Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

U fokusu

PODGORICA - Bez obzira

štodržave Balkana ne gle-

dajublagonaklonona ideju

Evropske unije da u jednoj

odnjihnapravi sabirni centar

za izbjeglice, ako se lideri

EU slože zemlje regiona bi

mogle biti dovedene pred

svršen čin, a brzina njiho-

vogputa kaUniji uslovljena

formiranjemtakvogprihva-

tilišta.

Upozoravajući da postoji

bezbjednosni rizik sa više

aspekata dr Zoran Dragišić,

profesor Fakulteta za bezbjed-

nost Beogradskog univerzi-

teta, kaže za Pobjedu da se

među izbjeglicama i migranti-

ma nalaze različiti ljudi i da su

neki od njih povezani i sa tero-

rističkimorganizacijama, ali i

kriminalnimorganizacijama

koje su organizovale migran-

ske rute.

- Veliki broj besposlenih ljudi

koji boravi na jednoj teritoriji

u svakom slučaju predstavlja

bezbjednosni rizik. Kontakte

nije moguće izbjeći jer te ljude

nije moguće držati u getu.

Kakve god kampove da napra-

vite, oni će iz tih kampova izla-

ziti, miješati se sa domaćim sta-

novništvom i tumože doći do

različitih kon likata. U svakom

slučaju, pravljenje od Balkana

sabirnog centra predstavlja

značajan bezbjednosni rizik.

Pitanje je i ko inansijski može

da izdrži pravljenje tih kam-

pova. Ideja da se od Balkana

napravi nekakav sabirni centar

za izbjeglice je više nego loša

i veoma opasna - zaključio je

Dragišić.

O nedostatku rješenja za izbje-

glice govori svaki evropski

lider, ali i oni koji se brinu o

zaštiti izbjeglica. Džon Endrju

Jang, šef odjeljenja za pravnu

zaštitu izbjeglica UNHCR u

Srbiji, na pitanje da li su zemlje

Zapadnog Balkana prepuštene

same sebi rekao je: ,,I da i ne“.

Ideju o pravljenju kampa van

NAŠATEMA:

Pitali smo analitičare i stručnjake štomisle o ZapadnomBalkanu kao sabirnomcentru za

Veliki bezbjednosni i ekono

Neformalni sastanak Evropske komisije sa čelnicima

desetak evropskih zemalja posvećenmigracijama i

azilu, u namjeri da se pronađe zajedničko evropsko

rješenje zamigrantsku krizu, održava se danas. Na

Samitu EU 28. junamoglo bi se u zaključcima precizirati

ime države ili država planiranih za prihvat

Evropska unije ne zna što će

sa izbjeglicama, to je ključno

pitanje. Od kada je bio veliki

migrantski talas pa do

danas EU nije našla nika-

kvo rješenje i mislim

da je ta ,,ideja“ nastala

kao posljedica bezi-

dejnosti i gotovo

je isključeno da se

tako nešto desi

- smatra prof. dr

Zoran Dragišić.

- Prihvatni centri za migrante ne bi

smjeli da postanu uslov ili nagrada

za ubrzanje evropskih integra-

cija. Zemlje Zapadnog Balkana

pokazale su i pokazuju veliku ne

samo odgovornost, već i izrazitu

humanost prema migran-

tima, što se nikako

ne bi moglo reći za

pojedine članice EU

- ocjenjuje Suzana

Grubješić.

Bezidejnost

Uslovinagrada

- Vlada Crne Gore donijela je sredinom

aprila odluku o novčanoj pomoći za azi-

lante i strance pod supsidijarnom zaštitom

shodno kojoj oni mogu da računaju na

mjesečnu novčanu pomoć od 66,68 kao

samci, do 126,77 eura sa petočlanomporo-

dicom.

Strancu koji traži međunarodnu zaštitu -

migrantumože se, u ostvarivanju prava

na prihvat, odobriti jednokratna novčana

pomoć u iznosu od 50 eura, dok traje

prihvat.

- Novčana pomoć za azilanta i stranca

pod supsidijarnom zaštitomostvaruje se

kaomjesečna novčana pomoć. Visina

mjesečne novčane pomoći iznosi za: poje-

dinca 66,68 eura; porodicu sa dva člana

80,08 eura; porodicu sa tri člana 96,11

eura; porodicu sa četiri člana 113,47 eura i

porodicu sa pet i više članova 126,77 eura

- piše u odluci. Jasno je da bi priliv od, reci-

mo, 20.000migranata značio trošak od

više desetina miliona eura, ne računajući

pogoršanje bezbjednosnih prilika.

Više izvora iz Vlade je nezvanično kazalo

Portalu Analitika da je migrantska ruta

preko Crne Gore realnost i da je daleko

bolja varijanta držati migrante daleko od

gradskih jezgara. Iako u svemu tome ima

logike, Vlada bi morala striktno da ograni-

či boravak migranata u Crnoj Gori najduže

do, recimo, 60 dana i da unaprijed dobije

novčana sredstva iz EU.

Sjetimo se da je EU Turskoj bila obećala

dvije milijarde eura kako bi napravila

prihvatne centre na svojoj teritoriji, a da

je malo od toga ispunjeno, piše Portal

Analitika.

Azilantu96,migrantu50eura

Zoran Dragišić

EU za tražioce azila koji su odbi-

jeni za azil u EU saopštio je 6.

juna danski premijer Lars Loke

Rasmusen rekavši da je optimi-

sta i da se nada da pilot projekat

može da otvori put unapređe-

nju evropskog sistema azila,

prenijela je agencija Rojters.

- Razgovori idu direktno izme-

đu evropskih vlada i ne kroz

okvir EU - rekli su premijeri

Danske i Austrije Rasmusen i

Sebastijan Kurc, ali Rasmusen

je odbio da kaže u kojoj zemlji ili

zemljama bi kamp za izbjeglice

bio napravljen. Samo je naveo

da će biti na mjestu koje ,,nije

naročito atraktivno za trgovce

ljudima“.

NACIONALNASTVAR

- Vjerujemda je odbrana od

ilegalnih imigranata u Evropi

takođe i nacionalna stvar. Nije

na meni da se tome protivim -

rekao je Žan Klod Junker, pred-

sjednik Evropske komisije.

Koliko je ideja o izbjegličkom

centru ili centrima realna

Pobjedi je odgovorila Suzana

Grubješić, generalna sekretarka

Evropskog pokreta u Srbiji.

- Već duže se govori o otvaranju

jednog ili više centara za pri-

hvat migranata u nekoj ili nekim

evropskim zemljama izvan EU.

U jednomod prijedloga zaklju-

čaka koje bi trebalo usvojiti na

Samitu EU 28. juna pominjana

je Albanija, a nezvanično i druge

zemlje Zapadnog Balkana koje

su u procesu pristupanja EU -

kaže ona.

Grubješić podsjeća da se 24.

juna održava neformalni sasta-

nak Evropske komisije sa čelni-

cima desetak evropskih zemalja

posvećenmigracijama i azilu, u

namjeri da se pronađe zajednič-

ko evropsko rješenje za migrant-

sku krizu, a uoči Samita.

- Da li će u tome uspjeti i kakva

će biti zajednička izjava, ostaje

da vidimo, s obziromda postoje

brojne pravne i praktične nedo-

umice koje treba razriješiti, a naj-

važnija od svih je – koja zemlja ili

zemlje su spremne da prihvate

takve centre i pod kojimuslo-

vima? Nijedna od njih nije dio

Šengena ili Dablinskog ugovora

i u njima ne važe pravila EU, što

dodatno komplikuje položaj

i tretman izbjeglica i tražilaca

azila - kaže Grubješić.

Ocjenjujući da prihvatni centri za

migrante ne bi smjeli da postanu

uslov ili nagrada za ubrzanje

evropskih integracija, ona kon-

statuje da su zemlje Zapadnog

Balkana, među njima i Srbija,

pokazale i pokazuju veliku ne

samo odgovornost, već i izrazitu

humanost prema migrantima,

što se nikako ne bi moglo reći za

pojedine članice EU.

Suzana Grubješić

- Zapadni Balkan nije željena

destinacija migranata, a zbog

problema u samoj Uniji između

zemalja članica, ili unutar vla-

dajuće koalicije u Njemačkoj,

ne bi trebalo da postane ni

sabirni centar za prihvatanje

izbjeglica - konstatuje Grubješić

uz napomenu da slabe bal-

kanske ekonomije, koje jedva

dobacuju do trećine prosječnog

dohotka EU, sigurno ne mogu

da obezbijede ono zbog čega

su se stotine hiljada ljudi uputile

prema Zapadnoj Evropi – nadu

u siguran posao i bolji život.

LJUDSKAPRAVA

Postavlja se pitanje kako bi

jedan takav koncept sabirnog

centra funkcionisao sa stanovi-

šta ljudskih prava, jer će ti ljudi

biti u nekoj vrsti pritvora, što je

nehumano, protvzakonito…

- Pitanje je ko bi formirao takve

centre, koje države ili grupa

država bi inicirale izmještanje

izbjeglica i migranata van

teritorije EU? Neophodna je

saglasnost država domaćina

(Srbije, Crne Gore ili BiH), što bi

značilo uzmicanje od suvereni-

teta, imajući u vidu da te države

pristaju da čine „uslugu“ dru-

gimdržavama, što opravdano

otvara pitanje iz kojih razloga i

zbog kakvog interesa bi to čini-

le - objasnio je Bojan Stojanović,

pravni savjetnik Beogradskog

centra za ljudska prava, za

Pobjedu.

On kaže i da je pitanje čija bi

nadležnost bila u pogledu

upravljanja tim centrima - drža-

ve domaćina ili države EU koja

bi poslala izbjeglicu/migranta

u pritvorski centar, ili EU, ili pak

podijeljena nadležnost države

domaćina i države/država EU

koje bi poslale migranta/izbje-

glicu u pritvorski centar?

- Treba imati u vidu da nadlež-

nost povlači sa sobom i odgo-

vornost za sva protivpravna

činjenja ili nečinjenja prema

smještenim ljudima. U tom smi-

slu, obaveza je države doma-

ćina da osigura bezbjednost,

kako smještenim izbjeglicama

i migrantima, tako i lokalnom

stanovništvu. Međutim, pošto

se najviše spekuliše da bi centri

bili zatvorenog tipa, odnosno

da bi smještenim licima bila

ograničena sloboda kretanja,

pa čak i da bi bili lišeni slobode,

opravdano se može strahovati

za stepen poštovanja ljudskih

prava tih lica i brojnih rizika sa

kojima bi se mogli susresti, u

prvom redu ugrožavanje slobo-

ILUSTRACIJA