Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 26. jun 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

– Predstavnici Udruženja boraca i antifašista

Danilovgrada juče su obilježili 75 godina od strijeljanja 20 boraca

ovoga kraja koji su bili zatočenici barskog koncentracionog logo-

ra od septembra 1942. do kraja oktobra 1943. godine.

Timpovodompoložen je vijenac na spomen-kosturnicu umjestu

Šarena ploča na obali rijeke Gračanice.

Sekretar danilovgradskog UBNOR-a Drago Knežević kazao je da

strahote Drugog svjetskog rata ne smijemo zaboraviti.

- Na ovaj način boračka organizacija realizuje plan i programna

očuvanju tradicija NOR-a i sadašnjim i generacijama koje dolaze

ostavlja u amanet da čuvaju uspomene na hrabre rodoljube koji

su ginuli za srećniju budućnost svoje domovine - rekao je Kneže-

vić.

B. K.

HERCEGNOVI

–Uprvom

upisnomrokuuSrednjoj

mješovitoj školi ,,IvanGo-

ranKovačić“popunjena su

svamjesta zaobrazovne

profile turistički, ekonom-

ski i fizioterapeutski tehni-

čar, dizajner enterijera, aod

škola trećeg stepena zaku-

vara. Ukupno seprijavilo

247 svršenihosnovaca.

U gimnaziji još ima

mjesta jer su sepri-

javila 62 učenika,

a predviđen je

prijem 84. Mje-

sta ima za obra-

zovni program

gastronom (IV

stepen) gdje je

upisano 17 učeni-

ka i prodavac (III

stepen) gdje je samo

sedam đaka, dok niko

nije iskazao interesovanje

za zanimanje konobar.

Za učenike koji su upisali za-

nimanja kuvar, konobar i pro-

davac, i njihove roditelje, ško-

la će organizovati poseban

roditeljski sastanak.

- Prezentovaćemo im pome-

nute obrazovne profile, sti-

pendije koje nudi Ministar-

stvo prosvjete za deficitarna

zanimanja, kao i dualni oblik

obrazovanja koji nastavljamo

i u narednoj školskoj godini, a

potpisalismosporazumeosa-

radnji i sa novomgrupompo-

slodavaca - najavio jedirektor

školeMomirDragićević.

Ministarstvo prosvjete plani-

ralo je konkursom po pet sti-

pendija za zanimanja kuvar i

konobar za učenike SMŠ

,,IvanGoranKovačić“.

Ž.KONTIĆ

BAR

-Crnogorski spasilački

timovi juče suuakvatoriju-

mubarske luke, podokri-

ljemcentralne interresorne

vježbe ,,Jadran2018“poka-

zali da, ukaže li sepotreba,

moguuspješnodejstvovati i

sakopna i samora i izvazdu-

ha i upodmorju. Vježba je

trebalodapokaže spre-

mnost i kapacitetenadlež-

nih službi uobezbjeđenju si-

gurnosti plovila i ljudi na

moru, kao i sprečavanjueko-

loških i drugih incidenata.

Bila je topobrojuučesnikana-

jobimnija, a po kompleksnosti

scenarija do sada najsloženija

spasilačka vježba na primorju,

organizovana pod vođstvom

Uprave pomorske sigurnosti

(UPS) tokom koje su crnogor-

ski spasilački timovi bespre-

kidnodejstvovali 90minuta.

Vježbu je otpočela intervenci-

ja na brdu Volujica, gdje je po

scenariju izbio veliki požar u

blizini naftnih instalacija. Va-

trogasci sa kopna nijesumogli

izaći na kraj sa plamenom, pa

je u akciju uvedena avio-he-

likopterska jedinica MUP-a

čiji su ,,dromaderi“ u dva nale-

ta vodenim bombama gasili

požar. Naredna sekvenca je

obuhvatila spasavanje pilota

helikopterakojijeposcenariju

pao u more van lučkog akva-

torijuma, pri čemu je demon-

strirana brzina spasilačkih gli-

sera i brodova. Spasioci su

potomsakopna i samoragasili

požar na tankeru, požar u

mašinskompogonu patrolnog

broda, ronioci su spašavali čla-

na posade koji je pao umore, a

specijalizovani timovi pluta-

jućombranomsprečavalidase

izlivena nafta raširi po lučkom

akvatorijumu...

U ovoj velikoj vježbi nastupilo

je19plovila, tri vazduhoplova i

preko 200 čalanova različitih

timova UPS, MUP-a, Mor-

narice VCG, Regionalnog cen-

tra za podvodno razminiranje,

Službi zaštite iz Bara i Kotora,

ADLukaBar,ADPortofAdria,

ADMarina, CETI, preduzeća

Hemosan i Ocean Montene-

gro, Lučke kapetanije Bar, Of

šor Montenegro, Zavoda za

hitnu medicinsku pomoć, Ju-

gopetrola,PortofMontenegra,

Upravepolicije,Direktorataza

vanredne situacije, Regional-

nog centra granične policije

,,Jug“ i niz drugih privatnih i

državnih firmi i kompanija

(ukupno 20) koje imaju udjela

uobezbjeđenju sigurnosti.

Njihove aktivnosti sa palube

školskog broda „Jadran“

pratile su brojne zvanice,

međukojima i diplomate Itali-

je, VelikeBritanije iNjemačke.

Ministar pomorstva i sao-

braćaja Osman Nurković ka-

zao je kako je vježba pokazala

koliko je važno objediniti

kapacitete kojima raspložemo

u svim segmentima, jer nijed-

noministarstvo niti institucija

nijesuumogućnostidasamos-

talno organizuju ovakvu vjež-

bu.

Ministar je posebno istakao

ulogu Uprave pomorske sig-

urnosti u pripremi i realizaciji

vježbe.

Komandant Mornarice VCG,

kapetan fregate Vesko Toma-

nović kazao je da vježba spada

u treću misiju MVCG, ali da

nije ništamanje važna od prve

dvije.OnjeukazaodajeMVCG

prvi put sprovela takav tip

vježbe ,,u kojoj učestvuje 20

institucija privatnog i držav-

nog sektora pod komandom

UPS“.

Direktor UPS Safet Kočan je

naglasioda jeprikazana široka

lepeza dejstava u zaštiti imov-

ine, životne sredine i ljudskih

života, i izrazio nadu da će već

naredne godine vježba preras-

ti u međunarodnu, uz učešće

ekipa iz susjednih zemalja. On

je dodao da UPS u svom odre-

duza traganje i spasavanje ima

četiri broda, koji su u samo

posljednjih mjesec dana na

moru spasili 25 osoba.

Direktor Direktorijata za

vanredne situacije MUP-a

Mirsad Mulić rekao je da je

vježba uspješno organizovana

i sprovedena, te da sve što je u

Baru demonstrirano ,,uliva

povjerenje“. Vršilac dužnosti

direktora Uprave policije Ves-

ko Damjanović ocijenio je da

je ,,svaka vježba dobra da se

ljudstvo i obuči i provjeri“.

V.K.V.

Danilovgrad:

Vijenci na spomenik kod Gračanice

Uslavu20rodoljuba

DASENEZABORAVI:

JučeuDanilovgradu

BUDVA:

Opština nansira rad civilnog sektora

Za NVO 70.000 eura

HercegNovi:

Završen prvi upisni rok u srednje škole, ostalo je slobodnihmjesta

Niti jedanučenik

nećeukonobare

Ispodcrtezboguspjeha22đaka

PoštujućinovapravilaMinistarstvaprosvjetepo

kojemučenik samanje od 45 bodova nemože

upisatičetvorogodišnjustručnuškolu,odnosno

gimnaziju samanje od 58, ,,ispod crte“ se našlo

22učenika. Direktor škole ,,IvanGoranKovačić“

Momir Dragićević objašnjava da učenici koji ni-

jesuuspjelidaupišuželjenismjermorajupromi-

jeniti obrazovni program.

- Njih 22 nije upisalo željeni obrazovni program.

Onisudanasmoglidapodignudokumentailise

dodatnoprijavezaneki odsmjerovautrogodiš-

njimškolama gdje imamjesta. Već je formirana

određena grupa za konobara. Promjenu obra-

zovnog programa učenici mogu obaviti sve do

potvrde upisa koja je planirana u četvrtak od 8

do12sati - kazao jeDragićević.

Popunjena

su svamjesta za

obrazovne pro le

turistički, ekonomski i

zioterapeutski tehničar,

dizajner enterijera, a od škola

trećeg stepena za kuvara. U

gimnaziju žele

62 đaka, a predviđen

je upis 84

BIĆEDRUGOGUPISNOGROKA:

SMŠ ,,IvanGoranKovačić“

Bar:

Uspješno izvedena najsloženija vježba ,,Jadran 2018“, učestvovalo 200 spasilaca

Spremni zadejstvo

sakopna,mora, iz

vazduha i upodmorju

ZADOVOLJNIREZULTATIMA:

JučeuBaru

ZAJEDNOPROTIVNEVOLJA:

Jučeuakvatorijumubarske luke

BUDVA

- Lokalna uprava je raspisala konkurs za raspodjelu

sredstava nevladinimorganizacijama za ovu godinu u iznosu od

70.000 eura.

Kako je objavljeno na sajtu opštine, novac je namijenjen za projekte

koji a irmišu i transformišu organe lokalne uprave i službe u savre-

mene centre pružanja usluga građanima, doprinose obrazovanju

građana u oblasti njihovog učešća u procesu učestvovanja u radu

organa opštine i u oblasti demokratizacije društva.

Zatim, slijedi projhekti čiji je cilj očuvanje i unapređenje životne

sredine, pomoć pri rješavanju problema u oblasti socijalne, dječije

zaštite i brige o djeci i mladima...

Opština će podržati i projekte čijom će se realizacijomunaprijediti

borba protiv bolesti zavisnosti, poboljšati kvalitet života građana,

promovisati ljudska i manjinska prava, rodna ravnopravnost, zdrav

stil života i podsticaj nataliteta.

Konkurs je otvoren do. 22 jula.

M. N.