Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

CrnomGorom/Marketing

BUDVA

-Evropskaasocijacija javnih

vodovodnihpreduzećasasjedištemu

Briselu(APE)primila je, nasjednici

UpravnogodboraodržanojuBudim-

pešti, upunopravnočlanstvoJPRegi-

onalni vodovodCrnogorskoprimorje.

ČlanUpravnog odbora Regionalnog vo-

dovoda Đorđije Vukčević, koji je prisu-

stvovao zasijedanju, kaže da ta činjenica

dodatno dobija na značaju ako se zna da

,,status članauovoj prestižnoj evropskoj

asocijaciji od država van zone EU imaju

samo jošvodovodi Švajcarske“.

BENEFITI

-KaočlanAPE,Regionalnivodovodsada

apsolutnomože da raspolaže izuzetnim

benefitima putem saradnje sa

drugim članicama ove

evropskeasocijacijeizBrisela,anaročito

preko programa „APEWater Erasmus“

kojimsekrozrazneplatforme,aliidirek-

tnom razmjenomosoblja, podižu kapa-

citeti javnih vodovodnih operatora i ra-

zvija i među članovima dijeli poslovna

kultura upravljanja u oblasti vodosnab-

dijevanja i odvođenja otpadnih voda –

kazao jeVukčević.

Prema njegovimriječima, do realizacije

tog važnog događaja za vodovodni sek-

toruCrnojGori,aposebnozaRegionalni

vodovod koji posljednjih godina ima in-

tenzivnu komunikaciju sa donosiocima

odluka u evropskimvodovodnimasoci-

jacijama je došlo tokom Prve međuna-

rodne konferencije vodovodnih predu-

zećakojaseodržalanaŽabljakuumartu,

kada je obilježen 22. mart, svjetski Dan

voda,uzprisustvopredstavnika14zema-

ljainajvažnijiheksperataizoveoblastiiz

zemaljaEU.

-Tada jeMiloFiasconaro, izvršni di-

rektorAPE,zvaničnosaopštiodajeRegi-

onalnivodovodpozvandapostanepuno-

pravni član ove prestižne asocijacije u

EU, kao prvo vodovodno preduzeće sa

Balkana i vanEUzone, zahvaljujući pre-

zentovanim kadrovskim kapacitetima i

uspješnomodrživomupravljanjunema-

lim izazovima u funkcionisanju ovako

kompleksnog tehničko-tehnološkog si-

stema, koji bi bio za ponos i u svim ze-

mljamauEU–kazao jeVukčević.

Vukčević je istakao da su kolege iz APE

iskazali visokomišljenje i respekt zapre-

stižnuvizijurazvojaregionalnogsistema

za vodosnabdijevanje Crnogorskog pri-

morja.

APE je evropska asocijacija javnihvodo-

vodnihpreduzećasasjedištemuBriselu,

čiji je osnovni cilj objedinjavanje javnih

servisa koji se bave vodosnabdijevanjem

i tretmanom i odvođenjemotpadnih vo-

da na evropskom i međunarodnom ni-

vou. Članovi APE su javna preduzeća iz

svihdržavačlanicaEU- kojaobezbjeđu-

juvodosnabdijevanjezavišeod70milio-

na stanovnika u timdržavama (uključu-

jući tu i značajan broj glavnih evropskih

gradova).

RENOME

Zbog renomea koje ima, kao i ekspertiza

kojima raspolaže, APE ima važnu ulogu

u procesu donošenja odluka Evropske

komisije odirektivama koje se tičuvoda,

vodosnabdijevanja i upravljanja otpad-

nimvodama.

-APEjeorganizacijačijijeciljpromocija

održivih rješenja u ovom sektoru koja

služeprvenstveno javnom, ane interesu

korporacija. Njene aktivnosti su fokusi-

rane na tri prioriteta: javno upravljanje

vodnimuslugama i održivo finansiranje

ovog sektora, transparentna i prihvatlji-

va usluga vodosnabdijevanja i upravlja-

nja otpadnimvodama uz obezbjeđenje

sigurnosti i kvaliteta vodosnabdijevanja

i efikasno upravljanje u cilju održivosti

zaštiteživotnesredine-dodaojeVukče-

vić.

Priznanje struke za Javno preduzeće Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Postali punopravni članAPE-a

Status člana u

toj prestižnoj

evropskoj

asocijaciji

javnih

vodovoda,

osimnašeg

Regionalnog

vodovoda,

van zone EU

imaju samo

još vodovodi

Švajcarske

– kaže član

Upravnog

odbora RVCG

Đorđije

Vukčević

C.G.

PRIZNANJEZAKVALITET:

IzvorišteBolje sestre sakojeg se

snabdijeva regionalni sistem

Đorđije

Vukčević