Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 48 Next Page
Page Background

22

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Horoskop



Đotiš bioritam(25.

Piše: Mladen LUBURA

Da biste mogli pratiti ovu

kolumnu poznatog vedskog

astrologa Mladena Lubure,

neophodno je da znate sideral-

nu pozicijuMjeseca! Samo tako

ćete imati korektan rezultat

navedenih tranzita, te istinsku

dobrobit od navedenih infor-

macija. Preciznu kalkulaciju

Mjesečevog znaka i Mjesečeve

nakšatre možete lako dobiti

na ovoj adresi ukoliko unesete

podatke rođenja: www.soul-

matestars.com/vedic-signs/

calculate-your-vedic-sign ili

ako preuzmete besplatan đotiš

programna www.vedicastrolo-

ger.org/jh.

Za ukupan rezultat nije dovolj-

no posmatrati samo plane-

tarne tranzite, već i periode/

podperiode kroz koje prolazi-

mo, kao i podijelne karte (spe-

ci ična područja života), što je

vrlo individualno, različito od

osobe do osobe.

Mjesec je pun od srijede u 4:43

do četvrtka u 6:52. Ovo je gene-

ralno povoljno za ispravne i

spiritualne aktivnosti, ali imati

u vidu da su neki ljudi razdra-

žljivi tokomovakve Mjesečeve

mijene.

Granice realnosti su granice naših saznanja. Širenjemnaših saznanja pomjeraju

granice realnosti. Postoji samo dinamična realnost - Ivan Tabaković (1898 1977)

HOROSKOPPOBJEDE:

Astrološki tranziti u svjetlu vedske astrologije

pozicija u tranzitu pa najbolje da ne

počinjete ništa značajno. Pazite šta

jedete i pijete. Izbjegavajte konfron-

tacije jer se stvari lakomogu zakom-

plikovati. Prisutan je gubitak energi-

je i resursa.

Mjesec u Raku

Ponedjeljakiutorak

Ne naročito povoljni dani. Postoji

opasnostdabudetepogrešnoshvaće-

ni ilidabudeteponiženi.Dijetemože

imati problema sa zdravljem ili ma-

njak energije. Pripaziti na stomak.

Čuvati se previše troškova. Nizak

kvalitet življenja i neusklađenost sa

okolinom.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Ovosupovoljni dani zaVas. Pojavlju-

ju se poslovne prilike, finansijska si-

tuacija se popravlja, kompetentnost

je na visokom nivou, a konkurencija

jepritomslaba. Imatezdravlje i vital-

nost.Uživaćeteukontaktimasazani-

mljivim osobama. Pokušajte izbjeći

prevelike troškove.

Vikend

Ovosupovoljni dani.Uživaćeteudo-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imatiuspjehaukontaktimasanadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocijesuvrlosnažne te jemoguća i

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetska procjena je izvanredna. Na-

ročito je povoljno za bliskost sa inti-

mnimpartnerom.

Mjesec u Lavu

Ponedjeljakiutorak

Ovo su nepovoljni dani. Prisutan je

nemir,napetost,dostamentalnihiza-

zova.

Postojepritisci odstranenadređenih

ili previše obaveza koje ne stižete da

uradite na vrijeme. Može biti poteš-

koća sa ukućanima ili sa majkom.

Zdravlje i energija nijesu na visokom

nivou. Čuvajte se gubitaka.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit trajedopetkau18

:38.Ne

naročito povoljni dani. Postoji opa-

snostdabudetepogrešnoshvaćeni ili

dabudeteponiženi.Dijetemožeima-

ti problema sa zdravljem ili manjak

energije. Pripaziti na stomak. Čuvati

se previše troškova. Nizak kvalitet

življenja i neusklađenost sa okoli-

nom.

Vikend

Ovosupovoljni dani zaVas. Pojavlju-

ju se poslovne prilike, finansijska si-

tuacija se popravlja, kompetentnost

je na visokom nivou, a konkurencija

jepritomslaba. Imatezdravlje i vital-

nost.Uživaćeteukontaktimasazani-

mljivim osobama. Pokušajte izbjeći

prevelike troškove.

Mjesec u Ovnu

Ponedjeljakiutorak

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Aktu-

elna je jedna od najgorihMjesečevih

pozicija u tranzitu pa najbolje da ne

počinjete ništa značajno. Pazite šta

jedete i pijete. Izbjegavajte konfron-

tacije jer se stvari lakomogu zakom-

plikovati. Prisutan je gubitak energi-

je i resursa.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Ovosurelativnonepovoljnidani.Ge

-

neralnopripazitinameđuljudskeod-

nose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelomi pićem.

Moguća su neplanirana putovanja.

Dani ispunjeni brigom.

Vikend

Ovo su povoljni dani za poslovna

ostvarenja. Poteškoće lako rješavate.

Imaćete podršku ili razumijevanje

osobeodautoriteta iliodstranedrža-

ve. Imate harizmu i napredak po pi-

tanju statusa. Odlično vrijeme i za

provesti lijepe trenutke sa svojimvo-

ljenima.

Mjesec u Biku

Ponedjeljakiutorak

Ovosupovoljni dani.Uživaćeteudo-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imatiuspjehaukontaktimasanadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocijesuvrlosnažne te jemoguća i

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetska procjena je izvanredna. Na-

ročito je povoljno za bliskost sa inti-

mnimpartnerom.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Aktu-

elna je jedna od najgorihmjesečevih

pozicija u tranzitu pa najbolje da ne

počinjete ništa značajno. Pazite šta

jedete i pijete. Izbjegavajte konfron-

tacije jer se stvari lakomogu zakom-

plikovati. Prisutan je gubitak energi-

je i resursa.

Vikend

Ovosurelativnonepovoljnidani.Ge

-

neralnopripazitinameđuljudskeod-

nose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelomi pićem.

Moguća su neplanirana putovanja.

Dani ispunjeni brigom.

Mjesec u Blizancima

Ponedjeljakiutorak

Ovosupovoljni dani zaVas. Pojavlju-

ju se poslovne prilike, finansijska si-

tuacija se popravlja, kompetentnost

je na visokom nivou, a konkurencija

jepritomslaba. Imatezdravlje i vital-

nost.Uživaćeteukontaktimasazani-

mljivim osobama. Pokušajte izbjeći

prevelike troškove.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Ovosupovoljni dani.Uživaćeteudo-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imatiuspjehaukontaktimasanadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocijesuvrlosnažne te jemoguća i

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetska procjena je izvanredna. Na-

ročito je povoljno za bliskost sa inti-

mnimpartnerom.

Vikend

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Aktu-

elna je jedna od najgorihMjesečevih

partnerske odnose. Porodično okru-

ženje je stabilno. Ovo je pravo vrije-

me za kraća putovanja, nove početke

i poduhvate.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-

blem je manjak vitalnosti, slaba kon-

centracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične ra-

sprave. Čuvati novac. Pripaziti na

zdravlje, posebno na vid. Previše je

prepreka. Pokušajte biti istrajniji, ali

imati na umu da ovo nijesu dani za

megdan.

Vikend

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni

što jeodličnoza

intimneodnose.No

-

vac može da dođe iz više izvora. Pri-

sutna je energija, inicijativa i odvaž-

nost. Pravo vrijeme za unapređenje

odnosa.

Mjesec u Strijelcu

Ponedjeljakiutorak

Nepovoljni dani. Izbjegavajte suko-

be, naročito sa bližnjima i autoriteti-

ma. Inteligencija može zakazati pa

najbolje da bitne stvari ostavite za

neki drugi dan. Konkurencija je tre-

nutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka. Povoljno je

uglavnomza duhovnost,milosrđe...

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit trajedopetkau18:38.Ovo

su dani kada Vamtoliko toga polazi za

rukom. Uživaćete u sopstvenoj snazi,

životnosti i oštrom intelektu. Tranzit

je naročitopovoljan za partnerske od-

nose. Porodičnookruženje je stabilno.

Ovo je pravo vrijeme za kraća putova-

nja, nove početke i poduhvate.

Vikend

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-

blem je manjak vitalnosti, slaba kon-

blem jemanjak vitalnosti, slaba kon-

centracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične ra-

sprave. Čuvati novac. Pripaziti na

zdravlje, posebno na vid. Previše je

prepreka. Pokušajte biti istrajniji, ali

imati na umu da ovo nijesu dani za

megdan.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni

što jeodličnoza

intimneodnose.No-

vac može da dođe iz više izvora. Pri-

sutna je energija, inicijativa i odvaž-

nost. Pravo vrijeme za unapređenje

odnosa.

Vikend

Ovo su nepovoljni dani. Prisutan je

nemir, napetost, dosta mentalnih

izazova.Postojepritisciodstranena-

dređenih ili previše obaveza koje ne

stižete da uradite na vrijeme. Može

biti poteškoća sa ukućanima ili sa

majkom.Zdravlje i energijanijesuna

visokomnivou. Čuvajte se gubitaka.

Mjesec u Škorpiji

Ponedjeljakiutorak

Ovosudani kadaVamtoliko togapo-

lazi za rukom. Uživaćete u sopstve-

noj snazi, životnosti i oštromintelek-

tu. Tranzit je naročito povoljan za

Mjesec u Djevici

Ponedjeljakiutorak

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni što

je odlično za intimne odnose. Novac

možedadođeizvišeizvora.Prisutnaje

energija, inicijativa i odvažnost. Pravo

vrijeme za unapređenje odnosa.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Ovo su nepovoljni dani. Prisutan je

nemir,napetost,dostamentalnihiza-

zova. Postoje pritisci od strane na-

dređenih ili previše obaveza koje ne

stižete da uradite na vrijeme. Može

biti poteškoća sa ukućanima ili sa

majkom. Zdravlje i energijanijesuna

visokomnivou. Čuvajte se gubitaka.

Vikend

Ne naročito povoljni dani. Postoji

opasnostdabudetepogrešnoshvaće-

ni ilidabudeteponiženi.Dijetemože

imati problema sa zdravljem ili ma-

njak energije. Pripaziti na stomak.

Čuvati se previše troškova. Nizak

kvalitet življenja i neusklađenost sa

okolinom.

Mjesec uVagi

Ponedjeljakiutorak

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-