Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Relaksacija

Sve više poklonika joge kod nas, a instruktor Stefan Ivanović iz

Nikšića kaže da je ova drevna disciplina filozofija života

Lijekzadušu i tijelo

Generacije koje najčešće

dolaze na časove joge su,

kaže Ivanović, od 20 do 60

godina i uglavnom su žene

u pitanju.

- Naravno, ima i muškara-

ca, samo umanjembroju,

što bismo voljeli da se

promijeni. Joga je za sve,

za svakoga. Imali smo naj-

mlađeg člana sa 6 godina, a

najstariji član je imao blizu

70 godina – istakao je on.

Najmlađi

članšest

godina,

najstariji

blizu70

Polaznici se zahvaljuju što zbog joge bolje spavaju, ostavljaju cigarete, koriguju težinu,

uklanjaju hronične bolove, bolje pamte, osjećaju više životne radosti... rekao je za

Pobjedu Stefan Ivanović iz Centra za dušu i tijelo

Ivanović je instruktor

joge već četiri godine, a

okončao je Međunarodnu

akademiju joge u Beogra-

du, interesantno, zajedno

sa ocem.

- Kao porodica smo osno-

vali Centar za dušu i tijelo,

gdje pored joge organizu-

jemo razna predavanja i

radionice sa predavačima

i stručnjacima iz oblasti lič-

nog rasta i razvoja, trudeći

se da poboljšamo kvalitete

života sebe i drugih –

rekao je on.

Otacisin

instruktori

PODGORICA

- Svijest gra-

đanaCrneGoreoblagodeti-

ma jogepolakopočinjeda se

širi jer svevišenjih jepri-

hvatau svoj život ili pokuša

da seoprobau toj disciplini,

rekao je zaPobjedupred-

sjednikNVOCentar zadu-

šu i tijeloStefan Ivanović.

Međunarodnidanjogeobilje-

žen je 21. juna, a praznik su

ustanovileUjedinjene nacije.

- Važno je napomenuti da je

Ministarstvozdravljauvrstilo

jogu u odobrene alternativne

metode liječenja. Joga je filo-

zofija života i u sebi sadrži

mnoga znanja – rekao je Iva-

nović.

Građani, prema njegovim ri-

ječima, se najčešće odlučuju

da dođu na časove zbog toga

štoželedapoboljšajuzdravlje

ili dautičunavećporemećeni

koštano-mišićni sistem,ili

prosto radi prevencije. Dola-

ze im, ističe on, zapravo, svi

„od pekara do ljekara“, a naj-

češći gosti, prema njegovim

riječima, sumajke.

-One,možda,inajvišeuživaju

u časovima – istakao je on.

Tempo

Nekada je, prema njegovim

riječima, potrebno nekoliko

časova jogedabi seosjetiobo-

ljitak u nekoj sferi, a nekada

trebaiparmjeseciiličakgodi-

na, u zavisnosti od toga na

kom ,,aspektu svog bića pola-

znik želi najviše da radi“.

- Jedna od polaznica našeg

Centra, koja dolazi od samog

početka do dana današnjeg,

je, recimo, jednom prilikom

reklada joj sepojavila cistana

štitnoj žlijezdi i da je nakon

godinu i po dana otišla pono-

vo na pregled kod endokrino-

loga, koji je potvrdio da je ci-

sta nestala. Nije koristila

nikakvu terapiju, i ona tvrdi

da je to zbog joge, jer ništa

drugo nije radila po tompita-

nju. Joga, inače, utiče na čitav

endokrini sistem i pojedine

vježbe i položaji podstiču lu-

čenje određenih hormona –

naveo je Ivanović.

Prisjetio se, takođe, jedne po-

laznicekojamujeispričalada

jenakondvijegodineradana-

pokon otklonila sve smetnje

koje je imala u koljenu, od ra-

znih bolova, Bekerove ciste,

ukočenosti...

- Jedna polaznica je, takođe,

već nakon dva mjeseca došla

da se pohvali kako je dio nje-

nog života postala strpljivost

prema sebi i porodici, koju je

nekada lako gubila. Moram

naglasiti da je ta polaznica

izuzetna i hrabražena–priča

naš sagovornik, dodajući ka-

ko se polaznici zahvaljuju što

zbog joge bolje spavaju,

ostavljaju cigarete, koriguju

težinu, uklanjaju hronične

bolove, bolje pamte, osjećaju

više životne radosti...

Ivanovićpodsjećadapredno-

sti joge ima mnogo i mnoge

od njih su potvrđene u ra-

znim naučnim istraživanji-

ma, koja se mogu pronaći u

naučnimbazama širomsvije-

ta. Joga, precizirao je on,

osvježavatijelo,stvarafizičku

fleksibilnost i prvenstveno

razvija statičku snagu, što

namomogućavada imambo-

lju posturu tijela, da budemo

pokretljiviji u zglobovima, da

se razvijamo u fizičkom smi-

sluidaotklonimonekeposto-

jećebolove ili smetnjeuorga-

nizmu.

-Kroz jogu, krozposvećenost

vježbama i relaksaciji, koja se

obično sprovodi na kraju ča-

sa, dolazimo do stadijuma

gdje smo u mogućnosti da

umirimomisli, pojačavamo

mentalni fokus, kreativ-

nost, jer otpuštamo nepo-

trebnemisli – istakao je on.

Disanje

Vježbama disanja, koje su,

dodaje Ivanović, sastavni

diojoge, poboljšavajufunk-

ciju pluća, dotok kiseonika

na ćelijskom nivou, u sva-

kom vitalnom organu i sa-

mim tim se poboljšava fi-

zičko,mentalno i emotivno

stanje organizma.

- Joga je konkretno meni

umnogome poboljšala ži-

vot, pojačao sam fokus,

mnogo drugačije gledam

na stvari, ljude i situacije

koje se dešavaju okomene.

Volim za sebe da kažemda

sampostao realistično-op-

timističan tip osobe – svje-

stansamsvegaštasedešava

oko mene, svakog detalja,

ali se trudim da se uvijek

fokusiram na pozitivnu

stranu priče, kada god je

ima – istakao je on.

n.Đ.

Časuprirodi – potpuna relaksacija

Brojne suprednosti joge

Vježbomdoboljegfizičkog i emotivnog stanja