Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Primjeri

PODGORICA

–Utrošeni

minuti i sati na „skidanje sa

trake“diskusija s okruglih

stolova, izjava sakonferen-

cija ili sadržina intervjuado

kraja godinemogli bi biti

prošlost, jer će sena tržištu

pojaviti crnogorski startap

„Daktilograf“, koji, kako je

zaPobjeduobjasniodirek-

tor razvojauovoj kompani-

jiMirsadHadžalić, „priti-

skomnadugme“ zvuk

pretvaradirektnou tekst.

Iako su s razvojem ideje kre-

nuli tek početkomgodine, i to

preorjentisanjem sa startapa

„solar šepard“, za „Daktilo-

graf“ već imaju podršku dva

najveća regionalna investito-

ra iz Beograda i Ljubljane, te

tri predugovora u Crnoj Gori

za korišćenje prototipa sof-

tvera.

IDEJA

Krajem januara htjeli su da se

prijave na PODIMkonferen-

ciju u Podgorici sa takozva-

nim „solarnim pastirom“,

startapom koji je bio zami-

šljenkao vrsta solarne stanice

za napajanje pametne elek-

tronike na udaljenimpodruč-

jima.

-Dok smo radili naovomstar-

tapu, u pauzama smo pregle-

dali stare radove i pronašli

jednu društvenu mrežu za

djecu s posebnimpotrebama.

Proučavali smo kod i uvidio

sam da na osnovu njega ima-

mo fenomenalno rješenje za

potpuno drugi startap. Odlu-

čili smo da se preorjentišemo

i tako je nastao „Daktilograf“

–objasnio jeHadžalić.

NaPODIMkonferencijususe

zato iprijavili sanovimstarta-

pom, koji je imao, kako je re-

kao, zapaženoučešće.

-Počeli smoodmahi razgovo-

re sa dva najveća regionalna

investitora – ICTHub Ventu-

re izBeograda i SouthCentral

Ventures iz Ljubljane. Nakon

toga smo učestvovali na

Spark.me

konferenciji – na-

veo jeHadžalić.

Nemaju dug „staž“, kako je

istakao,sveganekolikomjese-

ci, ali su do sada imali već dvi-

je prezentacije za regionalno

tržište.

- Prva je bila 9. maja u M-tel

digitalnoj fabrici, koja je od-

lično prošla i dobili smo po-

hvale Ministarstva nauke i

Skupštine. Druga je bila proš-

le srijede u ICTHub Venture

u Beogradu. Dobili smo po-

hvale i oni će uložiti u nas.

Trebalo bi da dobijemo

100.000 eura u zamjenu za 10

odsto vrijednosti kompanije

–kazao jeHadžalić.

Na sastanku u srijedu jedan

investitor je htio otkup svih

prava „Daktilografa“ za, kako

je naglasio, ozbiljno sumu.

Međutim, nijesuprihvatili.

TRŽIŠNI PROIZVOD

-Vjerujemodaovakompanija

možemnogodaporaste i želi-

mo da uzmemo samo onoliko

novca koliko nam je potrebno

da razvijemo proizvod. Nama

nije bitannovac, jer znamoda

će aplikacija biti toliko traže-

na i upotrebljiva i da ćemo su-

mu koja nam je nuđena zara-

diti za godinu kada aplikacija

izađe na tržište – objasnio je

Hadžalić.

Novac koji su prihvatili, kako

jerekao,dovoljanjedarazviju

tržišni proizvod i to do, nada

se, kraja godineudvije osnov-

ne forme.

- Jedna je snimač-konvertor

koji je namijenjen medijima,

agencijama i sličnim profesi-

jama i biće 50 eura mjesečno

pouređaju/osobi. Druga apli-

kacija je stenogram, koja će

koštati 150 eura i zamjenjuje

klasičnog daktilografa, a slu-

žiće za javnu upravu, parla-

ment, sudove, skupštinske

odboreisvaostalamjestagdje

imapotrebezakucanjemveli-

kog teksta –najavio jeHadža-

lić.

Na vrhu aplikacije, kako je

objasnio, biće takozvani tekst

boks, odnosno dugme, kao na

klasičnomsnimaču.

- Pritisnete dugme, on odmah

zvuk pretvara u tekst. Kad za-

vršite, imaćete opciju da ga

pošaljete na mejl, direktno u

pločuportala,smjestiteuneki

fajl i tako dalje. Biće mnogo

opcija u zavisnosti odpotreba

klijenata –naveo jeHadžalić.

BUDUĆEAPLIKACIJE

Pored toga, u Crnoj Gori su

već počeli sa potpisivanjem

predugovora, kojih je za sada

tri.

- Ti predugovori znače da će

Centar za stručno obrazova-

nje, kompanija „Vijesti“ i „Ar-

himed“ za paušalne sume

mjesečno moći da koriste ra-

zvojnu verziju softvera, da je

prilagođavaju svojim potre-

bama. Nakon realizacije sof-

tvera za tržište dobiće gratis

paket u vrijednosti od 1.200

sati konverzije mjesečno –

naveo je Hadžalić i dodao da

suupregovorimaisaSkupšti-

nomoko izradeposebne apli-

kacije.

Imaju, kako je objasnio, funk-

cionalan prototip (ICT jezi-

kom – endžin) i na osnovu

njega prave nove aplikacije.

- Osim snimača-konvertora i

stenograma, planiramo da na-

pravimo aplikaciju titler, za au-

tomatsko titlovanje serija i fil-

mova i ostalih video-sadržaja,

potomrobot-tičer, odnosno ro-

bot koji će pomagati u procesu

edukacije i njegovu primjenu

vidimo u industriji glasovnih

komandi. Planiramo da kreira-

mo i sopstveni prevodilac i per-

sonalni asistent na našem jezi-

ku, poput Siri koji postoji na

„Epl“ telefonima – istakao je

Hadžalić.

OSNIVAČI

Osnivači startapa, pored nje-

ga, su i mladi developeri Amil

Čengić i Miroljub Ćirović, te

stručnjak za prodaju Erdal

Duraković.

- Amil Čengić je naš mladi, ali

vrlo iskusni developer. Ima

iza sebe više od sto uspješnih

digitalnih projekata. Vrlo je

značajno što je studirao na

Kembridžu i radio u IBM-u.

On ima neprocjenjivo isku-

stvo i vjerovatno je najbolji

programer kojeg sam ikada

upoznao, koji nema potrebu

za učenjem sintakse, već čita-

jući kod shvatakakoneki pro-

gramski jezik funkcioniše. To

je vještina koju ima mali pro-

cenat programera na svijetu–

naglasio jeHadžalić.

Miroljub Ćirović je, kako je

kazao, izuzetnomlad, ali veo-

ma dobar developer.

- Nedavno je napunio 18 godi-

na, a već je dvostruki prvak

CrneGore u šahuu svimkate-

gorijama. Izuzetno je talento-

vanzaprogramiranje.Zaradu

„Daktilografu“ ga je preporu-

čilo i to što je u školskoj sekciji

za talentovane učenike vođa

tima za upotrebu glasovnih

komandi–istakaojeHadžalić.

ErdalDuraković je, kako jere-

kao, četvrti član koji nije pro-

gramer,abićeupunojfunkciji

kadkrene prodaja.

- On je stručnjak za prodaju i

ima izuzetne rezultateproda-

je u jednoj crnogorskoj tele-

komunikacionoj kompaniji i

to ga je preporučilo za mjesto

direktora prodaje – naveo je

Hadžalić.

Sam Hadžalić je po profesiji

IT inženjer koji, kako je ka-

zao, imavišeoddvijedecenije

iskustva umedijima.

- Spojio sam profesiju i isku-

stvo i mislim da je to najbolji

mogući balans za ovo čime se

bavimo–daizvedemo„Dakti-

lograf“na tržište idaonzaživi

– rekao jeHadžalić.

J. BEHAROVIĆ

MirsadHadžalić

Konkurencija ima

ograničena rješenja

Konkurencija,premariječimaMirsadaHadžalića,nudirješe-

nja koja su zasnovana na sistemu rječnika, što znači da su

ograničeni brojemriječi i govornimpodručjem.

-Našerješenjenematihograničenja–nipobrojuriječi,nipo

govornompodručju, zato što prepoznaje riječi koje neko

izgovara i to je ono zbog čega je naše rješenjedominantno

–pretvaraćeaudiosignal uriječi –opisao jeon.

Naši startapovi globalnokonkurentni

Startap scene Crne Gore je, kako je naglasio

MirsadHadžalić,godinamaispredbilokakvog

poimanjadržavnihorgana.

- Naši startapi posljednje tri-četiri godine su

globalno konkurentni, bez ikakve pomoći sa

strane,samoradom,zalaganjemitrudomma-

le zajednicekoja funkcionišeuCrnoj Gori. Izu-

zetno samponosan na to jer smo i u regionu

prepoznati – istakao je Hadžalić. Na Zapad-

nomBalkanuprednjače, kako je rekao, Srbija i

Slovenija, slijedi ih Hrvatska, dok se u Bosni i

Hercegovini startapscena jošuspostavlja.

- To je i glavni razlogštoćemobiti inkubirani u

Srbiji i Sloveniji, jer su to za sada dva najbolja

mjesta za razvoj tehnoloških startapova na

Balkanu–kazao jeHadžalić.

Poklonosobama sa

posebnimpotrebama

Aplikacijuće, kako je istakaoMirsadHadžalić,moći dakoristi

kako osobe sa oštećenimvidom, tako i osobe sa oštećenim

sluhom.

-Kadadođemoupoziciju, napravićemoaplikacijukojaćebiti

poklon njima, odnosno institucijama i organizacijama koje o

njimavodebrigu–najavio jeon.

Crnogorski startap „Daktilograf“ koji audio zapis pretvara u riječi na ekranu

Klikomod tonado teksta

Tržišni proizvod ćemo razviti

do kraja godine i to u dvije

osnovne forme: snimač-

konvertor, koji je namijenjen

medijima, agencijama i

sličnimprofesijama i biće

50 euramjesečno po

uređaju. Druga aplikacija je

stenogram, koja će koštati

150 eura, a služiće za javnu

upravu, parlament, sudove,

skupštinske odbore i sva

ostalamjesta gdje ima

potrebe za kucanjemdužeg

teksta – najavio je direktor

razvoja startapa „Daktilograf“

MirsadHadžalić

PREDSTAVLJAMO

MLADSTARTAPVEĆPREPOZNAT:

Sa

„Spark.me

“ konferencije