Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ekološka in-

spekcijaupoznata je sapa-

ljenjemstarihautomobil-

skihgumauromskom

naseljunedalekoodgradske

deponijeuPodgorici, ali do

sadanijeuspjela, samostal-

no ili u saradnji sadrugim

institucijama, dautičena

rješenjeovogekološkogpro-

blema zbogkojeg trpeneko-

likoprigradskihnaselja.

Pobjeda je o ovom problemu

pisala prije dvije sedmice,

ukazala na lokacije gdje se to-

kom noći odvija paljenje veli-

kih količina guma iz kojih se

izvlači žicakojupotomproda-

juu staro gvožđe...

Paljenje guma i kablova ne je-

njava, državanema rješenjeza

ovaj problem, ali ni stanovnici

nekoliko naselja koji trpe di-

rektno trovanje, gotovo sva-

kodnevno.

UzUrpacija

- Problem nelegalnog saku-

pljanja otpada najviše je izra-

žen na području naselja Ko-

nik, u Podgorici, u kojem je

veći broj uglavnom fizičkih li-

ca uzurpirao javnu površinu

za obavljanje ove djelatnosti.

Činjenica da je uzurpirana

javna površina i da se djelat-

nost obavlja na otvorenom

prostoru, predstavlja veliki

problem za adekvatno djelo-

vanje Ekološke inspekcije na

ovom prostoru, a naročito ka-

da je u pitanju utvrđivanje

identiteta vlasnika otpada i

preduzimanja drugih radnji –

rečeno je Pobjedi izUprave za

inspekcijske poslove.

Kako su naveli, u prethodnom

perioduEkološka inspekcija je,

u saradnji sa Komunalnom in-

spekcijomGlavnog grada Pod-

goricaiUpravompolicije,spro-

vodila zajedničke kontrole kod

nelegalnih sakupljača otpada

na prostoru naselja Konik u

Podgorici i protiv više lica, koja

su obavljala djelatnost saku-

pljanja otpada bez potrebnih

dozvola i zbog paljenja otpada,

podnosila zahtjeve za pokreta-

nje prekršajnog postupka.

Nijesu precizirali koliko je

osoba kažnjeno i kojimkazna-

ma zbog navedenihprekršaja.

Navode, međutim, da je pro-

blem što se paljenjem guma

najčešće bavemaloljetnici.

- Paljenja otpadnih guma i ka-

blovavećinomobavljajunepo-

znati maloljetni Romi, radi

prodaje žice, na lokaciji kam-

pa ili na lokaciji do koje je,

zbog nepristupačnosti, teško

doći,izmeđuKonikaiTuzi,ito

u popodnevnim ili večernjim

satima – konstatuju nemoćno

izUprave.

Ističudajeglavninedostataku

sistemu upravljanja otpadom

činjenica da u Crnoj Gori,

shodno Zakonu o upravljanju

otpadom, još nema privred-

nog subjekta koji ima koncesi-

ju za sakupljanje i/ili obradu

otpadnihguma.

-Pravnalicakojaimajudozvo-

luAgencijezazaštituprirode i

životnesredinezasakupljanje

otpadnih auto guma odbijaju

da ih preuzimaju zato što nije

riješeno pitanje njihovog tre-

tmana. Rješavanje ovog pro-

blema zahtijeva punu mobil-

nost svihorgana zaduženihza

planiranje, zaštitu prostora i

upravljanjeotpadom–navode

iz Ekološke inspekcije i najav-

ljuju da će pojačati inspekcij-

ski nadzor na spornoj lokaciji

zajednosaKomunalnompoli-

cijom i Komunalnom inspek-

cijomGlavnog grada Podgori-

ca.

VakUUm

Paljenje guma rezultat je či-

njenice da uCrnoj Gori ne po-

stoji adekvatna metoda lage-

rovanja ili prerade ove vrste

otpada. Tuprazninu, i činjeni-

cudagotovonikonepreuzima

staregume, „popunjavaju“ ile-

galni sakupljači koji, trujući i

sebe idruge, pokušavajuizove

vrsteotpadada izvukukoji eu-

ro, paleći gume i prodajući če-

ličnu žicu koja se koristi za

ojačanje pneumatika.

Kako je Pobjedi saopšteno iz

Agencije za zaštitu prirode i

životne sredine, oni nemaju

saznanje niti podatke da po-

stoji ijedanpogonza reciklažu

automobilskihguma.

-Ujedno,Agencijadosadanije

izdala nijednu dozvolu za na-

vedenu obradu. Podsjećamo

da se do sada niko nije zvanič-

no obratio Agenciji za izdava-

n j e dozvo l e za ob radu

automobilskih guma – saop-

šteno je iz te institucije Pobje-

di. Činjenica da postoji vaku-

um u normama i da u praksi

niko nema striktnu obavezu

da prikuplja i lageruje gume

rezultira situacijom na Koni-

ku, odnosno Vrelima Ribnič-

kim gdje se gume tretiraju na

najgorimogući način.

Prema nezvaničnim podaci-

ma, više od 210.000 automo-

bilskih i teretnih guma uveze

se godišnje uCrnuGoru.

Veliki uvoznici guma imaju

problem sa lagerovanjem jer

nikokodnas sene bavi tretira-

njem ove vrste otpada kao što

je to slučaj, na primjer, u su-

sjednojHrvatskoj.

Tamo je varaždinska firma

Gumiimpeks na ekološki pri-

hvatljiv način, kroz mehanič-

ku separaciju osnovnih sasto-

jaka koji čine automobilsku

gumu (guma, tekstil i čelik)

prave sirovine za više od stoti-

nu proizvoda koji se koriste u

industriji i građevinarstvu.

Za to vrijeme, zavisno od

smjeravjetra,nekolikopodgo-

ričkih naselja sa prvim mra-

kom guši se u otrovima koji

danonoćno dimomdospijeva-

judonjihovihdomova.

Na udaru dima su i Plantaže,

najvećiproizvođačvinaiujed-

nonajvećivinogradarskikom-

pleks u jednom komadu u

Evropi.

promjene

Kako nam je ranije saopšteno

iz Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma, ukonkretnom

slučaju postoje barijere koje

će nastojati da otklone zakon-

skim dopunama do kraja ove

godine, bez kojih jenemoguće

riješiti problem.

- Na osnovu Zakona o uprav-

ljanju otpadom, otpadne gu-

me, kao i otpadna vozila, ot-

padna ambalaža, otpad od

električne i elektronske opre-

me iotpadnebaterije i akumu-

latori, spadajuuposebnevrste

otpada koje se odnose na pro-

širenuodgovornostprozvođa-

ča i uvoznika. Proširena odgo-

vornost, između ostalog,

podrazumijeva da su prozvo-

đačiiuvoznicidužnidapreuz-

mu finansijsku odgovornost

za upravljanje ovom vrstom

otpada – kazali su Pobjedi iz

Ministarstva.

Precizira se da je Zakonom o

upravljanjuotpadompropisa-

na obaveza proizvođača i uvo-

znika da sami osnuju i obezbi-

jede funkcionisanje sistema

preuzimanja, sakupljanja i

obrade otpada ili da se uključe

u sistem kojim upravlja pri-

vredno društvo koje je upisa-

no u registar organizovanih

sistema preuzimanja, saku-

pljanja i obrade otpada.

Kako nema navedenih siste-

ma, odnosno ne postoje do-

voljno jasno propisane obave-

ze, ali i odgovornosti u

postojećem zakonskom okvi-

rumoraće semijenjati zakon.

-Ministarstvoodrživograzvo-

ja i turizma je prepoznajući,

između ostalog, i prethodno

navedene nedostatke u pri-

mjeni važećeg, planiralo za

kraj 2018. godine donošenje

novog zakona o upravljanju

otpadom i propisivanje odgo-

varajućihodredbiuciljuuspo-

stavljanja efikasnog sistema

upravljanja, između ostalih, i

otpadnim gumama – navode

izMinistarstva.

i. periĆ

Ne jenjava paljenje guma u Podgorici, institucije nemoćne

Trovanje senastavlja

Dim

Oblak od paljevine guma

širi se duž cijelog Konika i

VrelaRibničkih,adopireido

Starog aerodroma, Murto-

vine, KakarickeGore i Kara-

buškog Polja, zavisno od

vjetra i intenziteta ,,nalaga-

nja“. Naravno, ne preskače

ni Novo Selo, Omerbožovi-

će i rubnedjeloveDinoše.

Mještanisu,kakosmopisali,

o problemu obavještavali

komunalce, ekološku in-

spekciju, ali bezefekta.

Glavne lokacije koje noću

plamte, adanju tinjajunala-

ze se na potezu od gradske

deponijepremastaromvoj-

nom poligonu pored puta

za Dinošu, pa sve do vino-

gradaPlantaža i desneoba-

le Cijevne. Ujedno, ista se

aktivnost odvija u blizini

romskog izbjegličkog kam-

panaVrelimaRibničkim.

NIKOJOŠNIJETRAŽIODOZVOLUZAOBRADUGUMA:

Agencija zazaštituprirode i životne sredine

Unedostatku sistemskog rješenja i činjenice da još nema privrednog

subjekta koji ima koncesiju za sakupljanje i/ili obradu otpadnih guma,

,,obrada“ svakodnevno traje. U romskomnaselju na Vrelima Ribničkim

gume gore svaku noć kako bi tommetodom iz njih izvukli žicu i zaradili

koji euro. Po cijenu kontaminiranja nekoliko prigradskih naselja

RECIKLAŽANADOMAĆINAČIN:

Gomilegumačekajunalaganje

Dimkoji guši…

L.ĐOKIĆ

Zgarištegumaublizini vinogradaPlantaža