Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-CrnaGora

trebalobi danas daotvori

pregovoreopoglavlju 17 -

Ekonomska imonetarna

unijauokviruMeđuvladine

konferencijeopristupanju

Evropskoj uniji, koja ćebiti

održanauLuksemburgu.

Crnogorsku delegaciju će na

Međuvladinoj konferenciji o

pristupanju Crne Gore EU i

sastanku Savjeta za stabiliza-

ciju i pridruživanjepredvoditi

ministar vanjskih poslova Sr-

đanDarmanović.

Iz Ministarstva vanjskih po-

slovasaopštenojedaćeudele-

gaciji biti i glavni pregovarač

za vođenje pregovora s EU

Aleksandar Drljević i vicegu-

verner Centralne banke

(CBCG) i pregovarač za po-

glavlje 17NikolaFabris.

-Na sastankuSavjeta za stabi-

lizaciju i pridruživanje biće

razmatrani odnosi u okviru

Sporazumaostabilizacijiipri-

druživanju i Strategije pristu-

panja Crne Gore EU, posebno

u svijetlu Izvještaja Evropske

komisije za Crnu Goru za ovu

godinu - najavljeno je izMini-

starstva.

Nasastankućebitiriječiiodo-

gađajimanaZapadnomBalka-

nu i drugim međunarodnim

pitanjima od zajedničkog in-

teresa.

Crna Gora je do sada u prego-

vorima sa EU otvorila 30 pre-

govaračkih poglavlja i privre-

meno zatvorila tri.

R.P.

Međuvladina konferencija o pristupanju EU

Danasotvaranjepoglavlja 17

PODGORICA

-Direktor

AerodromaCrneGoreDani-

loOrlandićkazao jeu inter-

vjuuzaCdMda ćeovobiti

rekordna godinapo svim

parametrima za topre-

duzeće i da ćebiti opsluženo

dva i pomilionaputnika,

gotovo300.000višenego

lani.

BROJKE

- Od prvog januara do 17. juna

ovegodinekroznašadvaaero-

dromaprošlo je737.005putni-

ka, što je110.000višenego lani

u istom periodu. Na Aero-

dromu Podgorica opsluženo

je 434.817 putnika, dok ih je u

Tivtu bilo 302.180. Na tivats-

komaerodromusmočak imali

104.520 putnika tokom 17 da-

na juna. Impozantno - jasan je

sagovornikCdM-a.

Da brojke govore same za se-

be, Orlandić navodi podatke

koji su vezani za samo jedan

danpočetkomovogmjeseca.

-Kolikijezapravoprometput-

nika na našim aerodromima,

najbolje govori podatak da je

na tivatskom aerodromu ne-

davno u jednom danu bilo 45

aviona. Ako tome dodate da

jedanaviontrebapomnožitisa

dvijeoperacijedolaskaiodlas-

ka putnika, dođemo do podat-

ka da su avioni polijetali i sli-

jetali na svakih 20 do 25

minuta. To je prošlogodišnji

prosjek bio u špicu sezone, pa

je jasno o kakvim brojkama

govorimo ove godine. Gotovo

je ista situacija i na podgorič-

kom aerodromu - ponosno is-

tičeOrlandić.

SagovornikCdM-akažedave-

liki broj aviona najznačajnijih

svjetskih avio-kompanija sli-

jećenaaerodromePodgorica i

Tivat, između ostalih: Turkiš

erlajnz, Aeroflot, Rajaner, Viz

er, Izi džet, Alitalia, Austrian,

Lot, Eurovings imnogedruge.

STIŽE I LUFTHANSA

U toku su pregovori sa više

različitih avio-kompanija jer

Crnu Goru moramo učiniti

dostupnijom još većem broju

građana Evrope i svijeta, kaže

Orlandić.

- No, mnogo toga još je u pla-

nu. Jedan od ciljeva im je

d o v o đ e n j e p r e s t i ž n e

avio-kompanijesvjetskeklase,

a to jeLufthansa.

To je jedan od strateških cilje-

va. Osim toga, planiramo da

ojačamo vezu sa Skandinavi-

jom jer je to jako važno tržište

za cijelu zemlju - jasan je on.

Orlandić najavljuje još jedan

važan strateški cilj.

- Pokušavamo sa našim

strateškim partnerima da

značajno povećamo broj

gostiju sa tržišta Irana i Kine.

Toposebno van ljetnje sezone

može da nam dovede veliki

broj turista - naglašava direk-

torAerodromaCrneGore.

Najavljuje rad na povezivanju

Crne Gore sa Rumunijom,

Češkom, Slovačkom, ali i

baltičkimzemljama.

R.P.

Pored povećanja

broja putnika,

Orlandić ističe

da je strateški

cilj povećanje

broja turista iz

Irana i Kine kao

i povezivanje sa

Skandinavijom

i baltičkim

zemljama

komjernogkreditnograsta,od-

nosno generalno prekomjer-

nihoscilacija ukreditiranju.

-Prekomjerni kreditni rast (os-

cilacija) smatra se ključnim

izvoromfinansijskihranjivosti,

jer je u crnogorskom sistemu,

bez emisione funkcije Central-

ne banke, naglašena zavisnost

realnog sektora odkreditne ak-

tivnosti banaka. Stoga se rizik

neadekvatne podrške bankar-

skog sektora privredi i stanov-

ništvu može smatrati izvorom

ranjivosti i akumulacije rizika -

ističuuCBCG.

DUG I KOLATERAL

U okviru koeficijenta „Dug u

odnosu na kolateral“ se propi-

suje jedanodinstrumenatakoji

stojeCentralnojbancinaraspo-

laganjuu tretiranjuovog rizika.

- Uobičajeno je da u cilju si-

gurnosti bankarskog sistema

ovaj koeficijentbudemanji od

jedan. Kada je u pitanju odo-

bravanje kredita za stanove

obično je ovaj indikator izno-

sio oko 0,8. Ukoliko se CBCG,

na primjer, suočava sa preko-

mjernim kreditnim rastom,

onda se propisuje smanjiva-

nje vrijednosti ovog koefici-

jenta. Kada se želi stimulisati

kreditna aktivnost, vrijednost

ovogkoeficijenta sepovećava.

Ovaj koeficijent se može pri-

mijeniti na ukupni sistem ili

po prioritetnim sektorima, u

zavisnosti od prepoznatih ri-

zika - objašnjavaju iz regula-

tora.

M.P.M.

zika u Centralnoj banci

sijski stabilna

- Troškovi po osnovu kama-

ta, odnosno usluga platnog

prometa, kartičnog poslova-

nja indirektnomogu imati

uticaja na povećanje rizika,

ali njihov sistemski uticaj nije

izražen - ocijenili su iz CBCG

odgovarajući na pitanje da li

umakroprudencijalne mjere

spadaju aktivnosti po osno-

vu smanjenja ovih troškova.

Oni su dodali da CBCG u kon-

tinuitetu analizira trendove

operativnih troškova, nakna-

da banaka, stanje e ikasnosti

tržišta…

- Unapređenjem regulator-

nog okvira, pored uticaja

tržišne konkurencije, utiče na

njihovo smanjenje - naveli su

iz regulatora.

Kamateiplatniprometnemaju

izražensistemskiuticaj

Primićemo2,5

milionaputnika

Direktor Aerodroma CGDanilo Orlandić

ocijenio da će 2018. biti rekordna godina

Da bi sve funkcionisalo

kako treba, Orlandić napo-

minje važnost izgradnje

novih kapaciteta aerodro-

ma koji će biti prošireni

u Tivtu i Podgorici, što će

značajno olakšati promet

putnika. Kada je riječ o

ulaganjima, napominje da

je od kada je stigao na čelo

Aerodroma Crne Gore,

u infrastrukturu uloženo

više od 3,1 milion eura.

Novi elevatori, električne

stepenice, bezbjednosna

oprema, oprema za pre-

poznavanje eksplozivnih

materija, samo su dio ula-

ganja. Posebno apostro ira

opremu za prepoznavanje

eksplozivnihmaterija koja

će biti instalirana na Aero-

dromu Tivat, po čemu će

biti treći aerodromu Evropi

sa tom vrstomopreme

i tako ispoštovati stroge

standarde EU.

Orlandić nema dilemu -

dobre konekcije znače veći

broj gostiju koji će dolaziti

da vide našu zemlju. Kaže

da svi zajednomoraju da

rade koordinisano.

Uloženo

višeod3,1

milioneura

- Prekomjerni kreditni rast (os-

cilacija) smatra se ključnim izvo-

rom nansijskih ranjivosti, jer je u

crnogorskomsistemu, bez emisione

funkcije Centralne banke, naglašena zavisnost re-

alnog sektora od kreditne aktivnosti banaka. Stoga

se rizik neadekvatne podrške bankarskog sektora

privredi i stanovništvumože smatrati izvorom

ranjivosti i akumulacije rizika - ističuuCBCG

DaniloOrlandić