Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Kultura

PODGORICA

- PjesnikBranko

Banjević objavio je dopunjeno

izdanjedramskepoeme„Glaso-

vi“. Djelo je posvetio ocu Blažu,

majciMilicu i stricuMirku.

Davno je kazano da pjesništvo

najbolje rezultate daje u mo-

mentimakadapjesniknepolazi

od konkretnog estetskog prin-

cipa, nego od konkretnog ljud-

skogiskustvakojećesamonaći

oblikukomće se izraziti. Topo-

tvrđuje i polifonadramskapoe-

ma Branka Banjevića, pjesnika

koji živi dabi napisaoknjiguko-

ja bi bila čvrst stub i oslonac

svim njegovim duhovnim i

stvaralačkimdjelimakojaodre-

đuju položaj te knjige i puteve

koji donjevode.

PJESNIČKOUMIJEĆE

Kao najzanimljivija pjesnička

struktura u recentnoj crnogor-

skoj poeziji i vrhunac pjesnič-

kog umijeća pjesnika koji glasu

i riječi zna pravednu cijenu ona

je savršen primjer razumijeva-

njačovjekakoji plaćacijenupri-

vrženosti jasnoj, lijepoj, pleme-

nitoj misli i djelu. Banjević se

zalaže za čovječnost kao uzvi-

šen način života, za čovječnost

kao odgovor na zlo, zavist, mr-

žnju, uvrede i nepravde, za čo-

vječnost kao jedinu stvarnu

vrijednostu ljudskomeživotu.

- To je zbirka bisera crnogor-

skog duha i crnogorskog jezič-

kog iskustva. Riječi, za razliku

od ljudi, nikadništanezaborav-

ljaju niti zloupotrebljavaju – za-

pisao je svojevremeno autor

„Crnogorske trilogije“ Dragan

Nikolić,osvrnuvšisenaknjiguu

kojoj je Banjević opjevao sve

štojebitnozanjegovuslobodu.

U svomkrunskomdjelu, a „Gla-

sovi“ to nesumljivo jesu, on ne-

sebično dijeli čovječnost. I nije

ta čovječnost nekakva muka

teškostečena.Banjević,spušta-

jući se duboko o okean sebe -

daruje iz obilja. On je svoju knji-

gu živio, pa je onda napisao.

Ona je sanjima rasla i sazrijeva-

la, hvatala korijene u njegovoj

slobodnoj volji koja pjeva i kad

jeput trnovit avremena teška.

-U prostor stvaralačke kupole

pjesnik je pustiomnoštvo gla-

sova koji dolaze iz svih vreme-

na, različitog intelektualnog i

moralnog pro ila, da bi ostavili

trag svoga postojanja. Glasovi

suotvorenaformabeznaracije,

široki krug značenja i asocijaci-

ja, glasovi koji se međusobno

prizivaju i odbijaju i opet nesta-

ju – konstatuje Novica Samar-

džić.

BITI ČOVJEK

Ljudsko biće je s jedne strane

veličina, a s druge, niskost. U

„Luči mikrokozma“ Njegoš je

pjevaoo„carstvugnjilosti“uko-

jem ljudi „teke licem iz glibine

vire“. Šekspir namšaljeporuku:

Suprotnosti

,imetiječovjek.Čo-

vjekomkao bićemdvostrukim

po svoj suštini bavi se i Branko

Banjević. Kad čitamo „Glasove“

koji izviru iz riječi, istorijskih re-

miniscencija, lutajućih slika,

istorije, budućnosti -vidimo ka-

ko se bore ljudsko i neljudsko,

sojskoinesojsko,čistoiprljavo...

Glasovi poručuju: Bijasmo ne-

kad, višenasnikoništanepita...

Glasovi zapovijedaju i zbore:

Čovjek prevashodnomora biti

čovjek. Čovjek jenajbolji učitelj

i preporoditelj. Postati čovjek

značizadovoljitinajvišezakone

svijetaikonačnusvrhuVasione.

LIRSKI PUTOPIS

Marko Špadijer dramsku poe-

mu Branka Banjeviće vidi

kao lirski putopis iz carstva

sjenki.

-U njoj je kondenzovan prezir

prema nesojluku i odbijanje da

sesanjimstanena istustepeni-

cuvremena.Banjevićevapoezi-

ja je lavirint iz kog semože naći

izlaz ako se slijedi nit moždane

svjetlosti –poručio jeŠpadijer.

Zato su „Glasovi“ više od lijepe

književnosti. Ta dramska poe-

ma je od onih djela koja inspiri-

šu, vuku naprijed i ne umiru ni-

kad. To je nešto više odpoezije.

Tu se desio spoj neba i čojske i

sojskeCrneGorekojaživiujezi-

ku i neoskudijevau ranama. To

ješkolazaobrazovanje ljudi.

VlatkoSIMUNOVIĆ

PODGORICA

-Hor „Monte-

negro”Društva crnogoraca i

prijateljaCrneGore izZa-

grebaodržaćekoncert u

okvirumanifestacije „Pod-

goričkokulturno ljeto2018”

večeras u20 sati uVelikoj sa-

liKIC-a „BudoTomović“.

Hor „Montenegro“ osnovan je

2000. godine. Imaoko tridese-

tak stalnih članica i članova.

Na repertoaru su tradicional-

ne crnogorske pjesme, kako

„brdske“, tako i primorske i

gradske (varoške), a mogu se

čuti i pjesme izHrvatske, kao i

susjednihzemalja.Horuspješ-

no vodi vrsni muzičar Edin

Džaferagić, koji je ujedno i in-

strumentalista na harmonici.

Pjesme su aranžirane nešto

drugačije od originalnih

izvedbi, prikladno vremenu i

umjetničkom sagledavanju.

Istaknute solistkinje su Vikto-

rija Božičević i Jadranka Šin-

cek. Hor bilježi velik broj na-

stupa kako u Zagrebu, tako i u

nizu gradova Hrvatske, Slove-

nije, anastupali su i naFestiva-

lu ruže uČeškoj.

Organizatori gostovanja su

Centar za očuvanje i razvoj

kulture manjina Crne Gore i

Sekretarijat za kulturu i sport

Glavnog grada.

R.K.

TIVAT

-Uokviru festivala

klasičnemuzike „Medite-

ranskenote“, koji seod21.

do28. junaprvi put održava

uTivtu, nakoncertuodrža-

nompreksinoćnaLjetnjoj

pozornici nastupio jeCrno-

gorski simfonijski orkestar

podupravommaestraGri-

gorijaKraska.

Ovim nastupom, „Medite-

ranske note“ su se nakon A

tempa, KotorArta, Nikšić gi-

tar festa, MIT festivala i Bar-

skog ljetopisa svrstale u red

domaćih festivala kojima na-

cionalni simfonijski orkestar

pružaoslonac ipodrškuunji-

hovimprojektima vezanih za

orkestarsku muziku, što je

svojevrsna i ne baš tako česta

privilegija na festivalima u

inostranstvu.

MOCART

Stilski objedinjen program

pod nazivom „Vive Mozart“

obuhvatio je tri ostvarenja

Volfganga Amadeusa Mocar-

ta: „Uvertiru“ iz opere „Figa-

rova ženidba“ K.492, „Violin-

ski koncert br. 3“ K.216 i

„Simfoniju končertante za vi-

olinu, violu i orkestaruEs-du-

ru“, K.364N. Solističku dioni-

cu u violinskom koncertu

tumačila je renomirana leton-

ska violinistkinja Baiba Skri-

de,redovnogostujućasolistki-

nja velikih svjetskih orkestara

i dobitnica prestižnih interna-

cionalnih nagrada. Skride je

potom zajedno sa uglednim

crnogor sk im v i o l i stom,

umjetničkimdirektoromovog

festivala i profesorom na „Je-

hudi Menjuhin“ akademiji

IvanomVukčevićeminterpre-

tirala i „Simfoniju končertan-

te“.

Nakon uvodnih obraćanjami-

nistra kulture Aleksandra

Bogdanovića i Ivana Vukčevi-

ća, na kojima su istaknuti po-

macinapoljurazmjeneumjet-

ničkih programa čiji značaj

prevazilazi lokalne i regional-

ne okvire, potom gostovanja

ugledihimena iopredijeljeno-

sti da se visokom turizmu po-

nude i visoko-umjetnički kul-

turni sadržaji, koncert je

otpočet sigurnom i ubjedlji-

vom interpretacijom uvertire

iz „Figarove ženidbe“.

IzvođenjeMocartovogmlada-

lačkog ostvarenja, „Trećeg vi-

olinskog koncerta“, odisalo je

izuzetnom jednostavnošću i

ljepotom izraza solističkog

partaBaibeSkride.Tehničkim

aspektomi njegovimnemalim

brojemizazova, kojimoždane

izbijaju u prvi plan zbog pri-

jemčivosti i dopadljivosti me-

lodijske ravni, violinistkinja je

lakoibesprekornomanevrisa-

latokomcijelogkoncerta.Nje-

nakompletna frazeologijabila

je smisleno, vješto vajana i za-

okruživana, lirika božanstve-

na i topla, sa mnogo suptilno-

sti, istančanosti i tonske

iscizeliranosti.

USAGLAŠENOST

U„Simfoniji končertante“bila

jenadaljeuočljiva temporalna

fluidnost dvoje solista među-

sobno, ali i saorkestromkoji je

pažljivo predvodio maestro

Krasko. Dijalogiziranja Baibe

Skide i IvanaVukčevićabilasu

elokventna i fluentna, a inter-

pretativniizrazi,tonskiintezi-

teti i kvaliteti odlično uklo-

pljeni i usaglašeni. Oboje su

jasno profilisali tematski plan

ovog trostavačnog djela, uz

preciznu artikulaciju i suptil-

na dinamička sjenčenja koja

su umnogome doprinijela

uvjerljivosti interpretacije.

Lirske teme, a prevashodno

lirski drugi stav za koji sepret-

postavlja da predstavlja elegi-

ju Mocartovoj majci, bili su

introspektivni i izražajno oča-

ravajući, dok su u ostatkumu-

zičkog sadržaja, kroz različite

nivoe sonornosti, sintetizova-

ni svi elementi klasicističkog

„mocartovskog“stila.Maestro

Krasko je pažljivo balansirao

sveukupnostzvuka ikoordini-

sao skladnost pratnje koju je u

najvećoj mjeri karakterisala

teksturnaprozračnost.Usred-

sređenost simfoničara, cjelo-

vitost i zaokruženost makro

plana za koju su svi bili po-

djednakozaslužni, potomstil-

ska dosljednost (i interpreta-

tivna i programska), kao i

izvanredan kvalitet izvođaš-

tva, su i poredpovremenihna-

leta vjetra na Ljetnjoj sceni,

proizveli poseban ugođaj i

ostavili izuzetno jak utisak na

sve ljubitelje klasičnog zvuka.

VanjaVUKČEVIĆ

Branko Banjević objavio dopunjeno izdanje dramske poeme „Glasovi“

Banjević se

zalaže za

čovječnost

kao uzvišen

način života,

za čovječnost

kao odgovor

na zlo, zavist,

mržnju, uvrede

i nepravde, za

čovječnost kao

jedinu stvarnu

vrijednost u

ljudskome

životu

BrankoBanjević

Večeras u

KIC-u hor

„Montenegro“

Crnogorski simfonijski orkestar nastupio na festivalu „Mediteranske note“ u Tivtu

Posebandogađaj za sve

ljubiteljeklasičnog zvuka

IZVANREDANKVALITET

IZVOĐAŠTVA:

Sakoncertana

Ljetnjoj pozornici

K. VULOVIĆ

Zbirkabiseracrnogorskog

duha i jezičkog iskustva