Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 26. jun 2018.

Nikšić:

UBNOR i antifašisti obilježili 75 godina

od stradanja rodoljuba na KapinomPolju

Dali suživoteza

crnogorskuslobodu

NIKŠIĆ -

UdruženjeUB-

NOR-a i antifašistaNikšića

juče je, kod spomenikana

KapinomPolju, organizova-

lokomemoracijupovodom

pogibije 25boracaNOR-a,

koje su fašisti strijeljali prije

75godina.

Prisutne su pozdravili pred-

sjednikUBNOR-a i antifašista

Slobodan Mirjačić i Vojo Ko-

vačević.

–KaočlanuPredsjedništvači-

ni mi čast što sam dobio prili-

kuda,uzzahvalnost,evociram

uspomenenaborcekoji sune-

dalekood spomenika strijelja-

ni u Drugom svjetskom ratu,

kao i još njihovih 155 drugova,

istog dana, u Andrijevici, Be-

ranama, Podgorici, Baru, Da-

nilovgradu, Podgorici i Ceti-

nju–kazao jeKovačević.

Okupator je, podsjetio je on,

togkobnog25. juna1943. godi-

ne izvršiomasovnerepresalije

nadborcima i rodoljubimako-

je je držao u logorima, u znak

odmazdezaneuspjehe i velike

gubitke koje je pretrpio u če-

tvrtoj ipetoj ofanzivi, posebno

ubitkamanaNeretvi,Javorku,

Bioču, Sutjesci i drugimmje-

stima.

– Pod ovom humkom leži 25

rodoljuba koje je italijanski

okupator, poslije dvogodiš-

njeg mučenja po logorima i

zatvorima strijeljao prije 75

godina.Ovdjejesahranjeno25

boraca iz svih krajeva Crne

Gore, raznih dobi, različitih

zanimanja, ali zbratimljenih

jednim idealom, idealom slo-

bode i borbe protiv okupatora

i domaćih izdajnika. Ispod

ovog spomenika (rad arhitek-

te Slobodana Vukajlovića), či-

jih pet stubova sjedinjenih u

baklji slobode predstavlja pet

stubova na koje su prilikom

strijeljanja vezivane grupe od

po pet logoraša, počivaju kosti

naših sugrađana: Mila, Jova i

Blaža Cicovića, Boška Karovi-

ća, Đorđija Damjanovića, Bo-

židaraDubljevićaiVasaMiću-

novića; zatim iz Podgorice:

Dimitrija Dragovića, Todora

Đurovića,VukadinaĐurovića,

Nova Ivanovića i BlažaMugo-

še; iz Danilovgrada: Marka i

Đorđija Grgurovića i Radova-

na Jovanovića; iz Berana Voji-

slavaBojovića iVladislavaGu-

berinića; iz Andrijevice:

MilićaČukićaiNikoleLabovi-

ća; iz Cetinja: Sava Filipovića i

Luke Lazarevića; iz Bijelog

Polja: Marka Matijaševića i

Miladina Novovića; iz Bara

Luke Markovića i iz Sjenice

Milorada Jovanovića – kazao

jeVojoKovačević.

On je dodao da je istog dana

strijeljano još 19 interniraca iz

nikšićkeopštine i to:uBerana-

ma Mujo Asović i njegov ma-

loljetnisinAlit,četiribratstve-

nika Bajovića, Blagoje, Blažo,

Dušan i Miladin, Gavro Bale-

tić, Danilo Banićević, Tomo

Bulajić i Mirko Burić; na Ceti-

nju Cvjetko Stanišić, Huso

Bračković, Tvrtko Bijelić, Di-

mitrije Roganović, Vićentije

Popović iMarkoAbramović; u

Baru Novak Todorović; u An-

drijevici Radomir Stojanović i

uDanilovgraduMarinkoVuji-

nović.

Vojo Kovačević je kazao da je

NOB bila u pravom smislu te

riječi opštenarodna borba ko-

joj se pridružilo sve što je po-

šteno mislilo i osjećalo, bez

obziranaplemensko, vjersko i

nacionalno opredjeljenje.

– UNOR-u zajedno sa vođe-

njemborbe za slobodu vođe-

najeborbazanacionalnurav-

nopravnost koja nam je bila

oduzeta sramotnim odluka-

maPodgoričkeskupštine.Pa

-

ralelno sa borbom vođena je

borba za obnavljanje i stvara-

nje državnosti, ravnopravno-

sti i jednakosti svih republika

avnojevske Jugoslavije. U

NOR-u su, 13. jula 1944. godi-

neuKolašinuudareni temelji

crnogorskedržavnosti,vratili

smo svoje ime i naciju i odlu-

čili dauđemouzejednicukao

ravnopravna federalna jedi-

nica u sastavu nove socijali-

stičke Jugoslavije. I na kraju,

na majskom referendumu

povratili smo samostalnost i

državnost iprviputbezproli-

vanja krvi u svojoj hiljadugo-

dišnjoj istoriji. Današnje ge-

neracije građana su pokazale

da su dostojne i da žrtve, koje

je Crna Gora vjekovima pri-

nosilanaoltar slobode, nijesu

bile uzaludne - istakao je Ko-

vačević.

Ra. P.

25

rodoljuba je italijanski oku-

pator, poslije dvogodišnjeg

mučenja po logorima i

zatvorima, strijeljao prije

75 godina

Pod ovomhumkom leže rodoljubi. Bili

su iz svih krajeva Crne Gore, raznih dobi,

različitih zanimanja, ali zbratimljeni idealom

slobode i borbe protiv okupatora i domaćih

izdajnika – kazao je Vojo Kovačević

PONOSDRŽAVE:

JučenaKapinomPolju

CETINJE:

Simović, Kašćelan i Kalač o realizaciji kapitalnih projekata

Nećebiti zastojau

izgradnji stadiona

CETINJE–

Prijestonica je

velikogradilište, adinamika

i kvalitet realizacijekapital-

nihprojekatabićepodpo-

sebnompažnjomVlade -

ocijenio jepotpredsjednik

VladeMilutinSimović, na-

konobilaska radovana iz-

gradnji fudbalskog stadiona,

trga i pijacenaNjegušima,

kao i radovana izgradnji

moderne regionalne saobra-

ćajniceodCetinjadoNjegu-

ša i odKrscaprema Ivano-

vimKoritima.

On je kazao da su projekti koji

se iz kapitalnog budžeta real-

izujunapodručjuCetinjapret-

postavka za ubrzan privredni

razvoj prijestonice te da se

moraju realizovati kvalitetno i

u skladu sa rokovima, kako bi

što prije bili vidljivi efekti po

razvoj lokalne ekonomije, st-

vorile se pretpostavke za otva-

ranjenovihradnihmjestaibol-

ji kvalitet života građana

prijestonice.

Simović je važne infrastruk-

turne projekte obišao zajedno

Izgradnja fudbalskog stadiona, trga i pijace na Njegušima,

te saobraćajnica od Cetinja do Njeguša i od Krsca prema

IvanovimKoritima, pretpostavka su za ubrzan privredni

razvoj prijestonice. Ti projekti moraju se realizovati

kvalitetno i u skladu sa rokovima – kazao jeMilutin Simović

Simović, Kašćelan i Kalač zadovoljni su dinamikom izgrad-

nje regionalne saobraćajnice od Cetinja prema Njegušima,

posebno dinamikom radova započetih na putu od Krstca

do Ivanovih Korita. Prema riječima direktora Direkcije za

saobraćaj Sava Parače, u put Cetinje – Njeguši investirano je

9,5 miliona eura i biće završen do sredine jula ove godine. U

izgradnju puta od Krstca do Ivanovih Korita biće uloženo 3,5

miliona eura.

- Najveći dio posla na ovompravcu biće završen do kraja

godine. Zadovoljan sam kvalitetom izvedenih radova. Svi koji

budu koristili ovu saobraćajnicu, posebno turisti, kojih je na

Cetinju i Njegušima svakimdanom sve više, skratiće vrijeme

putovanja i imaće bezbjedno i ugodno putovanje - kazao je

Parača.

PutodCetinjadoNjeguša

završićesredinomjula

sa direktorima Direkcije za

saobraćaj iDirekcije javnihra-

dova, Savom Paračom i Al-

merom Kalačem, kao i gra-

donačelnikom prijestonice

AleksandromKašćelanom.

IZVOĐAČI

PotpredsjednikVlade jekazao

da,iakojeupočetkubilozasto-

ja u radovima na izgradnji sta-

diona, ovih dana situacija je

drugačija. On je pozvao iz-

vođača radova da bude odgov-

oran i da radove završi u skla-

du sa urađenom projektnom

dokumentacijom.

- S pažnjom ćemo pratiti real-

izaciju ovog projekta i adek-

vatno reagovati - poručio je

Simović.

Izgradnja fudbalskog stadiona

započeta je sredinom novem-

bra, skoro šest decenija nakon

što je izgrađen dosadašnji sta-

dionnaObilićapoljani,arokza

završetak te skoro 9.000.000

eura vrijedne investicije je tri

godine. Izvođač radova je fir-

maErlang.

Gradonačelnik Cetinja Alek-

sandar Kašćelan istakao je da

ćerealizacijaprojekata izkap-

italnog budžeta ići u skladu sa

dinamikom koja je u interesu

građana prijestonice.

- Izgradnja gradskog stadiona

jeprioritetanprojekat,ikaošto

smo mi spremni da ispunimo

naše obaveze, isto očekujemo i

od izvođača radova. Pored ra-

dova koji su odmakli na is-

točnoj tribini, uvjerili smo se

da suu tokuradovi na raščišća-

vanju terenana zapadnoj tribi-

ni - kazao jeKašćelan.

TRG, PIJACA

I prilikom obilaska radova na

izgradnji trga i pijace na

Njegušima, projekta koji je

započet prošle godine, a koji je

jošupočetnojfazi,urazgovoru

saizvođačeminadzornimorg-

anima istakuta jepotrebada se

gradnja ubrza, kako bi se što

prije doprinijelo valorizaciji

turističkih, poljoprivrednih i

drugih potencijala Njeguša.

Izgradnja trga i pijace na

Njegušima jepočelauseptem-

bru 2017. godine. Vrijednost

investicijejepolamilionaeura.

Prilikompolaganjakamenate-

meljca bilo je najavljeno da će

radovi trajati 90dana. Izvođač

je firma „Tošković“.

Prema riječima direktora Di-

rekcije javnih radova Almera

Kalača, evidentno je da dio

poslovakojisesprovodepreko

Direkcije javnih radova ne ide

planiranomdinamikom.

-Direkcijaće iskoristiti sveza-

konske mehanizme prema iz-

vođačima radova, kakobi kap-

italni projekti koji se realizuju

u Crnoj Gori bili završeni na

vrijeme ili seeventualnakašn-

jenja svela na minimum - ka-

zao jeKalač.

J.ĐUKANOVIĆ

Mojkovac:

SOusvojila izvještaj o radu Komunalnog preduzeća

,,Gradac“ poslujepozitivno

MOJKOVAC–

Odbornici su

na jučerašnjoj sjednici usvo-

jili izvještaj o raduuprošloj i

planrada zaovugodinuKo-

munalnogpreduzeća „Gra-

dac“. Na rad i planovekomu-

nalacaprigovorenije imala

ni opozicija.

IvanAšanin(Ura)predložio je

da se postave kamere na mje-

stima gdje se formiraju divlje

deponije otpada, kako bi se

krivci pronašli i kaznili.

Direktor Komunalnog predu-

zeća, Predrag Smolović, rekao

je, odgovarajući napitanjaMa-

rinka Medojevića (DF), da će

mjesečna naknada na skupšti-

niimenovanomnovomodboru

direktora, sa Predragom Aša-

ninomnačelu, biti

143eura.On

je kazao da komunalno predu-

zeće, koje je do prije nekoliko

Odbornici su imenovali

žiri za dodjelu opštinske

nagrade, na čijem čelu će

biti Radovan Jovanović.

Izmijenjena je i dopunjena

odluka o opštinskoj nagra-

di, čime je ukinuto pravo

članovima žirija da daju

prijedloge za nagradu.

Žirinemože

dapredlaže

kandidate

zanagradu

godina poslovalo sa velikim

gubicima a sada je u plusu, du-

guje za poreze i doprinose 1,5

milionaeuraidaihurednovra-

ća, kroz reprogramduga.

Odbornici su, praktično bez

diskusije, većinom glasova

usvojili još deset tačaka dnev-

nogreda.Naskupštini jeusvo-

jen izvještaj o realizaciji Akci-

onog plana za 2017. godinu

Strateškog plana razvoja op-

štineMojkovac 2012-2019. go-

dine. Prošla su i dvaprijedloga

odluka o kupovini manjih po-

vršina privatnog zemljišta u

Podbišću, preko kojih prelazi

asfaltni put. Usvojena je bez

diskusije i odlukaonaknadi za

komunalno opremanje građe-

vinskog zemljišta. Skupština

jeusvojila i zaključakoutvrđi-

vanjunacrtanovogstatutaop-

štine.

R. Ć.

USVOJENNACRTSTATUTAOPŠTINE:

Jučeumojkovačkomparlamentu

IZVOĐAČIDAPOŠTUJUROKOVE:

JučenaCetinju