Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

-

Dosada jenase-

zonskimposlovi-

maposredstvom

Zavodazazapošlja-

vanje(ZZZ) zaposle-

no3.388 lica.Očekuje-

moznatnoveće

zapošljavanjeunarednom

periodu, predšpicsezone.

Tradicionalno, najbrojnije

zapošljavanje je izprimor-

skihopština, ali jeono izraže-

no i kodnezaposlenihizsje-

vernog i centralnogregiona

-kazali suPobjedi izoveusta-

nove.

Na evidenciji ZZZ nalaze se

43.032 osobe, odnosno stopa

nezaposlenosti je 18,55odsto.

Direktor ZZZ Suljo Mustafić

kazaojeučetvrtakdajeuCrnoj

Gori ove godine, kroz kvotu za

radnu snagu koja dolazi sa

strane, zaposleno 9.908 osoba

što je gotovo polovina od plan-

iranogbroja.

Na pitanje novinara zašto

crnogorski državljani neće da

radeutokuljetnesezone,štoza

posljedicu ima uvoz radne

snage izdrugihdržava, kao i da

li je to pitanje mentaliteta ili

uslova, Mustafić je rekao da je

touzrokviše faktora.

-Slabamotivisanostzarad,naš

mentalitet koji je takav kakav

jeste,alisadrugestrane,iuslovi

koji nijesu prihvatljivi ili pri-

mamljivi za domaću radnu

snagu. Zbog čega? Zato što

imamo situaciju da pomalo

sivo tržište dominira u ovoj

oblasti - kazao jeMustafić.

Prema njegovim riječima, ove

godine kvota za radnu snagu

koja dolazi sa strane je 18.135

osoba.

- Ona je do današnjeg dana

utrošena gotovo do polovine,

9.908 osoba je u Crnoj Gori

krozovukvotuzaposleno,auk-

upno je izdato 13.612 radnih

dozvola -naveo jeMustafić.

NAJVIŠEKONOBARA

KakojeistaklanačelnicaOdjel-

jenja za rad sa poslodavcima

Sonja Ivanović, najveći broj

domaćih sezonaca je zaposlen

u oblasti ugostiteljstva i turiz-

ma, namjestimakonobara, ku-

vara, pomoćnih konobara, po-

moćnih kuvara, servira,

sobarica, higijeničarki, perači-

ca suđa, radnikauvešeraju...

-Uciljukvalitetnepripremeza

predstojeću turističku sezonu,

Zavod za zapošljavanje je

stavioufunkcijusvekapacitete

potrebne za realizaciju pri-

premezazapošljavanjeiposre-

dovanjaprisezonskomzapošl-

javanju. U svim područnim

jedinicama i biroima završene

su aktivnosti na unapređenju

sezonskog zapošljavanja - ka-

zala je Ivanović.

KADROVSKEPOTREBE

Ove godine jeZavod intenzivi-

rao aktivnosti u dijelu obilaska

poslodavaca sa ciljemda iden-

tifikuje njihove kadrovske po-

trebe, ponudi imusluge posre-

dovanja i predstavi programe

koje realizuje i aktuelne sub-

vencije.

- Na osnovu pregleda svih

poslodavaca koji su u protekloj

godinizapošljavalinajvišestra-

naca i onihkoji su seuprotekle

tri godine obraćali Zavodu za

posredovanje, mobilni timovi

suobišli415poslodavacaizpri-

morskih opština. U neposred-

nom kontaktu mobilni timovi

su anketirali poslodavce, up-

oznali ih sa benefitima ukoliko

zaposle domaće radnike (brz i

efikasan servis, raspoloživa

radna snaga, subvencije, pro-

grami itd.) i ponudili imuslugu

posredovanja domaće radne

snage - ističe Ivanović.

N.K.

PODGORICA

–Otvaranje

„one stop shop“ centarauna-

šoj državi, odnosno „jednog

šaltera za sve“, koji bi omo-

gućiograđanimadana jed-

nommjestumogudobiti sve

usluge i dokumentakojapru-

žaju ili izdajuorgani državne

uprave i lokalne samouprave,

zaMinistarstvo javneuprave

jedna jeodnajznačajnijihak-

tivnosti naplanuunapređe-

nja javnihusluga, istakla je

prva ženauovomresoruSu-

zanaPribilović.

Ona je, uokviruUNforuma za

javne usluge, juče uMarakešu

imala sastanak sa predsjedni-

kom Državne agencije za

javne usluge i socijalne ino-

vacije pod predsjedništvom

Azerbejdžanske Republike

(ASAN)UlviMehdijevim.

- Dogovorili su formiranje za-

jedničke radne grupe koja će

pripremiti plan aktivnosti za

realizacijuprojektauspostavl-

janja „one stop shop“ centara

u našoj državi – naglasili su iz

Ministarstva javne uprave.

Pribilović je, kako jenavedeno

u saopštenju, istakla važnost

Memoranduma o razumije-

vanju, saradnji i uspostavljan-

ju naprednog mehanizma

pružanja javnih usluga, koji je

potpisan prošle godine sa

ASAN-om, a treba da dopri-

nese otvaranju više „jedan

šalter za sve“ centara.

- Mehdijev je poručio da će

ASANpružitimaksimalnupo-

dršku našoj državi na us-

postavljanjuprvogkonvencio-

nalnog „one stop shopa“, koji

bi omogućio građanima da na

jednom mjestu mogu dobiti

sve usluge i dokumenta koja

pružaju ili izdaju organi

državne uprave i lokalne

samouprave – kazali su iz

Ministarstva javne uprave.

ASAN centar je prije dvije go-

dine, kako je istaknuto, dobio

nagraduUjedinjenihnacija za

najznačajnije unapređenje

javnih usluga na svjetskom

nivou.

-ASANcentri obuhvatajuviše

od 250 usluga na državnom i

lokalnom nivou koji su fizički

ob j ed i n j ene na j ednom

mjestu, kao što su izdavanje

ličnih dokumenata, pasoša,

dozvola boravka, ovjeredoku-

menata, registraciju civilnog

statusa, registracije privred-

nih društava, obnove vozačke

dozvole, bankarske i notarske

usluge, plaćanje režijskih

troškova i drugo–navedeno je

u saopštenju.

J.B.

CILJUNAPREĐENJEJAVNIH

USLUGA:

Sa sastanka

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović na UN forumu za javne usluge uMarakešu

Otvaranje „jednog šalteraza sve“ prioritet

Podaci Zavoda za zapošljavanje pokazuju da crnogorski državljani ne žele

da rade tokom ljeta

Tek svaki treći

sezonac izCrneGore

Državni sekretar Ministar-

stva javne uprave Goran

Jovetić je na UN forumu

za javne usluge u Marake-

šu kazao da „cilj reforme

javne uprave nije samo

da se povećaju učinci

javnih usluga, već i da se

unaprijedi odgovornost i

vrijednost za novac“.

- Želimo bolje i kvalitetnije,

ali jeftinije usluge za naše

građane i privredu, a kao

veliku šansu za stvaranje

servisno orjentisane upra-

ve vidimo u e-upravi i digi-

talizaciji – istakao je on.

Boljei

jeftinije

uslugeza

građane

Slabamotivisanost za rad,

našmentalitet koji je takav

kakav jeste, ali sa druge strane i

uslovi koji nijesu prihvatljivi ili

primamljivi za domaću radnu

snagu – ključni su razlozi zbog

kojih je najviše sezonaca iz drugih

država. A imamo i situaciju da

pomalo sivo tržište dominira u

ovoj oblasti - kazao je direktor

Zavoda SuljoMusta ć

SuljoMusta ć

ILUSTRACIJA