapredsjednički sistem

građani Turske opredijelili su

seprošlegodinenareferendu-

mu, a promjene koje će uslije-

diti odnose se na zakonodav-

stvo, ovlašćenja predsjednika,

pravosuđecivilnoi vojno, kaoi

na Ustavni sud. Takođe, broj

narodnih poslanika sa 550 će

biti povećanna 600.

Starosna granica biranja na-

rodnih poslanika sa 25 biće

smanjena na 18 godina.

Parlamentarni izbori će se

održavati svake pete godine, a

isto dana će se održati i pred-

sjednički izbori. Predsjednik

će moći da bude biran na dva

uzastopna mandata, što znači

da bi Erdoganmogao da bude

predsjednik i u narednompe-

togodišnjemmandatu, ukoli-

ko se bude kandidovao.

BEZ PREMIJERA

Turska više neće imati premi-

jera, a predsjednik će u vlasti

moći da kooptira političke

Kandidat glavne turske opozicione Republikanske narodne

stranke, Muharem Indže, priznao je sinoć pobjedu Redžepa

Tajipa Erdogana na predsjedničkim izborima.

- Priznajemda je Erdogan pobijedio na izborima, objavio je

HaberTurk TV Indžeove riječi, prenosi Tas.

Aktuelni turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan proglasio

je prethodno pobjedu u prvom krugu predsjedničkih izbora,

na kojima je, prema još nezvaničnim rezultatima, osvojio novi

mandat, ali ovoga puta sa izvršnimovlašćenjima.

- Nacija mi je povjerila odovornost predsjedavanja i izvršne

dužnosti, rekao je 64-godišnji Erdogan u govoru iz Istanbula,

koji je prenosila televizija.

On je proglasio i pobjedu Narodnog saveza, izborne koalicije

njegove Stranke pravde i razvoja i male Stranke nacionalnog

pokreta (MHP) na parlamentarnim izborima, navodeći da

imaju parlamentarnu većinu u skupštini od 600 poslaničkih

mjesta.

Indže:

Priznajemdaje

Erdoganpobijedio

Nakon Erdoganove pobjede na izborima

u nedjeljumijenja se politička scena

Priredila:

Jovana ĐURIŠIĆ

Visoka predstavnica EU o sastanku Vučića i Tačija

strankekoje sunaposljednjim

opštim izborima zajedno ili

samostalno osvojile najmanje

pet odsto glasova ili pojedinca

koji je uspio da prikupi potpis

najmanje stohiljada glasača.

Predsjednikćemoćidadonosi

predsjedničke uredbe o izvrš-

noj vlasti.

U slučajumobilizacije, pobu-

ne, pokušaja udara protiv do-

movine ili republike, širenja

nasilnih radnji, spolja ili unu-

tra, protiv zemlje i naroda,

predsjednik će moći da pro-

glasi vanredno stanje. Tako-

đe, predsjednik sam imenuje

jednog ili više svojih pomoć-

nika.

Prema postojećem Ustavu,

protivpredsjednikakoji nepo-

kazuje odgovornost prema

parlamentu, uz argument da je

počinjeno krivično dijelo, ve-

ćinskim glasanjem poslanika

Velike narodne skupštine Tur-

ske(VNST)ćesemoćidapred-

loži pokretanje postupka.

Turskaprelazi na

predsjednički sistem

Predsjedničke uredbe koje su

izdateuvanrednomstanjune-

će biti ograničene uredbama

koje seodnosena redovnosta-

nje u zemlji. Nacrt zakona o

budžetu predsjednik će pred-

lagati Velikoj narodnoj skup-

štini Turske (VNST).

VIJEĆE

Visoko sudsko i tužilačko vije-

će biće preimenovano u Sud-

sko i tužilačkovijeće i imaće 13

članova, dva ureda, od kojih će

dio birati predsjednik, a veći

dio će birati Velika narodna

skupština,dokćesavjetnikMi-

nistarstva pravde biti stalni

članvijeća.BrojčlanovaUstav-

nog suda će sa 17 biti smanjen

na 15.

Vojne sudije ćemoći da formi-

raju disciplinski, ali ne i vojne

sudove.

Inače, Erdogan je izabran za

predsjednika u avgustu 2014.

godinepošto jevišeoddeceni-

je proveo na funkciji premije-

ra. Ove izmjene će omogućiti

Erdoganu da postane lider

vladajuće Partije pravde i ra-

zvojaučijemosnivanjujeuče-

stvovao.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović uputio je Redžepu

Tajipu Erdoganu čestitku po-

vodompobjede na vanrednim

predsjedničkimizborima.

NaBjelašnici

dva stepena,

uSloveniji

snijeg

SARAJEVO, LJUBLJANA

Na Bjelašnici su juče ujutro izmje-

rena dva stepena, a ekstremno hladno je u Sloveniji - toliko da

je napadao snijeg. Na Kredarici je juče ujutro napadalo snijega

kao da je januar. Kredarica je planinski vrh u JulijskimAlpima u

Sloveniji i nalazi se na 2.541 metara nadmorske visine. Ljeto je

zvanično počelo, ali su temperature širomBalkana niže nego

inače u ovo doba godine.