Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

BARSKI LJETOPIS:

Koncert „Opera gala“ održan ispred Dvorca kralja Nikole

Noćuz zvijezdeoperskihscena

BAR

Plato ispredDvorca

kraljaNikoleu subotuveče

bio jepunBarana i gostiju

grada željnihda čujuzvijez-

deoperskih scena, koje su

premijernonastupileuna-

šoj zemlji. SopranFederika

Vitali, tenorRemusAlaza-

roae i baritonFlorinEste-

fan, predstavili su seuokvi-

ruvečeri naslovljene „Opera

gala“, kojomjeotvorena re-

gionalnamuzička subotnja

scenaBarskog ljetopisa.

Riječ je o umjetnicima koji su

karijere operskih pjevača iz-

gradili na nekim od najpre-

stižnijih evropskih i svjetskih

operskih scena. Nastup na

Ljetopisu, ipak, za njih je

predstavljaonovi izazov.

IZAZOV

-Nema velike razlike između

nastupa na ovakvom festivalu

i na velikim svjetskim scena-

ma. Ipak, ovo je malo izazov-

nije, jer vam je publika bliža,

pa možete da ih vidite i zaista

blisko osjetite njihove reakci-

je, nisunadistanci kaouteatru

recimo. Stoga je ovdje, na

otvorenom, teže nego u pozo-

rištu. U isto vrijeme, veoma je

lijepo i interesantno iskustvo.

Ja sam zaista uživao. Mogao

sam da osjetim toplinu publi-

ke koja je pokazala da im se

dopao naš nastup. Zato ohra-

brujem grad da realizuje još

ovakvih aktivnosti - kazao je

rumunski bariton, Florin

Estefan.

Umjetnici su izveli, kao solisti

ili zajedno, neke od najpozna-

tijiharijaizVerdijevih,Pučini-

jevih,Donicetijevihopera,kao

što su: „Madam Baterflaj“,

„Trubaduri“, „Rigoleto“, „Tra-

viata“ i dr. Osimšto sudemon-

strirali kvalitetno vokalno

izvođaštvo, pokazali su da

opera nije samo pjevanje, već

sveobuhvatna, sinkretička

umjetnost.

-Da bi neko bio dobar operski

izvođač, prije svega mora biti

dobar tumač, dakle, ne samo

pjevačvećiglumac.Onoštone

znaju ljudi kojima nije bliska

opera, a treba da shvate, jeste

da jeonasveobuhvatnaumjet-

nost jer okuplja više branši i

umjetnosti u jednu - glumu,

pjevanje, scenografiju, koreo-

grafiju... -objasnila jeFederika

Vitali, iza koje su brojne uloge

u operskim predstavama i

mnoštvonagrada.

Remus Alazaroae, rođen uTe-

mišvaru, nakon višegodišnjeg

uspješnog muziciranja na

oboi,karijerujepreusmjerioje

na opersko pjevanje, po kome

je danas prepoznatljiv.

OGOLJENOST

-Veoma mlad sampostao član

operskog orkestra i imao sam

priliku da čujem veliki broj

pjevača. Tada sam rekao sebi:

mogu ja to bolje. Naravno, to

nije bilo tako lako. Trebalo je

uložiti12godinapripremeira-

dadabihprešaoutenore,štoje

sasvim drugačije u odnosu na

sviranjenaoboi.Zahtjevnijeje

i rizičnije. Dok pjevate, kao da

stesasvimogoljenipredpubli-

kom. Cijelo tijelo vam je in-

strument -kazao jeAlazaroae.

Uz ovaj trojac, pred Dvorcem

kraljaNikolenastupilajeiElisa

Montipo, koja je bila zadužena

za klavirskupratnju.

V.K.V.

POZNATEARIJE:

Sakoncerta ispredDvorcakraljaNikole

SretenPerovićna

internacionalnom

festivalupoezije

uFrancuskoj

PODGORICA

Univerzalno

cijenjeni crnogorski pjesnik

Sreten Perović ponovo je

pozvan da svoju liriku na

crnogorskom i francuskom

jeziku predstavi na svjet-

skomFestivalu poezije u

živopisnomgradu Setu, na

mediteranskoj francuskoj

rivijeri.

Perović je na ovoj univer-

zalnoj svetkovini poezije

učestvovao i prije sedam

godina, jula 2011, kada je na

njemu posvećenoj večeri

publici podrobnije presta-

vio crnogorsku knjževnosti

i novousvojeni Pravopis

crnogorskog jezika, te svoju

bilingvalnu knjige poezije

„Prièr sans dieu“ / „Molitva

bez boga” u prijevodu

Branke Bogavac, Smilje

Đuranović i Nikole Trajkovi-

ća. Razgovorom s autorom,

Perovićevu poeziju na

francuskom slušaocima u

Setu je predstavio francuski

izdavač i publicista Žerar

Medal.

Tih dana je naš pjesnik na

Festivalu u Setu učestvovao

na viš zajedničih i osobnih

književnih priredbi, a na

njemu posvećenom soareu

„Lecture panoramique” na

brdu Sent-Kler, iznad Seta,

izaslanica Festivala Mišelen

Simon ga je publici pred-

stvila kao „crnogorskog

Voltera”, o čemu je pisala i

ondašnja Pobjeda.

Festival u Setu, rodnom

mjestu velikog francuskog

knjiševnika Pola Valerija

(1871 1945), svake godine

okuplja istaknute pjesnike

sa svih kontinenata, koji

u toku festivalskog traja-

nja učestvuju u pjesničkom

programu jednom ili više

puta svakog dana.

Akademik Sreten Perović

autor je pedesetak knjiga

poezije, književne i pozo-

rišne kritike i još tridesetak

knjiga prepjeva makedon-

ske, ukrajinske, slovačke i

rumunske poezije. Član je

pet inostranih akademija,

među kojima i Evropske

akademije nauka, umjetno-

sti i književnosti u Parizu,

akademske institucije koja

ima oko trista članova,

među kojima i sedamdese-

tak Nobelovaca iz Evrope,

Amerike i ostaloga svijeta.

Festival u Setu, gradu tride-

setak kilometara udaljenom

od Monpeljea, utemeljen

1998, održava se svake

godine u posljednjoj dekadi

jula kao vrhunska manife-

stacija u slavu poezije iz svih

krajeva svijeta.

R.K.

Svjetskipjesnici

uBijelomPolju

PODGORICA

Književna

manifestacija „Ratkovićeve

večeri poezije“bićeodržana

od3. do5. septembra, apred-

staviće se renomirani pjesni-

ci iz regiona, Evrope i svije-

ta. To jeurazgovoruza

Pobjedunajaviodirektor JU

„Ratkovićevevečeri poezi-

je“KemalMusić i obećaoda

ćebiti priređeni programi

koji ćeprikazati najkvalitet-

niju slikucrnogorske i inter-

nacionalneumjetnosti.

Glavni programi manifestaci-

je, uz dodjelu nagrade „Risto

Ratković“, biće predstavljanje

knjige Dona Patersona „Lako

prizemljenje“, kojaćeovihda-

na biti štampana u izdanju

RVP. U planu je, prema riječi-

ma Musića, prikazivanje do-

kumentarnog filma o Ristu

Ratkoviću, zatim predstavlja-

nje nove knjige Boža Koprivi-

ce „San ulice“ (u izdanjuRVP)

i knjiga prošlogodišnjihdobit-

nika nagrade „Risto Ratković“

TanjeKragujević i BalšeBrko-

vića.

- Jedan od važnih segmenata

ovogodišnje manifestacije bi-

će i specifično, multimedijal-

no, predstavljanje učesnika na

raznim lokacijama. Jer, Bijelo

Poljejegradkulture,gradknji-

ževnosti i odlučili smo da to-

kom trajanja manifestacije svi

koji senađuuBijelomPoljuod

3. do 5. septembra, kako se to

kaže, žive poeziju – rekao je

Musić.

PREGLEDKRETANJA

Musić ističe da je ove godine

akcenat stavljen na najznačaj-

nijepjesnikeizEvropeisvijeta.

Osim Škota Dona Patersona,

jednog od najboljih evropskih

pjesnika, ovogodišnje „Ratko-

vićeve večeri poezije“ proteći

će u znaku

englesko-američke pjesniki-

nje Džoan Argento, luksem-

burško-njemačkog pisca Gi

Helmingera, RuskinjeTatjane

Danilijac, Erika Lindnera iz

Holadnije, Amerikanke Dže-

nifer Viijams, Bojka Lambov-

skog iz Bugarske, Škota Gerija

Kembridža, Niltona Santjaga

iz Perua, Škota PiteraMekke-

rija i pisaca sa prostora bivše

Jugoslavije.

- Pripremili smo i almanah48.

„Ratkovićevihvečeri poezije“,

u kojem će se naći pjesme na

maternjem, engleskomi crno-

gorskom jeziku učesnika ma-

nifestacije. To će biti jedan

svojevrstan pregled kretanja

savremene poezije u svijetu –

najavio jeMusić.

I ove godine je, kako je istakao,

veliko interesovanje pjesnika

za konkurs za nagradu „Risto

Ratković“.

- Nagrada se dodjeljuje za

najbolju knjigu u Crnoj Gori,

Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i

Hercegovini. To je najveća

pjesnička nagrada na pome-

nutom prostoru. Ko dobije

ovunagradu, dobija i udobno

mjesto u južnoslovenskom

pjesništvu– rekao jeMusić.

NEŠTONOVO

Žiri koji odlučuje o nagradi

mijenja se svake godine. Čine

ga dva člana iz Crne Gore i po

jedan iz Srbije, Hrvatske i Bo-

sne iHercegovine. Prema rije-

čimaMusića, članovi ne znaju

jedni za druge, niti se njihova

imena objavljuju do zvanične

odluke o laureatima.

- Žirijem koordinira sekretar

koji,nakonštodobijerezultate

svih članova, zajedno sa pred-

sjednikom žirija izvrši bodo-

vanje, nakon čega bude održa-

na sjednica, gdje se sumira

kompletan rad. To se do sada

pokazalodobroitajprincipra-

da žirija smo zadržali i ove go-

dine – rekao jeMusić.

On napominje da je od formi-

ranja ustanove „Ratkovićeve

večeri poezije“ 2012. godine

stalno bilo određenih koncep-

cijskihpromjena.

- Veoma je poželjno svake go-

dine osvježiti „Ratkovićeve

večeri poezije“ sa nečim no-

vim. Tako i ove, imaćemo novi

scenario i novi vizuelni doživ-

ljaj manifestacije – kazao je

Musić.

J.N.

„Ratkovićeve večeri poezije“, prema riječi-

ma Kemala Musića, imaju dobru osnovu.

Zbog toga, kako kaže, traju 48 godina.

- Zbog toga i jesu od posebnog nacio-

nalnog značaja. Međutim, neophodno

je neprekidno unaprjeđivanje kultur-

ne ponude, unaprjeđivanje kulturnih

sadržaja koji će zainteresovati sve više

zahtjevnu književnu publiku. Raznovr-

snost i kvalitet sadržaja su osnov funkci-

onisanja Javne ustanove „Ratkovićeve

večeri poezije“ – istakao je Musić.

To je, kako je rekao, bilo polazište konci-

piranja i ovogodišnje manifestacije.

- A onda, tu je i otvorenost prema dobroj

književnosti. I samo književnosti. Bez

ikakvih primjesa. Bez trgovine. Bez

nagodbe. Bez namještanja tezge. Vrata

Ratkovićeve kuće otvaraju se umjetno-

šću – kazao je Musić.

Beztrgovinei

namještanjatezge

Direktor „Ratkovićevih večeri poezije“ Kemal

Musić najavljuje ovogodišnjumanifestaciju

Glavni programi manifestacije, uz

dodjelu nagrade „Risto Ratković“,

biće predstavljanje knjige Dona

Patersona „Lako prizemljenje“

Direktor JU

„Ratkovićeve

večeri poezije“

KemalMusić

SretenPerović