Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

CrnomGorom

Mojkovac

–Subota, uMoj-

kovcu.Zaovodobagodine

prohladno jučerašnje jutro.

Okosedamsatiulivaduod18

hektaranaprostorubivšeg ja-

lovištarudnika„Brskovo“, sa-

dasportsko-rekreativnezone

uizgradnji, ušlo je200kosaca

izmojkovačkogkraja, sapar

gostijuizsusjednihopština.

Ponekovičankosi stigao je i iz

Podgorice.Častdaotvori ko-

sidbupodnazivom„Otkosza

ponos“, kojujeorganizovalo

komunalnopreduzeće„Gra-

dac“, inačne livadupripala je

RaduVučiniću(92), najstari-

jemučesnikuove, vjerovatno,

najvećemobenaBalkanu.Li

-

vada je, iporedtvrdetrave i

zemljepunevodeodprethod-

nihkiša, što jezagorčavaloži-

votkoscima, „pala“dopodne.

- Bio sam nešto malo kozbaša.

Načeo samlivadu i onda je pre-

pustioovimmlađim,abiloihje.

Ogromna semasa

iskupila.Mi-

lina je to bila pogledati. Narod

se okolo okupio da gleda. Niko

kolima magistralom nije pro-

šao a da nas nije pozdravio.

Mnogi su i stali da vide šta je to,

dasemalodruže,danasslikaju.

Organizacija je bila sjajna i lije-

podruženje, i to je, poredčuva-

nja tradicije, nešto što me po-

sebno obradovalo. Ovdje sam

sreo ljude koje dvadeset i više

godina nijesam vidio. Odušev-

ljen sam. Kosimotkad znamza

sebe, ali nešto ovako veliko ni-

jesam vidio i mislim da ovakve

mobe nije nikad bilo ni u regio-

nu.Posebnomijedragoštojetu

bilodostamladih.Umobi jebio

kao najmlađi četrnaestogodiš-

nji Marko Jovanović. Dragomi

je što je tajmali bio sanama, što

ima te djece koja čuvaju skoro

zaboravljenu tradiciju ručne

kosidbe - rekao jeVučinić.

U livadu je, obučen u crnogor-

skoodijelo,ušaoiDraganKrgo-

vić (59). Došao je iz Podgorice

da obiđe rodno selo Štitaricu i

da se zakosi na nekadašnjem

jalovištu.

- Ne bih brojao da sam živ a da

nijesam došao, kad sam već

imao slobodan prostor bez ne-

kih neodložnih obaveza. Imam

punodrugara koji zbog poslov-

nihobavezanijesumoglidoći,a

željeli su. Ovo je fenomenalno.

Dolazimi narednegodine i vje-

rujem da će moji drugari tada

svojeplanoveiposloveprilago-

diti ovom izuzetnomdogađaju

koji ima i turističku dimenziju

-kazaojeKrgović,jedanodpri-

padnika zlatne generacije ma-

turanata mojkovačke gimnazi-

je.

Kosidba na mojkovčkom biv-

šemjalovištunije,naravno,mo-

gla proći bez dama. Među nji-

ma subile iVojkaAšanin, Tanja

Vlaović i Ljiljana Jokić. Njih tri

su došle sa zdravicomprije ne-

go što jemoba ušla u livadu. Bi-

le su tu, naravno ne jedine, da

koscimaosimzdravicedodaju i

čašu vode.

Kosu u ruke uzeli su, pored

običnognaroda, i lokalni politi-

čari, privrednici, umjetnici,

profesori pa i predsjednik op-

štine RankoMišnić, koji je, for-

malno, prigodnim obraćanjem

koscima i gostima, otvoriomo-

bu.

-Usklopunašihnaporanaure-

đenju grada i njegovoj turistič-

koj promociji došli smo na ide-

ju da organizujemo ovu

manifestaciju„Otkoszaponos“

i zaista je ovo za ponos što se

danasovdjedogađa.Ovumani-

festacijujeorganizovalokomu-

nalno preduzeće uz našu po-

drškusaželjomdasepokažeda

zajedništvopostojimeđu ljudi-

ma i da ga samo treba pokrenu-

ti. Ovdje danas kose mnogi ne-

zavisno od političkih ili drugih

razlikaiopredjeljenjaitojeono

što me kao predsjednika opšti-

ne posebno raduje - rekao je

Mišnić.On

jedodaoda jemobu

pozdravioiepiskopbudimljan-

sko-nikšićki Joanikije.

-VladikaJoanikije jebionekim

drugim poslom, u prolazu. Vi-

dio je mobu i, iako to nije bilo

ranije planirano, pozdravio je

sve kosce, organizatore i goste

ove manifestacije - kazao je

predsjednik opštine Ranko

Mišnić.

Program zvaničnog otvaranja

mobevodio jemojkovački knji-

ževnikRodoljubĆorić.

R.ĆetkoviĆ

PLjEvLja

-Radnicipre-

duzeća ,,Ving“ izPljevaljasu

posjekli iuklonilidrvoredlipa

koji jedecenijamaunazad

krasiocentarPljevalja.Time

suzapočeli radovinarekon-

strukcijiUlicekraljaPetra,

dioodzgradeopštinedo

Zelengore, uključujućiTrg

ĐorđijaPeruničića.

Na sječu stabala reagovali su iz

Arhus centra navodeći da je u

,,naletumodernihvarvarasamo

zaparsatitesteramaimašinama

uništeno ono što su građani go-

dinama čuvali i gajili i što je bilo

zaštitni znakgrada“.

-Asistencijuovom,,poduhvatu“

dali su pripadnici policije.

Zbunjeni građani suučudugle-

dali kako se ,,kasape“ lipe i

odvozekamionima.

Saglasnost za ovaj čin dali su

članovi komisije koju je za ovu

namjenuformiralaopštinaPlje-

vlja, aneki od tihčlanovakoji su

odobrili ovunerazumnu i baha-

tusječusuzakletiekoloziizašti-

tariprirode.Sadnavidjeloizlazi

njihova dvoličnost, podlost i

licemjernost–saopštili suizAr-

hus centra.

Oni su dodali da niko od na-

dležnih institucija nije reagov-

ao.

– Pogotovo ne komunalna

policija,inspekcijekaonipolici-

ja, koja je prećutno odobrila da

se bez odobrenja saobraćaj pot-

puno obustavi u dijelu ulice u

kojoj je vršena sječa. Takođe,

nije poštovana zakonska proce-

dura koja bi morala da prati

ovakve zahvate. Treba naglasiti

da za ovu sječu i uništavanje

drvoreda sa obje strane glavne

ulice ne postoji elaborat proc-

jene uticaja na životnu sredinu,

niti je on rađen i sve navodi na

potpuno bezakonje i spregu

samovoljnih donosilaca odluka

na štetu grada i građana – tvrde

izArhus centra.

Iz lokalneuprave susaopštili da

bitokomizvođenjapredviđenih

radova došlo do oštećenja

drvoreda, a takođe zbog dugo-

godišnjih oštećenja kvalitet sta-

balabio jeveoma loš.

- Prema projektu predviđena je

zamjenapodzemnihinstalacija,

vodovodnih, dijela kanali-

zacionih cijevi, kao i instalacije

grijanja. Sve instalacije grijanja

bićepostavljeneujedanarmira-

ni betonski kanal, prije svega

zbog buduće grejne podstanice

kod ,,Dva jelena“ i prilikom iz-

vođenja tih radova došlo bi do

oštećenja drvoreda. Takođe,

zbog dugogodišnjih oštećenja

kvalitet stabala, osim nekoliko

na raskrsnici sa Tršovom uli-

com, bio je veoma loš. Projekat

je predvidio postavljanje novog

drvoreda, koji će dati potpuno

nov imoderan izgled tomdijelu

ulice. Stabla će biti zasađena u

posebnežardinjereokokojihće

biti postavljene klupe, kao što je

toslučajucentralnimpješačkim

zonama u većim gradovima u

regionu. Taj dio ulice više neće

imati trotoare i sve će biti u jed-

nomnivou, tako da će Pljevljaci

imatimodernupješačkuzonu,a

poslovniobjektiutojzoniimaće

potpuno nesmetan prilaz - sa-

opšteno je iz lokalneuprave.

Nadležnoministarstvoodobrilo

je projekat totalne rekonstruk-

cijedijelaUlicekraljaPetra.

Rekonstrukcija glavne gradske

ulice podrazumijeva ugradnju

od ukupnih 6.500 kvadrata uli-

ca, 4.000 kvadrata u granitu.

Oko 3.500 kvadrata granit je u

sivoj,a500kvadrataubordobo-

ji. Izuzev granita biće ugrađeno

oko 2.500 kvadrata behaton

ploča.

Rok za završetak radova je 100

dana, a obaveza lokalne uprave

je da u tom roku završi finan-

sijske obaveze prema izvođaču

radova.

Ugovor je zaključen sa pre-

duzećem „Ving“ u iznosu od

620.000 eura, ali ukupna cifra

biće znatno veća. Naime, sa

Vodovodom je zaključen ugov-

or o zamjeni cijevi u visini od

oko 66.000 eura, sa Čistoćomo

izgradnji ulične rasvjete i

postavljanjunovog uličnogmo-

bilijara, a konačna cifra će se

znati kada se investitor odluči

koja će vrsta rasvjete i uličnog

mobilijarabiti postavljena.

Predsjednik opštine Pljevl-

jaMirkoĐačićranijejekazaoza

Televiziju Pljevlja da će biti

reakcijanasječustabalaudijelu

ulicekoji se rekonstruiše.

On je rekao da su se nova stabla

lipe prošle godine sadila u don-

jemdijeluuliceprilikomrekon-

strukcije trotoara i da je već ove

godine todalo efekta, teda će se

za nekoliko godina imati stari

izgledulice.

-Mislimdautomsmislunikone

bi trebalo da pokazuje nervozu

- kazao je tadaĐačić.

A.SADoviĆ

AtrAkcijA:

Mojkovački „Otkos za ponos“ – najveća

moba na Balkanu – u organizaciji preduzeća „Gradac“

Sječa lipauUlici kraljaPetra

PLjEVLjA:

Počela rekonstrukcija Ulice kralja Petra

Na sječustabala lipe reagovali izArhus centra

Kosidbe, pored osvježavajućeg pića, nema bez jake i dobre

hrane. To su znali u komunalnompreduzeću, koje je kao

organizator okupilomožda najvećumobu na Balkanu. Upra-

vo za taj diomobe angažovan je nacionalni restoran „Kozak“.

- Izuzetno smo zahvalni restoranu „Kozak“ i zaposlenima u

tompoznatomugostiteljskomobjektu. Pripremili su sjajan

ručak i pored toga zaposleni restorana su sve to, uz mirise tek

pokošene trave, lijepo servirali koscima na bivšem jalovištu. I

od njih smo u organizaciji i realizaciji ove manifestacije dobili

izuzetnu podršku - rekao je direktor komunalnog preduzeća

„Gradac“ Predrag Smolović, dodajući da je manifestaciju

pomogla i lokalna uprava.

„Kozak“pripremioručak

Direktor komunalnog pre-

duzeća „Gradac“ Predrag

Smolović, naglašavajući da

je danas teško i na svadbi

okupiti dvjesta ljudi a ne na

kosidbi, izrazio je zadovolj-

stvo velikom spremnošću

Mojkovčana da učestvuju

umobi i zajednički urade

nešto korisno za svoj kraj.

- Mi smo na ovaj način, i to

nov, promovisali Mojkovac

kao budući turistički centar.

Posebnome raduje da su

ljudi došli na kosidbu ostav-

ljajući po strani sve ono što

nas duže vrijeme dijeli, a

tu prvomislimna politiku.

Ove godine je manifestacija

bila revijalna, a već naredne

će kosidba u našemgradu

biti takmičarska. Tada će,

siguran sam, doći i mnogi

dobri kosci ne samo iz Crne

Gore već i iz regiona - kazao

je Smolović.

Naredne

godine

kosidba

takmičarska

Dopodne ,,palo“

18hektara livade

DraganKrgović

Učestvovalo200kosaca

izmojkovačkogkraja