Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Drugi čovjekmisije „Resolute Support“ Ričard Kripvel

zadovoljan doprinosomcrnogorskih vojnika uAvganistanu

Učešćeumisiji nije

samozastavana jarbolu

Za nas je veoma

važno da imamo

vaše ljude ovdje.

Nemožemo obaviti

misiju obuke,

savjetovanja i

asistiranja bez

ljudi koji su tu

da nas čuvaju.

Jednostavno, bez

toga nijemoguće.

Stoga ono što Crna

Gora radi je sama

srž ovemisije - kaže

Kripvel

KABUL

Zamjenikkoman-

dantamisije „Odlučnapo-

drška“RičardKripvel i viso-

ki civilni predstavnikmisije

KornelijusZimermanocije-

nili suda jeučešće crnogor-

skihvojnikaumisiji uAvga-

nistanuodvelikog značaja

zadalji razvojmisije. Uraz-

govoru sa crnogorskimno-

vinarima, tokomposjeteKa-

bulu, Kripvel je istakaoda je

ono štonaša zemlja radi u

Avganistanu sržovemisije.

- Za nas je veoma važno da

imamo vaše ljude ovdje. Ne

možemo obaviti misiju obuke,

savjetovanja i asistiranja bez

tih ljudi koji su tu da nas čuva-

ju. Jednostavno, bez toga nije

moguće. Stoga ono što Crna

Gora radi je sama sržovemisi-

je. Nemožemo raditi ove stva-

ri bez doprinosa koji vaša ze-

mlja daje, koje takođe daju i

druge zemlje. Kao zamjenik

komandanta misije ,,Odlučna

podrška“, veoma sam zahva-

lan vašoj zemlji za doprinos

ovdje. To nije samo zastava na

jarbolu, mi apsolutno prepo-

znajemo da vaša zemlja šalje

svoje mlade muškarce i žene

ovdje, uovuteškui opasnumi-

siju - rekao je Kripvel tokom

sastanka u Kabulu, podsjeća-

jući da su crnogorski vojnici

angažovani u misijama od

2010. godine.

DOBRI REZULTATI

Na pitanje Pobjede kako ocje-

njuje crnogorsko učešće umi-

sijama, drugi čovjek„Resolute

Support“ misije kaže da je ve-

oma zadovoljan onim što cr-

nogorski vojnici rade ovdje.

-Uvijekpostojiopasnostpitati

bilo kog vojnog komandanta

da je li zadovoljan. Jer nikada

nije zadovoljan. Ja samveoma

zadovoljan onim što vaši voj-

nici rade. Kao što sam rekao,

oni su veoma važan dio ove

misije uMazaru. Da li bih vo-

lio više? Naravno da bih volio

više. Dopada nam se način na

koji vaši vojnici rade, dopada

nam se njihova profesional-

nost. Ne bi bili ovdje da nijesu

dobri. I imate dobre rezultate.

Ovo je osma godina da su vaši

ljudi ovdje. Veoma je važno za

ovu misiju da imaju to isku-

stvokojesevraćauzemlju.Ve

-

oma cijenimnjihov doprinos i

želiobihdaseonmnogouveća

- odgovorio jeKripvel.

Govoreći o budućnosti misije,

Kripvel je kazao da sve što či-

ne, rade sa ciljem da se stvore

uslovi za prekid vatre i za

uspješneizboreuAvganistanu

krajemove godine.

- Poenta koju želimo dokazati

talibanimasvevrijemejesteda

vi možete izabrati kako će

izgledati budućnost vaše ze-

mlje. Pomirite se, okanite se

nasilja, buditedioprocesa koji

može dokazano promijeniti

vašu zemlju i odvesti vas dalje

- istakao je on. To će, kako do-

daje, omogućiti Avganistanu

da stane na noge.

Na pitanje da li očekuje pro-

mjeneunačinudjelovanjami-

sije, Kripvel kaže da je to pita-

nje za komandu.

-Tojepitanjezakomandu.Po

-

stojedvije stvari, prvo jeporu-

kaposvećenostiNATO i koali-

cijeovojmisiji prošlegodine, a

drugo američka strategija za

jugoistočnu Aziju. Poruka

NATO-a i koalicije o posveće-

nostimisiji ipotvrdaSADkroz

strategijuzajugoistočnuAziju

potpuno je promijenila sve

prošle godine. To je nešto što

funkcioniše. Ko god bude ko-

mandovao ovommisijom, od-

lučiće šta treba da se radi. Mi-

slim da će teško biti naći

argumenata da ova misija do

sada nije bila uspješna - naveo

je britanski diplomata.

„ANĐELI ČUVARI“

I Zimerman, poput Kripvela,

vjeruje da je doprinos crno-

gorskih vojnika važan umisiji

koja zahtijeva predanost i po-

svećenost kao što jeova. Posao

„anđela čuvara“ koji obavljaju

naši vojnici izuzetno je bitan

diomisije, smatra on.

- Činjenica da se vaša zemlja

pridružila važna je i politički

– što je više zemalja, veća je

politička težina. Kada jedna

zemlja govori jednim glasom,

toostavljautisak, ali ako39ze-

malja nosi poruku efekat je si-

gurno mnogo jači - navodi Zi-

merman.

- Šta možete da uradite bez

,,anđela čuvara“?Oni suključ-

ni u misiji - rekao je Zimer-

man.

- Ako savjetnik nema neop-

hodnu zaštitu, onnemože na-

pustiti kamp, razgovarati sa

Avganistancima i onda će naši

napori biti bez efekta. Na Bal-

kanu imate države koje su ne-

kada bile u ratu. A to što oni

služe u zajedničkim jedinica-

maunekojtrećojzemlji,poka-

zujedasu

izgradileodnose.To

je dobro i u političkom smislu

- dodao je Zimerman sa kojim

smo razgovarali u sjedištumi-

sije „Odlučna podrška“.

Kažeda seuAvganistanvratio

poslije dvije godine odsustva.

- Vratio sam se s razlogom jer

mislim da ljudi u ovoj zemlji

trebaju i zaslužuju našu po-

dršku.Ovazemljaprolazikroz

proces tranzicije, kroz koji je

prošla i vašazemlja, koji zahti-

jeva strateško strpljenje, du-

goročno ulaganje napora, pri-

hvatite da ima uspjeha i

poraza.Promjenasenedešava

preko noći. Napori pojedinca

su odlučujući jer mali indivi-

dualni napori mogu izgraditi

veliki projekat. To treba imati

na umu - rekao jeZimerman.

ObjašnjavaidajeNATOprisu-

tan u Avganistanu kako bi po-

mogao domaćim snagama da

izvrše pritisakna talibane.

- Prošle godine je Alijansa od-

lučila da poveća broj trupa u

ovoj zemlji sa još 3.000, što

znači da je oko 16.000 vojnika

u RS misiji. Ona postoji od

2015. godine i vjerujemo u

princip da pružamo pomoć

onda kada se ukaže potreba za

njom, što znači da ćemo ostati

dok god je potrebno da pomo-

gnemo Avganistancima da

obezbijede mir i stabilnost.

NATO ima određenu nebor-

benu, indirektnu ulogu, treni-

ra avganistanske snage i oni

postajubolji

izdanaudan.Mi

-

slimda nema razloga da mije-

njamotakavpristupjerželimo

da završimo posao - zaključio

jeZimerman.

J.ĐURIŠIĆ

SaZimermanomu

rezidenciji uKabulu

čili da je

emržnje

GVOZDENOVIĆ:

IakojeDPS

ostvario izuzetan izborni re-

zultat, moramo biti svjesni da

izbori samo relativno porede

političke takmace. Pobijediti

na izborima ne znači biti

savršen. Nećemo dozvoliti da

nas izborna pobjeda zavara i

kamuflira nedostatke koje,

prirodno,svakoima.Naravnoi

DPS, toga smo svjesni.

Zbog svega ovoga, ovo nijesu

bili uobičajeni predsjednički i

lokalniizbori,sauobičajenimi

očekivanim rezultatom. Ako

pokušamo da, kao društvo, iz-

vučemonekupoukusanedav-

no održanih izbora, uočićemo

da prolazi ili je već prošlo vri-

jeme političke borbe koja in-

dukujesukobedonivoamržn-

je. Definitivno, građani su

poručili da tonežele.Moramo

se svi, sa punom odgovor-

nošću, vratiti izvornimnačeli-

ma političkog pluralizma - to

znači borbu ideja, političku

kreativnost, zrelost i sposob-

nost da se izdignemo iznad

ličnog,partijskogisvakogdru-

gog konfliktnog klišea.

POBJEDA:

Za sada je izvjes-

nodasenajvećidioopozicije,

nakon izbornog poraza,

odlučio na prekid bojkota.

Koliko je bojkot bio štetan,

ne samo za opozicioni re-

jting, već i za crnogorsko

društvo?

GVOZDENOVIĆ:

Ma koliko

se zaklinjali u legitimnost par-

lamentarnog bojkota kao jed-

nog odmehanizama političke

borbe, jasna je njegova štet-

nost za demokratski pros-

peritet društva. Zato raduje

povratakopozicionihpartijau

Skupštinu. Parlament je rezu-

ltanta izborne volje građana,

dakle reprezentacija crnogor-

skog društva. Bojkot uskraću-

je pravo dijela građana da bu-

du reprezentovani u ovoj

najvišoj zakonodavnoj insti-

tuciji. Ne razumijem kako ne-

ko može, pojedinačno, zapra-

vo partijski autonomno, da

odluči da bilo kom građaninu

ospori ili ukine pravo da u Sk-

upštini bude predstavljen.

Sa druge strane, građani su

itekako znali da kazne tu

neodgovornost ljudi koje su

baš oni - građani, delegirali da

ih zastupaju u Skupštini.

Zanemarili su opozicioni pos-

lanici činjenicudazaodsustvo

sa posla dobijajuplate od onih

koji su ih izabrali da rade taj

posao – poreskih obveznika,

odnosno građana.

Kaoposlanik i potpredsjednik

Skupštine svakako pozdravl-

jam prekid bojkota. DPS-u u

potpunosti odgovara prisust-

vo opozicije u parlamentu, jer

su na taj način vizibilnije raz-

like u kvalitetu programa i

kadrovskih rješenja nas i

opozicije. Nesporno je da je

kvalitet, u svim segmentima,

na strani DPS-a.

S druge strane, vizibilnost Sk-

upštine je nesumnjivo jak mo-

tiv za političko eksponiranje,

naravno ukoliko se iskoristi na

pravi način, što nijesam sigu-

randaopozicijaovihdanaradi.

POBJEDA:

Čini se, ipak, da

jetaopozicionaretorikaneš-

to izmijenjena, da su makar

djelimično snižene političke

strasti...

GVOZDENOVIĆ:

Mislim da

je i to uočljivo. Da budem

iskren, ne može se ni general-

izovatiponašanje ipostupanje

opozicionih poslanika. I u re-

dovima opozicije ima veoma

korektnih poslanika koji na

dostojanstven način vrše

odgovornufunkcijukojusuim

povjerili građani Crne Gore i

nadamsedaćeseostalekolege

iz opozicije ugledati na te

pozitivne primjere.

Parlament Crne Gore je

nekad, u cijelom regionu, bio

prepoznatljiv po toleranciji,

uzajamnom uvažavanju i

sveukupnom kapacitetu po-

slanika. Nema razloga da

takvu sliku našeg parlamenta

ne oživimo.

Veoma se intenzivno radi u

parlamentu, sve vrijeme od

njegovogkonstituisanja.Nina

kojinačinnasbojkotopozicije

nijeusporiouradu,nitiuman-

jio našu produktivnost. Sigu-

ran sam da će povratak

opozicijeunijetidodatnudin-

amikuu raduparlamenta, ka-

ko plenuma, tako i skupš-

t i nsk i h radn i h t i j e l a i

delegacijaprimeđunarodnim

organizacijama. Kolegijumi

se redovno održavaju, kojima

prisustvuju i predstavnici

DF-a i SDP-a, koji su iskazali

zainteresovanost za učešće u

raduskupštinskihradnihtije-

la, što će imbiti omogućeno u

najkraćemroku.

DraškoĐURANOVIĆ

POBJEDA:

Neki ugovori Delegacije EU sa nevladinim

organizacijama izazvali su burne reakcije u javnosti i reak-

ciju državnih institucija. Jedan od razloga za smjene u Jav-

nomservisu su bili detalji ugovora sa CGO, a pokrenuta je

i parlamentarna procedura za razrješenje člana Savjeta

ASKVanje Ćalović-Marković zbog ugovoraMANS-a i Dele-

gacije EU. Dio javnosti je to ocijenio kao obračun vlasti sa

pojedinim liderimaNVO sektora...

GVOZDENOVIĆ:

Izuzetno uvažavam temeljne demokrat-

ske vrijednosti razvijenih država, dakle i Evropske unije.

Namjera da se takve vrijednosti, umaksimalnomogućem

obimu, implementiraju u naše društvo jesu osnovni motiv

naših integrativnih pretenzija, bez obzira kada će Crna Gora

postati formalan član Unije. Cijenim i nastojanje evropskih

institucija da nampomognu u svim, rekao bih, „pregovarač-

kim“, domenima, dakle i u oblasti unapređenja uloge civil-

nog društva i, posebno, nevladinog sektora kao njegovog

formalno organizovanog dijela.

No, činjenica je da se u određenimpostupcima može pre-

poznati, nadam se, nenamjerna nedosljednost u pravilnom

pozicioniranju subjekata NVO sektora. Kako drugačije

razumjeti projekte kojima želite zaštititi pravdu i pravičnost,

a unaprijed propisujete numeričke minimume negativnih

pojava čije je razotktivanje, zapravo, projektni zadatak?

Da budem jasan, govorimo ugovornomodnosu Delegacije

Evropske unije u Crnoj Gori i MANS-a. Sa timu vezi takođe:

kakvu poruku nam šalje ugovor čija se izvodljivost zasniva

na kon liktu interesa, odnosno na činjenici da ugovorni

naručilac zanemaruje činjenicu da ugovorni izvršilac vrši

javnu funkciju koja je u direktnoj relaciji sa predmetom

ugovora? Hoću da vjerujemda se radi o nespretnosti naru-

čioca, a ne o sistemskompristupu „utjerivanja demokratije“.

Sumnjamda bi mehanizmi iz tog ugovora bili prihvatljivi i

prihvaćeni u bilo kojoj državi Evropske unije.

Slično je i sa „nastojanjem“ da se nezavisnost Javnog servi-

sa i njegov istraživački kapacitet podrži direktno plaćenim

pravomna arbitražu i na miješanje u uređivačku politiku,

počev od odabira priloga i učesnika u političkim emisijama,

do kreiranja samih „novinarskih“ pitanja. Zamislite reakciju,

primjera radi, francuske ili njemačke države, njihove javno-

sti, njihovihmedijskih udruženja, da se nešto ovako tamo

desilo.

Mehanizminekihugovora

DelegacijeEUnebibili

prihvatljivinigdjeuEvropi

Zgrada

Skupštine

Kripvel sacrnogorskimnovinarimau

sjedištumisijeResoluteSupport uKabulu