Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Politika

PODGORICA

–Skupština i

svi poslanici vladajućekoali-

cije spremni suda saopozici-

onimkolegamaotvore svapi-

tanja, ali u skupštinskom

dijalogu. Neozbiljno jeda seo

planovima i predlozimadije-

laopozicijeposlanici upozna-

juputemmedija ilimeđuna-

rodnih institucija–kazao je

zaPobjedu IvanBrajović,

predsjednikSkupštineCrne

Gore, komentarišući zahtje-

veDemokrata iUre, čijimis-

punjenjemuslovljavaju svoj

povratakuparlament.

Brajovićje,napitanjedaproko-

mentariše zahtjevAlekse Beči-

ća i Dritana Abazovića za for-

miranje ad hoc radne grupe

koja bi se bavilamnogim tema-

ma, ali i izbornim zakono-

davsvom, rekaoda jeSkupština

i bez opozicije uradila veliki

posao, te da je, između ostalog,

bila „formirana radna grupa –

takođe adhoc“.

DIJALOG

- Na osnovu preporuka ODI-

HR-a i uz njihovu ekspertsku

podršku, izmijenili smo jedan

broj zakona i unaprijedili iz-

borni ambijent. Uprkos iskre-

nompozivu, opozicijanijeuče-

stvovala u radu radne grupe, a

takođe je onemogućila usvaja-

njeZakona o izboruposlanika i

odbornikazakojijebilapotreb-

nadvotrećinskavećina.Kadaje

riječ o budućoj saradnji, Skup-

ština i svi poslanici vladajuće

koalicije spremni su za kon-

struktivne razgovore omodeli-

ma dalje demokratizacije na-

šeg društva – istakao je

Brajović.

Kada je riječ o izbornomambi-

jentu, dodao je,mi ćemo svaka-

ko dobiti izvještaj ODIHR-a i o

proteklim predsjedničkim iz-

borima, zakoji takođeočekuje-

moda bude pozitivan.

- Koliko godmi zakonskim rje-

šenjima i drugim mjerama

omogućavali da svaki naredni

izbori budu održani u sve više

demokratskoj i fer atmosferi,

mjesta za unapređenje uvijek

ima. Svi predlozi opozicije po

ovom i drugim pitanjima biće

pažljivo razmotreni. U skup-

štinskom dijalogu, naravno –

istakao jeBrajović.

BOJKOTPRI KRAJU

Predsjednik Skupštine je, ko-

mentarišući prekid bojkota

parlamenta od većine opozici-

onih poslanika, podsjetio da se

veći dio opozicije - Demokrat-

ski front i neki nezavisni posla-

nici - u Skupštinu vratio još u

oktobruprošle godine.

- Sada je sa bojkotom završio

još jedan broj poslanika. Oče-

kujemda će preostale izabrane

kolege, njih desetak, da se pri-

druže uskoro. To nalaže poli-

tička logika–kazao jeBrajović.

On je istakaoda jeodkonstitui-

sanja 26. saziva u novembru

2016. pozivao kolege poslanike

„da se pridruže i da rade posao

za koji su izabrani“.

- Upozoravao sam, takođe, da

će nepoštovanje građana biti

kažnjeno na izborima, što se i

desilo. Koji god da su razlozi

povratka, a reklo bi se da je on

uzrokovan padom političkog

rejtinga, kolege poslanici su

dobrodošli.IakoSkupštinaradi

u punom legitimitetu, puni sa-

stav trebalobi dadoprineseda-

ljem razvoju demokratizacije

crnogorskog društva. Sve to

pod uslovom da učešće u radu

plenuma i radnih tijela bude

konstruktivno. Jer, konstruk-

tivna opozicija pomaže da

predložena zakonska rješenja

možda dobiju neki drugi as-

pekt, da usvojeni zakoni budu

bolji od inicijalnihpredloga, da

unapređujemo parlamentarni

dijalog o svim pitanjima od in-

teresazanašedruštvo– istakao

jeBrajović.

Prema njegovim riječima, me-

đu poslanicima opozicije ima

iskusnih i ozbiljnih, čija znanja

mogu biti dragocjena ukoliko

su usmjerena na opštu dobro-

bit.

- Opoziciju čine i mlade snage,

ambiciozne i željne dokaziva-

nja. Uostalom,građanićeproci-

jeniti da li našaopozicijadjeluje

kompetentno, konstruktivno i

dobronamjerno ili je akcenat na

kritici vladajuće većine, što god

ona radila ili predlagala – rekao

jeBrajović.

ISTEPORUKE

Šef parlamenta kazao je da ne

bi dijeluopozicijekoji se još ni-

je vratio u parlament više slao

poruke jer, kako je rekao, učini-

li su to građani na predsjednič-

kimi lokalnimizborima.

- Sve vrijeme čine to i međuna-

rodni zvaničnici. Među njima

su i oni sa kojima crnogorska

opozicijanijehtjelada se sasta-

ne u svomparlamentu, ali sada

vidimoda se sastajuumeđuna-

rodniminstitucijama.Sastanke

u svakom slučaju pozdravljam.

Radujeme saznanje da sazrije-

va uvjerenje da o svemu treba i

možedaserazgovara,aliisklju-

čivo u okviru institucija siste-

ma. Međunarodni zvaničnici

koji pozdravljaju povratak u

parlament poručuju im „da svi

politički subjekti u demokrat-

skim institucijama moraju da

se angažuju u konstruktivnoj

debati, a ona mora da se odvija

uparlamentu“.Dakle,sviimša-

ljemo iste poruke – istakao je

Brajović.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

– Izborni si-

stemunašoj državi trebalo

bi dograditi, unaprijediti i u

njegauvesti otvorene liste,

jer je todemokratskije, ka-

zao je zaštitnik ljudskihpra-

va i slobodaCrneGoreŠuć-

koBaković.

On je u intervjuu za PR centar

ocijenio i da se postojeći si-

stem ne može okarakterisati

kaoneustavan.

Baković je podsjetio da je

Ustavni sud odlučujući po ini-

cijativi grupe građana „Gra-

đanska akcija“ donio odluku

da odredbe Zakona o izboru

odbornika i poslanika, kojima

se uređuje izborni sistem, ni-

jesu nesaglasne sa članom 45

Ustava.

-SaodlukomUstavnogsudase

možemo slagati ili ne, ali to je

odluka institucijeudržavi koja

je jedina zadužena da ispituje

ustavnost i zakonitost zakona i

podzakonskihakata–naglasio

jeBaković.

UodluciUstavnogsuda,prema

njegovimriječima,navedenoje

da ovaj organ tumači da nije

povrijeđeno načelo neposred-

nosti izbora iz člana 45Ustava.

- Ustavni sud sveo je načelo

neposrednosti na sam čin gla-

sanja, odnosno na glasačko

pravo. To je ozbiljno pravno

pitanje. Ustavni sud ga je ra-

zriješio kako ga je razriješio i

tu odluku treba prihvatiti –

smatraBaković.

Naša država, premanjegovom

mišljenju, nema izgrađen sta-

bilan izborni sistem.

-Od1990. godine, oduvođenja

višestranačja, imali smo više

od deset izmjena i dopuna. To

nije dobro. Sistem mora biti

stabilan–kazao jeBaković.

U izbornom sistemu, kako je

rekao, najdiskutabilnije su za-

tvorene izborne liste.

- U izbornomsistemu sa otvo-

renimlistamagrađanin,odno-

sno birač daće podršku onim

ljudima za koje smatra da im

treba dati podršku. I onda ti

ljudi, s obziromna broj glaso-

va, mogu doći na veću pozici-

ju. Jedan glas ide za listu, a u

okviru liste, koliko je njih do-

bilo glasova, i taj redosljed će

određivati građani – objasnio

jeBaković.

Prema vladajućem izbornom

sistemu, kakojekazao, značaj-

no je ojačala moć političkih

stranaka.

- Ovaj sistem bi svakako uma-

njio mogućnost stranaka da

ozbiljno utiču na onu drugu

polovinu kandidata sa liste,

koje stranke mogu sada da

određuju,negobiglasačbiotaj

koji će određivati redosljed li-

ste –naglasio jeBaković.

J.B.

Predsjednik Skupštine iskazao spremnost za dijalog sa opozicijom, ali u parlamentu

Brajović: Neozbiljno jedao

planovimadijelaopozicije

saznajemo izmedija

Ombudsman Šućko Baković ocijenio da izborni sistemnije neustavan

Trebauvesti otvorene liste

- Iskreno se nadamda

ćemo svi, bez obzira na žar

političke borbe, sačuvati

kulturu dijaloga, dostojnu

izabranih predstavnika

naroda u najvišem zakono-

davnomdomu – kazao je

Ivan Brajović.

Želio bih, dodao je, da ne

bude prejakih riječi, te da

i u tomdijelu pokažemo

odgovornost, posebno

imajući u vidu da nas u

direktnom televizijskom

prenosu gledaju hiljade

građana.

- Pred nama je mnogo

posla. Treba razmotriti više

zakona, odluka, izvještaja,

mišljenja itd. a očekuje nas

i saradnja sa međunarod-

nim institucijama. Odluke

Skupštine direktno utiču

na živote ljudi, njihove

privatne i poslovne pla-

nove i to je ono što uvijek

treba imati na umu i što od

institucije i svakog od nas

lično zahtijeva posebnu

odgovornost – dodao je

Brajović.

Sačuvati

kulturu

dijaloga

Veći dio opozicionih poslanika

vratio se u Skupštinu. Očekujem

da će preostale izabrane kolege,

njih desetak, da se pridruže

uskoro. To nalaže politička logika

– kaže Ivan Brajović, poručujući

da, iako Skupština radi u punom

legitimitetu, puni sastav trebalo

bi da doprinese daljem razvoju

demokratizacije društva

ŠućkoBaković

IvanBrajović