Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Društvo/Hronika

Utorak, 26. jun 2018.

Pucnjava uMinistarstvu odbrane, uhapšen EminHusović

Potpukovnikosumnjičenz

PODGORICA

Potpukov-

nik Vojske Crne Gore Emin

Husović uhapšen je juče

nakon što je u službenim

prostorijama Ministarstva

odbrane potegao pištolj i

zapucao.

U incidentu nije bilo povrije-

đenih, niti je pričinjena mate-

rijalna šteta.

Kako Pobjeda saznaje, Huso-

vić je potegao pištolj, koji nije

službeni a, incidentu je pret-

hodila svađa oko posla - nje-

govog radnog angažmana i

premještaja.

On se krivičnomprijavom

tereti za ubistvo u pokuša-

Razmatrana optužnica protiv osumnjičenih za ubist

PODGORICA

Tužilac Zo-

ran Vučinić kazao je juče u

Višem sudu da je svim doka-

zimautvrđenodasudržavlja-

nin BiH Nermin Šišić (27) i

Jelena Jovović (34) ubili pe-

tomjesečnubebuP. J.

Vučinić je to saopštiona roči-

štu na kojem je razmatrana

optužnicaprotivŠišićakoji se

tereti za teško ubistvo, dok je

Jovović optužena za teško

ubistvou saizvršilaštvu.

Advokatiodbrane,BojanaJo-

vićević i Miomir Joksimović

nijesu imali primjedbi na op-

tužnicu, dodajući da će se o

dokazima izjasniti na glav-

Za tužioca

nesporna

krivicaŠišića

i Jovović

Pretresen stan na Cetinju, pronađen pištolj

BAR:

Priveden srpski državljanin zbog više krivičnih djela

Uhapšen

saradnik

kavačkog

klana

Osumnjičeni skočiosadrugog

spratadabi izbjegaohapšenje

BAR

Policija je jučepronaš-

lapištolj imuniciju, većuko-

ličinupredmeta i garderobe

zakoje se sumnjadapotiču

izkrivičnogdjela i uhapsila

državljaninaSrbijeS. C. (28).

Kako je saopšteno iz policije,

došli sudo saznanjada seu jed-

nom iznajmljenom stanu u Ba-

rukrijuosobezakojesesumnja

da su izvršioci krivičnihdjela.

- Dolaskom na tu lokaciju za-

tečena je jedna osoba koja

se zaključala u stan. Kako bi

izbjegao hapšenje osumnjiče-

ni je skočio sa drugog sprata

stambene zgrade, sa visine od

preko 10 metara, i pobjegao -

navodi se u saopštenju.

U akciji hapšenje učestvovali

su i službenici Interventne je-

dinice, koji su zajedno sa služ-

benicima CB Bar brzom i efi-

kasnom akcijomuhapsili S. C.

pola sata nakon bjekstva, u

naseljuŠušanj.

-Onjepolicajcimadaonauvid

ličnu kartu koja je bila na ime

druge osobe, a utvrđeno je da

je pravi identitet osumnjiče-

nog S. C. (28) iz Srbije. Potom

je policija ponaredbi sudije za

istraguOsnovnogsudauBaru,

pretresala stan i pronašla pi-

štolj CZM57 kalibra 7,62mili-

metara sa okviromu kojem se

nalazilo sedam metaka istog

kalibra, kao i veću količinu

predmeta i garderobe za koje

se sumnja da potiču iz krivč-

nih djela počinjenih na štetu

butika Beneton i radnje Teh-

nosti –dodali su iz policije.

O događaju je obaviješten tu-

žilac u Osnovnom državnom

tužilaštvuuBarukojemćejeS.

C. biti priveden.

M. L.

CETINJE

Bezbjednosno

interesantnaosoba, B. S. koji

jeprema evidenciji policije

blizak ,,kavačkom“ klanu,

uhapšen jenaCetinju, jer je

pretresomstanakoji iznaj-

mljujepronađenpištolj i

municija.

Onsekrivičnomprijavomtere-

ti za nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

U stanu sa B. S. bili su F. K. i R.

M. koji sutakođeoznačeni kao

bezbjednosno interesantne

osobe.

- Po naredbi sudije za istragu

Osnovnog suda na Cetinju,

pretresen je stan koji je u vla-

sništvu V. N. sa Cetinja u Ulici

4. jula, a koji koriste bezbjed-

nosno interesantne osobe B.

S., F.K. i R.M, a za koje se sum-

nja da su bliske „kavačkom

klanu“.Prilikompretresapro-

nađen je pištolj „vzor 50“ kali-

bra 7,65 milimetara sa sedam

metaka u okviru, pvc pakova-

nje sa tri komada pištoljske

municije, mobilni telefon, sim

kartica,fotografijeigarderoba

- saopštili su iz policije.

Svi oduzeti predmeti i stvari

biće vještačeni da bi se even-

tualno utvrdilo da li su kori-

šćeni u nekom ranije počinje-

nomkrivičnomdjelu.

Odogađaju jeobaviještentuži-

lac kojem će osumnjičeni biti

privedenna saslušanje.

M. L.

Sa jednogod

ranijihpretresa

Udruženje babica negiralo optužbe Visokemedicinske škole

Zatečeni netačnimoptužbama

studenata - ENSA. Ni u kojem

kontekstu nije bilo pomena o

premještanju škole u Pljevlja,

Kotor ili Podgoricu – naveli su,

izmeđuostalog, u reagovanju.

Istakli su da su njihove aktiv-

nosti usmjerene na unapređe-

nje struke i zdravstvene njege

kako bi profesija medicinske

sestra mogla da odgovori iza-

zovima sa kojima se suočava.

DioprofesoraisaradnikaViso-

kemedicinske škole uBerana-

ma,kaoidiostudenata,upetak

su u saopštenju optužili ovo

udruženje da je ponovo aktue-

lizovalo priču o preseljenju

ove škole u Podgoricu, tvrdeći

da je uključen i menadžment

Medicinskog fakulteta na čelu

sa dekanomprof. dr Goranom

Nikolićem.

Te tvrdnjeupetak jeu izjavi za

Pobjedu demantovao Nikolić

ističući da ne zna na osnovu

čega su oni izveli takve za-

ključke.

- Upis će se obavljati kao i

prošle godine, bez ikakvih

promjena. Ja, zaistaneznamo

čemu se radi – rekao je Niko-

lić.

Sl.R.

Visokamedicinska

školauBeranama

PODGORICA

Crnogorski

pokret podnio je jučeVišem

državnomtužilaštvuuPod-

gorici pritužbuna rješenje

Osnovnogdržavnog tužilaš-

tvaUlcinj, od 18. juna, kojim

jeodbačenakrivičnaprijava

oveorganizacijeprotivSrp-

skepravoslavne crkve, paro-

hijeulcinjske, zbogdevasta-

cijememorijalnog

kompleksaCrkveSvetogNi-

kolajanaMeterizimauUlci-

nju.

Crnogorski pokret podnio je

30. aprila 2018. godine krivič-

nu prijavu protiv SPC zbog

krivičnog djela iz čl. 9 stav 1 i

čl. 13 stav 4 Zakona o zaštiti

kulturnih dobara Crne Gore

zbog protivzakonite građe-

vinske intervencije na zako-

nom zaštićenommemorijal-

nom kompleksu, u čijem se

zahvatu nalazi Crkva Svetoga

Nikolaja smaslinjakom.

Oni podsjećaju da je crkva sa-

građena 1880. godine u čast

oslobođenja Ulcinja od turske

okupacije. Taj kompleks, da-

kle, zahvata crkvu sa dvori-

štemukome jeposađenmasli-

njak. U njemu je zasađen

istovjetan broj maslina broju

poginulih Crnogoraca, prili-

kom oslobađanja grada, u ja-

nuaru 1878. godine.

-Maslinjakudvorištu je pośe-

čen, i na njegovo mjesto, pre-

ma izjavi protojereja ulcinj-

skoga Siniše Smiljića, gradi se

svetosavska dvorana. Iako je

Zakonom o zaštiti kulturnih

RadilišteuUlcinju (arhivski snimak)

dobara, članom9 stav 1 zabra-

njeno vršenje bilo kakve rad-

njekojananosištetukulturno-

me dobru, koje je članom 13

stav4definisanokaomemori-

jalni ili drugi spomen objekat

–navode izCP.

Ističu kako SPC ne devastira

prvi put crnogorsku kulturnu

baštinu,većdatoradi„ukonti-

nuitetu, s krajnje zadnjim na-

mjerama, promjene identiteta

prostora i brisanja tragova cr-

nogorske prošlosti“.

U rješenju ulcinjskog tužilaš-

tva kojim je odbijena krivična

prijava Crnogorskog pokreta

navedeno je da nema osnova-

nesumnjedasuprijavljenipo-

činili „prijavljeno, niti bilo ko-

je drugo krivično djelo za koje

se goni po službenoj dužno-

sti“.

Crnogorski pokret ranije je

Vrhovnom državnom tuži-

laštvupodnioikrivičnuprija-

vu protiv NN osoba u držav-

noj administraciji zbog

krivičnoga djela zloupotreba

povjerenja izčl. 249stavovi 1 i

3 i protivNNosoba, službeni-

ka u Upravi za nekretnine –

Područna jednica Ulcinj,

zbog krivičnog djela zloupo-

treba službenog položaja iz

člana 416 st. 3 u vezi st. 1 Kri-

vičnog zakonika, jer je Srp-

skoj pravoslavnoj crkvenoj

opštini Ulcinj - Mitropolije

crnogorsko-primorske kao

dijela Srpske pravoslavne cr-

kve dozvoljeno da gradi sve-

tosavskudvoranu.

- Uvidomu katastar nepokret-

nosti utvrdili smo da je pravo-

slavna crkva na Meterizima,

groblje, stambena zgrada, po-

moćna zgrada i poslovni pro-

stor povezan s njom, te crkva

na Bijeloj Gori s grobljem, dvi-

je pomoćne zgrade, sa zgra-

dom vjerske zajednice i ze-

mljišta površine 26.946

kvadratnih metara, suprotno

zakonskimodredbama, upisa-

ni na Srpsku pravoslavnu cr-

kvenu opštinu Ulcinj - Mitro-

polije crnogorsko-primorske.

Ova parohija se zahvaljujući

tomnezakonitomupisu pona-

šakaovlasnikoveimovineiako

onanikadanijebilasvojinaCe-

tinjskemitropolije, a jošmanje

Srpske pravoslavne crkve ili

njene filijale–naveli suu tužbi

izCrnogorskog pokreta.

Iz Vrhovnog tužilaštva do da-

nas nijesu odgovorili na tužbu

Crnogorskog pokreta.

K.K.

Žalba Crnogorskog pokreta

Vrhovnom tužilaštvu zbog

gradnje u Ulcinju

PODGORICA

Nacionalno

udruženjemedicinskih se-

stara i babicaCrneGore

(NUMBCG) negiralo je tvrd-

njedijelaprofesora, saradni-

ka i studenataVisokemedi-

cinske škole izBeranadaoni

stoje izaplana zapreseljenje

tevisokeobrazovneustano-

veuPodgoricu.

IzUdruženjakažuda su izne-

nađeni ,,neprimjerenim, ne-

tačnimi ničimizazvanimrea-

govanjem grupe profesora,

kolega i studenataVisokeme-

dicinske škole, te da je njiho-

vom profesionalnom i do-

brom namjerom u interesu

struke, uzvraćeno teškim op-

tužbama.

-Planiranaje25.poreduradio-

nica za vodeće medicinske se-

stre i babice o usklađivanju

profesije medicinske sestre u

Crnoj Gori sa zahtjevima Di-

rektive 55/2013. Tema koja je

izazov i zaEU. Jedanodpreda-

vača je savjetnik za sestrinstvo

priEU.Samosmoželjelidastu-

dentima pomognu pri uključi-

vanju u Evropsku asocijaciju

Spriječiti SPC

dadevastira

zaštićena

kulturnadobra