Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 26. jun 2018.

CEDIS

Radovi u

16opština

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

BAR:

od 9 do 12 sati OŠ „Mek-

siko“, područje u okolini škole,

naselja Ronkula, Popovići i

Rena, kao i Garnizon Vojske

CG; od 11:30 do 12:30 sati

Ostros i Veliki Ostros, Arbneš,

Kovačevići, Martići, Runje,

Bobovište, Bljace, Matguš,

Koštanjica, Tejani, Gornje Bri-

ske, Livari, Besa, Gornji i Donji

Murići, Pinčići i Đuravci.

BERANE:

od 8 do 14:30

sati Trepča, Prisoja i Gornje

Luge.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15 sati

Kisjela voda, Potkrajci, Sutivan,

Njegnjevo, Strojtanica, Kukulje,

Orahovica, Kanje, Gubavac,

Bistrica, Pecarska, Metanjac i

Tustvo.

Cetinje: od 8 do 19 sati Lipovik,

Dujeva, Čukovići, Zaječina i

Dubova.

DANILOVGRAD:

od 9 do 11

sati Orašje, Velje Polje, Ćurilac,

Grlić, Sladojevo Kopito, Glavica,

Voštar, Zagreda, vodoizvorište

„Oraška jama“, kao i privatna

preduzeća Montenomaks, Ste-

fani 91, „Vuković“, Okov, Kasar-

na, Garmin, Ramini, „Jovović“ i

„Đurović“.

KOTOR:

od 9 do 11 sati Dobro-

ta (dio područja Dobrota B).

Kolašin: od 8 do 14 sati Lipov-

ska Bistrica, Plana, Blatina,

Migalovica, Donje i Gornje

Lipovo i Svrke.

MOJKOVAC:

od 10 do 13 sati

Gostilovina.

NIKŠIĆ:

od 9 do 14 sati: Pila-

tovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana

gora, Bratogošt, Pilana Bjelica,

Vrbica, Ubla i Crkvice; od 9 do

15 sati Brezovik i Dakovići.

Pljevlja: od 8 do 15 sati ulica

Prijepoljska i Đakovići.

PETNJICA:

od 9 do 14:30 sati

korisnici koji se napajaju sa

dalekovoda 10 kV „Petnjica“.

PLUŽINE:

od 9 do 15 sati Unač,

Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Lica, Pišče, Boričje, Seljkovac,

Borkovići, Dubljevići, Vrošnica

i Bezuje; od 9 do 12 sati Potrk,

Duba, Bajovo polje, Polje

Pejovića, Zaborje, Bukovac,

Miljkovac, Rudinice, Seljani i

Zakamen; od 12 do 14 sati: Gor-

nja Brezna, Podprisoje i Lug.

Rožaje: od 9 do 14:30 sati

selo Bralići.

ŠAVNIK:

od 8 do 18 sati nisko-

naponska mreža „Duži“,

Dubrovsko, Gornje polje i

Kutna njiva; od 10 do 15 sati

Petnjica.

TIVAT:

od 8 do 12 sati dio kori-

snika u naselju Opatovo.

ULCINJ:

od 9 do 13 sati Pinješ

2 u okolini Vojnih zgrada i

Pinješ 3; od 11:30 do 17 sati -

kompletno područje Vladimira

sa okolnim selima (od 13:30

do 17 sati povremeni prekidi u

napajanju električnom energi-

jom).

M. N.

Rožaje:

Rekordno rodili šumski plodovi, ruke trljaju i berači i otkupljivači

Otkup je počeo sredinommaja, što je gotovomjesec ranije nego prethodnih

godina. Dnevno se na ovompodručju otkupi nekoliko tona kvalitetne

pečurke, što će omogućiti svima koji su uključeni u ovaj posao da dobro

zarade - kaže direktor rme Sloga Feho Kalač

ROŽAJE

Vremenski uslovi

tokommaja i juna, kada je

bilodostakiše ali i sunčanih

dana, pogodovali surastu

šumskihplodova, pa jeuro-

žajskoj opštini upunomjeku

otkuppečurke.

Upitanjujeveomaunosanpo-

sao od kojeg značajnu korist

imaju firme koje se bave otku-

pom, ali i veliki broj građana

čije se porodice angažuju u

sakupljanjudarova prirode.

Prema riječima Feha Kalača,

direktora firme Sloga koja se

decenijama uspješno bavi ot-

kupom i preradom šumskih

plodova, godina je „krenula“

kao rijetko kada imožda će bi-

ti rekordna.

-Ovegodineotkuppečurke je

počeo sredinom maja, što je

gotovo mjesec ranije nego

prethodnih godina. Pečurka

jeizvrsnogkvaliteta,štojedo-

prinijelo da vrganj i lisičarku

- Gotovo cjelokupne količine pečurke u svježem stanju ovih

dana plasiramo na inostranom tržištu za poznatog kupca.

Moja irma praktično svaki dan izvozi po kamion svježe

pečurke za kupca sa kojim imamo dobru saradnju. Vrganj

izvozimo u Italiju, a lisičarku kupcima u Njemačkoj i veoma

smo zadovoljni cijenom koju postižemo na tim tržištima -

rekao je Kalač.

Svježepečurkeizvoze

uItalijuiNjemačku

Kalač: Premamo-

joj procjeni, tokom

sezone, rme koje

se bave otkupom

beračima isplate više

odmilion eura

plaćamo u otkupu do tri eura

za kilogram.Moja jeprocjena

da se dnevno na ovom po-

dručju otkupi i nekoliko tona

kvalitetne pečurke, što će

omogućitisvimakojisuuklju-

čeni uovaj posaodadobroza-

rade. Pored moje firme, po-

slomotkupa seozbiljnobave i

firme Interfud, Harkoprom,

kaoinekedruge-kazaojeKa-

lač.

Sloga raspolažezavidnimpre-

rađivačkim kapacitetima i

hladnjačama za skladištenje

darova prirode.

- Dio pečurke koji se ne proda

tokom sezone otkupa ide u

preradu i nakontogaseplasira

kupcima. Pored pečurke, tu je

i borovnica, kleka, šipurak,

divlja jagoda, daklesveonošto

je priroda dala a za čim tržište

pokazuje interesovanje - re-

kao je direktor Sloge.

Pored otkupljivača, znatnu

koristodsakupljanjapečurkei

drugih šumskih plodova ima-

ju i brojne rožajske porodice

kojima je to dobra prilika da

popune kućne budžete, da se

pripreme za zimu i da opreme

djecu za školu.

- Prema mojoj procjeni, tokom

sezone,firmekojesebaveotku-

pom beračima isplate više od

milion eura –kažeKalač.

F.KALIĆ

DOBRAGODINA:

Berači ćedobrozaraditi

Foto: RBTH.COM

Kilogram

vrganja i

lisičarke

do tri eura

Petnjica

Konkurs

zanagradu

,,4. avgust“

PETNJICA

Lokalnauprava

je raspisalakonkurs zapred-

laganjekandidata zadodjelu

opštinskenagrade ,,4. avgust

“ - saopšteno jena sajtuop-

štine.

Nagrada ,,4. avgust“ kao pose-

ban oblik javnog priznanja do-

djeljuje se svake godine, prav-

nim licima i pojedincima,

povodompraznika opštine - za

najbolje rezultate ostvarene u

tomperiodu, za postignute re-

zultate u dužem stvaralačkom

periodu, u svimoblastima rada

i stvaralaštva koji su od izuzet-

nog značaja.

Kandidatazaopštinskoprizna-

nje može predložiti građanin,

privredno društvo, ustanova,

nevladinsektor,političkaparti-

ja ili stranka i drugi subjekti sa

prebivalištemuPetnjici.Rokza

dostavljanje prijedloga je 15.

jul.

T. Č.

Kotor

Bokeljskamornarica

obilježava svoj dan

KOTOR

Ceremonija obilježavanja dana Bokeljske mornarice

počeće večeras u 20 sati formiranjemglavnog odreda na Pjaci

od kina. Programom je predviđeno da predsjednik opštine primi

državnu zastavu i preda ključeve ispred ulaza u Stari grad, nakon

čega zatim će odred obići grad… Tradicionalno kolo Bokeljska

mornarica zaigraće na Trgu od oružja.

T. Č.

KoloBokeljskemornarice

Tivat:

UMZ Krtoli nezadovoljni saradnjomsa opštinom

Strahujudaput neće

biti završendo 1. jula

TIVAT

Predstavnici MZ

Krtoli povukli su se iz raz-

govora i saradnje sa ruko-

vodstvomopštine u vezi sa

realizacijomprojekta na asfal-

tiranju puteva na području te

MZ u dužini od 5,2 kilometra.

Kako su naveli u saopštenju,

to su učinili zbog nekorektno-

sti opštine.

- Obećali su da će sve biti

gotovo 1. jula, koji skoro da

je pokucao na vrata a mi još

nemamo put. Građani mjese-

cima trpe posljedice, turisti

namne dolaze ili nas napu-

štaju, lomimo kola, živimo u

prašini, a da pređeno 14,15

kilometara do Tivta često

nam treba više od dva sata

zbog radova i gužvi. Čaša nije

došla do granice prelivanja,

već se prelila, jer nam je ugro-

žena elementarna egzisten-

cija i zdravlje - navodi se u

saopštenju MZ.

Čelnicima opštine iz MZ Krtoli

poručili su da bez njihovog

posredovanja razgovaraju

sa Krtoljanima i direktno im

objasne zašto ne drže data

obećanja.

Do sada je završen dio sao-

braćajnice u dužini od 2.540

metara od Gošića do skretanja

za kompleks „Plavi horizont“,

a na potezu od skretanja za

„Plavi horizont“ prema reze-

orvaru Luštica asfaltirana

je traka širine 1,2 metra. Na

nekimdjelovima puta do

postojećeg asfalta urađen je

samo habajući sloj, ali njihovo

asfaltiranje i spajanje sa posto-

jećimulicama nije završeno,

a nije završeno ni asfaltiranje

dijela puta od 2,2 kilometra od

kružnog toka do Solila.

S. K.

ZAVRŠENOSAMO

POLAPOSLA:

Detalj

saputakrozKrtole