Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Predsjednik Predstavničkog domaMaroka

Habib El Malki danas boravi u Podgorici

Poslanički klubovi spremni za premijerski sat

Prvimarokanski

državnikuposjeti

Crnoj Gori

Kneževićpita zašto

segradekampovi

zamigrante

PODGORICA

Predsjednik

PredstavničkogdomaMa-

rokaHabibElMalki boravi-

ćedanas uzvaničnoj posjeti

Crnoj Gori.

To je prva zvanična posjeta

marokanskogdržavnikaCrnoj

Gori, zemlje koja je među pr-

vimpriznalanezavisnostCrne

Gore.

- Maroko ima napredni status

sa Evropskom unijom (EU),

doksaNATO-omuspješnosa-

rađuje u okviru Mediteran-

skog dijaloga - saopšteno je iz

Skupštine.

Navodi se da će Protokolom o

parlamentarnoj saradnji iz-

među crnogorske Skupštine i

PredstavničkogdomaMaroka

biti stvoreneosnoveza jačanje

parlamentarne dimenzije bi-

lateralnih odnosa uključujući

saradnju između radnih tijela,

grupa prijateljstva i stručnih

službi dva zakonodavna do-

ma.

El Malki je član Akademije

Maroka, profesor ekonomije

na Univerzitetu Muhamed V,

dobitnik Velike medalje fran-

kofonijeFrancuskeakademije

i francuskeLegije časti.

On će se u Podgorici sastati sa

premijeromDuškomMarko-

vićem.

R. P.

PODGORICA

Naosnovu

čijih instrukcija steodlučili

da graditekampove zaviše

hiljada ilegalnihmigranatau

Crnoj Gori kakobiste, kako

stenaveli, smanjili pritisak

na graniceEvropskeunije–

pitanje jekoje ćeMilanKne-

žević, poslanikDF-a, posta-

vitiDuškuMarkoviću,

predsjednikuVlade, uokvi-

rupremijerskog satau

Skupštini, zakazanog za 27.

jun.

Poslanik DPS-a Nikola Rako-

čević pitaćeMarkovića da li je

realno očekivati nastavak ra-

staBDP-a uovoj godini.

-CrnaGora je, premanajnovi-

jim istraživanjima Zavoda za

statistiku, ostvarila rast bruto

domaćeg proizvoda za prvi

kvartal 2018. godine na nivou

od4,5odsto. Imajući uviduda

jestoparastaBDP-au2017.go

-

dini bila na nivou od 4,4 odsto,

možemo biti ponosni na dina-

miku razvoja naše države. Da

li je realno očekivati ovakav

trend u nastavku ove godine i

šta ćebiti najveći izazovVlade

u zadržavanju ovog rasta – pi-

taćeRakočević.

Mićo Orlandić, poslanik Soci-

jaldemokrata, pitaće Marko-

vića šta Vlada preduzima i šta

ćepreduzimati dasenaodrživ

način valorizuju potencijali

Skadarskog jezera na osnovu

ubrzanog ekonomskog razvo-

ja, stavljajući u funkciju ovaj,

kako je naveo, ogroman eko-

nomski, kulturni, turistički,

ekološki i poljoprivredni razoj

CrneGore.

- Kakva su Vaša očekivanja od

predstojeće ljetnje turističke

sezone i nakoji načintodopri-

nosi otvaranju novih radnih

mjesta, odnosno zapošljava-

nju i ukupnom razvoju Crne

Gore – pitaće, u ime manjin-

skihpartija, AdrijanVuksano-

vićMarkovića.

Raško Konjević, poslanik

SDP-a, pitaće premijeramože

li garantovati da je postupanje

ministraOsmanaNurkovića u

dijelu politike zapošljavanja u

Ministarstvu saobraćaja u

skladu sa zakonskim propisi-

ma.

-Koliko je uMinistarstvu sao-

braćaja zaposleno od 1. janua-

ra prošle godine i molim Vas

dami njihova imenadostavite,

bilodasuangažovani poosno-

vu javnih ili internih konkur-

sa, ili poosnovuugovora opri-

vremenim i povremenim

poslovimailipreuzimanjemiz

drugih državnih organa? Da li

su u svim slučajevima pošto-

vani zakoni– pitanje je Konje-

vića.

I.K.

HabibElMalki

INTERVJU:

Branimir Gvozdenović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore

Građani por

prošlovrije

PODGORICA

Potpredsjed-

nikSkupštineCrneGore i viso-

ki funkcioner Demokratske

partije socijalista Branimir

Gvozdenović ocjenjuje pozi-

tivnim odluku najvećeg dijela

opozicije da prekine bojkot i

smatra da je to dobra vijest za

prosperitet crnogorskogdrušt-

va.

– Ma koliko se zaklinjali u le-

gitimnost parlamentarnog bo-

jkota kao jednog odmehaniza-

ma političke borbe, jasna je

njegovaštetnostzademokrats-

ki prosperitet društva. Bojkot

uskraćuje pravodijela građana

da budu reprezentovani u ovoj

najvišoj zakonodavnoj insti-

tuciji.Nerazumijemkakoneko

može partijski autonomno da

odluči da bilo kom građaninu

ospori ili ukine pravo da u Sk-

upštini bude predstavljen. Op-

et, građani su itekako znali da

kazne tu neodgovornost ljudi

kojesubašoni–građani–dele-

girali da ih zastupaju u Skupš-

tini. Kao poslanik i potpreds-

jednik Skupštine svakako

pozdravljam prekid bojkota.

DPS-u u potpunosti odgovara

prisustvo opozicije u parla-

mentu, jer su na taj način

vizibilnije razlike u kvalitetu

programa i kadrovskih rješen-

janasiopozicije.Naravno–ne-

sporno je da je kvalitet u svim

segmentima na strani DPS-a –

kažeGvozdenović.

POBJEDA:

Pobjeda na

predsjedničkimbila je uvod

za pobjedu na lokalnim iz-

borima, vladajuća koalicija

trijumfalno je zaokružila

ovajizborniciklus.Ko-

likojeĐukanovićeva

kandidatura i pob-

jeda uticala na rast

rejtinga DPS-a i

pobjedu vlada-

juće koalicije na

lokalnim izbori-

ma?

GVOZDENOVIĆ:

Rezultati nedavno

održanih predsjed-

ničkih i lokalnih iz-

bora, na prvi pogled,

nijesu donijeli nika-

kve radikalne no-

vosti. Predsjednički kandidat

DPS-a, a sada predsjednik

CrneGore,MiloĐukanović je

dobio još jednu ubjedljivu

potvrdu povjerenja. Građani

su, po ko zna koji put, još jed-

nom pokazali da državničko

iskustvo, liderstvo i harizma

Mila Đukanovića, kao i sva

dostignuća koja je zajedno sa

progresivnim snagama u

CrnojGoripostigaonašpreds-

jednički kan-

didat, predsjednik partije i sa-

da predsjednik Crne Gore,

nemaju premca u političkim i

drugim strukturama ne samo

u našoj zemlji, nego i umnogo

širim razmjerama. Dakle, ovi

izbori su afirmisali sposob-

nost građana da, u procjeni

ličnih kapaciteta predsjed-

ničkih kandidata, prevaziđu

uskopartijskuopredijeljenost.

Tako je i većina opozicionih

partija kandidovala najboljeg

među njima – i doživjela pot-

puni fijasko, uprkos slavodo-

bitnim najavama o konačnoj

pobjedi nadDPS-om.

DPS je, i na lokalnom nivou,

samostalno ili nastupajući za-

jednosakoalicionimpartneri-

ma,potvrdiosvojukontinuira-

nu supremaciju. Bez ulaska u

detalje, jasno je da je, po svim

parametrima, većinsko pov-

jerenje građana na strani naše

partije i koalicionih partnera,

što je najvažnije dostignuće

građanske, moderne i progre-

sivneCrneGore.

POBJEDA:

Kako tumačite

činjenicu da ovog puta nije

bilo, kao ranije, žešćeg os-

poravanja izbora,

osim generalnih

opozicionih ocje-

na da ,,nije bilo

uslova za fer iz-

bore“?

GVOZDENOVIĆ:

I dalje smo

svjedoci opozicionih jadikov-

kiokotobožnjeizbornenerav-

nopravnosti, kao i nevjerovat-

no maštovitih primjedbi i

pritužbi. Ipak, svi su svjesni

činjeniceda je tihpritužbi bilo

nikadmanje. Nama imponuje

što su međunarodne organi-

zacije i institucije dale pozi-

tivne ocjene po pitanju reg-

ularnosti izbornih procesa.

Takve su bile i ocjene pred-

stavnika civilnog sektora u

Crnoj Gori koji je vršio moni-

toring izbornog procesa.

Pokušaj kreiranjanegativneat-

mosfere od strane poraženih

treba da relativizuje i ublaži

očiglednost rezultata, ali bez

mnogo uspjeha po one koji

takve optužbe izriču. Šta-

više, anticipacija tobožnjih iz-

bornih „zloupotreba“ i frus-

tracija zbog višedecenijskih

poraza postale su izborni pro-

grami pojedinih partija i

političkih grupacija zbog čega

birači nemaju mogućnost da

čuju programska opredjeljenja

tih subjekata, pa da ih realno

ocijene u odnosu na ono štomi

nudimo.Apsolutnenegacijebi-

lo čega dobrog što je DPS ura-

dio,zaklinjanjeunesaradnjusa

nama, pa i, u određenim sluča-

jevima, ogoljena mržnja pre-

ma nama kao političkom pro-

tivniku su, po svemu sudeći,

prezasitile crnogorsku javnost.

POBJEDA:

Tvrdite da je

negativna kampanja bila

pogubnapoopoziciju?

GVOZDENOVIĆ:

Da, to se

kao bumerang vratilo autori-

ma i krea tor ima t akve

„političke alternative“. Vje-

rujem da dobar dio njihovog

izbornog neuspjeha potiče

baš iz togprezasićenjagrađa-

na tom ,,svakodnevnom do-

zomnegativiteta“. Ali, to nije

ključni razlog. Veliki dopri-

nos odličnim rezultatima

DPS-a i koalicionih partnera

na lokalnim izborima dala je

ubjedljiva pobjeda Mila Đu-

kanovića na predsjedničkim

izborima.

POBJEDA:

Apsolutna pob-

jeda zahtijeva i apsolutnu

odgovornost, ali i promjenu

nekih loših navika unutar

vlasti. Koliko je DPS spre-

mannapromjene?

Ako pokušamo da, kao društvo,

izvučemo pouku sa nedavno

održanih izbora, uočićemo da

prolazi ili je već prošlo vrijeme

političke borbe koja indukuje

sukobe do nivoamržnje. De nitivno,

građani su poručili da to ne žele

Pobijediti na izborima

ne znači biti savršen.

Nećemodozvoliti

da nas izborna pob-

jeda zavara i kamuf-

lira nedostatke koje,

prirodno, svako ima.

Naravno i DPS, toga

smo svjesni

Duško

Marković