Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

-Ministarstvo

prosvjeteplaniradaotvori

područnaodjeljenjamuz-

ičkihškolauPlavu,Rožajama

iMojkovcu, najavio je juče

ministarDamirŠehović.

Šehović je rekao da će u Mo-

jkovcu područno odjeljenje

muzičkeškoleizKolašinabitiu

Osnovnoj školi ,,Aleksa Đilas

Bećo“.

On je kazao da će u Plavu pod-

ručnoodjeljenjemuzičkeškole

iz Berana biti uOsnovnoj školi

,,Hajro Šahmanović“, a da je u

Rožajama plan da područno

odjeljenjemuzičke škole iz Bi-

jelog Polja bude u Centru za

kulturu.

- Ovimće najveći dio sjevernih

opštinabitipokrivenmuzičkim

školama ili njihovim pod-

ručnim odjeljenjima. Minis-

tarstvo prosvjete obezbijediće

profesorski kadar, kao i dio po-

trebnemuzičkeopreme-kazao

jeŠehovićagencijiMina.

OnjenaveodaciljMinistarstva

nije samo unapređenje nastav-

nogprocesauosnovnimi sred-

njim školama, već i razvijanje

osjećaja za lijepo kod djece,

usmjeravanje ka umjetnosti i

kvalitetnim sadržajima kao

kreiranjudobrepublikekojaće

znati da prepozna kvalitetno

umjetničkodjelo.

- Zato insistiramo na širenju

područnihodjeljenjamuzičkih

škola.Nedavnosuotvorenadva

područna odjeljenja škole ,,Va-

sa Pavić“ u Golubovcima i u

Tuzima,čimemuzičkoobrazo-

vanje postaje sve dostupnije -

rekao jeŠehović.

Ministar je istakaoda jeodmah

nakon što su prošle godine ot-

vorena ta odjeljenja, u Tuzima

41 dijete položilo prijemni test,

dok je u Golubovcima upisano

29djece.

- Sve aktivnosti Ministarstva

prosvjete se rade sistemski,

planski i sa jasnimciljevima, pa

će javnost biti obaviještena i o

daljim planovima povodom

širenjamuzičkihškola-najavio

jeŠehović.

Dodao je da su na istom fonu i

projekti Ministarstva sa

Zetskimdomomu okviru koga

se u toku jednog polugodišta

besplatno šalje dvije hiljade

djece u Zetski dom, gdje se za

njih igrajupredstave i gdjemo-

gudarazgovarajusaglumcima,

ali i uNarodnimuzej.

- Naša politika je iskreno usm-

jerena da stvaramo osviještene

građane sa integritetom i

širokimpogledima, a nemlade

koji su zainteresovani za svijet

oko sebe samo onoliko koliko

misle da im može koristiti -

rekao jeŠehović.

On je najavio da Ministarstvo

planira nove projekte koji ima-

ju isti cilj - izvođenje djece iz

učionicaidirektnoupoznavan-

je saumjetnošću.

R.P.

PODGORICA

-Centar za

autizam, razvojne smetnje i

dječjupsihijatrijuodosniva-

nja jeposjetilo2.300djece, a

roditelji suuglavnomimali

prigovorena trajanje tre-

tmana, saopštila jedirekto-

rica teustanoveNađaŠeva-

ljević.

OnajenaveladauslugeCentra

koriste djeca sa raznovrsnim

smetnjama ranog razvoja i ad-

olescencije, štouključuje i psi-

hijatrijske i neurološke

poremećaje.

Ševaljević je agencijiMina ka-

zala da roditelji najčešće ima-

ju prigovore na trajanje indi-

vidualnih tretmana djece na

ranom uzrastu i da traže nji-

hovoprolongiranje.

- Nastojimo da prevaziđemo

taj problem raspoređivanjem

više tretmana u toku sedmice,

kao i praktikovanjem multi-

disciplinarnog pristupa sva-

komdjetetu, štopodrazumije-

va uključivanje tretmana

psihologa, logopeda, oligofre-

nologaisocijalnogradnika.Na

ovaj način se omogućava

obuhvatnija rana intervencija

- istakla je Ševaljević.

Kako je dodala, donacijom

Komisije za hartije od vrijed-

nosti, koja je usmjerena u

nabavku materijala za stimu-

laciju ranog razvoja, biće un-

aprijeđena postojeća rana in-

tervencija.

Ševaljević je objasnila da su

trenutno u Centru dostupni

tretmani defektologa-oligof-

renologa.

Ševaljević je rekla da su logo-

pedi završili trening za rad na

Behringerdigitalnomaparatu,

koji se primjenjuje u terapiji

poremećaja glasa, izgovora,

ritma i tempa govora, čitanja,

razvojnih jezičkih poremeća-

ja, slušnog procesuiranja,

ADHD i oštećenja sluha.

Prema riječima Ševaljević,

zahvaljujući donaciji Međun-

arodnog udruženja žena

nabavljena su savremena psi-

hodijagnostička sredstva za

djecu od 18. mjeseca do ado-

lescencije.

Ona je kazala da je u prostori-

jama Centra otvorena ambu-

lanta u kojoj je dostupna

fizikalna terapija, dok su kon-

sultativno dostupni pregledi

dječjeg neurologa u Institutu

za bolesti djece.

Ševaljević je rekla da je prob-

lem nedostatka dječjih psihi-

jatara riješen radnim angažo-

vanjem četri dječja psihijatra

iz Instituta za mentalno

zdravlje i Klinike za neu-

rologiju i psihijatriju za decu i

omladinu iz Beograda i

Kliničkog centra Vojvodina,

Novi Sad.

Pregledi dječijih psihijatara,

kako jenavela, dostupni suveć

dva mjeseca, a obavljaju se u

ambulantama koje su smješ-

teneuprostorijamaCentra, za

vrijeme vikenda.

-Zaključno sa ovimvikendom

bilo je ukupno osamdolazaka

psihijatara, odnosno usluge

dječijih psihijatara su omo-

gućene 16 dana u navedenom

periodu - saopštila je Ševalje-

vić i objasnila da uput za pre-

gled dječjeg psihijatra može

dati izabrani pedijatar.

Specijalizovanamedicinskaustanovakoja sebavi problemimaautizma

Centar za autizamod formiranja posjetilo 2.300 djece

Traži se

produženje

tretmana

Ševaljević je kazala da se registar autističnih osoba izrađuje i

da je za to zadužen Institut za javno zdravlje.

Kako je najavila, planirano je formiranje grupa za podršku

roditeljima djece sa smetnjama u razvoju.

Ona smatra da je važno da i stručnjaci i mediji rade zajedno

da se strategije države vezane za podršku ranom razvoju

implementiraju, kako bi se našle održivije strategije za pro-

cese upućivanja, planiranja podrške za dijete i porodicu.

- Takva zajednička nastojanja moraju rezultirati boljimpla-

niranjem vremena, većimbrojem stručnjaka, većomponu-

dom kvalitetnih oblika stručnog usavršavanja zaposlenih

i razvojem različitih servisa podrške za porodice u svakoj

zajednici - rekla je Ševaljević.

Registarautističnih

osobauizradi

Ministar prosvjete najavio područna odjeljenjamuzičkih škola u Plavu, Rožajama i Mojkovcu

Šehović: Usmjeravanjedjecekaumjetnosti

PremijerMarković nagradio pripadnike

andrijevičke službe zaštite i spašavanja

Platavišeza

požrtvovane

spasioce

PODGORICA

-Kotoranin

JovicaVukotić juče je, preko

pravnog zastupnika, advo-

kataBrankaAnđelićadosta-

vio reagovanjena tekst

objavljen 19. junaohapšenju

RankaRadulovića zbog

sumnji da jeplaniraoubi-

stvovišepolicijskih funkcio-

nera, ukojemse i onpomi-

nje.

U skladu sa Zakonomomedi-

jima, prenosimo reagovanje

koje se odnosi na pisanje Pob-

jede.

- Netačne su tvrdnje koje dan-

ima objavljujete da ja, Jovan

Vukotić, moj brat Igor i kum

Igor Dedović, imamo bilo ka-

kve veze sa osobama koje su

prethodnih dana uhapšene u

Crnoj Gori i Albaniji. Zbog to-

ga što nijeste direktno ukl-

jučeni u istragu, vjerovaću da

vam javna i tajna policija i po-

jedinci iz Specijalnog držav-

nog tužilaštva zlonamjerno

dostavljaju netačne infor-

macije, čijim objavljivanjem

pomažetekriminalcimauuni-

formi da ka pogrešnim oso-

bama skrenu istrage više ub-

istava počinjenih prethodnih

godina uCrnoj Gori.

Neprofesionalizam i lična

mržnja osnovni su kriterijumi

sa kojima su se vodili stvarni

autoriteksta,pišućiiprenoseći

neistine omeni.

Nikoga od okrivljenih ne poz-

najem, i decidno tvrdim da se

ni sa kim od njih nijesam sreo

nikada u životu.

Kolikim nebulozama obiluje

tekst, govori i činjenica da je

jedan od okrivljenih sumn-

jičen za pokušaj ubistva, kada

je pucano na automobil koji je

inače vozio i moj otac, Veselin

Vukotić.

Ako već novinari imaju tako

dobre insajdere u policiji,

predlažem im da sljedeći put

tražibilokakvupotvrdutihin-

sajderskih informacija o

navodnim sastancima na neu-

tralnomterenu. Valjda je na to

prvoobavezujenovinarski ko-

deks, zakon o medijima, ali i

prije svegamoral i etika.

Šta je svrhanepotkrijepljenih,

senzacionalističkih tekstova,

u kojima se uvijek pozivate na

,,izvore bliske vrhu istrage“,

,,neimenovane policijske

službenike“, ,,nezvanične iz-

vore“, bombastičnih naslova,

kad su vam izvori informacija

,,rekla-kazala“, bez ijednog

zvaničnogdokumentaijednog

državnog organa?

Nije valjda Jovan Vukotić to-

liko uticajan u ovoj državi, pa

da se nikada nijednomne pro-

cesuiram ni za jedno krivično

djelo,atolikoihjeekskluzivno

otkrio ovajmedij.

Ili me, molimVas, ispravite pa

mi naveditešta jeodVašihtek-

stovaikadarezultiraloijednim

krivičnimpostupkom.

Da riješimo situaciju i vratimo

se na teren činjenica i dokaza,

javno Vas molim, objavite bilo

kakavdokaz,dasamsejaikada

uživotusreo,rukovao,pozdra-

vio ili na bilo koji način imao

komunikaciju sa bilo kim od

okrivljenih,neskrećiteistragu

i ne pokušavajte mene da

uvučete u medijsko blato

puneći svakodnevnostupcesa

mnom bez ijednog relevant-

nog/zvaničnog dokumenta -

navodi se u reagovanju Vu-

kotića.

A.G.

Vukotić: Nepoznajemnikogaodokrivljenih

Reagovanje na tekst ,,Radulovića i grupu sumnjiče za planiranje likvidacija više policijskih funkcionera“

DuškoMarković

Damir Šehović

PODGORICA

- PredsjednikVladeDuškoMarkovićna-

gradio jepo jednomplatomPetraĐukića iMilorada

Ćulafića, članoveSlužbe zaštite i spašavanjaopštine

Andrijevica.

Oni su prekjuče izvukli autobus koji se obreo na nepris-

tupačnomterenuporedkolovoza, nakonšto jeproklizao sa

uskogputapremaKomovima.Uautobususubili studenti u

organizovanoj planinarskoj ekspediciji, koja je boravila na

Komovima.

Iz kabineta predsjednika Vlade već juče je upućeno pismo

opštini Andrijevica i Službi zaštite, u kojem se iskazuje za-

dovoljstvo zbog akcije izvlačenja autobusa, koju suĐukić i

Ćulafić izveli požrtvovano i unajkraćemroku.

Iz premijerovog kabineta su, nakon što su uputili čestitku

prekoVladinogTviter naloga, ocijenili da jedogađaj, koji je

okončan bez povrijeđenih studenata i bez drugih posljedi-

ca, pokazatelj da država svojim građanima obezbjeđuje

servisesigurnosti ipomoćinasvakoj tačkiCrneGore, navo-

di se izVladine službe za odnose s javnošću.

R.P.

Autobus koji je skliznuosaputa